รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
(ทั้งประสานมิตรและองครักษ์)

 

ระดับบัณฑิตศึกษา (495 ราย)

รายงานตัวที่ประสานมิตร เวลา 8.00 น.
คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

บัณฑิตวิทยาลัย
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
สถานที่รายงานตัว ลานข้างอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร
สถานที่ฝึกซ้อม หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

 

ระดับปริญญาตรี (4,622 ราย)


รายงานตัวตามที่ คณะ/วิทยาลัย กำหนด เวลา 8.00 น.
คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

คณะ/วิทยาลัย สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม
คณะศึกษาศาสตร์ (93 ราย) ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะมนุษยศาสตร์ (524 ราย) – ลำดับฯ 589 – 860 ห้อง 14-305 อาคาร 14 (เรียนรวม)
มศว ประสานมิตร
– ลำดับฯ 861 – 1112 ห้อง 14-405 อาคาร 14 (เรียนรวม)
มศว ประสานมิตร
คณะสังคมศาสตร์ (350 ราย)
คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
สำหรับหลักสูตร
– กศ.บ. (ลำดับฯ 1113-1141)
– วท.บ. (ลำดับฯ 1469 – 1537)
– ศศ.บ. (ลำดับฯ 1538 – 1658)
– ร.บ. (ลำดับฯ 1742 – 1872)
คณะสังคมศาสตร์ (410 ราย)
โถงชั้น 1 อาคาร 14 (เรียนรวม) มศว ประสานมิตร
สำหรับหลักสูตร
– บธ.บ. (ลำดับฯ 1142 – 1468)
– บช.บ. (ลำดับฯ 1659 – 1741)
คณะวิทยาศาสตร์ (559 ราย) อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะพลศึกษา (387 ราย) คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
คณะแพทยศาสตร์ (187 ราย) คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ (65 ราย) ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะเภสัชศาสตร์ (83 ราย) คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะกายภาพบำบัด (110 ราย) คณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์ (163 ราย) คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (123 ราย)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
มศว ประสานมิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (406 ราย) อาคารหอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (376 ราย) หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (361 ราย) ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (38 ราย)
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
คณะเศรษฐศาสตร์ (165 ราย)
ชั้น 14 อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (122 ราย) ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (100 ราย) ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร