วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ณ มศว องครักษ์

 

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
05.00 – 05.30 น. รายงานตัวสถานที่เดิม
(เหมือนวันที่ 15 ธันวาคม 2564)
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
05.45 น. เดินแถวเพื่อเข้าบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
09.00 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร