จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ คณะ จำนวน (คน)
1 บัณฑิตวิทยาลัย 627
2 คณะศึกษาศาสตร์ 75
3 คณะมนุษยศาสตร์ 619
4 คณะวิทยาศาสตร์ 372
5 คณะสังคมศาสตร์ 910
6 คณะพลศึกษา 433
7 คณะแพทยศาสตร์ 182
8 คณะทันตแพทยศาสตร์ 59
9 คณะเภสัชศาสตร์ 89
10 คณะกายภาพบำบัด 83
11 คณะพยาบาลศาสตร์ 115
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 361
13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 356
14 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 100
15 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 384
16 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 1
17 คณะเศรษฐศาสตร์ 160
18 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 142
19 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 52
20 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 115
21 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 19
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด