จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับ คณะ จำนวน (คน)
1 บัณฑิตวิทยาลัย 587
2 คณะศึกษาศาสตร์ 181
3 คณะมนุษยศาสตร์ 728
4 คณะวิทยาศาสตร์ 404
5 คณะสังคมศาสตร์ 480
6 คณะพลศึกษา 404
7 คณะแพทยศาสตร์ 188
8 คณะทันตแพทยศาสตร์ 74
9 คณะเภสัชศาสตร์ 82
10 คณะสหเวชศาสตร์ 1
11 คณะกายภาพบำบัด 121
12 คณะพยาบาลศาสตร์ 115
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 407
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 308
15 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 157
16 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 369
17 คณะเศรษฐศาสตร์ 170
18 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 115
19 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 29
20 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 120
21 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 22
22 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 481
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด