รายนามบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวน 115 ราย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ สาขาวิชา หนังสือรับรองการฝึกซ้อม
18001 นายกิตติพงษ์ บำรุงวงษ์ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18002 นายธีร์ธวัช สุจริตชีพ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18003 นางสาวเกตุแก้ว วงศ์บัวสอน วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18004 นางสาวณัชชา แก้วสุทธิพล วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18005 นางสาวณัฐกุล แก้วปลอด วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18006 นางสาวดวงหทัย โตสกุลวงศ์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18007 นางสาวบุษกร อ่อนวงศ์ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18008 นางสาวพิชญา สามารถ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18009 นางสาวพิชญาดา ปิ่นนพภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18010 นางสาวภูญานี เพ็ชรตะคุ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18011 นายณัฐกิตติ์ วงษ์ชาดี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18012 นายภานุพงศ์ พฤกษชาติ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18013 นายมงคล ชินคำ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18014 นายวิชิตพล พลสว่าง เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18015 นางสาวกมลวรรณ เกิดท่าไม้ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18016 นางสาวกมลวรรณ จิตรบรรจง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18017 นางสาวกรรณิกา พุทธายอด วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18018 นางสาวกฤติยา ราศรีสิทธิ์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18019 นางสาวกวิตา ภาลีขันธ์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18020 นางสาวกิตติปิยะดา กิตติกุลนที วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18021 นางสาวเกษมณี พัดโสดา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18022 นางสาวขวัญชนก มงคลปัญญาวุธ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18023 นางสาวจีรนันท์ ชูจิตร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18024 นางสาวจีรนันท์ นวลอนันต์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18025 นางสาวเจนจิรา มาบรรดิษฐ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18026 นางสาวชลณิชา มัดตาเฮต วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18027 นางสาวชัชสรัญ ตั้งคุณากรนนท์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18028 นางสาวฐิติรัตน์ เสี่ยงบุญ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18029 นางสาวฑิมพิกา ยุวนิช วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18030 นางสาวณัชชานุช คล่องสั่งสอน วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18031 นางสาวณัฐนันท์ วิจิตรวรรณา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18032 นางสาวณิชณฐินี กิตติยศธารีย์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18033 นางสาวณิชนันทน์ มิฮารน วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18034 นางสาวดวงจันทร์ ไชยราช วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18035 นางสาวตันหยง ขุนอินทร์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18036 นางสาวทิชากร ศรีสุพรรณ์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18037 นางสาวทิพรดา เจนจริยโกศล วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18038 นางสาวธนกร สุทธิพงษ์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18039 นางสาวธนัชชา ทิมเชียงราก วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18040 นางสาวธัญยธรณ์ ชีวพัฒนโรจน์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18041 นางสาวนภัสสร พรายอำไพ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18042 นางสาวนัชพร พ้นภัย วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18043 นางสาวใบเฟิร์น ซ่อนกลิ่น วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18044 นางสาวประภัสนัน อ้นอารี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18045 นางสาวประภาพร ศุภไทย วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18046 นางสาวปริยาภัทร ศักดิ์สงวน วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18047 นางสาวปรียานุช สะเดา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18048 นางสาวปิ่นสุดา ศรีสง่า วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18049 นางสาวปิยากร สิริยากร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18050 นางสาวพรปวีณ์ ทิวะตรัยพัฒน์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18051 นางสาวพัชรี แสงสุพรรณ์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18052 นางสาวพันธ์วิรา สร้อยมาลา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18053 นางสาวภณิตา ลำทุมลักษณ์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18054 นางสาวภัทรวดี ทองรุ่งงาม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18055 นางสาวมนันยา ประทีป ณ ถลาง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18056 นางสาวเมธาพร พรมมะลี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18057 นางสาววรรณนิชา อาสายศ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18058 นางสาววิภาวี สกุลธีระ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18059 นางสาวสุภาวดี ห่ามกระโทก วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18060 นางสาวสุมินชา ธรรมกิตติ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18061 นางสาวสุวพัชร จวนสาง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18062 นางสาวอภิญญา พวงทวี วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18063 นางสาวอรรัมภา ตันสงวน วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18064 นางสาวอริศราพร บุตรอากาศ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18065 นางสาวอริสา เเพน้อย วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18066 นางสาวอโรชา เเพน้อย วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18067 นางสาวอารียา สายบุตร วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18068 นายกรพล คมง้าว วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18069 นายกฤตวัฒน์ ณ ตะกั่วทุ่ง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18070 นายกิตติศักดิ์ ภัทรเธียรชัย วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18071 นายเฉลิมพงศ์ อุทัยรัตน์ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18072 นายชัชชล ชัยสันติกุล วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18073 นายณัฐพล เพ็ชรกระต่าย วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18074 นายธนกฤต วอนยิน วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18075 นายธนบดี แก้วขาวใส วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18076 นายธนัยนันท์ ห่วงถวิล วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18077 นายธารทอง ประตูเงิน วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18078 นายนัฐพงศ์ บำรุงอิสลาม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18079 นายบารเมศวร์ บุญนำมา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18080 นายภูผา ใจบำรุง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18081 นายสหพันธุ์ ชมภูวิเศษ วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18082 นายสิทธิกร ตั้งจิตวิริยะสกุล วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18083 นายอัครพล จิวรรจนะโรดม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
18084 นางสาวจุฑามาส สารกิจ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18085 นางสาวชนันต์พัสตร์ นพวรรณ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18086 นางสาวชนาพร ปานเกตุ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18087 นางสาวณปภัช สังข์ประไพ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18088 นางสาวทิพวรรณ แสนจันทร์ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18089 นางสาวธัญลักษณ์ ขันทวี เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18090 นางสาวนราวดี เณรเรือง เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18091 นางสาวนฤตยา จตุรงค์พาณิชย์ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18092 นางสาวบงกช จรบุรี เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18093 นางสาวปนัดดา เฟื่องบางหลวง เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18094 นางสาวปรินดา ทานนท์ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18095 นางสาวปรียานุช คัณฑมาศ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18096 นางสาวปลายฟ้า ชัยโชติ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18097 นางสาวปาณิสา พึ่งพิมาย เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18098 นางสาวปุณยนุช อ่วมมาก เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18099 นางสาวพีรดา รอดแย้ม เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18100 นางสาววรรณวิศา แก่นสา เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18101 นางสาววราภรณ์ พูลเอี่ยม เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18102 นางสาววิภาวัลย์ เสียงเพราะ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18103 นางสาววีรยา ทองออน เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18104 นางสาวศศิกานต์ ไชยจำเริญ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18105 นางสาวสลินทิพย์ พุ่มมูล เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18106 นางสาวโสภาพรรณ ตรีถาวรพิศาล เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18107 นางสาวอริศรา ใจอารีย์ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18108 นายณัตทพณ อภิชาติโสภิต เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18109 นายธีรดนย์ กลิ่นคง เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18110 นายธีรพล หนูขำ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18111 นายปวีณ เฮงพระพรหม เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18112 นายรัฐชัย กันธุ เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
18113 นางสาวนภัสสร แซ่ตั้ง เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
18114 นางสาวอาษฐา ดูเบย์ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
18115 นายครรชิต ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมายเหตุ
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2