จากอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ในวันที่ประสบความสำเร็จกับความพากเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบ เป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างสมภาคภูมิ บัณฑิตแปลว่าผู้รู้ในเรื่องที่ได้ศึกษามาอย่างดี เป็นผู้แสวงหาความรู้ การสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนั้นถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตของการทำงาน ซึ่งบัณฑิตจะพบว่ายากกว่าการเรียน บัณฑิตจึงต้องตื่นตัว และประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งต้องมีศิลปะในการนำความรู้มาใช้งานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์อย่างสมดุล อีกทั้งจะต้องก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ทุกชั่วโมงอยู่เสมอ บัณฑิตทุกคนควรระลึกเสมอว่าไม่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่อะไร ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมและจริยธรรม ควรค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และปรับใช้ให้เหมาะสมตลอดเวลา และขอเชิญชวนบัณฑิตทุกคนตั้งปณิธานในการทำความดี เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ดูแลครอบครัว และรับใช้สังคมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อยังประโยชน์ให้ประเทศชาติยั่งยืนสืบไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม

ตารางการรายงานตัวและฝึกซ้อม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ.องครักษ์ จ.นครนายก


วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์

บัณฑิตทุกคน ต้อง รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561

การแต่งกาย

การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 (รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1) และ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 (รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์)

บัณฑิตหญิง มศวหญิง ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมกระโปรง และสวมรองเท้าหุ้มส้น)
บัณฑิตชาย มศวชาย ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมเสื้อเชิ้ต และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น)

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 (รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์) และ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์)

บัณฑิตหญิง มศวหญิง ระดับปริญญาตรี แต่งกายเครื่องแบบนิสิต เสื้อแขนสั้น
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี สวมเสื้อแขนยาวสีขาว
ทั้งสองระดับต้องกลัดกระดุมคอติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมกระโปรงทรงตรงสีกรมท่า สวมถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อ รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น หัวตัด สูงไม่เกินสองนิ้ว ห้ามใส่รองเท้าส้นเข็ม รองเท้าหนังแก้วมันวาวและรองเท้าส้นตึก
บัณฑิตชาย มศวชาย สวมชุดสากลสีกรมท่า ทรงสุภาพและเป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อและกางเกง ไม่มีลวดลาย เสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเทา รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายและโลหะ ถุงเท้าสีดำ ไม่สวมรองเท้าผูกเชือกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ห้ามใส่รองเท้าปลายแหลมยาวและรองเท้าหนังแก้วมันวาว
 พระภิกษุ ใส่จีวรสีพระราชนิยม

บัณฑิตทั้งหญิงและชายที่เป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัดของตนเอง

ทรงผมสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตหญิง มศวหญิง จัดแต่งทรงผมให้สุภาพ ไม่แต่งทรงผมแฟชั่นและไม่ทำสีผม ผมยาวให้เกล้าหรือรวบให้เรียบร้อย ควรเก็บผมด้านข้างใบหน้าเพื่อความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายคำนับ ไม่สวมวิกและตาข่ายคลุมผม ห้ามติดขนตาปลอม
บัณฑิตชาย มศวชาย จัดแต่งผมให้สุภาพเรียบร้อย และไม่ทำสีผม ไม่ปล่อยผมยาวรุงรัง หรือแต่งทรงผมแฟชั่น และไม่ไว้หนวดเครา

บัณฑิตทั้งหญิงและชายต้องสวมครุยวิทยฐานะ แบบและสีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการแต่งกายบัณฑิตอย่างเคร่งครัด

ข้อควรปฏิบัติ

คำกล่าวปฏิญาณตน
ข้อบังคับ
ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศฝ่ายรักษาความปลอดภัย

คำกล่าวปฏิญาณตน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตน

ข้าพระพุทธเจ้า…(กล่าวชื่อตนเอง)…ขอกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุม/อันมีพระรัตนตรัย/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/และคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ว่า

 1. ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์อันเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งมวล
 2. ข้าพระพุทธเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี/สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม/และมุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ/ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด
 3. ข้าพระพุทธเจ้าจักประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม/และบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต
 4. ข้าพระพุทธเจ้าจักเคารพนับถือคณาจารย์/แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/และผดุงเกียรติของมหาวิทยาลัยนี้ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้อบังคับ

