รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่
ณ มศว องครักษ์

 

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

เวลา กิจกรรม สถานที่ฝึกซ้อม
04.00 – 05.00 น. รายงานตัวสถานที่เดิม
(เหมือนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563)
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
05.15 น. เดินแถวเพื่อเข้าฝึกซ้อมใหญ่
09.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่