สถิติจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก จำนวนบัณฑิต (คน) การตอบแบบสอบถาม
ตอบ(คน) ไม่ตอบ(คน)
บัณฑิตวิทยาลัย598505 (84.45%)93 (15.55%)
คณะศึกษาศาสตร์4542 (93.33%)3 (6.67%)
คณะมนุษยศาสตร์548531 (96.90%)17 (3.10%)
คณะวิทยาศาสตร์499465 (93.19%)34 (6.81%)
คณะสังคมศาสตร์742734 (98.92%)8 (1.08%)
คณะพลศึกษา384362 (94.27%)22 (5.73%)
คณะแพทยศาสตร์164140 (85.37%)24 (14.63%)
คณะทันตแพทยศาสตร์6361 (96.83%)2 (3.17%)
คณะเภสัชศาสตร์6767 (100.00%)0
คณะสหเวชศาสตร์6565 (100.00%)0
คณะพยาบาลศาสตร์115105 (91.30%)10 (8.70%)
คณะวิศวกรรมศาสตร์319281 (88.09%)38 (11.91%)
คณะศิลปกรรมศาสตร์286261 (91.26%)25 (8.74%)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน117102 (87.18%)15 (12.82%)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม361352 (97.51%)9 (2.49%)
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ174151 (86.78%)23 (13.22%)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร110110 (100.00%)0
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย8080 (100.00%)0
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ8484 (100.00%)0
รวม(คน)4,8214,498 (93.30%)323 (6.70%)