สถิติจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก จำนวนบัณฑิต (คน) การตอบแบบสอบถาม
ตอบ(คน) ไม่ตอบ(คน)
บัณฑิตวิทยาลัย598510 (85.28%)88 (14.72%)
คณะศึกษาศาสตร์4543 (95.56%)2 (4.44%)
คณะมนุษยศาสตร์548533 (97.26%)15 (2.74%)
คณะวิทยาศาสตร์499478 (95.79%)21 (4.21%)
คณะสังคมศาสตร์742738 (99.46%)4 (0.54%)
คณะพลศึกษา384376 (97.92%)8 (2.08%)
คณะแพทยศาสตร์164162 (98.78%)2 (1.22%)
คณะทันตแพทยศาสตร์6361 (96.83%)2 (3.17%)
คณะเภสัชศาสตร์6767 (100.00%)0
คณะสหเวชศาสตร์6565 (100.00%)0
คณะพยาบาลศาสตร์115112 (97.39%)3 (2.61%)
คณะวิศวกรรมศาสตร์319303 (94.98%)16 (5.02%)
คณะศิลปกรรมศาสตร์286267 (93.36%)19 (6.64%)
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน117106 (90.60%)11 (9.40%)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม361360 (99.72%)1 (0.28%)
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ174167 (95.98%)7 (4.02%)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร110110 (100.00%)0
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย8080 (100.00%)0
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ8484 (100.00%)0
รวม(คน)4,8214,622 (95.87%)199 (4.13%)