รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่
ณ มศว องครักษ์

 

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี

เวลา กิจกรรม สถานที่ฝึกซ้อม
04.30 – 05.15 น. รายงานตัวสถานที่เดิม
(เหมือนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562)
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
05.30 น. เดินแถวเพื่อเข้าฝึกซ้อมใหญ่
09.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่