รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมเป็น ภาคเช้า และ ภาคบ่าย

ภาคเช้า

รายงานตัว เวลา 8.00 น.
เดินแถว เวลา 9.00 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา (494 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1 – 494 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะศึกษาศาสตร์ (46 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
495 – 540 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะมนุษยศาสตร์ (507 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
541 – 790 ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
791 – 1047 ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
คณะวิทยาศาสตร์ (494 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1048 – 1241 ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
1242 – 1441 ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
1442 – 1541 ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
คณะสังคมศาสตร์ (744 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1542 – 1701 ห้อง 104 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
1702 – 1857 ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
1858 – 1916 ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
1917 – 1982 ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
1983 – 2072 ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
2073 – 2146 ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
2147 – 2285 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน

 

ภาคบ่าย

รายงานตัว เวลา 11.30 น.
เดินแถว เวลา 12.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
คณะพลศึกษา (398 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
2286 – 2683 อาคารสิรินธร คณะพลศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ (191 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
2684 – 2874 ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ (78 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
2875 – 2952 ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะเภสัชศาสตร์ (71 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
2953 – 3023 ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะกายภาพบำบัด (78 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3024 – 3101 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะพยาบาลศาสตร์ (93 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3102 – 3194 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (424 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3195 – 3618 อาคารหอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (327 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3619 – 3757 ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
3758 – 3826 ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
3827 – 3883 ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
3884 – 3945 ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (88 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3946 – 4033 ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (277 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4034 – 4102 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
4103 – 4206 ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
4207 – 4310 ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
คณะเศรษฐศาสตร์ (170 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4311 – 4455 ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
4456 – 4480 ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (156 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4481 – 4616 ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
4617 – 4636 ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (38 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4637 – 4674 ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (104 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4675 – 4778 ห้อง 204 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม