จากอธิการบดี

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาและเติบโตจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ก้าวสู่วิทยาลัยวิชาการศึกษา และสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ตลอดการเปลี่ยนแปลงมายาวนานกว่า ๗๐ ปี ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและรับใช้สังคมมาโดยตลอด ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาต่างทำประโยชน์ในการรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

          ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่สำเร็จการศึกษาตามที่หมายมั่นตั้งปณิธาน ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกคน นำเอาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรม การฝึกฝน การทดลอง การลงมือทำ ทั้งจากสถานการณ์สมมุติ สถานที่จำลอง และสถานที่จริง ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ รู้จักหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค บังคับจิตใจให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง นำไปใช้ในสังคมให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสิ่งที่ตั้งใจไว้ และใช้ชีวิตโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงจงยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณที่เกี่ยวข้อง

          สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพนับถือ จงคุ้มครองภัยและดลบันดาล ให้ทุกคนมีพละกำลังที่เข้มแข็ง มีกำลังกาย กำลังใจที่ดีให้มีสติในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ซึ่งจะนำพาความสำเร็จและความรุ่งโรจน์ มาสู่ทุกคน ทุกประการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม

ตารางการรายงานตัวและฝึกซ้อม

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์

ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์กำหนดการ