สถิติจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก จำนวนบัณฑิต (คน) การตอบแบบสอบถาม
ตอบ(คน) ไม่ตอบ(คน)
บัณฑิตวิทยาลัย744607 (81.59%)137 (18.41%)
คณะศึกษาศาสตร์141126 (89.36%)15 (10.64%)
คณะมนุษยศาสตร์531514 (96.80%)17 (3.20%)
คณะวิทยาศาสตร์502447 (89.04%)55 (10.96%)
คณะสังคมศาสตร์758754 (99.47%)4 (0.53%)
คณะพลศึกษา384373 (97.14%)11 (2.86%)
คณะแพทยศาสตร์159146 (91.82%)13 (8.18%)
คณะทันตแพทยศาสตร์6666 (100.00%)0
คณะเภสัชศาสตร์8282 (100.00%)0
คณะสหเวชศาสตร์7474 (100.00%)0
คณะพยาบาลศาสตร์8383 (100.00%)0
คณะวิศวกรรมศาสตร์342313 (91.52%)29 (8.48%)
คณะศิลปกรรมศาสตร์259228 (88.03%)31 (11.97%)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน8985 (95.51%)4 (4.49%)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม392384 (97.96%)8 (2.04%)
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ139133 (95.68%)6 (4.32%)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร102102 (100.00%)0
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย3636 (100.00%)0
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ5857 (98.28%)1 (1.72%)
รวม(คน)4,9414,610 (93.30%)331 (6.70%)