สถิติจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก จำนวนบัณฑิต (คน) การตอบแบบสอบถาม
ตอบ(คน) ไม่ตอบ(คน)
บัณฑิตวิทยาลัย598436 (72.91%)162 (27.09%)
คณะศึกษาศาสตร์4541 (91.11%)4 (8.89%)
คณะมนุษยศาสตร์548465 (84.85%)83 (15.15%)
คณะวิทยาศาสตร์499427 (85.57%)72 (14.43%)
คณะสังคมศาสตร์742730 (98.38%)12 (1.62%)
คณะพลศึกษา384278 (72.40%)106 (27.60%)
คณะแพทยศาสตร์164112 (68.29%)52 (31.71%)
คณะทันตแพทยศาสตร์6344 (69.84%)19 (30.16%)
คณะเภสัชศาสตร์6767 (100.00%)0
คณะสหเวชศาสตร์6560 (92.31%)5 (7.69%)
คณะพยาบาลศาสตร์11587 (75.65%)28 (24.35%)
คณะวิศวกรรมศาสตร์319250 (78.37%)69 (21.63%)
คณะศิลปกรรมศาสตร์286210 (73.43%)76 (26.57%)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน11777 (65.81%)40 (34.19%)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม361299 (82.83%)62 (17.17%)
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ174132 (75.86%)42 (24.14%)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร110102 (92.73%)8 (7.27%)
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย8073 (91.25%)7 (8.75%)
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ8484 (100.00%)0
รวม(คน)4,8213,974 (82.43%)847 (17.57%)