รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
(ทั้งประสานมิตรและองครักษ์)

 

ระดับบัณฑิตศึกษา (627ราย)

รายงานตัวที่ประสานมิตร เวลา 6.00 น.
คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

บัณฑิตวิทยาลัย
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา
สถานที่รายงานตัว ลานข้างอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ประสานมิตร
สถานที่ฝึกซ้อม หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

 

ระดับปริญญาตรี (4,627 ราย)


รายงานตัวตามที่ คณะ/วิทยาลัย กำหนด
ประสานมิตร รายงานตัว เวลา 06.00 น.
องครักษ์ รายงานตัว เวลา 07.00 น.

คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

คณะ/วิทยาลัย สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม
คณะศึกษาศาสตร์ (75 ราย) ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะมนุษยศาสตร์ (619 ราย) ห้อง 14-205 และ 14-405 อาคาร 14 (เรียนรวม)
รับรายงานตัวโถงหน้าลิฟต์ชั้น 2
มศว ประสานมิตร
คณะวิทยาศาสตร์ (372 ราย)
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะสังคมศาสตร์ (484ราย) คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
สำหรับหลักสูตร
– กศ.บ.
– วท.บ.
– ศศ.บ.
– ร.บ.
คณะสังคมศาสตร์ (426 ราย) ชั้น 5 –  ชั้น8 อาคาร 14 (เรียนรวม) มศว ประสานมิตร
สำหรับหลักสูตร
– บธ.บ.
– บช.บ.
คณะพลศึกษา (433 ราย) คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
คณะแพทยศาสตร์ (182 ราย) คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ( 59 ราย) ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะเภสัชศาสตร์ (89 ราย) คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะกายภาพบำบัด (83 ราย) คณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์ (115 ราย) คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (361 ราย) อาคารหอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (356 ราย) หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
(100 ราย)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (384 ราย) ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ มศว ประสานมิตร
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ (1 ราย) ชั้น 14 อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะเศรษฐศาสตร์ (160 ราย)
ชั้น 14 อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (142 ราย)
ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (52 ราย) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (115 ราย) ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (19 ราย) ชั้น 7 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร สาโรช บัวศรี