รายนามบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์
จำนวน 480 ราย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ สาขาวิชา หนังสือรับรองการฝึกซ้อม
05001 นางสาวจอมใจ นาคเถื่อน สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05002 นางสาวจันทราทิพย์ ใจแพร่ สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05003 นางสาวชนัญญา วงศ์กัณหา สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05004 นางสาวณัฐชาปวีณ์ น้ำรอบ สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05005 นางสาวธนัญชกร สันติพรธดา สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05006 นางสาวธนาภา สิงห์โต สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05007 นางสาวนัทวรรณ บุญญาภิสมภาร สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05008 นางสาวนันธมนต์ พิมพร สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05009 นางสาวปริชญา สุริบุตร สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05010 นางสาวพัชราภรณ์ ดอนบำรุง สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05011 นางสาวพิชญ์สุกานต์ ไพดี สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05012 นางสาวพิชญาพร คำศรี สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05013 นางสาวแพรวลดา อัครวโรทัย สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05014 นางสาวศกุนตลา มีมุข สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05015 นางสาวสัณห์จุฑา ฤทธิมาศ สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05016 นางสาวสุคนธา แซ่เล่า สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05017 นางสาวสุณัฏยา ขวัญทอง สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05018 นางสาวสุนิสา ตุ่มสุ่ม สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05019 นายกิตติภูมิ ชุมภา สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05020 นายตนุภัทร เกื้อกูล สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05021 นายธนายงค์ จำปา สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05022 นายพงศ์ภรณ์ จันทร์เขียว สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05023 นางสาวกัญญาวีร์ สิริไวทย์ สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05024 นางสาววราลี โพยนอก สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05025 นายกิตติวัฒน์ ต่ายแจ่ม สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05026 นายเกียรติศักดิ์ โอชาวงษ์ สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05027 นายชาครีย์ ศรีโมสาร สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05028 นายแทนทอง ทองปัน สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05029 นายธราธร การภักดี สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05030 นางสาวกัญญานัฐ พุทธกนิษฐกุล สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05031 นางสาวเขมจิรา พันไผ่ สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05032 นางสาวจรัญญา ขนาดถัง สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05033 นางสาววรวรรณ ซิมตระกูล สังคมศึกษา (กศ.บ.)
05034 นางสาวเขมวรารักษ์ ตันศรีศิริพล ธุรกิจระหว่างประเทศ
05035 นางสาวฑิตยา โมกข์บุรุษ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05036 นายธนวัฒน์ ต๊ะต้องใจ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05037 นางสาวผกามาศ ดลประดิษฐ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05038 นางสาวพิชชาภา ภาวสุทธิไพศิฐ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05039 นางสาวกันตา เพิ่มพิบูลย์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05040 นางสาวจรรยพร สุโพธิ์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05041 นางสาวจุฑามณี มากขนอน ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05042 นางสาวชนิดา เลาะหมัด ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05043 นางสาวชลธิชา คำป้อ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05044 นางสาวชลนิชา หลักคำ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05045 นางสาวณัฐวี การะวี ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05046 นางสาวธนิสร เอนกศิลป์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05047 นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโกศล ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05048 นางสาวนภัสวรรณ มีเย็น ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05049 นางสาวนริศรา กองไทสงค์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05050 นางสาวนิระวรรณ ไหลหาโคตร ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05051 นางสาวปาริชาต พรดี ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05052 นางสาวพัทธ์ธีรา ตาชูชาติ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05053 นางสาวพิชามญชุ์ ชยาภิวัฒน์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05054 นางสาววรรณกานต์ ขาวนวล ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05055 นางสาววรัญญา ศรีม่วงกลาง ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05056 นางสาววิภาวดี สังข์มี ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05057 นางสาวสุภาวดี โลหศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05058 นางสาวสุภาศิริ เรืองธรรมวัฒน์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05059 นางสาวอนิตา ผลเจริญ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05060 นายจักรพงษ์ ทำจะดี ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05061 นายจิรพงษ์ ยะนิล ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05062 นายณธนธร อังกินันทน์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05063 นายณัฐพงษ์ จันทร์นวล ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05064 นายเดชธนา เพชรจิราวุฒิ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05065 นายนวพนธ์ สืบกุศล ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05066 นายสรวิชญ์ สุระโคตร ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05067 นายสาธิต แซ่ถ่อง ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05068 นายสุกนต์ธี วงษ์ภูธร ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05069 นายอภินัทธ์ นุชโสภา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
05070 นางสาวชไมพร กกฝ้าย ประวัติศาสตร์
05071 นางสาวชาลินี บ่างสมบูรณ์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05072 นางสาวณฐพร มิ่งขวัญมา การพัฒนาชุมชนเมือง
05073 นางสาวบุษยมาส เสือโพธิ์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05074 นางสาวปฏิมากร ศรีใส การพัฒนาชุมชนเมือง
05075 นางสาวประกายดาว ณ.สุย การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05076 นางสาวปัจมาภรณ์ เหมือนโพธิ์ทอง การพัฒนาชุมชนเมือง
05077 นางสาวปัญญพัฒน์ หาญทนงค์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05078 นางสาวพิชญาภา หาญเสน่ห์ลักษณ์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05079 นางสาวพุทธิดา แพรล้วน การพัฒนาชุมชนเมือง
05080 นางสาวมณีรัตน์ นิวาสสุนทร การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05081 นางสาวรัชชพรรณ ชัยโรจน์ไพศาล การพัฒนาชุมชนเมือง
05082 นางสาววชรญา วังชากร ประวัติศาสตร์
05083 นางสาววริสรา สุขเจริญ การพัฒนาชุมชนเมือง
05084 นางสาววิชญาพร ทรัพย์เจริญกุล การพัฒนาชุมชนเมือง
05085 นางสาวสรุตา จิกากร ประวัติศาสตร์
05086 นางสาวอภิชยา ชัยชิตามร การพัฒนาชุมชนเมือง
05087 นางสาวอรณิชา บุรินทรวานิช การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05088 นายณิชานันทน์ เจริญเชื้อ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05089 นายเตชินท์ คำเทศ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05090 นายธนกร ศิริสุขวัฒนา ประวัติศาสตร์
05091 นายบัณฑิต สำเร็จ การพัฒนาชุมชนเมือง
05092 นายพิชฌ์นิพัทธ์ วิชัยโน การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05093 นายพิสิฐ บุญโท การพัฒนาชุมชนเมือง
05094 นายภูภูมิ พลบำรุง การพัฒนาชุมชนเมือง
05095 นายวิศรุต หอมเทียม ประวัติศาสตร์
05096 นายวีรเศรษฐ ริ้วทอง การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05097 นายอารัช หลังยาหน่าย การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05098 นางสาวกมลวรรณ อ่อนน้อม การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05099 นางสาวกรกมล มุสิกา ประวัติศาสตร์
05100 นางสาวกัญญาณัฐ เครือนาค การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05101 นางสาวกัลยรัตน์ วิจิตรอัมพร การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05102 นางสาวกัลยา ซันตารา การพัฒนาชุมชนเมือง
05103 นางสาวเขมจิรา อนันตภากรณ์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05104 นางสาวจรินทร์ทร ชาติรักษา การพัฒนาชุมชนเมือง
05105 นางสาวจารุภา พุ่มพวง การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05106 นางสาวจิตรลดา กลิ่นฟุ้ง การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05107 นางสาวจิราภา บุญท้วม การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05108 นางสาวจิราวรรณ เซี่ยงฉิน การพัฒนาชุมชนเมือง
05109 นางสาวจุฑารัตน์ ภูล้นแก้ว การพัฒนาชุมชนเมือง
05110 นางสาวจุรีพร เจือจาน การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05111 นางสาวเจนจิรา ก้อแสง การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05112 นางสาวฉวีวรรณ ศรีคุณ การพัฒนาชุมชนเมือง
05113 นางสาวฉัตราภรณ์ สัมพันธ์สภาวะ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05114 นางสาวชนะใจ จันทวงค์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05115 นางสาวชนัญชิดา นุตตโยธิน การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05116 นางสาวชนิกานต์ ศรีอินทร์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05117 นางสาวชลธิชา ศรีฤทธิ์ ประวัติศาสตร์
05118 นางสาวชลภัทร ชื่นนางชี การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05119 นางสาวญาณิกา ประสมศรี การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05120 นางสาวณริศา เฮงพระพรหม การพัฒนาชุมชนเมือง
05121 นางสาวณัชฐนิชา เพียขันทา ประวัติศาสตร์
05122 นางสาวณัฐฌาภรณ์ การเจริญกุลวงศ์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05123 นางสาวณิศรา แก้วจินดา การพัฒนาชุมชนเมือง
05124 นางสาวธนธรณ์ เอียการนา การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05125 นางสาวธนัชชา กันภัย การพัฒนาชุมชนเมือง
05126 นางสาวธนัชพร ธนาภิวัฒนกุล การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05127 นางสาวธนัตดา บุญสุด การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05128 นางสาวธัญจิรา พูลสุข การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05129 นางสาวธัญชนก เต็มธนานุรักษ์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05130 นางสาวธัญญาเรศ ลิมปนสิทธิกุล ประวัติศาสตร์
05131 นางสาวธัญสุดา วิจิตรโอฬาร การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05132 นางสาวนฤภร เจริญทรง การพัฒนาชุมชนเมือง
05133 นางสาวนัชนันท์ สีหานาม การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05134 นางสาวนิรันดร์กาล สุนทรวิภาค การพัฒนาชุมชนเมือง
05135 นางสาวบุณยาพร โตสมบัติ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05136 นางสาวบุษรัตน์ ไชยโพธิ์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05137 นางสาวบุษรินทร์ วิทยารังสิกุล การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05138 นางสาวปณคพร พลีชมภู การพัฒนาชุมชนเมือง
05139 นางสาวปิยะนุช ประจำ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05140 นางสาวพรนภัส นิ่มนวล การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05141 นางสาวพรรณนิภา สุจริต การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05142 นางสาวพิชญ์นรี กะตะเวที การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05143 นางสาวพีรดา อำภาไพ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05144 นางสาวพุทธิพร ณ ศรี การพัฒนาชุมชนเมือง
05145 นางสาวภัครมัย อยู่คง การพัฒนาชุมชนเมือง
05146 นางสาวเมธาดา ยะประดิษฐ์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05147 นางสาวยอดหญิง เกียรติกำจรไพศาล การพัฒนาชุมชนเมือง
05148 นางสาวร่มฉัตร วงศ์เกย การพัฒนาชุมชนเมือง
05149 นางสาวรวิสรา อยู่ยอด การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05150 นางสาวรุ่งรวิน ศิลาบำรุงราษฎร์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05151 นางสาวรุ่งระวี ช้างน้อย การพัฒนาชุมชนเมือง
05152 นางสาววรินทรา บุญเพิ่ม ประวัติศาสตร์
05153 นางสาววัชราภรณ์ สีเหนี่ยง การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05154 นางสาววาสนา แซ่จั่น ประวัติศาสตร์
05155 นางสาววิชญาพร มหาขันธ์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05156 นางสาววีรยา นามนิราศภัย การพัฒนาชุมชนเมือง
05157 นางสาววีรวรรณ พรมุกดามณี การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05158 นางสาวศรัณญา มะลิลา การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05159 นางสาวศศิธร ใจหาญ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05160 นางสาวศิริรัตน์ จันทร์วิโรจน์ ประวัติศาสตร์
05161 นางสาวศุภมาศ บุญเอี่ยม การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05162 นางสาวสภัสสกรณ์ พรธนัตนันต์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05163 นางสาวสาวิณี โพธิ์พลายงาม การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05164 นางสาวสิริพร คิดสร้าง การพัฒนาชุมชนเมือง
05165 นางสาวสิริรัตน์ สร้อยสงิม การพัฒนาชุมชนเมือง
05166 นางสาวสุชาดา เนตรวงค์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05167 นางสาวสุณัฐฐา นิยมพลอย การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05168 นางสาวสุทธิกานต์ แสงหิรัญ การพัฒนาชุมชนเมือง
05169 นางสาวสุธิดา พุ่มช้าง การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05170 นางสาวสุพิชชา ปราณีตพลกรัง การพัฒนาชุมชนเมือง
05171 นางสาวสุภัสสรา ถือตรง การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05172 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองปั้น การพัฒนาชุมชนเมือง
05173 นางสาวหทัยรัตน์ นิลเพชร การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05174 นางสาวหนึ่งฤทัย ผ่องสุภา การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05175 นางสาวอภิญญา เต็มเปี่ยม การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05176 นางสาวอรพักตร์ ไตรพัฒน์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05177 นางสาวอรรัตน์ ชลประเสริฐ การพัฒนาชุมชนเมือง
05178 นางสาวอรวรรณ มูลมณี การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05179 นางสาวอริสา โทศรี การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05180 นางสาวอะยูมิ ฮายาชิ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05181 นางสาวไอลดา เกตุพันธ์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05182 นายเกรียงไกร แซ่กวน การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05183 นายชาวี ทรัพย์ผล ประวัติศาสตร์
05184 นายธนภูมิ กุลไพบูลย์ ประวัติศาสตร์
05185 นายธีมากร ธารแก้ว การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05186 นายธีรรินทร์ เกิดอยู่ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05187 นายปริญญ์ สันทัดการ การพัฒนาชุมชนเมือง
05188 นายพีรพล ไพฑูรย์ ประวัติศาสตร์
05189 นายมัชฌิมา สุวรรณศิริศิลป์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05190 นายศุภวิชญ์ เพิ่มสุวรรณ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05191 นายสมุดภาพ นิยมแย้ม การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05192 นางสาวกนกพร จรมา ประวัติศาสตร์
05193 นางสาวจันทกานต์ งามจี้ ประวัติศาสตร์
05194 นางสาวจิตราภรณ์ สามีพันธ์ ประวัติศาสตร์
05195 นางสาวจิราภรณ์ จำปาเทศ ประวัติศาสตร์
05196 นางสาวจุฑามาศ พลแสน ประวัติศาสตร์
05197 นางสาวชนาธร มณฑลจรัส ประวัติศาสตร์
05198 นางสาวชลธิชา แร่สันเทียะ ประวัติศาสตร์
05199 นางสาวโชติกาน ธนปกิจ ประวัติศาสตร์
05200 นางสาวญาตาวี เสียดขุนทด ประวัติศาสตร์
05201 นางสาวณวภรณ์ บัวแสง ประวัติศาสตร์
05202 นางสาวณัฐมล ตั๊งสมบูรณ์ ประวัติศาสตร์
05203 นางสาวณัฐวดี จันทสะเร ประวัติศาสตร์
05204 นางสาวณัฐวรรณ ทองพันภิญโญ ประวัติศาสตร์
05205 นางสาวต้นเข็ม สุวรรณประทุม ประวัติศาสตร์
05206 นางสาวธนพร ประดับมุข ประวัติศาสตร์
05207 นางสาวนภสรณ์ มาสุ่ม ประวัติศาสตร์
05208 นางสาวนิติญา ธีระคานนท์ ประวัติศาสตร์
05209 นางสาวนิรามัย เหนี่ยวย้อย ประวัติศาสตร์
05210 นางสาวเนตรชนก หลักคำแพง ประวัติศาสตร์
05211 นางสาวเนตรนภา ยุทธศาสตร์ ประวัติศาสตร์
05212 นางสาวปทิตตา เอื้อสุนทรพานิช ประวัติศาสตร์
05213 นางสาวปราณิศา สุคันธวณิช ประวัติศาสตร์
05214 นางสาวปริมม์ประภา ชินสุวรรณ ประวัติศาสตร์
05215 นางสาวผกายวรรณ ทองตาม ประวัติศาสตร์
05216 นางสาวพรทิพา สิงห์คม ประวัติศาสตร์
05217 นางสาวภาวรินทร์ มีชาลี ประวัติศาสตร์
05218 นางสาวภูริชญา มั่นใจจริง ประวัติศาสตร์
05219 นางสาวมัชฌิมา สุระมณี ประวัติศาสตร์
05220 นางสาวมิณวดี ลิ้มประเสริฐ ประวัติศาสตร์
05221 นางสาวมีนา แม้นพิบูลย์ ประวัติศาสตร์
05222 นางสาวรสสุคนธ์ โสบุตร ประวัติศาสตร์
05223 นางสาวรัตนาวลี เอี่ยมอำไพ ประวัติศาสตร์
05224 นางสาววันวิสาข์ แก้วไสย ประวัติศาสตร์
05225 นางสาววันศิริ ทองเพ็ชร ประวัติศาสตร์
05226 นางสาวสปันงา นิมิตเกษมสุภัค ประวัติศาสตร์
05227 นางสาวสลิลทิพย์ ฟองกระจาย ประวัติศาสตร์
05228 นางสาวอธิตญา ธาตรีพิทักษ์ ประวัติศาสตร์
05229 นางสาวอรพินท์ เสมอตน ประวัติศาสตร์
05230 นางสาวอารียา คหะวงค์ ประวัติศาสตร์
05231 นางสาวอินทิรา เรืองเดช ประวัติศาสตร์
05232 นางสาวอุปนันทน์ ฉิมพัด ประวัติศาสตร์
05233 นางสาวอุสราพร บุญไพศาลดิลก ประวัติศาสตร์
05234 นายจักรกฤษณ์ เพชรสะแก ประวัติศาสตร์
05235 นายชลทิศ เจริญศิริ ประวัติศาสตร์
05236 นายณัฐพงศ์ ฉิมสวัสดิ์ ประวัติศาสตร์
05237 นายทิพย์อนันต์ หงส์ทิพย์วารี ประวัติศาสตร์
05238 นายธนานันต์ บุษยาเรืองพงศ์ ประวัติศาสตร์
05239 นายพงศ์ภัค คงสุวรรณ ประวัติศาสตร์
05240 นายพัทธนันท์ เถาตะมะ ประวัติศาสตร์
05241 นายพิชญบูลย์ สุนทรวนาเวศ ประวัติศาสตร์
05242 นายพิทวัส บิลสลามัด ประวัติศาสตร์
05243 นายพีรธัช สังฆะกาโร ประวัติศาสตร์
05244 นายภคนันท์ ภู่โต ประวัติศาสตร์
05245 นายภูมิเพชร เปี่ยมสมบูรณ์ ประวัติศาสตร์
05246 นายวรรณธน วิริยะ ประวัติศาสตร์
05247 นายอภิวัฒน์ แซ่ลิ้ม การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05248 นางสาวกนกพร แสงมุขดี การพัฒนาชุมชนเมือง
05249 นางสาวกฤติยาภรณ์ ฟูทอง การพัฒนาชุมชนเมือง
05250 นางสาวกัลธิชา ฤดีสายเจริญสุข การพัฒนาชุมชนเมือง
05251 นางสาวไกรยา กุมภีพงศ์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05252 นางสาวครอบครอง คมคาย การพัฒนาชุมชนเมือง
05253 นางสาวจุฑามาศ ปุยอ๊อก การพัฒนาชุมชนเมือง
05254 นางสาวชาลิสา สุขครุฑ การพัฒนาชุมชนเมือง
05255 นางสาวฐิติพร ฉายชูวงษ์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05256 นางสาวฑิตฐิตา ลัมภเวส การพัฒนาชุมชนเมือง
05257 นางสาวณัฐฐินันท์ เนตรสุวรรณ การพัฒนาชุมชนเมือง
05258 นางสาวณิชากร ชูกลิ่นหอม การพัฒนาชุมชนเมือง
05259 นางสาวธนพร คุ้มเขต การพัฒนาชุมชนเมือง
05260 นางสาวธนพร เลื่อนผลเจริญชัย การพัฒนาชุมชนเมือง
05261 นางสาวธัญลักษณ์ ใหม่สุวรรณ์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05262 นางสาวน้ำเพชร นิจนานานันท์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05263 นางสาวเบญจวรรณ คุณเลิศ การพัฒนาชุมชนเมือง
05264 นางสาวปณิชา นิมิตอังกูร การพัฒนาชุมชนเมือง
05265 นางสาวปนัทตา บรรหาร การพัฒนาชุมชนเมือง
05266 นางสาวปาริตา บุญศรี การพัฒนาชุมชนเมือง
05267 นางสาวผกาพันธุ์ พื้นไทย การพัฒนาชุมชนเมือง
05268 นางสาวพรณัฐชา สีอ่อน การพัฒนาชุมชนเมือง
05269 นางสาวพริมา แก้วบุดดา การพัฒนาชุมชนเมือง
05270 นางสาวพัชรวรรณชนก ปุญญบาล การพัฒนาชุมชนเมือง
05271 นางสาวภัทรศยา กองแก้ว การพัฒนาชุมชนเมือง
05272 นางสาวมธุรา แสนทวี การพัฒนาชุมชนเมือง
05273 นางสาวเมธิญา ไชยเชษฐ์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05274 นางสาวโยศิตา แสนสุพันธุ์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05275 นางสาวรัชดาภรณ์ จันทร์ปุก การพัฒนาชุมชนเมือง
05276 นางสาววรฤทัย พุ่มทรัพย์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05277 นางสาววรันธร ม่วงทอง การพัฒนาชุมชนเมือง
05278 นางสาววริศรา เกียรติ์พัฒนานุกุล การพัฒนาชุมชนเมือง
05279 นางสาวสรัลชนา ชื่นชม การพัฒนาชุมชนเมือง
05280 นางสาวสุชาดา โปกสันเทียะ การพัฒนาชุมชนเมือง
05281 นางสาวสุชาดา อิทธิ์ประเสริฐ การพัฒนาชุมชนเมือง
05282 นางสาวสุภาภรณ์ แก่นคำหล่อ การพัฒนาชุมชนเมือง
05283 นางสาวสุมาภรณ์ ช่อผูก การพัฒนาชุมชนเมือง
05284 นางสาวหนึ่งฤทัย ชมความสุข การพัฒนาชุมชนเมือง
05285 นางสาวอนงค์พร แสงปิยะเพชร การพัฒนาชุมชนเมือง
05286 นางสาวอภิญญา วรฤทธิเดช การพัฒนาชุมชนเมือง
05287 นางสาวอัญมณี สาลี การพัฒนาชุมชนเมือง
05288 นายณัฏฐพัฒน์ เอื้ออารี การพัฒนาชุมชนเมือง
05289 นายณัฐกุล เยี่ยมฉวี การพัฒนาชุมชนเมือง
05290 นายณัฐวัฒน์ อินทรกำเนิด การพัฒนาชุมชนเมือง
05291 นายธนรรชน โตเปลี่ยน การพัฒนาชุมชนเมือง
05292 นายธนวัฒน์ ตรีภพ การพัฒนาชุมชนเมือง
05293 นายนนทกร จวงเจิม การพัฒนาชุมชนเมือง
05294 นายพงศกร สมศรี การพัฒนาชุมชนเมือง
05295 นายภูนิวัฒน์ บัวจูม การพัฒนาชุมชนเมือง
05296 นายภูริต พิรัตน์ การพัฒนาชุมชนเมือง
05297 นายมนภัส เอี่ยมพริ้ง การพัฒนาชุมชนเมือง
05298 นายวัชรพล เจริญสุวรรณ การพัฒนาชุมชนเมือง
05299 นายวุฒิภัตร อุทัยธรรม การพัฒนาชุมชนเมือง
05300 นายวุฒิภัทร จิตตั้งสกุล การพัฒนาชุมชนเมือง
05301 นายศุภากร อภัยพลชาญ การพัฒนาชุมชนเมือง
05302 นายอุดมศักดิ์ พิณงา การพัฒนาชุมชนเมือง
