รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมเป็น ภาคเช้า และ ภาคบ่าย

ภาคเช้า

รายงานตัว เวลา 8.00 น.
เดินแถว เวลา 9.00 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา (627 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
01001 – 01627 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะศึกษาศาสตร์ (75ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
02001 – 02075 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะมนุษยศาสตร์ (619 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
03001 – 03188 ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
03189 – 03419 ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
03420 – 03619 ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
คณะวิทยาศาสตร์ (372 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
04001 – 04080 ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
04081 – 04281 ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
04282 – 04372 ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
คณะสังคมศาสตร์ (910 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
05001 – 05160 ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
05161 – 05316 ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
05317 – 05381 ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
05382 – 05444 ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
05445 – 05497 ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
05498 – 05607 ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
05608 – 05730 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
05731 – 05780 ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
05781 – 05820 ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
05821 – 05872 ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
05873 – 05910 ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน

 

ภาคบ่าย

รายงานตัว เวลา 11.30 น.
เดินแถว เวลา 12.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
คณะพลศึกษา (433 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
06001 – 06433 อาคารสิรินธร คณะพลศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ (182 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
07001 – 07182 ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ (59 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
08001 – 08059 ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะเภสัชศาสตร์ (89 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
09001 – 09089 ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะกายภาพบำบัด (83 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
10001 – 10083 ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 
คณะพยาบาลศาสตร์ (115 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
11001 – 11115 ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (361 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
12001 – 12361 อาคารหอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (356 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
13001 – 13185 ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
13186 –  13260 ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
13261 – 13325 ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
13326 – 13356 ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (100 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
14001 – 14100 ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (348 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
15001 – 15061 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
15062 – 15112 ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
15113 – 15235 ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
15236 – 15384 ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (1 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
16001 ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
คณะเศรษฐศาสตร์ (160 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
17001 – 17142 ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
17143 – 17160 ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (142 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
18001 – 18110 ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
18111 – 18142 ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (52 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
19001 – 19052 ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (115 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
20001 – 20115 ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (19 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
21001 – 21019 ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม