รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่
ณ มศว องครักษ์

ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี
เวลา กิจกรรม สถานที่ฝึกซ้อม
04.00 – 05.00 น. รายงานตัวสถานที่เดิม (เหมือนวันที่ 24 ธันวาคม 2560) อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
05.30 น. เดินแถวเพื่อเข้าฝึกซ้อมใหญ่
09.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่