รายนามบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์
จำนวน 1 ราย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ สาขาวิชา หนังสือรับรองการฝึกซ้อม
10001 นางสาวภัทรภร ลิ้มรัตนปัญญา กายภาพบำบัด
หมายเหตุ
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2