จำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ คณะ จำนวน (คน)
1 บัณฑิตวิทยาลัย 494
2 คณะศึกษาศาสตร์ 46
3 คณะมนุษยศาสตร์ 507
4 คณะวิทยาศาสตร์ 494
5 คณะสังคมศาสตร์ 744
6 คณะพลศึกษา 398
7 คณะแพทยศาสตร์ 191
8 คณะทันตแพทยศาสตร์ 78
9 คณะเภสัชศาสตร์ 71
10 คณะสหเวชศาสตร์ 26
11 คณะกายภาพบำบัด 52
12 คณะพยาบาลศาสตร์ 93
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 424
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 327
15 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 88
16 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 277
17 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 6
18 คณะเศรษฐศาสตร์ 164
19 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 156
20 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 38
21 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 104
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด