วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ณ มศว องครักษ์

 

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
04.30 – 05.15 น. รายงานตัวสถานที่เดิม
(เหมือนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562)
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
05.30 น. เดินแถวเพื่อเข้าบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
09.00 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร