วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
ณ มศว องครักษ์

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
เวลา กิจกรรม สถานที่
04.30 – 05.15 น. รายงานตัวสถานที่เดิม (เหมือนวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561) อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
05.30 น. เดินแถวเพื่อเข้าบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
09.00 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร