รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมเป็น
ภาคเช้า และ ภาคบ่าย

ภาคเช้า


รายงานตัว เวลา 8.00 น.
เดินแถว เวลา 9.00 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย: ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต (598 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1 – 598 อาคารเรียนรวม ห้อง 101 ชั้น 1
คณะศึกษาศาสตร์ (45 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
599 – 643 อาคารเรียนรวม ห้อง 101 ชั้น 1
คณะมนุษยศาสตร์ (548 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
644 – 733 อาคารเรียนรวม ห้อง 101 ชั้น 1
734 – 965 อาคารเรียนรวม ห้อง 203 ชั้น 2
966 -1191 อาคารเรียนรวม ห้อง 201 ชั้น 2
คณะวิทยาศาสตร์ (499 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1192 – 1448 อาคารเรียนรวม 306 ห้อง ชั้น 3
1449 – 1690 อาคารเรียนรวม 304 ห้อง ชั้น 3


 

ภาคบ่าย


รายงานตัว เวลา 11.30 น.
เดินแถว เวลา 12.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
คณะสังคมศาสตร์ (742 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
1691 – 1767 อาคารเรียนรวม ห้อง 409 ชั้น 4
1768 – 1876 อาคารเรียนรวม ห้อง 408 ชั้น 4
1877 – 1919 อาคารเรียนรวม ห้อง 407 ชั้น 4
1920 – 2056 อาคารเรียนรวม ห้อง 406 ชั้น 4
2057 – 2137 อาคารเรียนรวม ห้อง 405 ชั้น 4
2138 – 2221 อาคารเรียนรวม ห้อง 404 ชั้น 4
2222 – 2270 อาคารเรียนรวม ห้อง 403 ชั้น 4
2271 – 2317 อาคารเรียนรวม ห้อง 402 ชั้น 4
2318 – 2432 อาคารเรียนรวม ห้อง 401 ชั้น 4
คณะพลศึกษา (384 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
2433 – 2816 คณะพลศึกษา (อาคารสิริธร)
คณะแพทยศาสตร์ (164 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
2817 – 2980 อาคารเรียนรวม ห้อง 102 ชั้น 1
คณะทันตแพทยศาสตร์ (63 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
2981 – 3043 อาคารเรียนรวม ห้อง 102 ชั้น 1
คณะเภสัชศาสตร์ (67 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3044 – 3110 อาคารเรียนรวม ห้อง 102 ชั้น 1
คณะกายภาพบำบัด (65 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3111 – 3175 อาคารเรียนรวม ห้อง 105 ชั้น 1
คณะพยาบาลศาสตร์ (115 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3176 – 3290 อาคารเรียนรวม ห้อง 301 ชั้น 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (319 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3291 – 3609 ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (286 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3610 – 3786 ห้อง A ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนิสิต
3787 – 3895 ห้อง B ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (117 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
3896 – 4012 ห้อง C ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนิสิต
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (361 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4013 – 4373 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์ ชั้น 1
คณะเศรษฐศาสตร์ (174 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4374 – 4547 อาคารเรียนรวม ห้อง 204 ชั้น 2
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (110 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4548 – 4657 อาคารเรียนรวม ห้อง 206 ชั้น 2
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (80 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4658 – 4737 อาคารเรียนรวม ห้อง 204 ชั้น 2
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (84 ราย)
ลำดับที่เข้ารับฯ สถานที่รายงานตัว
4738 – 4821 อาคารเรียนรวม ห้อง 101 ชั้น 1