รายนามบัณฑิต
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
จำนวน 29 ราย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ สาขาวิชา หนังสือรับรองการฝึกซ้อม
19001 นางสาวเขมจิรา ริมพงษ์พิศาล การจัดการภูมิสังคม
19002 นางสาวนพวัลย์ จงเกษมวงศ์ การจัดการภูมิสังคม
19003 นางสาวเกศกมล อยู่นุช การจัดการภูมิสังคม
19004 นางสาวปิยฉัตร วันโทน การจัดการภูมิสังคม
19005 นางสาวสิริวิมล จงฤทธิ์ การจัดการภูมิสังคม
19006 นางสาวกัลยนันท์ มณีสุขใส การจัดการภูมิสังคม
19007 นางสาวจุฑามาศ ปานอ่วม การจัดการภูมิสังคม
19008 นางสาวณฤนธร ชูชื่นกลิ่น การจัดการภูมิสังคม
19009 นางสาวทิพย์นรี อุยสุย การจัดการภูมิสังคม
19010 นางสาวนภัสสร สีทอง การจัดการภูมิสังคม
19011 นางสาวปรียานุช มัดต่อเห็ด การจัดการภูมิสังคม
19012 นางสาวพัชริน กิจทะรักษ์ การจัดการภูมิสังคม
19013 นางสาวพิชญาพร ลูกอินทร์ การจัดการภูมิสังคม
19014 นางสาวรวิสรา ตลับเพชร การจัดการภูมิสังคม
19015 นางสาวอภิญญา ฉอ้อนครบุรี การจัดการภูมิสังคม
19016 นางสาวอัจฉริยะพร หอมสุข การจัดการภูมิสังคม
19017 นายชลธี นกน้อย การจัดการภูมิสังคม
19018 นายไชยเกียรติ ประจงจัด การจัดการภูมิสังคม
19019 นายศุภชีพ บุญน้อม การจัดการภูมิสังคม
19020 นายสิปาณัสม์ จรัณยานนท์ การจัดการภูมิสังคม
19021 นางสาวนิชา ทองนุช การจัดการภูมิวัฒนธรรม
19022 นางสาวพิมพ์พิศา ภูมิภักดิ์โภคิน การจัดการภูมิวัฒนธรรม
19023 นางสาวสมฤทัย สงเคราะห์ การจัดการภูมิวัฒนธรรม
19024 นางสาวอริสา ภักดีคุณธรรม การจัดการภูมิวัฒนธรรม
19025 นางสาวอัญชิษฐา ดีศรีเพ็ง การจัดการภูมิวัฒนธรรม
19026 นายธนบดี โสภิณพรรักษา การจัดการภูมิวัฒนธรรม
19027 นายธนพงศ์สรรค์ โอภาสสุวรรณ การจัดการภูมิวัฒนธรรม
19028 นายธนาคม บัวถาวร การจัดการภูมิวัฒนธรรม
19029 นายประหยัด เสือชูชีพ การจัดการภูมิวัฒนธรรม
หมายเหตุ
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2