รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
(ทั้งประสานมิตรและองครักษ์)

 

ระดับบัณฑิตศึกษา (494 ราย)

รายงานตัวที่ประสานมิตร เวลา 8.00 น.
คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

บัณฑิตวิทยาลัย
ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา
สถานที่รายงานตัว ลานใต้อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
สถานที่ฝึกซ้อม ชั้น 4 อาคารต้นแบบฉันทะศึกษา (โรงพลศึกษา) โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

 

ระดับปริญญาตรี (4,284 ราย)


รายงานตัวตามที่ คณะ/วิทยาลัย กำหนด เวลา 8.00 น.
คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

คณะ/วิทยาลัย สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม
คณะศึกษาศาสตร์ (46 ราย) ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะมนุษยศาสตร์ (507 ราย) – ลำดับฯ 541 – 800 ห้อง 14-204 อาคาร 14 (เรียนรวม)
มศว ประสานมิตร
– ลำดับฯ 801 – 1047 ห้อง 14-305 อาคาร 14 (เรียนรวม)
มศว ประสานมิตร
คณะวิทยาศาสตร์ (494 ราย)
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะสังคมศาสตร์ (351 ราย) คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
สำหรับหลักสูตร
– กศ.บ.
– วท.บ.
– ศศ.บ.
– ร.บ.
คณะสังคมศาสตร์ (393 ราย) โถงชั้น 1 อาคาร 14 (เรียนรวม) มศว ประสานมิตร
สำหรับหลักสูตร
– บธ.บ.
– บช.บ.
คณะพลศึกษา (398 ราย) คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
คณะแพทยศาสตร์ (191 ราย) คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ (78 ราย) ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะเภสัชศาสตร์ (71 ราย) คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะกายภาพบำบัด (78 ราย) คณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์ (93 ราย) คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (424 ราย) อาคารหอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (327 ราย) หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
(88 ราย)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (277 ราย) ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ มศว ประสานมิตร
คณะเศรษฐศาสตร์ (170 ราย)
ชั้น 14 อาคารบริการ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล คณะเศรษฐศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (156 ราย)
ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (38 ราย) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (104 ราย) ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร