รายนามบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
จำนวน 481 ราย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ สาขาวิชา หนังสือรับรองการฝึกซ้อม
22001 นางสาวกนกกร สุวรรณเทวรัตน์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22002 นางสาวกัญญพัชร ชุ่มมะโน ธุรกิจเพื่อสังคม
22003 นางสาวกัลยรัตน์ เกิดกุลรัตน์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22004 นางสาวกีรภัทร พูลจีน การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22005 นางสาวเกศินี สร้อยอุดม การตลาด
22006 นางสาวจณิสตา กาญจนะประยูร การตลาด
22007 นางสาวจันทกานต์ ยอดจันทร์ การตลาด
22008 นางสาวจุฑามาศ สุขสุด ธุรกิจระหว่างประเทศ
22009 นางสาวเจนจิรา เจียรนัย การตลาด
22010 นางสาวเฌอมา แซ่ลี้ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22011 นางสาวฐิติรัตน์ คุณาโรจนภักดี การเงิน
22012 นางสาวณัฐณิชา พรหมช่วย ธุรกิจเพื่อสังคม
22013 นางสาวณิชกุล ภาโชคคลังธนกุล ธุรกิจระหว่างประเทศ
22014 นางสาวนภัสสร วัชรวรรณวงศ์ การตลาด
22015 นางสาวนวรัตน์ ไม้เต็ง การเงิน
22016 นางสาวนัทธริกา มัยโภคา ธุรกิจระหว่างประเทศ
22017 นางสาวนิภาดา สุวรรณฉวี ธุรกิจเพื่อสังคม
22018 นางสาวเบญจภรณ์ สิงห์แก้ว ธุรกิจระหว่างประเทศ
22019 นางสาวปภาดา สุนทรชัย ธุรกิจระหว่างประเทศ
22020 นางสาวปราณกวี เกษมเนตร ธุรกิจระหว่างประเทศ
22021 นางสาวปวริศา อัตตสมบัติ การตลาด
22022 นางสาวพิมพ์ลภัส วรดิษฐ์ฤทธิกุล ธุรกิจเพื่อสังคม
22023 นางสาวเพ็ญพิชชา ชินนะมาส การตลาด
22024 นางสาวมนัญชยา พลเสน ธุรกิจระหว่างประเทศ
22025 นางสาวมานิตา คงรักเกียรติ การเงิน
22026 นางสาวมารียา ลำเบ็ญส๊ะ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22027 นางสาวเมธาพร พัวทวีทรัพย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22028 นางสาวรวิสรา เลิศคุณลักษณ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22029 นางสาวรัสมา โกษาทอง การเงิน
22030 นางสาววรานิษฐ์ วิภาอนันต์ไชย การเงิน
22031 นางสาววาสิตา มะลิวัลย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22032 นางสาววิภาษณีย์ บุญใหญ่ ธุรกิจเพื่อสังคม
22033 นางสาวศุทธินี กันตะนันท์ การเงิน
22034 นางสาวสิตานันท์ สุขสำราญ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22035 นางสาวสิราวรรณ์ อังกูรวิวัฒน์ การเงิน
22036 นางสาวสุพัตรา เกียรติปัญญา ธุรกิจระหว่างประเทศ
22037 นางสาวสุภชา อารมณ์เย็น การเงิน
22038 นางสาวสุรภา สุวรรณชาติ การเงิน
22039 นางสาวอชิรญา บุญมาเลิศ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22040 นางสาวอรุณรัตน์ พะวงษ์ การเงิน
22041 นายกมนทัต วัชรวิเชียรชัย การตลาด
22042 นายกิตติธัช ทวนทัย การตลาด
22043 นายเกริกชัย เอกจำนงค์ ธุรกิจเพื่อสังคม
22044 นายธนิก กัณฑะพงศ์ การเงิน
22045 นายธีรสิทธิ์ ภัทรณัฐกนกสิริ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22046 นายวีรภัทร อิสสระพล ธุรกิจระหว่างประเทศ
22047 นายศุภสิทธิ์ แซ่เบ๊ การเงิน
22048 นางสาวกชกร เนียมนิล ธุรกิจระหว่างประเทศ
22049 นางสาวกนกวรรณ คุณเลิศอมร การเงิน
22050 นางสาวกนกวรรณ สมุทรรัตน์ ธุรกิจเพื่อสังคม
22051 นางสาวกมลนัทธ์ วงศ์จุลชาติ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22052 นางสาวกมลรัตน์ มูลศรี ธุรกิจระหว่างประเทศ
22053 นางสาวกมลวรรณ เพชร์สินธพชัย ธุรกิจระหว่างประเทศ
22054 นางสาวกวินธิดา ทรงสอาด การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22055 นางสาวกัญญาณัฐ กุลสวัสดิ์ การเงิน
22056 นางสาวกัลยา เดชอโนทัย การตลาด
22057 นางสาวกุลนิษฐ์ วัฒนปภาดา ธุรกิจระหว่างประเทศ
22058 นางสาวขวัญกมล ชื่นสนธิ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22059 นางสาวชณิดาภา ตนะทิพย์ การเงิน
22060 นางสาวชมชนก ตังคโนภาส การเงิน
22061 นางสาวชุติญา วรทรัพย์ ธุรกิจเพื่อสังคม
22062 นางสาวชุติมา ปิยะพลากร การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22063 นางสาวญาณิสา ธารีเกตุ การเงิน
22064 นางสาวฐานภา เอี่ยมมงคล การเงิน
22065 นางสาวฐานะมาศ เส้นขาว ธุรกิจเพื่อสังคม
22066 นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ สังขระชัฎ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22067 นางสาวณัฐกฤตา นลรัตนิน ธุรกิจระหว่างประเทศ
22068 นางสาวณัฐจิตกานต์ ล้อมวัฒนธรรม ธุรกิจระหว่างประเทศ
22069 นางสาวณัฐชา ศานติวิวรรธน์ การเงิน
22070 นางสาวณัฐณิฌา โชติสวัสดิ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22071 นางสาวณิชกานต์ การสามารถ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22072 นางสาวเตชินี รอดสมบุญ การตลาด
22073 นางสาวธนพร รุ่งเรืองด้วยบุญ การตลาด
22074 นางสาวธนสุกาญจน์ นวลสังข์ การตลาด
22075 นางสาวธนัญญา บุศปพงศ์ การตลาด
22076 นางสาวธนาภรณ์ ก๋งอุบล ธุรกิจระหว่างประเทศ
22077 นางสาวธมลวรรณ รุจนพรพจี การเงิน
22078 นางสาวธัญชนก ยืนนาน การตลาด
22079 นางสาวธันยา เชน การตลาด
22080 นางสาวธิดารัตน์ สาลี ธุรกิจเพื่อสังคม
22081 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิ์แกล้ว ธุรกิจระหว่างประเทศ
22082 นางสาวธิติยา โพธิคำ การเงิน
22083 นางสาวธิติยา รักษาวงศ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22084 นางสาวนฤดี แซ่เฮ้า การตลาด
22085 นางสาวนฤมล จิตต์วิวัฒน์ การตลาด
22086 นางสาวนัทธ์ชนัน ผ่องใส ธุรกิจเพื่อสังคม
22087 นางสาวนันทพร มัตสยะวนิชกูล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22088 นางสาวนันธิชา ทองไทย การตลาด
22089 นางสาวนัยน์ประภร พรสวัสดิ์ การเงิน
22090 นางสาวนารีรัตน์ แซ่ลี การเงิน
22091 นางสาวน้ำทิพย์ จุนเจิม การตลาด
22092 นางสาวนิชาภา ชุ่มชัยรัตน์ การเงิน
22093 นางสาวนิสามณี วิวัฒนศร การตลาด
22094 นางสาวนุชรินทร์ ไดนาดะ การตลาด
22095 นางสาวบุญญาภรณ์ ศรีจิตรพงศ์ การเงิน
22096 นางสาวบุญธิดา รัตนวงศาโรจน์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22097 นางสาวบุญสิตา ขุนทอง การเงิน
22098 นางสาวปนะสา ไชยนันทน์ การเงิน
22099 นางสาวปพัชญา ศรุติการช่าง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22100 นางสาวปภาดา ตันสุรัตน์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22101 นางสาวปภาวรินทร์ สินมา ธุรกิจเพื่อสังคม
22102 นางสาวประภาศรี ฐานเพชร การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22103 นางสาวปรัชญ์ลภัส นิคมคณารักษ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22104 นางสาวปราณปริยา แสงสว่าง การตลาด
22105 นางสาวปรีญาณัฐ ตุ่นแก้ว ธุรกิจระหว่างประเทศ
22106 นางสาวปัณทารีย์ บัวดี ธุรกิจระหว่างประเทศ
22107 นางสาวปัทมพร เณรศิริ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22108 นางสาวปาริษา ธนนาทธนะชน ธุรกิจระหว่างประเทศ
22109 นางสาวปิยาภรณ์ หมายนาค ธุรกิจระหว่างประเทศ
22110 นางสาวเปมิกา สุขสถาวรพันธุ์ การเงิน
22111 นางสาวผกากรอง น้ำค้าง การตลาด
22112 นางสาวพรสลิล บุญยั้ง ธุรกิจเพื่อสังคม
22113 นางสาวพัชรพร จิตรภาวนากุล ธุรกิจระหว่างประเทศ
22114 นางสาวพัชริดา นัยลี การตลาด
22115 นางสาวพัทธมน ไวยนพ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22116 นางสาวพันธชา ชูวงษ์ชุติมา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22117 นางสาวพิชญ์สินี อิทธิฤทธานนท์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22118 นางสาวพิชามญชุ์ พั้วป้อง การเงิน
22119 นางสาวพิมนภัส จำปาทอง ธุรกิจระหว่างประเทศ
22120 นางสาวพิมพ์ชนก สอนยิ้ม ธุรกิจเพื่อสังคม
22121 นางสาวพีรณัฐ หนูเงิน การเงิน
22122 นางสาวแพรทอง พลังคะพันธ์พงศ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22123 นางสาวแพรพิไล สิงห์ชื่น การตลาด
22124 นางสาวภัคจีรา จันทรพุฒ ธุรกิจเพื่อสังคม
22125 นางสาวภัทร์ธีนันท์ วนวรรณนาวิน การตลาด
22126 นางสาวภัทรนันท์ ปริชาตินนท์ ธุรกิจเพื่อสังคม
22127 นางสาวภัสพร ชินวงค์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22128 นางสาวภัสสร ชูทรัพย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22129 นางสาวภาวริศ เมืองสถิตกุล การตลาด
22130 นางสาวภาวิดา แสนดี การตลาด
22131 นางสาวมธุรส มหาสุภาพ การตลาด
22132 นางสาวมัทวรรณ์ ปินตารักษ์ การเงิน
22133 นางสาวมารีภรณ์ ลอมโฮม การตลาด
22134 นางสาวมินตรา ฮาระตะวัน การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22135 นางสาวเมทิกา โรจนอาภากุล ธุรกิจเพื่อสังคม
22136 นางสาวเมทิกา อารมณ์ชื่น ธุรกิจระหว่างประเทศ
22137 นางสาวยศวดี บัวผัน ธุรกิจเพื่อสังคม
22138 นางสาวรมณีย์ วิจิตรานนท์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22139 นางสาวรัตติกาล อึง การตลาด
22140 นางสาวรัตนพร สังข์ทอง การเงิน
22141 นางสาวรัตนากร ปุดโส ธุรกิจเพื่อสังคม
22142 นางสาวรุ่งนภา แสนโคตร การเงิน
22143 นางสาวรุจจิรา เกรียงยะกุล การตลาด
22144 นางสาวลฎาภา ดวงพิลา การเงิน
22145 นางสาวลีนา เกษตรกาลาม ธุรกิจเพื่อสังคม
22146 นางสาววนิดา ศรีสมบัติ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22147 นางสาววรรณวิเศษ วิเศษกุล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22148 นางสาววราพรณ์ ทองมา ธุรกิจระหว่างประเทศ
22149 นางสาววริยา อรรถนุรักษ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22150 นางสาววริศรา สีหานาถ การตลาด
22151 นางสาววริศรา สุทธานินทร์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22152 นางสาววสุ อินทรบำรุง การตลาด
22153 นางสาววิภารัตน์ จิตคนึงโชติ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22154 นางสาวศวรรญา รุทธิฤทธิ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22155 นางสาวศศิวิมล ถมปัด ธุรกิจเพื่อสังคม
22156 นางสาวศิริวรรณ นิลรักษ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22157 นางสาวศุภนิดา ตั้งใจเจริญ การตลาด
22158 นางสาวศุภิสรา เพ็ญกุล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22159 นางสาวสิรีธร วังมะนาว การเงิน
22160 นางสาวสิรีธร เหลืองวิริยะ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22161 นางสาวสุชานันท์ สินชวาลวัฒน์ การเงิน
22162 นางสาวสุฐิตา บุญศิริ การตลาด
22163 นางสาวสุพิชชา คณิตรุ่งเรืองสิน ธุรกิจเพื่อสังคม
22164 นางสาวสุพิชญา เกลี้ยงสง ธุรกิจระหว่างประเทศ
22165 นางสาวสุพิชญา พานิชรุทติวงศ์ การเงิน
22166 นางสาวสุภาพร ไว ธุรกิจระหว่างประเทศ
22167 นางสาวหฤทัย หล่าซิว การตลาด
22168 นางสาวอธิติรัตน์ เจียมขจรยศ การตลาด
22169 นางสาวอภิกษณา เจริญพานนท์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22170 นางสาวอมรรัตน์ สมบูรณ์ การเงิน
22171 นางสาวอรณิชา บุญญาพัฒนาพงศ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22172 นางสาวอริสรา สมบูรณ์เจริญชัย การเงิน
22173 นางสาวอัญชิษฐา คณาธนะทรัพย์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22174 นางสาวอัญญรัตน์ บุญทศ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22175 นางสาวอัญธิกา คำแก้ว การตลาด
22176 นางสาวอาทิตยา แซ่ลิ้ม ธุรกิจระหว่างประเทศ
22177 นางสาวอิงอร ฉัตรกรด ธุรกิจเพื่อสังคม
22178 นางสาวอิชยาพร จันทร์คำ ธุรกิจเพื่อสังคม
22179 นางสาวอินทุอร ศรีนวมกุล การเงิน
22180 นางสาวอิสรียา พลเยี่ยม การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22181 นางสาวไอลดา ซิมฟ้า การตลาด
22182 นายกรดนัย พนาสันติภาพ การตลาด
22183 นายกรวิชญ์ พรหมรส การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22184 นายกันตภณ จินดาทวีผล การเงิน
22185 นายจิณาพัฒน์ วัฒนวาณิชกิจพร การตลาด
22186 นายชยุตม์ วิเศษอักษร การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22187 นายชวิน เทพพงษ์เพชร ธุรกิจระหว่างประเทศ
22188 นายชารีฟ แวโดยี ธุรกิจระหว่างประเทศ
22189 นายฐิติวุฒิ พันธุ์อายุวัฒนะ การเงิน
22190 นายณภัทร ลีลาวิเศษศักดิ์ การตลาด
22191 นายณัฏฐชัย นิฏฐาณัฐกุล ธุรกิจเพื่อสังคม
22192 นายณัฏฐพล จิตต์เกื้อ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22193 นายณัฐกิตติ์ ปิติวรวงศ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22194 นายณัฐวุฒิ สุดแสง ธุรกิจระหว่างประเทศ
22195 นายทรงพล ท้วมใจดี ธุรกิจระหว่างประเทศ
22196 นายทวีวุฒิ อินทจันท การตลาด
22197 นายธเนศ วชิรชัยไพศาล การตลาด
22198 นายธีรศักดิ์ คงจันทร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22199 นายเธียรรัตม์ สะโสดา ธุรกิจระหว่างประเทศ
22200 นายนรุตม์ชัย สุขประเสริฐสิน การตลาด
22201 นายนฤเมศ โรจนวงศ์วิวัฒน์ ธุรกิจเพื่อสังคม
22202 นายปณต จิรปัญจวัฒน์ การตลาด
22203 นายปรัชญา ชูวงษ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22204 นายปิติวัฒน์ ถาวรวัฒน์ ธุรกิจเพื่อสังคม
22205 นายพิมาย สรรพเพทยพิศาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22206 นายภัทร ไทยวุฒินุกุล การเงิน
22207 นายวิภู อัศวเรืองชัย การเงิน
22208 นายศรัณญ์ ณ นคร การตลาด
22209 นายศุภณัฐฐ์ ทิพย์ชัชวาลกุล การเงิน
22210 นายสพลกิตติ์ สืบสายเศวตร การเงิน
22211 นายสุกฤษฎิ์ ติโลกะนาถ การเงิน
22212 นายสุรยุทธ์ ภู่ศาสตร์ การเงิน
22213 นายอดิเทพ เดชกิต การตลาด
22214 นายอภิมุข เหมพิจิตร การเงิน
22215 นายเอกรัตน์ โยธารักษ์ การตลาด
22216 นางสาวกนกวรรณ เริ่มคิดการณ์ การตลาด
22217 นางสาวจิรานันท์ สรรพกิจ การตลาด
22218 นางสาวชวิศา ธนเศรษฐ์ การตลาด
22219 นางสาวณัฐญาดา บุญธรรมเจริญ การตลาด
22220 นางสาวณัฐลดา วงศ์จันทร์ การตลาด
22221 นางสาวติณณา ธนสมบัติ การตลาด
22222 นางสาวทิตยา อิ่มคต การตลาด
22223 นางสาวนลินรัตน์ เกษมธันยพงศ์ การตลาด
22224 นางสาวปณิตา ศรีศุภรวัฒนา การตลาด
22225 นางสาวประณิธิ เลาหสกุลงาม การตลาด
22226 นางสาวพรนภา ไชยวุฒิ การตลาด
22227 นางสาวพรรณกาญจน์ เพชรเฉิดฉิน การตลาด
22228 นางสาวพันธิตรา เจริญรัตน์ธารา การตลาด
22229 นางสาวภัทรกันย์ เมืองสอน การตลาด
22230 นางสาววรรณพร ลาภเกิน การตลาด
22231 นางสาวศรีสุดารัตน์ เอกสุภวัฒน์ การตลาด
22232 นางสาวสุวลีลักษณ์ วรกมล การตลาด
22233 นายกริชนันท์ ธรรมรัตนนนท์ การตลาด
22234 นายกฤตไชย ฐานสันโดษ การตลาด
22235 นายกฤติธี แช่มปรีชา การตลาด
22236 นายกัญน์วรา ติรวิภาส การตลาด
22237 นายจิรวัฒน์ จัน การตลาด
22238 นายเจตนิพัทธ์ ลิขิตสมบัติ การตลาด
22239 นายชลธร ผิวอ่อน การตลาด
22240 นายฐิติรัตน์ ศุภพิชญ์นาม การตลาด
22241 นายณัชพงศ์ ศิริบุญส่ง การตลาด
22242 นายณัฐดนัย วิบูรณ์สุขสันต์ การตลาด
22243 นายณัฐภัทร กิจกอบชัย การตลาด
22244 นายทยา สัญญโภชน์ การตลาด
22245 นายธนกร คำอ่วม การตลาด
22246 นายธนาธิป ศรีกุลเรืองโรจน์ การตลาด
22247 นายธนิศร์ สิริภาณุพงศ์ชัย การตลาด
22248 นายธัศพร ธนวัชรางกูร การตลาด
22249 นายนนทัช เขียวบริบูรณ์ การตลาด
22250 นายนันทพงศ์ เตชพิสิทธิ์ชัย การตลาด
22251 นายพัทธดนย์ มั่นคง การตลาด
22252 นายภาณุพงศ์ บุญปาสาน การตลาด
22253 นายภูริวัจน์ พัฒนฉัตร์โภคิน การตลาด
22254 นายวรเมธ แก้วมณีวัฒน์ การตลาด
22255 นายวีรภัทร จันทร์ผ่อง การตลาด
22256 นายศรัณย์พร โรยอุตระ การตลาด
22257 นายศุภวัชร์ จันเซ่ง การตลาด
22258 นายสรรเสริญ พุ่มดอกไม้ การตลาด
22259 นายสรัล อชิราพิพัฒน์กุล การตลาด
22260 นางสาวกนกกาญจน์ บุญส่ง การเงิน
22261 นางสาวกฤติยาภรณ์ พลัดเกตุ การเงิน
22262 นางสาวกัตติกา พ้นภัย การเงิน
22263 นางสาวชนิกานต์ พรหมภักษร การเงิน
22264 นางสาวณัฏฐกฤตา อำมหริด การเงิน
22265 นางสาวธันยพร ธรรมวิวรณ์ การเงิน
22266 นางสาวนงนภัส ขุนทอง การเงิน
22267 นางสาวปุณญานุช ชื่นชม การเงิน
22268 นางสาวพรสวรรค์ หาญทวีภัทร การเงิน
22269 นางสาวพิมพ์นิภา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ การเงิน
22270 นางสาวภัคจิรา คงใหญ่ การเงิน
22271 นางสาวรมิดา แก้วผนึกรังษี การเงิน
22272 นางสาวลักขณา ชัยวุฒิธร การเงิน
22273 นางสาววิชญา อินทรทรัพย์ การเงิน
22274 นางสาวสราวลี พันดำ การเงิน
22275 นางสาวสิรินญา ลิขิตชัยศักดิ์ การเงิน
22276 นางสาวสิริวดี ศรีศิวาพรเจริญ การเงิน
22277 นางสาวสุดารัตน์ จรลี การเงิน
22278 นางสาวสุธินี ดำรงค์ศักดิ์ การเงิน
22279 นางสาวอนัญพร เปราะแดง การเงิน
22280 นางสาวไอยดา อ่อนก้อน การเงิน
22281 นายกิจชัย ศรีชมภู การเงิน
22282 นายธนภูมิ ศิริบุญยัง การเงิน
22283 นายธนากร สำราญใจ การเงิน
22284 นายธันยบูรณ์ ชุ่มชาติ การเงิน
22285 นายปรากรม รัตนชำนอง การเงิน
22286 นายพลวัต วณิชชากรวิวัฒน์ การเงิน
22287 นายภูสิษฐ์ ประเสริฐศิลป์ การเงิน
22288 นายวีรภัทร เนืองสุชาติ การเงิน
22289 นายสุภวัฒน์ สมสุข การเงิน
22290 นางสาวกรวรรณ ทองโพธิ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22291 นางสาวกัลยกร รอดอ่อน การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22292 นางสาวจินตนา สารสุวรรณ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22293 นางสาวชลธิชา น้อยนงเยาว์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22294 นางสาวณภัคมน เดชเจริญยศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22295 นางสาวณัชชา ชวลิตกิจไพศาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22296 นางสาวณัฐกุล จันทร์เรือง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22297 นางสาวณัฐนิช อุ่นชัย การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22298 นางสาวณัฐพร ศิลปไพราช การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22299 นางสาวณัฐรุจา สืบสำราญ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22300 นางสาวณิชา สุรพลชัย การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22301 นางสาวดารารัตน์ ก้อนทรัพย์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22302 นางสาวดุจหทัย ยะรังวงษ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22303 นางสาวธนวรรณ สุริชัย การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22304 นางสาวนภัสชดา ทินอยู่วงษ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22305 นางสาวนาถณิชา เรืองฤทธิ์ชาญกุล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22306 นางสาวน้ำทิพย์ ตรีสุทธิผล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22307 นางสาวนิติพร ตะเพียนทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22308 นางสาวบุญธิชา สำโพธิ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22309 นางสาวบุญราศี หาญสวัสดิ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22310 นางสาวปราณี แซ่อู่ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22311 นางสาวปรินชิยา เจริญถิรวิทย์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22312 นางสาวปาณิสรา จุลิมาศัสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22313 นางสาวพรนภา ภารภิรมย์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22314 นางสาวภูษณิศา มั่นคง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22315 นางสาวมนัสวรรณ ลาภศิริพานิชกุล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22316 นางสาวมัณฑนา บุญรื่น การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22317 นางสาววกุลทิพย์ ศิริบงกช การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22318 นางสาววนัสนันท์ จันนา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22319 นางสาววรวลัญช์ วิรัชพัฒนากุล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22320 นางสาวศิวิไลซ์ สุวรรณกุล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22321 นางสาวสิตาพร เลิศรัศมีรุ่งเรือง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22322 นางสาวสิมาภรณ์ อ้ายปิ๊ก การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22323 นางสาวสุชัญญา บุตรวงษ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22324 นางสาวสุนทรี วนพันธุ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22325 นางสาวอธิฐาน โคมขาว การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22326 นางสาวอธิติพร เจียมขจรยศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22327 นางสาวอภิชญา โคตรสาร การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22328 นางสาวอริศรา นราภรณ์รุ่งโรจน์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22329 นางสาวอิสรีย์ ธำรงค์จตุพงษ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22330 นางสาวเอมมิกา อ่อนน้อม การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22331 นายคชรัตน์ เกษตระชนม์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22332 นายจิณญาณวัฒน์ ขุนทอง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22333 นายเจนณรงค์ อู๋สมบูรณ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22334 นายชิงธรรม จรัลจรัสแสง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22335 นายธนพล วรภากรณ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22336 นายธนภัทร ภิญโญล้ำเลิศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22337 นายธีรศักดิ์ หวานใจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22338 นายนภดล จันทร์เลิศเลขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22339 นายเนติภูมิ เลตระกูลกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22340 นายปณิธาน ลือสิริพงศ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22341 นายปัณณวิช เณรตาก้อง การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22342 นายปิยะภัทร ผลนัย การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22343 นายพงศภัค อุดมกุล การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22344 นายพงษ์รัตน์ พิณพงษ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22345 นายพชร ภัทรเกษสิริ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22346 นายพาณิภัค ชูศิริชัย การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22347 นายพีรภัทร์ กาลพันธา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22348 นายภูธร แววฉิมพลี การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22349 นายวัชรพงศ์ เมธีธนวงศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22350 นายศุภกรณ์ ศรีสุภัควงศ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22351 นายศุภณัฐ สังเกตุกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22352 นายอนุรักษ์ สัตร์ซื่อ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22353 นายอิทธิพัทธ์ ปิ่นเกตุ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
22354 นางสาวกษิรา วงศ์สิงห์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22355 นางสาวเจนจิรา ศรีแก้ว ธุรกิจระหว่างประเทศ
22356 นางสาวชญาดา ว่องสรรพการ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22357 นางสาวชญานิศ รุจิรัตนากร ธุรกิจระหว่างประเทศ
22358 นางสาวณัฏฐณิชา ทองจิตร ธุรกิจระหว่างประเทศ
22359 นางสาวณัฐรินทร์ ปิยะนพโรจน์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22360 นางสาวณัฐวดี สวัสดิ์เกื้อ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22361 นางสาวณัฐวีณ์ ธีระเหมโรจน์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22362 นางสาวธารภา อู่โชตนานันท์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22363 นางสาวนรินทร์พร คุณัชย์ขาวเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ
22364 นางสาวเบญญาพร พิจารณา ธุรกิจระหว่างประเทศ
22365 นางสาวปาริชญา อยู่เย็น ธุรกิจระหว่างประเทศ
22366 นางสาวพรรณธร ไมล์หรือ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22367 นางสาวพิมพ์ชนก ปักษีกุล ธุรกิจระหว่างประเทศ
22368 นางสาวภัสสร ภูชุม ธุรกิจระหว่างประเทศ
22369 นางสาวภิญญดาพัชร์ วัฒนากุลเสฏฐ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22370 นางสาวมนัญชยา ด้วงคง ธุรกิจระหว่างประเทศ
22371 นางสาวมินจู คิม ธุรกิจระหว่างประเทศ
22372 นางสาววรารัตน์ ปาลาเล ธุรกิจระหว่างประเทศ
22373 นางสาวศศิฌา ธรรมะธงชัย ธุรกิจระหว่างประเทศ
22374 นางสาวศิริกานต์ สาหร่าย ธุรกิจระหว่างประเทศ
22375 นายชาญชัย อภิญญา ธุรกิจระหว่างประเทศ
22376 นายณฐกร เอี่ยมชัย ธุรกิจระหว่างประเทศ
22377 นายธนาธิป เสถียรจารุการ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22378 นายปราโมทย์ เจริญรัตน์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22379 นายพีรวุฒิ กระจังทอง ธุรกิจระหว่างประเทศ
22380 นายภูภูมิ ศรีสว่างวงศ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22381 นายสุรสิทธิ์ เอกอรรถสิทธิ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ
22382 นายอติวิชญ์ ผลเพิ่ม ธุรกิจระหว่างประเทศ
22383 นางสาวกุลณัฐ ก้านน้อย ธุรกิจเพื่อสังคม
22384 นางสาวกุสุมา สมบูรณ์มาก ธุรกิจเพื่อสังคม
22385 นางสาวนัฐติพร ธรรมเสรี ธุรกิจเพื่อสังคม
22386 นางสาวนิรามัย ชาติโชคชัย ธุรกิจเพื่อสังคม
22387 นางสาวศิริวรรณ ชิโนทัย ธุรกิจเพื่อสังคม
22388 นางสาวสรสิชา พิธานพร ธุรกิจเพื่อสังคม
22389 นางสาวสุชาดา สุดใจดี ธุรกิจเพื่อสังคม
22390 นางสาวอารยา โช ธุรกิจเพื่อสังคม
22391 นางสาวอารียา ศุภวงศ์วรรธนะ ธุรกิจเพื่อสังคม
22392 นายกฤตนัย เส็นติระ ธุรกิจเพื่อสังคม
22393 นายนันทภพ บุญเจริญ ธุรกิจเพื่อสังคม
22394 นายวรัตน์ เกลี้ยงเกลา ธุรกิจเพื่อสังคม
22395 นางสาวจิรัญญา ลาภปรารถนา การบัญชี
22396 นางสาวจิราภา แก้วนิล การบัญชี
22397 นางสาวฐานิดา นิมิตชูชัย การบัญชี
22398 นางสาวณัฐนลิน ลิ้มรังสิกุล การบัญชี
22399 นางสาวณีรนุช เหมือนแก การบัญชี
22400 นางสาวเบญจวรรณ์ กุลชอนสถิตย์ การบัญชี
22401 นางสาวพรรณพชร ภาณุพงศ์ไพศาล การบัญชี
22402 นางสาวสุตาภัทร มิตอุนตงค์ การบัญชี
22403 นายชนินทร์ ชื่นสวัสดิ์ การบัญชี
22404 นางสาวกัญญาณัฐ พุฒศรี การบัญชี
22405 นางสาวกัลยา เสนะจำนงค์ การบัญชี
22406 นางสาวแคทลียา เรืองรอง การบัญชี
22407 นางสาวจริยาพร โชคศรีทรัพย์ การบัญชี
22408 นางสาวชุติกาญจน์ ยังคำมั่น การบัญชี
22409 นางสาวฑิตฐิตา ศรีบุญเรือง การบัญชี
22410 นางสาวณัฐณิชา แสงสีนิล การบัญชี
22411 นางสาวณัฐสุดา เฮงตระกูล การบัญชี
22412 นางสาวดนุลดา ใยสวรรค์ การบัญชี
22413 นางสาวดลพร แซ่ตั้ง การบัญชี
22414 นางสาวธนภรณ์ หลัดกอง การบัญชี
22415 นางสาวธันว์ลดา บุญเดช การบัญชี
22416 นางสาวเบญญาภา เขมะดุษฎี การบัญชี
22417 นางสาวปภัสรา ตาคำชัย การบัญชี
22418 นางสาวปิยรัตน์ สักจง การบัญชี
22419 นางสาวปุณณภา พัฒนเวชกิจ การบัญชี
22420 นางสาวปูรณ์ ทองนพคุณ การบัญชี
22421 นางสาวพรรณิดา คำเจียก การบัญชี
22422 นางสาวพีรดา สุขโชติ การบัญชี
22423 นางสาวภูริชญา วรรณสุพริ้ง การบัญชี
22424 นางสาวเมธา บุญรอด การบัญชี
22425 นางสาวรัตนาภรณ์ แหยมเกิด การบัญชี
22426 นางสาวลลิตา จันเทพา การบัญชี
22427 นางสาววรรณวิภา งิมขุนทด การบัญชี
22428 นางสาววริศรา พรหมมิ การบัญชี
22429 นางสาวสุภัคพร หนูสู การบัญชี
22430 นางสาวอชิรญา คำทา การบัญชี
22431 นางสาวอติภา เดชวิทยาพร การบัญชี
22432 นางสาวอภิญญา นาคำ การบัญชี
22433 นางสาวอรพรรณ ทักทุม การบัญชี
22434 นางสาวอัญชิสา เนตรเกื้อกูล การบัญชี
22435 นายเทียนถวาย พวงทอง การบัญชี
22436 นายธีรภัทร์ พาณิชย์เอกไพบูลย์ การบัญชี
22437 นายนพรุจ เอี่ยมวัฒน์ การบัญชี
22438 นายปรีชานนท์ มดทอง การบัญชี
22439 นางสาวกัญญ์วรา แก้วจินดา การบัญชี
22440 นางสาวเจริญทรัพย์ ล้านทรัพย์สกุล การบัญชี
22441 นางสาวฐิติรัตน์ สดใส การบัญชี
22442 นางสาวณัฏฐณิชา อภัยศรี การบัญชี
22443 นางสาวทรงพร ตู้พันทวี การบัญชี
22444 นางสาวธนัยพร อยู่อินทร์ การบัญชี
22445 นางสาวธนาภรณ์ หงษ์ศรีสุวรรณ์ การบัญชี
22446 นางสาวธวัลลักษณ์ เกตุทอง การบัญชี
22447 นางสาวปาลิตา แววเพ็ชร การบัญชี
22448 นางสาวปิยนันท์ โตสุโขวงศ์ การบัญชี
22449 นางสาวปิยะดา เอกมาตย์ การบัญชี
22450 นางสาวปุณยวีร์ ทนันชัย การบัญชี
22451 นางสาวพรรณธิกานต์ แสงงาม การบัญชี
22452 นางสาวพิชชาภา ทองโคกสี การบัญชี
22453 นางสาวพิชามญชุ์ ระงับพิศม์ การบัญชี
22454 นางสาวพีรญา ลิ้มรสเจริญ การบัญชี
22455 นางสาวภูษิดา รุ่งนภากานต์ การบัญชี
22456 นางสาวรมย์นลิน เจริญก่อบุญมา การบัญชี
22457 นางสาวรังรอง หังสสูต การบัญชี
22458 นางสาวรุ่งรัตน์ พูนพาณิชย์ การบัญชี
22459 นางสาววรนาถ ศรีบุญ การบัญชี
22460 นางสาววรรณลักษณ์ มูลทองชุน การบัญชี
22461 นางสาววราลี วิไลเลิศสมบัติ การบัญชี
22462 นางสาวสนันตน์ อักษรเลิศสวัสดิ์ การบัญชี
22463 นางสาวสิริกาญจน์ ชีรนรวนิชย์ การบัญชี
22464 นางสาวสุดารัตน์ ศิริพัฒนานันทกูร การบัญชี
22465 นางสาวสุทธิดา คุณากรธำรง การบัญชี
22466 นางสาวสุธิตา แก้วอรัญ การบัญชี
22467 นางสาวอภิญญา บัวพ่วง การบัญชี
22468 นางสาวอภิสรา แผ่วัฒนากุล การบัญชี
22469 นางสาวอุ่นเอื้อ กองแก้ว การบัญชี
22470 นายชยกร วุฒิสิทธิญาณ การบัญชี
22471 นายชลากฤษ นาทวรกานต์ การบัญชี
22472 นายณัฐดนัย เกรียงชัยพฤกษ์ การบัญชี
22473 นายณัฐพงศ์ คงใหม่ การบัญชี
22474 นายณัฐพงษ์ ผึ่งผาย การบัญชี
22475 นายธีรภัทร กิตติโก การบัญชี
22476 นายนพรัตน์ กระจ่าง การบัญชี
22477 นายพลวรรธน์ สุวรรณหิรัญ การบัญชี
22478 นายวรินทร์พงษ์ โพธิไชยแสน การบัญชี
22479 นายสุเมธ แสงทิตย์ การบัญชี
22480 นายอลงกรณ์ อภิหกิจ การบัญชี
22481 นายอุกฤษฐ์ ภิญโญลาภเกษม การบัญชี
หมายเหตุ
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2