วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ณ มศว องครักษ์

 

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
04.45 – 05.30 น. รายงานตัวสถานที่เดิม
(เหมือนวันที่ 12 ธันวาคม 2565)
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
  บัณฑิตทุกท่าน Self ATK ด้วยตนเอง ณ จุดรายงานตัว       และแจ้งผลให้กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวทราบ
05.45 น. เดินแถวเพื่อเข้าบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
09.00 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร