รายนามบัณฑิต
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
จำนวน 157 ราย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ สาขาวิชา หนังสือรับรองการฝึกซ้อม
15001 MISSJIAYANG XU การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15002 นางสาวกฤติกาญจน์ วงษ์กรณ์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15003 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีมณฑา ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15004 นางสาวขวัญจิรา แก้วสนธยา ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15005 นางสาวขวัญเรือน เสือดอนกลอย การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15006 นางสาวจณิสตา ศิริศุขสกุลชัย ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15007 นางสาวจุฑารัตน์ กี้ประเสริฐทรัพย์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15008 นางสาวชลธร ภู่งาม ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15009 นางสาวชวัลยรัช พรภูรีชัยภัทร์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15010 นางสาวญาดา พนิชการ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15011 นางสาวณชญาน์นันทน์ ศรีสมบุญ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15012 นางสาวณัชชา พิทักษ์พรสิน ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15013 นางสาวณัฏฐ์ชยธร บุญวรุตม์อารยา การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15014 นางสาวณัฐกาญจน์ ชมชาติ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15015 นางสาวณิชาภัทร ปิยสันติวงศ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15016 นางสาวธนิสรา วรกฤษณา การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15017 นางสาวธันย์ชนก เอื้อประพฤทธิ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15018 นางสาวนัทธมน จัดวัฒนกุล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15019 นางสาวนัสรา มะดาโอ๊ะ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15020 นางสาวนิดานุช บุญมาก การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15021 นางสาวบัณฑิตา ตั้งวงศ์วราชัย ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15022 นางสาวเบญญา เสมอพิทักษ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15023 นางสาวปภาพินท์ อัศวไชยวงศ์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15024 นางสาวพชรภรณ์ เจริญไทย ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15025 นางสาวพรปรียา กิติมานะเสถียร การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15026 นางสาวพัชรินทร์ เลตระกูลกิจ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15027 นางสาวพุธิตา แจ้งกระจ่าง การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15028 นางสาวภัคจิรา ศิริพสิษฐ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15029 นางสาวโยษิตา ไชยะโยธิน การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15030 นางสาวรวิพร นิยมไทย การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15031 นางสาวรสิตา ป้อมเดช การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15032 นางสาววงศ์สิริ ฐิติเวส ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15033 นางสาววีรญา กรทิพย์ศิริกุล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15034 นางสาวศรุตา ตาบโกไสย การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15035 นางสาวสมิตา ศรีโกมลศิลป์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15036 นางสาวสุปรียา มะโฮง ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15037 นางสาวสุภัสสรา จันทร์สว่าง การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15038 นางสาวสุรภา เนียมปาน ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15039 นางสาวอัญชิสา พิบูลวรรณพงษ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15040 นางสาวอาทิมา อยู่คง การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15041 นางสาวอารียา ดาณีสมัน ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15042 MISTERMENG-CHIEH SUNG การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15043 นายกฤตนัน ปลอดชุ่ม การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
15044 นายกิตติพงศ์ โชคธนสุกาญจน์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15045 นายกิตติศักดิ์ วานิชบุตร ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15046 นายยศธร โกวิทพิทยาพงศ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15047 นายฤชากร ไล้บางปิ้ง การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15048 นายวิภู ปริปัญญาพร ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15049 นายอินทัช รัมมะพันธ์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15050 นางสาวกันยาวีร์ ประยูรศักดิ์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15051 นางสาวณัฐชา เสนจันทร์ฒิไชย ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15052 นางสาวณัฐวรา วิโรจน์สกุลชัย การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15053 นางสาวณิชากร เนยเมืองปัก ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15054 นางสาวเดือนสิบ สุขรัตน์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15055 นางสาวธัญสรณ์ ดีล้อม ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15056 นางสาวนลินนา ราซัค การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15057 นางสาวพรพรหม ไตรมาศ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15058 นางสาวภิญญดา คณาจันทร์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15059 นางสาวมานิตา นวลสุข การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15060 นางสาวรติกา เที่ยงไธสง ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15061 นางสาวสุทธิฉัตร เสตะปุตตะ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15062 นายธนภพ มณีทอง ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15063 นางสาวนัฐมล วัฒนวาณิชย์ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
15064 นายกันอริ ทองมโนกูร การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
15065 นายณพ รัตนสุนทร การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
15066 นายธนัชพงศ์ เสรีนาคะพัฒน์ การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
