รายนามบัณฑิต
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
จำนวน 22 ราย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ สาขาวิชา หนังสือรับรองการฝึกซ้อม
21001 นางสาวชนิกานต์ แสงฤทธิ์ อัญมณีและเครื่องประดับ
21002 นางสาวสุพรรณษา ภู่ประสงค์ อัญมณีและเครื่องประดับ
21003 นายจิระทีปย์ จินดากวี อัญมณีและเครื่องประดับ
21004 นางสาวกัญญารัตน์ รัตนปรีชาชัย อัญมณีและเครื่องประดับ
21005 นางสาวเก็จมณี สำแดงเกียรติ อัญมณีและเครื่องประดับ
21006 นางสาวชัชชนา พุ่มไม้ อัญมณีและเครื่องประดับ
21007 นางสาวฌารลิน ตั้งวัฒนกิตติกุล อัญมณีและเครื่องประดับ
21008 นางสาวณัฐชา นุกูล อัญมณีและเครื่องประดับ
21009 นางสาวบัณฑิตา ไวนา อัญมณีและเครื่องประดับ
21010 นางสาวพชรทิพย์ จิตพรรณวรรณ อัญมณีและเครื่องประดับ
21011 นางสาวพริ้ม จิตรพสุธรรม อัญมณีและเครื่องประดับ
21012 นางสาวพันธิตรา สุนทรโชติ อัญมณีและเครื่องประดับ
21013 นางสาวรมิตา เลิศชัยศิริสกุล อัญมณีและเครื่องประดับ
21014 นางสาวระพีพรรณ ศรีมนตรี อัญมณีและเครื่องประดับ
21015 นางสาวลักษิกา วงษ์ศักดา อัญมณีและเครื่องประดับ
21016 นางสาวอรจิรา วัจฉละญาณ อัญมณีและเครื่องประดับ
21017 MISTERMOHAMED FALEEL HUSSAIN AKIFF อัญมณีและเครื่องประดับ
21018 นายธนกฤต สายธารธรรม อัญมณีและเครื่องประดับ
21019 นายมรกต เนียมหอม อัญมณีและเครื่องประดับ
21020 นายสหัสวรรษ ลือศักดิ์ อัญมณีและเครื่องประดับ
21021 นายสิริวัฒน์ จันทร์ธิมา อัญมณีและเครื่องประดับ
21022 นายอนาวิล ชาวไร่เงิน อัญมณีและเครื่องประดับ
หมายเหตุ
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2