05303 นางสาวกรกนก เหมประพันธุ์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05304 นางสาวกานต์ธิดา ชนะกุล การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05305 นางสาวขัตติยา สาลีผล การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05306 นางสาวณัฐริกา เกษร การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05307 นางสาวณิชารีย์ ตั้งจิตต์ชนะรุ่ง การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05308 นางสาวธัชหทัย วงษ์สวัสดิ์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05309 นางสาวธัญพัฒน์ ธนพรานสิงห์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05310 นางสาวนวพร สำราญกลาง การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05311 นางสาวนิภาพร กองฮามสี การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05312 นางสาวประภาดา บุญสพ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05313 นางสาวปวีณสมร ดีอุดม การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05314 นางสาวปัทมา สิงนิสัย การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05315 นางสาวพรรณปพร กาเด็น การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05316 นางสาวพัชรากร กองเงิน การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05317 นางสาวภูษณิศา เครือโป้ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05318 นางสาวมาริสา ชาลี การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05319 นางสาวลภัทรดา พยัคศาสตร์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05320 นางสาววทันยา โพธิคัมตรา การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05321 นางสาววริยา วิรัตนปราการ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05322 นางสาวสุชานันท์ นิลกล่อม การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05323 นางสาวสุธาดา ราชโยธี การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05324 นางสาวสุรีย์รัตน์ โชคสมัย การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05325 นางสาวอริสรา ทองทับ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05326 นางสาวอัญชลี พนาลัย การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05327 นางสาวอัญธิกา แพงคำ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05328 นางสาวอุบลลักษณ์ กุมภา การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05329 นายกฤษฎา ทองมี การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05330 นายกีรติ พิมพ์อ่ำ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05331 นายธีรภัทร์ ธัญกรรม การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05332 นายนาเคนทร์ บุตรหนัน การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05333 นายภัทรธณัท ครองยุทธ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05334 นายภานรินทร์ น้ำเพชร การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05335 นายภิญญาพัชญ์ สุขสวัสดิ์ การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05336 นายภูวสินธุ์ พันดี การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05337 นายสุทัศดา จันทดี การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05338 นายอนุชิต นิลบวร การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05339 นายอิชย์ เพชระบูรณิน การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
05340 นางสาวกนกวรรณ แซ่จิว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05341 นางสาวกมลฉัตร เพชรภู่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05342 นางสาวกมลทิพย์ วงศ์กองแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
05343 นางสาวกัณฐมณี ธารทัศน์สกุล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05344 นางสาวจันทกานต์ มาลี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05345 นางสาวจิดาภา ยาวะโนภาส รัฐประศาสนศาสตร์
05346 นางสาวเจนนิสา พัฒนศักดิ์สกุล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05347 นางสาวชนากานต์ เอี่ยมคุ้ม รัฐประศาสนศาสตร์
05348 นางสาวชนิดาภา แจ่มจำรัส การเมืองการปกครอง
05349 นางสาวชลลดา กุมภวาปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05350 นางสาวฐิติชญา เปรมพาณิชย์นุกูล รัฐประศาสนศาสตร์
