รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
(ทั้งประสานมิตรและองครักษ์)

ระดับบัณฑิตศึกษา (598 ราย)

รายงานตัวที่ประสานมิตร เวลา 8.00 น.
คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย: ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกสาขาวิชา
สถานที่รายงานตัว ลานข้างอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มศว ประสานมิตร
สถานที่ฝึกซ้อม หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

 

ระดับปริญญาตรี (4,223 ราย)


รายงานตัวตามที่ คณะ/วิทยาลัย กำหนด เวลา 8.00 น.
คณบดีพบบัณฑิต เวลา 9.00 – 9.30 น.
ฝึกซ้อมตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม
คณะศึกษาศาสตร์ (45 ราย) ห้องประชุมชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะมนุษยศาสตร์ (548 ราย) โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รร.สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
คณะวิทยาศาสตร์ (499 ราย) อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะสังคมศาสตร์ (742 ราย) คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะพลศึกษา (384 ราย) คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
คณะแพทยศาสตร์ (164 ราย) คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ (63 ราย) ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
คณะเภสัชศาสตร์ (67 ราย) คณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะกายภาพบำบัด (65 ราย) คณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ์
คณะพยาบาลศาสตร์ (115 ราย) คณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (319 ราย) ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (286 ราย) หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น4 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (117 ราย) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว ประสานมิตร
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (361 ราย) ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง ฯ มศว ประสานมิตร
คณะเศรษฐศาสตร์ (174 ราย) ชั้น 14 อาคารบริการ:ศ.มล.ปิ่น มาลากุล สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายฯ มศว ประสานมิตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (110 ราย) ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (80 ราย) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (84 ราย) ห้อง 14-605 ชั้น 6 อาคาร 14: อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ มศว ประสานมิตร