15067 นางสาวกนกนันท์ ธรรมสถิตย์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15068 นางสาวกัญญาภัค คงนา ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15069 นางสาวกาญจนา พรหมขุนทอง ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15070 นางสาวจณิสตา นิ่มนวลสรรค์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15071 นางสาวจณิสตา ศิริมณี ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15072 นางสาวชัญญา อารีย์พงศา ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15073 นางสาวเฌอลินน์ ศิลินน์ เดอลิลินน์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15074 นางสาวณัฏฐา โพธิ์ใบ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15075 นางสาวปณิสตา ราชโคตร ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15076 นางสาวพงศ์รวี ธัญญสิริ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15077 นางสาวพงษ์ลดา สุพิพัฒน์โมลี ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15078 นางสาวพันธณิกานต์ กิตติสาเรศ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15079 นางสาวฟิรดาวส์ จิตเที่ยง ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15080 นางสาวมณิสรา กาญจนเรืองเด่น ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15081 นางสาวมนันยา นิชราวิสุทธิ์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15082 นางสาวมยุรี ซาโย ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15083 นางสาวเมธาวี เนียมคำ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15084 นางสาวรัชฏพิมล เชื้อสมบูรณ์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15085 นางสาวรัตตา นันทวโรภาส ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15086 นางสาวลีนา สุวิทย์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15087 นางสาววรินทร ศิลปกิจโกศล ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15088 นางสาวสโรชา ตันติวานนท์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15089 นางสาวสุพัชชา ประกอบแสง ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15090 นางสาวหทัยภัทร แซ่ซิง ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15091 MISTERCHANG LIU ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15092 นายจักรพงศ์ ศิริไพบูลย์ ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15093 นายลลนา กันทะชัย ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
15094 นางสาวกชกร บุญญานุเคราะห์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15095 นางสาวกัญญรัตน์ บุญจำนงค์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15096 นางสาวกุลธิดา ฉัตรี การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15097 นางสาวเขมิกา รุ่งจันทวงษ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15098 นางสาวจิดาภา ทองสังข์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15099 นางสาวจินต์จุฑา ทองมายแสง การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15100 นางสาวจุฑาภรณ์ นาคชูศรี การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15101 นางสาวชณัญชิดา จันทร์ตระกูล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15102 นางสาวชนกานต์ ยะตั๋น การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15103 นางสาวชนากานต์ ทวีวงศ์ทรัพย์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15104 นางสาวชลดา เจนพาณิชย์ชีพ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15105 นางสาวณภัทรธร อมรพัชราเทพ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15106 นางสาวณมน สีดาสมบูรณ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15107 นางสาวณัฎฐณิชา ทวีพรสวรรค์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15108 นางสาวณัฏฐา ปาลคเชนทร์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15109 นางสาวณัฐชวัล ตรีไพศาลภักดี การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15110 นางสาวณัฐวดี บุญยรัตน์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15111 นางสาวณัฐศรันย์ ศุภวิโรจน์เลิศ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15112 นางสาวณิชกานต์ อภิรักษ์สืบสกุล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15113 นางสาวดลพรรณ ศิรินาม การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15114 นางสาวธนภรณ์ พรธิติเนศ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15115 นางสาวธิกมล สุ่นกุล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15116 นางสาวนภัสสร ผสมสี การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15117 นางสาวนราญา เถื่อนถนอม การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15118 นางสาวนิจศีล สุขสถิตย์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15119 นางสาวนิชกานต์ เทพทอง การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15120 นางสาวนิษฐกานต์ พิพัฒน์อัญกุล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15121 นางสาวปวริญชย์ สุตะวงค์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15122 นางสาวปุณณดา ฉ่อนเจริญโชติ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15123 นางสาวปุษยา ชัยนาม การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15124 นางสาวพิมพ์ชนก ครูศากยวงศ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15125 นางสาวพิมลพรรณ พูลสมบัติ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15126 นางสาวเพชราภรณ์ ศรีวิลัย การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15127 นางสาวเพ็ญพิชชา เอื้อแสวงบุญ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15128 นางสาวภาณุชนารถ ทองอยู่ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15129 นางสาวมัลลิกา บุญชัย การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15130 นางสาวเมธาพร สูติพันธ์วิหาร การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15131 นางสาววิระยา นะวะมวัฒน์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15132 นางสาววีรดา มะดาโอ๊ะ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15133 นางสาวศศิกานต์ เอื้อกิตติอาภรณ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15134 นางสาวศศินันท์ ดอนขันธ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15135 นางสาวศศินิภา เทวกุล ณ อยุธยา การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15136 นางสาวศิริกาญจน์ ธนะเกียรติไกร การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15137 นางสาวศิริวิมล โสภา การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15138 นางสาวสราธร จินวงษ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15139 นางสาวสุดารา พวงดาวเรือง การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15140 นางสาวโสภิดา ฮาร์วีย์เอคเฮิร์ท การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15141 นางสาวอรณิชา แสนทิตย์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15142 นายก้องเกียรติ กิตติประภัสร์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15143 นายณภัทร กุลวาสพ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15144 นายณฤนนท์ เข้ามั่น การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15145 นายทวิรัตน์ ริมธีระกุล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15146 นายธนกฤต ทวนทอง การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15147 นายธนดล ฐิติเบญจกานนท์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15148 นายธัชชัย ธนสินไพบูลย์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15149 นายธัชพงศ์ วงศ์ศรีสำราญ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15150 นายธีรภัทร ติณะมาศ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15151 นายพศิน ถวิลวงศ์รักษ์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15152 นายพุฒิพงศ์ วิลาศชัยยันต์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15153 นายสมิท สุภรศิริกุล การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15154 นายสหรัถ หวังวิวัฒน์สิน การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15155 นายสืบศีล ขุนอักษร การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15156 นายอริญชย์ อังค์ไพโรจน์ การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
15157 นายเอกรัฐ เตาะสาตู การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ)
หมายเหตุ
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2