รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
(ทั้งประสานมิตรและองครักษ์)

ระดับบัณฑิตศึกษา (744 ราย)


รายงานตัวที่ประสานมิตร เวลา 8.00 น.
คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย: ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
สถานที่รายงานตัว ลานข้างอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร
สถานที่ฝึกซ้อม หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

ระดับปริญญาตรั (4,197 ราย)


รายงานตัว เวลา 8.00 น.
คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม
คณะศึกษาศาสตร์ (141 ราย) ห้องประชุมชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะสังคมศาสตร์ (758 ราย) คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะมนุษยศาสตร์ (531 ราย) การรายงานตัว มศว ประสานมิตร
ทุกลำดับฯ – ชั้น 2 อาคาร14: อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์
  การฝึกซ้อม มศว ประสานมิตร
ลำดับฯ 886-1147 – ห้อง 14-204 ชั้น 2 อาคาร14: อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์
  ลำดับฯ 1148-1416 – ห้อง 14-305 ชั้น 3 อาคาร14: อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์
คณะวิทยาศาสตร์ (502 ราย) อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะพลศึกษา (384 ราย) คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
คณะแพทยศาสตร์ (159 ราย) คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ (66 ราย) ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะเภสัชศาสตร์ (82 ราย) คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะสหเวชศาสตร์ (74 ราย) คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์ (83 ราย) คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (342 ราย) ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (259 ราย) หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น4 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (89 ราย) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (392ราย) ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ มศว ประสานมิตร
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (139 ราย) ชั้น 14 อาคารบริการ:ศ.มล.ปิ่น มาลากุล สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายฯ มศว ประสานมิตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (102 ราย) ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (36 ราย) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (58 ราย) ห้อง 14-605 ชั้น 6 อาคาร 14: อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ มศว ประสานมิตร