รายนามบัณฑิต
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
จำนวน 369 ราย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ สาขาวิชา หนังสือรับรองการฝึกซ้อม
16001 นางสาวกนกลักษณ์ ลาภมณีย์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16002 นางสาวกมลชนก ปลั่งธรณีพงษ์ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16003 นางสาวกรกมล เซนักค้า การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16004 นางสาวชนิกานต์ โกศลศักดิ์สกุล การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16005 นางสาวฐานิตา เตชาทวีวรรณ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16006 นางสาวณัฏฐณิชา สกุลรักษ์ธรรม การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16007 นางสาวณัฐกมล นัมคณิสรณ์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16008 นางสาวณัฐชยา บุญมาก การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16009 นางสาวณัฐภัทร สิงห์โตทอง การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16010 นางสาวณิชกมล คำประสิทธิ์ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16011 นางสาวทิฆัมพร มัททวีวงศ์ การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16012 นางสาวธณัฐชา พงศ์วรศิริกุล การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16013 นางสาวธัญภา เลี่ยมเจริญ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16014 นางสาวธันยมัย แสงปิยะ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16015 นางสาวนิษฐ์วดี อุดมชัยนิธิยศ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16016 นางสาวบุณยรัตน์ วัชรชัยนันท์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16017 นางสาวบูรณศรี ลิ้มสิริกาญจน์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16018 นางสาวเบญญาภา จันทนภาวิบูลย์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16019 นางสาวปพิชญา มังคละคีรี การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16020 นางสาวปัณฑ์ชนิต ศีละวงษ์เสรี การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16021 นางสาวเปมิกา สุพรรณวัฒนกุล การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16022 นางสาวพิชญาภา สิริโชติพล การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16023 นางสาวพิมพ์ชนก อัศวฤทธิ์ดำรงค์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16024 นางสาวแพรวพรรณรายณ์ ศันสนะพิทยากร การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16025 นางสาวภัทรพรรณ เกียรติศิริ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16026 นางสาวภัทรารวีย์ กิตติชิตพงศ์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16027 นางสาวภาริน์ษา ธรรมสนิท การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16028 นางสาวมนธวัช เสริมสุวิทยวงศ์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16029 นางสาวมนสิชา เดชนิมิตรชัย การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16030 นางสาวระดับดาว ศรีระวงศ์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16031 นางสาวลลินา แก้วบรรจง การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16032 นางสาวลักษิกา ชินวานิชย์เจริญ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16033 นางสาววรกมล รอดพยันต์ การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16034 นางสาววรรณิดา สิทธิเวชไทย การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16035 นางสาววริษา เทียมธรรมวงศ์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16036 นางสาววลัยพร แสงจิตต์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16037 นางสาววารินษร์ธร สิริวัฒนาวณิช การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16038 นางสาววุฒิธิดา วุฒิชัย ณ อยุธยา การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16039 นางสาวศริญญา มะ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16040 นางสาวสิตานัน โชคสิริวรรณ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16041 นางสาวสุภัชชา หุตะปานนท์ การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16042 นางสาวอรณิชา มนตรีโชค การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16043 นายจิณณวัตร แซ่อั้ง การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16044 นายจิรันธนิน พิมพ์อภิดิษยา การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16045 นายเจตวัฒน์ ไกรเวช การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16046 นายชยุตม์ ชีววิริยะนนท์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16047 นายชิติพัทธ์ วัฒนศิริพงศ์ การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16048 นายธนนันท์ ศุภกิจนรเศรษฐ์ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16049 นายพงศกร สุตะไล การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16050 นายพงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16051 นายพศวีร์ ศรีกฤษณพล การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16052 นายศุภกรณ์ เจิมเจริญ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16053 นายอานนท์ พัฒนศิริ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16054 นายเอกชัย สุคนธมาน การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16055 นางสาวกมลพัช แผ่นทอง คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16056 นางสาวกัญชพร รุ่งธีรวัฒนานนท์ การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16057 นางสาวกัญญาภัค เลิศจินตนากิจ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16058 นางสาวกันต์สินี จิรมาศสุนทร การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16059 นางสาวกาญจน์ณัฏฐา ชัยยศบูรณะ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16060 นางสาวเกษสิริ นครบุรี การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16061 นางสาวจารุภัทร หลาวประเสริฐ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16062 นางสาวจิดาภา เทพศิริ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16063 นางสาวจิดาภา พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16064 นางสาวจิลมิกา จุลวัลลิภะ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16065 นางสาวชนิตา ธนพิชญ์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16066 นางสาวชลิตา ปานฉิม การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16067 นางสาวญาณิศา ทองสมี การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16068 นางสาวญาณิศา สิงหจินดาวงศ์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16069 นางสาวญาธิดา ปัญจพัฒน์ทวี คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16070 นางสาวฐานิกา แสนอินทร์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16071 นางสาวณฐิกา ไชยเดช การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16072 นางสาวณัฏฐ์ญาตา ไตรนิธิพร การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16073 นางสาวณัฐณิชา สมจิตร์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16074 นางสาวณัฐสินี อธิธัญชัยพงษ์ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16075 นางสาวณิชกานต์ กัณหวนิช การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16076 นางสาวณีรนุช กิจชนะพานิชย์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16077 นางสาวทิพปภา วงศ์ศรีรุ่งเรือง การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16078 นางสาวธนานัญญ์ พูนเพิ่มความดี การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16079 นางสาวธรรศิกา พินธุโสภณ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16080 นางสาวธิดาภรณ์ แสงสุวรรณ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16081 นางสาวธิติกานต์ แก้วทิพย์เนตร คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16082 นางสาวนัชชา สายสว่าง การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16083 นางสาวนัชชา อุปบลสวัสดิ์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16084 นางสาวนัทธมน ธนาคมสิริโชติ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16085 นางสาวนิศรีน มะแส การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16086 นางสาวเบญญาภา เมฆดารา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16087 นางสาวประภาสิริ ว่องเชิงค้า การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16088 นางสาวปราณปริยา ลีฬหาวงศ์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16089 นางสาวปวีณนุช เข็มลาย การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16090 นางสาวปาลิตา แก้วอินทร์ชัย การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16091 นางสาวปีย์วรา เสมวิมล การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16092 นางสาวเปมิกา ดิสนีเวทย์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16093 นางสาวพรนภัส อ่อนแช่ม การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16094 นางสาวพรพิชชา เศรษฐวงศ์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16095 นางสาวพัณณิตา มณีศรี การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16096 นางสาวพิชญา เหลืองวัฒนะพงศ์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16097 นางสาวพิมพ์อร สุแพง การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16098 นางสาวเพชรกาญจน์ เลิศเจริญวรกุล การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16099 นางสาวภสมน มนตรีวิวัฒนชัย การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16100 นางสาวภัค เกษร การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16101 นางสาวภัททิยา อายูเดีย การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16102 นางสาวภัทรพร รักปลอด การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16103 นางสาวภัทรพิมพ์ เสาร์ไชย คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16104 นางสาวภัทราภรณ์ สุทีปธรรม การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16105 นางสาวภารดี เอื้อชูเกียรติ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16106 นางสาวภิญญาพัชร์ สิริโสภณวัฒน์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16107 นางสาวมนสิชา สุขแก้ว การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16108 นางสาวโยชิมิ นาคาซิตะ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16109 นางสาวรมิดา ชูชัยสิงหะกุล การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16110 นางสาวรักษาสิริ ศรีโพธิ์ชัย คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16111 นางสาวรัชนีกร บรรพโคตร การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16112 นางสาวลภัสภร บุญยั่งยืน การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16113 นางสาวลักษณา รุ่งอรุณรณภพ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16114 นางสาวลักษิกา ไพรพฤกษ์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16115 นางสาววชิรญาณ์ ณ ถลาง การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16116 นางสาววณิชชา พันธุ์ศิริปทุมพร การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16117 นางสาววรากานต์ รุ่งกิจคุณากร การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16118 นางสาววริศร์พักตร์ คงรัตนชาติ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16119 นางสาววาสิตา สุนทรารมณ์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16120 นางสาววิภาดา แก้วสินทอง การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16121 นางสาววิภาวรรณ อ่ำศรีสุข การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16122 นางสาววิมลสิริ สุบิน การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16123 นางสาวศศิลภัส ทองหล่อ การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16124 นางสาวศิษฎา จงเจริญรัตน์ การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16125 นางสาวศุภกานต์ เลี้ยงรัตนานนท์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16126 นางสาวศุภิสรา วิทูรวาณิชย์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16127 นางสาวสรัญญา นาคงาม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16128 นางสาวสิริพักตร์ แชทเทลเลียร์ การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16129 นางสาวสุชัญญา ตั้งทวีธรรม การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16130 นางสาวสุทินา ไกรถวิล การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16131 นางสาวโสภิตา ทัศน์เอี่ยม การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16132 นางสาวอติญา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16133 นางสาวอภิญญา โล่ห์ทองคำ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16134 นางสาวอรณิชา องค์ศรีตระกูล การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16135 นางสาวอรปรียา จาวลา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16136 นางสาวอรวรรยา สุพรรณไพ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16137 นางสาวอันนา กัณหสินวัฒนา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16138 นางสาวอันนา โสมรักษ์ การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16139 นางสาวอาทิตยา เอื้อมนารมย์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16140 นายกิตติกานต์ อัมพรต การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16141 นายกิตติพัฒน์ วัฒนานุสรณ์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16142 นายจิรภัทร นาสารี การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16143 นายจิระพัชร์ วงศ์ร่วมพิบูลย์ การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16144 นายเจษฎา กาวิละ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16145 นายชนกนันทน์ แสนพิมล การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16146 นายชยกร เจริญสุข การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16147 นายชยธร สาระธนะ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16148 นายชยุตพงศ์ มหาธง การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16149 นายชินกฤต ใจหาญ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16150 นายณพล สุขแสง การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16151 นายณวี วิจิตรรัตน์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16152 นายณัฐธัญ บุญผ่องใส การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16153 นายณัฐปกรณ์ พรวรุณ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16154 นายณัฐปคัลภ์ ขุนจันทร์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16155 นายณัฐพงษ์ วงษ์แสงไพบูลย์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16156 นายณัฐพล ศรีเกษเพ็ชร์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16157 นายทัตพร ดีถาวร การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16158 นายธนกร เจียวก๊ก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16159 นายธนกร ธนูสนธิ์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16160 นายธนภัทร วรโชติภักดีกุล การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16161 นายธราธร ลิมปนชัยพรกุล การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16162 นายธัช ตันติประเสริฐสุข การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16163 นายพงศธร โทกูดะ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16164 นายพงศธร เอื้อรัตนสกุลชัย การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16165 นายพชรพล นุ่มนิยม การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16166 นายพรรษกร เกรียงประภากิจ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16167 นายพลังวัชร์ ยงประยูร การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16168 นายพิชชาธร ทับทิม การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16169 นายพิพัฒน์ชัย กมลพันธฤกษ์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16170 นายพิศนุ แสงฝาก การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16171 นายพีรภัทร์ มหาพราหมณ์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16172 นายภาคิน กฤติธันยากร การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16173 นายภาณุพัฒน์ ศรีพยัคฆเศวต คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16174 นายภูเบศ ประทุมรัตน์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16175 นายภูวนารถ สงวนไว้ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16176 นายเมธาสิทธิ์ เจริญจาตุรงค์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16177 นายวิธวินศ์ อินทะโณ การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16178 นายวิริยะกาล ทรงศรี การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16179 นายวีรภัทร อดิเรกเกียรติกุล การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16180 นายศรัณย์พล วารีวะนิช การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16181 นายศุภอาฒย์ มั่นสิงห์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16182 นายอภิวิชญ์ ลอออรรถพงศ์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16183 นายเอกภพ นนทภา การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16184 นางสาวกังสดาล ประสพศิริ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16185 นางสาวกานต์ธิดา ธารทะเลชล การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16186 นางสาวคัทยวรรณ กลับประสิทธิ์ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16187 นางสาวจิณณ์มน ณ ป้อมเพ็ชร การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16188 นางสาวจิรนันท์ ไตรสุนทร การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16189 นางสาวชญานิศ สิทธิ์วิภูศิริ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16190 นางสาวณิชกานต์ สำราญจิตต์ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16191 นางสาวธัญพร วงศ์ด้วง การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16192 นางสาวเบญญาภา คงกระจ่าง การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16193 นางสาวปุญญิศา บุญทวีกิจ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16194 นางสาวพราวพิสุทธิ์ พูลสวัสดิ์ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16195 นางสาวมนัสนันท์ โกทองเจริญ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16196 นางสาวสวรส พลสวัสดิ์ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16197 นางสาวสุภิญญา ตันฑุลานิ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16198 นายจิรัฏฐิ ฉัตรวรโชค การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16199 นายนิษฐ์ดิฐ เบญจวัฒนสวัสดิ์ การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16200 นายปัณณทัต เอ้งฉ้วน การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16201 นายอนุรักษ์ เพ็ชรดวงเดียว การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
16202 นางสาวกฤติมา ฉินทกานันท์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16203 นางสาวฆโนทัย เจริญฟุ้ง การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16204 นางสาวนงนภัส ศานติกุล การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16205 นางสาวบุลภรณ์ เวชประสิทธิ์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16206 นางสาวพลอยไพลิน นาคพันธุ์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16207 นางสาวรชต เรืองสอน การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16208 นางสาวรักษมล จัดวงษ์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16209 นางสาวฤชาภรณ์ สายสนิท การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16210 นายกวิน ประดิษฐ์อาชีพ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16211 นายกิตติคุณ ประยูรรัตน์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16212 นายจักรภาณุ วงศ์อกนิษฐ์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16213 นายจิรายุ หิรัญสุรงค์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16214 นายฉัตรมงคล มั่งมีธนกิจ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16215 นายณฐกร จันทราธิกุล การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16216 นายธีร์ วงศ์ใหญ่ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16217 นายบูชา บูรณะชัยทวี การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16218 นายพัสช์ฐากร ไพศาลสุจารีกุล การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16219 นายภทรชนก คุ้มนุ้ย การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16220 นายวรกมล รัตนตยารมณ์ การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16221 นายสิรภพ พรหมโยธี การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16222 นายสุชน จรดล การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16223 นายอนณ งามสุจริต การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16224 นายไอยคุปต์ พรหมบุตร การจัดการธุรกิจไซเบอร์
16225 นางสาวชลชินี ศรีพันธบุตร คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16226 นางสาวณัฎฐณิชา เวียงสี คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16227 นางสาวณัฐจรัสพร ทวีวุฒิเมธีกุล คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16228 นางสาวณัฐวดี หอมรสสุคนธ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16229 นางสาวธัญภัส ภควัตพงค์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16230 นางสาวธาริณี จงธีระธรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16231 นางสาวแพรวา อรุณศิริ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16232 นางสาวมัลธนา พจนวราภรณ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16233 นางสาวรวิสรา เลิศจันทร์เพ็ญ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16234 นางสาววรรณวิมล เจนอัศวเมธี คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16235 นางสาววริศรา งามลีลาเลิศ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16236 นางสาวศรินญาภรณ์ อินทจักร คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16237 นางสาวศศิวิมล เบญจกุลรัตน์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16238 นางสาวสุตราภัทร น้อยญาติ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16239 นางสาวอังคณา แสงสุริยงค์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16240 นางสาวอัสมา สุขสำราญ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16241 นายคณาพงษ์ วังรุ่งเรืองกิจ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16242 นายจิรัฏฐ์ เสถียรพงศ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16243 นายโชคชัย สวัสดิ์พานิชย์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16244 นายณัฐพนธ์ ปิ่นณรงค์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16245 นายทินกฤต จตุพรพงศกร คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16246 นายธนดล นิมมานวรดิษฐ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16247 นายธนรัฐ ประภาสโนบล คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16248 นายพชร น้อยสันติ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16249 นายพัชรพล พัชรากิตติ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16250 นายพัฒนะพงศ์ ปลดรัมย์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16251 นายพิสิษฐ์ รุ่งสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16252 นายภควัต ทิพย์โส คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16253 นายภาณุพงศ์ วิมานรัมย์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16254 นายรชพล บุรินทร์วัฒนา คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16255 นายรวิศุทธ์ อ่อนน้อม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16256 นายรัตนโชติ พูลสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
16257 นางสาวกัลยกร รังสิรักษ์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16258 นางสาวจุฑามาศ เรืองฤทธิ์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16259 นางสาวนภสร สุริยกุล ณ อยุธยา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16260 นางสาวปุญญิศา ผ่องใส การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16261 นางสาวพรปวีณ์ ภู่ห้อย การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16262 นางสาววริศรา ขำศิริรัตน์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16263 นางสาววันวิสา ภูบาล การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16264 นางสาวศริญญา รักษาสัตย์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16265 นางสาวสุชัญญา เปรมฤทัย การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16266 นางสาวสุชานันท์ จันทนะชาติ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16267 นางสาวอสิกานต์ เฮงตระกูล การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16268 นายกรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16269 นายคุณากร ขวัญชัย การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16270 นายจิรันธนิน ธนสิทธ์วีระกุล การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16271 นายชินภัทร ชูสุวรรณ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16272 นายณัฐภัทร วีระอาชากุล การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16273 นายณัฐวร บรรจถรณ์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16274 นายดิฐวัฒน์ เฟื่องขจรศักดิ์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16275 นายบุณยภู ศรีสวัสดิ์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16276 นายพีรศิษฐ บัวรา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16277 นายภวัต อุชุวัฒน์ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16278 นายศุภณัฐ นิยมวรรณ การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
16279 นางสาวกชกร หลิมไชยกุล การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16280 นางสาวแก้วเกล้า ลิ้มอรุณรักษ์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16281 นางสาวชาลิสา ศิริสมบูรณวุฒิ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16282 นางสาวชุติกาญจน์ พรนาวากุล การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16283 นางสาวธนภรณ์ สุรินทวงศ์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16284 นางสาวปรมา จันทภาโส การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16285 นางสาวพิรญาณ์ เพ็ชรดี การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16286 นางสาวมณฑาทิพย์ ปานรอด การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16287 นางสาวศุภมาส ธรรมวิวัฒน์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16288 นางสาวสิตางศุ์รัต อินทร์เพ็ญ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16289 นางสาวสิริกร ช่วยชู การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16290 นางสาวไหมแพรวา แก้วพันธุ์พงษ์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16291 นางสาวอัจจิมาพร เฮ็งเจริญสุข การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16292 นายจุไทย รุ่งสุข การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16293 นายชัยวัฒน์ พุฒิพสุ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16294 นายทศพัชร รสานนท์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16295 นายธนิษฐะ พิชญ์อังกูร การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16296 นายนราธิป มีสมานพงษ์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16297 นายปฤษฎา ศรีชวนะ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16298 นายพรภวิษย์ พุฒิเศรษฐกุล การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16299 นายพิเชฐ ตั้งชัยสิน การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16300 นายพิรวุฒิ นิยมเหตุ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16301 นายลัทธสิทธิ์ ตันมณี การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16302 นายวรนันท์ เศรษฐธนารักษ์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16303 นายศิลา เศรษฐถาวร การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16304 นายศุภณัฐ ศรีกนก การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16305 นายสรณภูมิ บุตรโยจันโท การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16306 นายอติกันต์ โหมดประดิษฐ์ การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16307 นายอมรวัฒน์ ทรัพย์ล้อม การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
