จากอธิการบดี

          ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ การสำเร็จการศึกษานั้น ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จะก้าวไปประกอบวิชาชีพอย่างจริงจังตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษา แต่การประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนั้น บัณฑิตจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง และจะต้องประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ขยัน หมั่นเพียร ตลอดจนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีสติในการคิด ระลึกและตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติ

          สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านมีความสุข มีสติปัญญา มีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็ง มีความรุ่งโรจน์และประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม

ตารางการรายงานตัวและฝึกซ้อม

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์กำหนดการ   

สำหรับบัณฑิต ระดับปริญญาตรี หากต้องการหนังสือรับรองการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อขอลาราชการ ติดต่อที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โทร. 02-649-5720, 02-649-5718

บัณฑิตทุกคน ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563