รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่
ณ มศว องครักษ์

 

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

เวลา กิจกรรม สถานที่ฝึกซ้อม
04.30 – 05.30 น. รายงานตัวสถานที่เดิม
(เหมือนวันที่ 14 ธันวาคม 2564)
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
05.45 น. เดินแถวเพื่อเข้าฝึกซ้อมใหญ่
09.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่