 1. บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
 2. การเดินแถวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตดูสัญญาณของอาจารย์ผู้ควบคุมแถว และเมื่อลุกขึ้นต้องถวายความเคารพ แล้วเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวที เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทันกับผู้อ่านรายชื่อเบิกตัว
 3. บัณฑิตที่นั่งอยู่ในแถวถัดจากบัณฑิตที่กำลังขึ้นไปรับ ให้สังเกตอาจารย์ผู้ควบคุมแถวจะให้สัญญาณลุกขึ้น จากนั้นถวายความเคารพพร้อม ๆ กัน แล้วเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวที
 4. เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนถึงคนสุดท้ายแล้ว ผู้แทนบัณฑิตออกมากล่าวนำปฏิญาณตน บัณฑิตทุกคนยืนขึ้น ถวายความเคารพ นำปริญญาบัตรแนบอกและกล่าวตาม
 5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท เมื่อจบทุกคนถวายความเคารพและยืนสงบนิ่งอยู่จนองค์ประธานเสด็จพระราชดำเนินออกจากสถานพิธี ให้บัณฑิตทุกคนออกจากสถานพิธีอย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การถวายความเคารพ

การถวายความเคารพทุกครั้ง จะเริ่มจากการยืนตัวตรง เท้าชิด แขนแนบลำตัว หันหน้าไปยังที่ประทับ
บัณฑิตหญิง มศวหญิง ถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว ปฏิบัติดังนี้
ชักเท้าซ้ายไปด้านหลัง เยื้องเท้าขวาเล็กน้อย งอเข่าขวาย่อตัวต่ำลงเล็กน้อย มือทั้งสองข้างแนบลำตัว ก้มศีรษะเล็กน้อย ใช้เท้าซ้ายดันตัวขึ้น ยืดเข่าขวาขึ้น ยืนตัวตรง ดึงเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา
บัณฑิตชาย มศวชาย ถวายความเคารพโดยการคำนับ ปฏิบัติดังนี้
ก้มศีรษะพร้อมโค้งตัวลงไปถึงเอว ตามองปลายเท้า และยืดตัวขึ้น ให้ทำด้วยจังหวะที่นิ่มนวล ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป

การรับปริญญาบัตร

บัณฑิตยกแขนขวาขึ้น ให้แขนท่อนล่างขนานกับพื้นและนิ้วทั้งห้าอยู่ชิดกัน ปรับระดับความสูงต่ำให้ข้อมืออยู่ระดับเดียวกับใบปริญญาบัตรที่วางอยู่บนผ้าทิพย์หน้าแท่นที่ประทับ และรับปริญญาบัตรโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างตรงกลางใบปริญญาบัตรด้านหน้า นิ้วชี้อยู่ที่สันปกปริญญาบัตรด้านล่าง และอีกสามนิ้วที่เหลืออยู่ด้านหลังของใบปริญญาบัตร แล้วรับปริญญาบัตรมาแนบลำตัวด้านหน้า

การลุกจากที่นั่ง

ขณะลุกจากที่นั่งและกลับเข้าที่นั่งในสถานพิธีต้องถวายความเคารพทุกครั้ง

ประกาศฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 1. ในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร บริเวณมหาวิทยาลัย การจราจรจะติดขัดมาก จึงควรมาก่อนเวลารายงานตัว และไม่ควรนำรถยนต์เข้ามาจอดในบริเวณมหาวิทยาลัย
 2. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกคนต้องทำผมทรงสุภาพเรียบร้อย ไม่ทำสีผม ตัดเล็บให้สั้น ไม่ทาสีเล็บ ไม่สวมต่างหูหรือเครื่องประดับตกแต่งบริเวณใบหน้าและศีรษะ และห้ามสวมแหวน นาฬิกา กำไลข้อมือ และเครื่องประดับอื่นๆ
 3. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องติดตามตัวเข้าในอาคารบริเวณพิธีฯ
 4. ในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกำลังดำเนินอยู่ ขอให้บัณฑิตทุกท่านอยู่ในความสงบและสำรวม ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทาน
 5. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเข้าสู่อาคารบริเวณพิธีฯ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ สถานที่นั้นๆอย่างเคร่งครัด
 6. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องรายงานตัว

ติดต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระดับบัณฑิตศึกษา: ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15618, 15644, 15646, 15730-1
ระดับปริญญาตรี: ติดต่อ งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ประสานมิตร
โทร. 0-2649-5720 ต่อ 15614, 15662

ระบบลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

นายบุรฮาน หวังเหล็ม
โทร. 02649-5000 ต่อ 17964

 ร้านเช่าชุดครุย

ร้านครุยสุกัญญา
โทร. 02-116-9045 หรือ 081-659-1202

 ร้านถ่ายรูป

บริษัท นิวสีลมคัลเลอร์แล็บ แอนด์ วีดีโอ จำกัด
โทร. 02-415-7818 หรือ 02-4159337

 บริการรับจอง แต่งหน้า ทำผมบัณฑิต

สามารถติดต่อเพื่อรับบริการจอง ได้ที่
บริเวณใต้โถง อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

โทร. 081-942-5695 หรือ 063-249-6490
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม