จากอธิการบดี

      ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ การสำเร็จการศึกษา เป็นเครื่องหมายถึง ความวิริยะอุตสาหะของบัณฑิต ตลอดระยะเวลาการเรียนในมหาวิทยาลัย บัณฑิตได้รับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเพื่อการประกอบอาชีพที่สนใจ หลังจากนี้บัณฑิตควรมีความหมั่นเพียรต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ มีสติเป็นพื้นฐาน เพื่อระลึกความผิดชอบชั่วดี มีปัญญาในการพิจารณาเหตุและผล และมีความอุตสาหะต่อหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ

      สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านมีความสุข มีสติปัญญา มีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็ง มีความรุ่งโรจน์และประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม

ตารางการรายงานตัวและฝึกซ้อม

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ
หมายเหตุ กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562

บัณฑิตทุกคน ต้อง รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562

การแต่งกาย

การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกาย

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 (รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1) และ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 (รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์)

บัณฑิตหญิง มศวหญิง ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมกระโปรง และสวมรองเท้าหุ้มส้น)
บัณฑิตชาย มศวชาย ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมเสื้อเชิ้ต และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น)

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 (รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์) และ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์)

บัณฑิตหญิง มศวหญิง ระดับปริญญาตรี แต่งกายเครื่องแบบนิสิต เสื้อแขนสั้น
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว
ทั้งสองระดับต้องกลัดกระดุมคอติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมกระโปรงทรงตรงสีกรมท่า สวมถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อ รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้นหัวตัด สูงไม่เกินสองนิ้ว ห้ามใส่รองเท้าส้นเข็ม
บัณฑิตชาย มศวชาย สวมชุดสากลสีกรมท่า ทรงสุภาพ และเป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกง ไม่มีลวดลาย เสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเทา รองเท้าหนังหุ้มส้น สีดำไม่มีลวดลายและโลหะ ถุงเท้าสีดำ
พระภิกษุ ห่มจีวรสีพระราชนิยม

บัณฑิตทั้งหญิงและชายที่เป็นข้าราชการ พลเรือน ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ แต่งเครื่องแบบปกติขาวตามต้นสังกัด สวมครุยวิทยฐานะ

ทรงผมสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตหญิง มศวหญิง จัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชั่นและไม่ทำสีผม ผมยาวให้เกล้าหรือรวบไว้ให้เรียบร้อย ควรเก็บผมด้านข้างใบหน้าเพื่อความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายความเคารพ ไม่สวมวิกหรือตาข่ายคลุมผม ห้ามติดขนตาปลอม
บัณฑิตชาย มศวชาย จัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชั่น ไม่ทำสีผม ไม่ปล่อยผมยาวรุงรัง และไม่ไว้หนวดเครา

ข้อควรปฏิบัติ

ข้อควรปฏิบัติ

คำกล่าวปฏิญาณตน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตน

ข้าพระพุทธเจ้า..(กล่าวชื่อตนเอง)..ขอกล่าวคำปฏิญาณ ต่อที่ประชุม/ อันมีพระรัตนตรัย/ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/ และคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ว่า

 1. ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนชาติ/ ศาสนา/ พระมหากษัตริย์ อันเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งมวล
 2. ข้าพระพุทธเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี/ สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม/ และมุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ/ ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด
 3. ข้าพระพุทธเจ้าจักประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม/ และบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต
 4. ข้าพระพุทธเจ้าจักเคารพนับถือคณาจารย์/ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ และผดุงเกียรติของมหาวิทยาลัยนี้ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้อบังคับ

 1. บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
 2. การเดินแถวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร ให้บัณฑิตดูสัญญาณจากอาจารย์ผู้ควบคุมแถว เมื่อลุกขึ้นต้องถวายความเคารพ
  แล้วเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวทีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทันผู้อ่านรายชื่อเบิกตัว
 3. บัณฑิตที่นั่งอยู่ในแถวถัดจากบัณฑิตที่กำลังขึ้นไปรับให้สังเกตอาจารย์ผู้ควบคุมแถวจะให้สัญญาณลุกขึ้น จากนั้นถวายความเคารพพร้อมๆ กัน และเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวที
 4. เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนถึงคนสุดท้าย ผู้แทนบัณฑิตออกมากล่าวนำปฏิญาณตน บัณฑิตทุกคนยืนขึ้นถวายความเคารพนำปริญญาบัตรแนบอกและกล่าวตาม
 5. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท เมื่อจบทุกคน
  ถวายความเคารพ และยืนสงบนิ่ง อยู่จนองค์ประธานเสด็จพระราชดำเนินออกจากสถานพิธี ให้บัณฑิตทุกคน ออกจากสถานพิธีอย่างรวดเร็ว
  เพื่อส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การถวายความเคารพ

บัณฑิตหญิง มศวหญิง ถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวปฏิบัติดังนี้
ชักเท้าซ้ายไปด้านหลังเยื้องเท้าขวาเล็กน้อย งอเข่าขวา ย่อตัวต่ำลงเล็กน้อย ยกมือทั้งสองข้างประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า โดยใช้มือขวาทับมือซ้าย
บัณฑิตชาย มศวชาย ปฏิบัติโดยเริ่มจาก
การยืนตัวตรง เท้าชิด แขนแนบลำตัว หันหน้าไปยังที่ประทับ ก้มศีรษะ พร้อมโค้งตัวไปถึงเอว ตามองปลายเท้าและยืดตัวขึ้น ให้ทำด้วยจังหวะที่นุ่มนวล ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป

การรับปริญญาบัตร

บัณฑิตยกแขนขวาขึ้นให้แขนท่อนล่างขนานกับพื้น และนิ้วทั้งห้าอยู่ชิดกัน ปรับระดับความสูงต่ำ ให้ข้อมืออยู่ระดับเดียวกับใบปริญญาบัตร ที่วางอยู่บนผ้าทิพย์หน้าแท่นที่ประทับ และรับปริญญาบัตรโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ ด้านล่างตรงกลางใบปริญญาบัตรด้านหน้านิ้วชี้อยู่ที่สันปกปริญญาบัตรด้านล่าง และอีกสามนิ้วที่เหลืออยู่ด้านหลังของใบปริญญาบัตร แล้วรับใบปริญญาบัตรมาแนบลำตัวด้านหน้า

การลุกจากที่นั่ง

บัณฑิตดูสัญญาณจากอาจารย์ผู้นำแถว ซึ่งจะหันหน้ามาทางบัณฑิต และส่งสัญญาณให้บัณฑิตทุกคนในแถวลุกขึ้น อาจารย์ที่นำแถวหันกลับมาถวายความเคารพพร้อมบัณฑิตในแถวทุกคน บัณฑิตเดินออกจากที่นั่งเป็นแถวเรียงหนึ่งขึ้นบนเวที ขณะขึ้นบนเวที บัณฑิตต้องเดินตัวตรง แขนแนบลำตัว ไม่แกว่งแขนและไม่เกร็ง

ประกาศฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 1. ในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร บริเวณมหาวิทยาลัยการจราจรจะติดขัดมาก จึงควรมาก่อนเวลารายงานตัว และไม่ควรนำรถยนต์เข้ามาจอดในบริเวณมหาวิทยาลัย
 2. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องทำผมทรงสุภาพ ไม่ทำสีผม ตัดเล็บให้สั้น ไม่ทาสีเล็บ ไม่ติดขนตาปลอม ไม่สวมต่างหูหรือเครื่องประดับตกแต่งบริเวณใบหน้าและศีรษะ และห้ามสวมแหวน นาฬิกา กำไลข้อมือ และเครื่องประดับอื่นๆ
 3. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน ห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องมือติดตามตัว เข้าใน อาคารบริเวณพิธีฯ
 4. ในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกำลังดำเนินอยู่ ขอให้บัณฑิตทุกท่านอยู่ในความสงบและสำรวม ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทาน
 5. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเข้าสู่อาคารบริเวณพิธีฯ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ สถานที่นั้นๆ อย่างเคร่งครัด
 6. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องรายงานตัว

ติดต่อ

ติดต่อ

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระดับบัณฑิตศึกษา: ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15618, 15644, 15646, 15730-1
ระดับปริญญาตรี: ติดต่อ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 0-2649-5720 ต่อ 15614, 15662

การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โทร. 02649-5000 ต่อ 15666

ระบบลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

นายดำรงค์เกียรติ เพ็ชรดี
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15696
นายบุรฮาน หวังเหล็ม
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 17964
นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 17973

 ร้านเช่าชุดครุย

ร้านครุยสุกัญญา
โทร. 02-116-9045 หรือ 081-659-1202

 ร้านถ่ายรูป

บริษัท นิวสีลมคัลเลอร์แล็บ แอนด์ วีดีโอ จำกัด
โทร. 02-415-7818 หรือ 02-4159337

 บริการรับจอง แต่งหน้า ทำผมบัณฑิต

สามารถติดต่อเพื่อรับบริการจอง ได้ที่
บริเวณใต้โถง อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

โทร. 081-942-5695 หรือ 063-249-6490