16308 นางสาวญาณิศา มหิทธิกุล การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16309 นางสาวณิชา ธำรงหวัง การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16310 นางสาวธัญชนก ชูรัตน์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16311 นางสาวธัญชนก ศรมยุรา การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16312 นางสาวนิชานาถ ดวงศรี การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16313 นางสาวปทิตตา วุฒิสว่าง การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16314 นางสาวปิยดา อินจันทร์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16315 นางสาวปิยนุช พงษ์ปัญญาศรี การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16316 นางสาวพรนภัส เรืองศักดิ์เดชา การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16317 นางสาวพิมนภัทร์ ชนะภัย การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16318 นางสาวพิมพ์กมณ ธนาพิธิพัฒน์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16319 นางสาวฟ้าใส งามสมบัติ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16320 นางสาวภูมิไพลิน ราชกิจ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16321 นางสาวรมิตา แสนวันดี การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16322 นางสาวลัลน์ลลิต โรจนะสมิต การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16323 นางสาวอริยา กฤตยารัตน์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16324 นายชยทัต นาราษฎร์ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16325 นายนรวัฒน์ วิกิณิยะธนี การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16326 นายนันทกร พันธ์วุ้น การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16327 นายสุกิจ หล้าโลก การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
16328 นางสาวกฤษฎาพร ขาวมีศรี การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16329 นางสาวชลิตา ส่วนเสน่ห์ การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16330 นางสาวนันท์นภัส จันทร์แก้วแร่ การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16331 นางสาวปลายรุ้ง ฟ้าสาร การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16332 นางสาวปานชีวา ไชยสาน การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16333 นางสาวพีรญา อินทรสุขสันติ การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16334 นางสาวภัทรานิษฐ์ ลิ้มปติยากร การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16335 นางสาววรดา เรืองสุวรรณ์ การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16336 นางสาววรรวิสา ภู่โพล้ง การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16337 นางสาววรัสชญาน์ โอภาสสิริรัตน์ การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16338 นายกวิน ทองตะโก การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16339 นายกานต์ ณ ถลาง การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16340 นายณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์ การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16341 นายนิธิวัฒน์ กิจจารุ่งเรือง การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16342 นายปรียาธร ชัยภักดี การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16343 นายพชรพล รัตนกาญจนภัทร การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16344 นายภวัต จิตต์สว่างดี การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16345 นายภัทรเดช หิรัญตระกูล การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16346 นายวรรณภูมิ ทรงสุภาพ การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16347 นายศิวัช จำลองกุล การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์
16348 นางสาวธัญยธร โลหะศิริ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16349 นางสาวปาจรีย์ สหัสสพาศน์ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16350 นางสาวพีรดา อภินันท์ปรีดา การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16351 นายชิตธันวา จาดประยงค์ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16352 นายนครินทร์ กวาวหก การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16353 นายพงษ์พิศักดิ์ เมธีวัชรานนท์ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16354 นายพีรพล สดทรัพย์ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16355 นายภานุสรณ์ เลิศวนานนท์ การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16356 นายวรวิทย์ วงษ์ศรีเมือง การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16357 นายวรินทร กิตติฤดีกุล การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16358 นางสาวนิศมา กิจเจริญไชย การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16359 นางสาวนุชชญา ลำธารทรัพย์ การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16360 นางสาวปุณณิศา กิตติอุดม การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16361 นางสาวพัณนิตา หมื่นเข็ม การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16362 นางสาวภริตดา โชติภาสพุทธิ การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16363 นางสาวภูรีดา สุภาพ การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16364 นางสาววิมลพรรณ ศิริวรกร การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16365 นางสาวศรัญญ่า พิมพ์มา การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16366 นางสาวสิดาพร บุญครอง การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16367 นางสาวอชิรญาณ์ กุลสอน การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16368 นางสาวเอสเตอร์ โอรูเช การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
16369 นายโชติวัฒน์ รุ่งเรือง การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
หมายเหตุ
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2