รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่
ณ มศว องครักษ์

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
เวลา กิจกรรม สถานที่ฝึกซ้อม
04.30 – 05.15 น. รายงานตัวสถานที่เดิม (เหมือนวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561) อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
05.30 น. เดินแถวเพื่อเข้าฝึกซ้อมใหญ่
09.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่