05351 นางสาวณภัทร หนวดไธสง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05352 นางสาวณัฏฐา จิติวัฒนากุล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05353 นางสาวณัฐชยานนท์ สุริวงค์ชมภู รัฐประศาสนศาสตร์
05354 นางสาวตุลยดา ดีปราสัย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05355 นางสาวทัศนา หนุ่นหนุนรบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05356 นางสาวธวัลพร เขียวสาคร รัฐประศาสนศาสตร์
05357 นางสาวนภัสวรรณ นรินทร์รัมย์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05358 นางสาวนภัสสร ประทีปปรีชาพล การเมืองการปกครอง
05359 นางสาวนัศรีน ลาตีฟ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05360 นางสาวบุญสิตา ปราบใหญ่ รัฐประศาสนศาสตร์
05361 นางสาวปณิชา ไทยสุริโย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05362 นางสาวปทิตตา ม่วงทอง การเมืองการปกครอง
05363 นางสาวปัณณารีย์ ทองคำ รัฐประศาสนศาสตร์
05364 นางสาวพรกมล พันไผ่ รัฐประศาสนศาสตร์
05365 นางสาวแพรวพรรณ ศิริเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์
05366 นางสาวแพรวา ศุกระมงคล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05367 นางสาวภควันต์ เพ็ชรดี รัฐประศาสนศาสตร์
05368 นางสาวมยุรา สวัสนที รัฐประศาสนศาสตร์
05369 นางสาวเมณุกา สมโสม รัฐประศาสนศาสตร์
05370 นางสาวยมลพร ใจเพชร รัฐประศาสนศาสตร์
05371 นางสาววริศรา สอนขำ รัฐประศาสนศาสตร์
05372 นางสาววัลย์พิชชา เทียมเมือง รัฐประศาสนศาสตร์
05373 นางสาววิมลสิริ เพ็ชร์สุขุม รัฐประศาสนศาสตร์
05374 นางสาวสรัญรักษ์ ไชยพูนนาผล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05375 นางสาวสัตตกมล ราชบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05376 นางสาวสายรุ้ง สุขเอี่ยม การเมืองการปกครอง
05377 นางสาวสาไลลา แซะอาหลี รัฐประศาสนศาสตร์
05378 นางสาวสุชาดา พรหมชนะ รัฐประศาสนศาสตร์
05379 นางสาวอทิติยา แก้วทอง การเมืองการปกครอง
05380 นายคุณากร เอกชยางกูร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05381 นายณรงค์ฤทธิ์ ทันประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์
05382 นายบุญภิชา ภูศรี รัฐประศาสนศาสตร์
05383 นายพชร แป้นบางนา การเมืองการปกครอง
05384 นายพิสิฐพงศ์ จันทร์เมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05385 นายไพสิฐ ธีระกุล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05386 นายวรัญญู ชุมศรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05387 นายวัชรพล ยันต์วิเศษ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05388 นายอนุสรณ์ โทนวิรัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05389 นางสาวจิดาภา เหลืองวิสุทธิ์ศิริ การเมืองการปกครอง
05390 นางสาวจินดาพร กิตติปัญญาคม การเมืองการปกครอง
05391 นางสาวจิรัชญา ทองสุก รัฐประศาสนศาสตร์
05392 นางสาวจิรัชญา หิรัญสถิต การเมืองการปกครอง
05393 นางสาวเจนจิรา จันทวิชัย รัฐประศาสนศาสตร์
05394 นางสาวชลกร แก่นจักร การเมืองการปกครอง
05395 นางสาวชาคริยา ยัญญพิทย์ การเมืองการปกครอง
05396 นางสาวช่างจริง สงอาจินต์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05397 นางสาวชุตินันท์ แซ่เดี่ยว รัฐประศาสนศาสตร์
05398 นางสาวณปริญญ์ วัฒนศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05399 นางสาวณรัชฏ วัฒนเขจร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05400 นางสาวณัฐณิชา ด้วงประภัศร์ การเมืองการปกครอง
05401 นางสาวณิชกมล วัชรเธียรสกุล การเมืองการปกครอง
05402 นางสาวธนัฐชา สารพล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05403 นางสาวนภัสสร เหล่าสัมพันธ์ การเมืองการปกครอง
05404 นางสาวนัซมีย์ เฮงยามา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05405 นางสาวนารีรัจน์ สง่าแสง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05406 นางสาวปณัฎฎา ชาวนาใต้ รัฐประศาสนศาสตร์
05407 นางสาวปริสา คงพูล การเมืองการปกครอง
05408 นางสาวปาณิสรา สุขเฉวง รัฐประศาสนศาสตร์
05409 นางสาวปิยาพัชร พฤกษพรพิศาล รัฐประศาสนศาสตร์
05410 นางสาวปุณยนุช ตะโกจีน รัฐประศาสนศาสตร์
05411 นางสาวปุณยาณา เทียนทอง การเมืองการปกครอง
05412 นางสาวพัชราภา ดีบัว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05413 นางสาวพัชรี แซ่โฮ้ว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05414 นางสาวพัณณิตา กลีบลำดวน รัฐประศาสนศาสตร์
05415 นางสาวพิชญ์สินี มานิกลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05416 นางสาวพิชยา - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05417 นางสาวพิมพิสา ศรีพรหมสุข ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05418 นางสาวฟาติน ภู่เงิน การเมืองการปกครอง
05419 นางสาวภัทรวดี กำหอม รัฐประศาสนศาสตร์
05420 นางสาวรัชยา อังเรขพาณิชย์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05421 นางสาวลักษิกา สืบปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05422 นางสาววรนิษฐ์ รุ่งโรจน์นิธิโชค ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05423 นางสาววิชญา ชุ่มจิตร รัฐประศาสนศาสตร์
05424 นางสาววิภาพร พรมสำลี รัฐประศาสนศาสตร์
05425 นางสาววิไลลักษณ์ เอกฉัตราภรณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05426 นางสาวสรัชชา กำปั่นทอง รัฐประศาสนศาสตร์
05427 นางสาวสิริภากรณ์ ภาคาจิตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
05428 นางสาวสุชัญญา พรสมบัติเสถียร การเมืองการปกครอง
05429 นางสาวอภิญญา นิลมาลี การเมืองการปกครอง
05430 นางสาวอรวรรณ ทองเจียว รัฐประศาสนศาสตร์
05431 นางสาวอริสรา ดรมาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05432 นางสาวอรุณี ชูศรีขาว รัฐประศาสนศาสตร์
05433 นางสาวอารีนา อารง การเมืองการปกครอง
05434 นางสาวอินทร์แก้ว พงษ์ภู่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05435 นายจรส ขุนรัง รัฐประศาสนศาสตร์
05436 นายชลสิทธิ์ เพ็งเจริญ การเมืองการปกครอง
05437 นายทักษ์ดนัย จันทร์เสาร์ รัฐประศาสนศาสตร์
05438 นายธนยศ อุ่นศรี รัฐประศาสนศาสตร์
05439 นายนคเดช จันทรกุลโล รัฐประศาสนศาสตร์
05440 นายนิติพล โกมัย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05441 นายบุญยภู พงศ์ท่าเพชร การเมืองการปกครอง
05442 นายบุญฤทธิ์ โม้ทอง การเมืองการปกครอง
05443 นายปกาศิต อินทรมณี การเมืองการปกครอง
05444 นายรชต ศิลป์ประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05445 นายศิวกร ยิ้มหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
05446 นายสหรัฐ ทิมพิทักษ์ การเมืองการปกครอง
05447 นางสาวกันต์ฤทัย บุญมา รัฐประศาสนศาสตร์
05448 นางสาวนภัค ผิวเหลือง รัฐประศาสนศาสตร์
05449 นางสาวนรมน พิกุล รัฐประศาสนศาสตร์
05450 นางสาวปภาวดี จันทร์แย้ม รัฐประศาสนศาสตร์
05451 นางสาวปิยะธิดา ใจภักดี รัฐประศาสนศาสตร์
05452 นางสาวคุณิตา โคตรแก้ว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05453 นางสาวปิยะพร บุญทองแก้ว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05454 นางสาวพัณณิตา สันติพิทักษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05455 นางสาวภาวรินทร์ โชติไพบูลย์พันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05456 นางสาวรัฐติยา ภิชยภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05457 นางสาววทัญญุตา ยอดตระกูล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05458 นางสาวศุภิสรา ภิญโญธนาชัย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05459 นางสาวสุดารัตน์ ลาชะเกตุ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05460 นางสาวสุนิดา บุญแจ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05461 นางสาวอัญศิชา ธีระธุวนนท์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05462 นายพุทธินันท์ พุทธิพงศ์ศิริ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05463 นายวริทธิ์ธร ผลพนิชรัศมี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05464 นายวีรภัทร จันทร์ขจร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05465 นายอติพล ผการัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
05466 นางสาวจิรัชญา เขียวยศ การเมืองการปกครอง
05467 นางสาวชนิกานต์ ขำเจิม การเมืองการปกครอง
05468 นางสาวธัญสิริ แก้วมุกดากุล การเมืองการปกครอง
05469 นางสาวนฤมล แนวจิตร การเมืองการปกครอง
05470 นางสาวบัณฑิตา สุขขาสันติ การเมืองการปกครอง
05471 นางสาวปัทมา เหลืองทอง การเมืองการปกครอง
05472 นางสาวพิมพ์นารา ไกรอุภัย การเมืองการปกครอง
05473 นางสาววราลี มั่นคง การเมืองการปกครอง
05474 นางสาวศุภรัตน์ แซ่เอี่ยว การเมืองการปกครอง
05475 นางสาวสาวิตรี เกิดช่วง การเมืองการปกครอง
05476 นายกิตติพงษ์ วงค์ดี การเมืองการปกครอง
05477 นายชายแดน ขำเรือง การเมืองการปกครอง
05478 นายศุทธวีร์ แก้วสิงห์ การเมืองการปกครอง
05479 นายศุภกร พานแก้ว การเมืองการปกครอง
05480 นายศุภกิตติ์ กองแก้ว การเมืองการปกครอง
หมายเหตุ
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2