รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมเป็น
ภาคเช้าและภาคบ่าย

ภาคเช้า


รายงานตัว เวลา 8.00 น.
เดินแถว เวลา 9.00 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย: ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต (744 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1 – 744 อาคารเรียนรวม ห้อง 101 ชั้น 1
คณะศึกษาศาสตร์ (141 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
745 – 885 อาคารเรียนรวม ห้อง 101 ชั้น 1
คณะสังคมศาสตร์ (758 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1919 – 2065 อาคารเรียนรวม ห้อง 409 ชั้น 4
2066 – 2224 อาคารเรียนรวม ห้อง 408 ชั้น 4
2225 – 2345 อาคารเรียนรวม ห้อง 406 ชั้น 4
2346 – 2417 อาคารเรียนรวม ห้อง 405 ชั้น 4
2418 – 2476 อาคารเรียนรวม ห้อง 404 ชั้น 4
2477 – 2520 อาคารเรียนรวม ห้อง 403 ชั้น 4
2521 – 2603 อาคารเรียนรวม ห้อง 402 ชั้น 4
2604 – 2676 อาคารเรียนรวม ห้อง 407 ชั้น 4
คณะมนุษยศาสตร์ (531 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
886 – 963 อาคารเรียนรวม ห้อง 301 ชั้น 3
964 – 1180 อาคารเรียนรวม ห้อง 304 ชั้น 3
1181 -1416 อาคารเรียนรวม ห้อง 306 ชั้น 3
คณะวิทยาศาสตร์ (502 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1417 – 1508 อาคารเรียนรวม 105 ห้อง ชั้น 1
1509 – 1724 อาคารเรียนรวม 201 ห้อง ชั้น 2
1725 – 1918 อาคารเรียนรวม 203 ห้อง ชั้น 2ภาคบ่าย


รายงานตัว เวลา 12.00 น.
เดินแถว เวลา 13.00 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
คณะพลศึกษา (384 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
2677 – 3060 อาคาร Sub Press Center
คณะแพทยศาสตร์ (159 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3061 – 3219 อาคารเรียนรวม ห้อง 102 ชั้น 1
คณะทันตแพทยศาสตร์ (66 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3220 – 3285 อาคารเรียนรวม ห้อง 102 ชั้น 1
คณะเภสัชศาสตร์ (82 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3286 – 3367 อาคารเรียนรวม ห้อง 204 ชั้น 2
คณะสหเวชศาสตร์ (74 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3368 – 3441 อาคารเรียนรวม ห้อง 204 ชั้น 2
คณะพยาบาลศาสตร์ (83 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3442 – 3524 อาคารเรียนรวม ห้อง 204 ชั้น 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (342 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3525 – 3866 ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (259ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3867 – 3934 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
ห้อง 103 ชั้น 1
3935 – 4125 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
ห้อง 104 ชั้น 1
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (89 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4126 – 4214 อาคารเรียนเอนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน
ห้อง 105 ชั้น 1
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (392 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4215 – 4606 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์ ชั้น 1
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (139 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4607 – 4745 อาคารเรียนรวม ห้อง 401 ชั้น 4
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ( 102 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4746 – 4847 อาคารเรียนรวม ห้อง 206 ชั้น 2
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ( 36 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4848 – 4883 อาคารเรียนรวม ห้อง 206 ชั้น 2
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (58 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4884 – 4941 อาคารเรียนรวม ห้อง 102 ชั้น 1