สถิติจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก จำนวนบัณฑิต (คน) การตอบแบบสอบถาม
ตอบ(คน) ไม่ตอบ(คน)
บัณฑิตวิทยาลัย744557 (74.87%)187 (25.13%)
คณะศึกษาศาสตร์141115 (81.56%)26 (18.44%)
คณะมนุษยศาสตร์531473 (89.08%)58 (10.92%)
คณะวิทยาศาสตร์502416 (82.87%)86 (17.13%)
คณะสังคมศาสตร์758684 (90.24%)74 (9.76%)
คณะพลศึกษา384328 (85.42%)56 (14.58%)
คณะแพทยศาสตร์15987 (54.72%)72 (45.28%)
คณะทันตแพทยศาสตร์6663 (95.45%)3 (4.55%)
คณะเภสัชศาสตร์8282 (100.00%)0
คณะสหเวชศาสตร์7462 (83.78%)12 (16.22%)
คณะพยาบาลศาสตร์8373 (87.95%)10 (12.05%)
คณะวิศวกรรมศาสตร์342299 (87.43%)43 (12.57%)
คณะศิลปกรรมศาสตร์259211 (81.47%)48 (18.53%)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน8966 (74.16%)23 (25.84%)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม392330 (84.18%)62 (15.82%)
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ139129 (92.81%)10 (7.19%)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร102102 (100.00%)0
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย3636 (100.00%)0
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ5848 (82.76%)10 (17.24%)
รวม(คน)4,9414,161 (84.21%)780 (15.79%)