จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561