รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมเป็น ภาคเช้า และ ภาคบ่าย

ภาคเช้า

รายงานตัว เวลา 8.00 น.
เดินแถว เวลา 9.00 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต (495 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1 – 495 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะศึกษาศาสตร์ (93 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
496 – 588 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะมนุษยศาสตร์ (524 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
589 – 839 ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
840 – 1112 ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
คณะสังคมศาสตร์ (760 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1113 – 1141 ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 
1142 – 1249 ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
1250 – 1362 ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
1363 – 1420 ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
1421 – 1468 ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
1469 – 1537 ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
1538 – 1658 ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
1659 – 1741 ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
1742 – 1872 ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม
คณะวิทยาศาสตร์ (559ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1873 – 2134 ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
2135 – 2431 ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

 

ภาคบ่าย

รายงานตัว เวลา 11.30 น.
เดินแถว เวลา 12.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
คณะพลศึกษา (387 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
2432 – 2818 อาคารสิรินธร คณะพลศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ (187 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
2819 – 3005 ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ (65 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3006 – 3070 ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะเภสัชศาสตร์ (83 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3071 – 3153 ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
คณะกายภาพบำบัด (110 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3154 – 3263 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
คณะพยาบาลศาสตร์ (163 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3264 – 3426 ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (123 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3427 – 3549 ห้อง 146 ชั้น 1 อาคารกายภาพบำบัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (406 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3550 – 3955 อาคารหอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (376 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3956 – 4195 ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกายภาพบำบัด
4196 – 4242 ห้อง 139 ชั้น 1 อาคารกายภาพบำบัด
4243 – 4294 ห้อง 140 ชั้น 1 อาคารกายภาพบำบัด
4295 – 4331 ห้อง 122 ชั้น 1 อาคารกายภาพบำบัด
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (361 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4332 – 4692 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์ ชั้น 1
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (38 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4693 – 4730 ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
คณะเศรษฐศาสตร์ (165 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4731 – 4895 ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (122 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4896 – 5017 ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (100 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
5018 – 5117 ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม