วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ณ มศว องครักษ์

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
เวลา กิจกรรม สถานที่
05.00 – 06.00 น. รายงานตัวสถานที่เดิม (เหมือนวันที่ 24 ธันวาคม 2560) อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
06.15 น. เดินแถวเพื่อเข้าบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
09.00 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร