รายนามบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์
จำนวน 74 ราย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ สาขาวิชา หนังสือรับรองการฝึกซ้อม
08001 นางสาวกาญจนา ชูศรีสุข ทันตแพทยศาสตร์
08002 นางสาวจริยา เจิดแจ่มจรัส ทันตแพทยศาสตร์
08003 นางสาวชนากานต์ ลิ้มตระกูลธงชัย ทันตแพทยศาสตร์
08004 นางสาวณัชาภัสส์ ครุฑดำรงชัย ทันตแพทยศาสตร์
08005 นางสาวดนยา วงศาศิรินาท ทันตแพทยศาสตร์
08006 นางสาวเบญจมาภรณ์ รังษีภาณุรัตน์ ทันตแพทยศาสตร์
08007 นางสาวพิชชากร วัจนะรัตน์ ทันตแพทยศาสตร์
08008 นางสาวฟ้าใส สัมมาวุฒิชัย ทันตแพทยศาสตร์
08009 นางสาววาริศา รามดิษฐ์ ทันตแพทยศาสตร์
08010 นางสาวอริสรา นัยบุตร ทันตแพทยศาสตร์
08011 นายณัฐพงศ์ มณีพร้าว ทันตแพทยศาสตร์
08012 นายนรุตน์ ช่วยกลาง ทันตแพทยศาสตร์
08013 นายวรวัชร ซาลิมี ทันตแพทยศาสตร์
08014 นางสาวจันทรัสม์ ไกรวัลย์ ทันตแพทยศาสตร์
08015 นางสาวจิรชยา สิริรัตนปัญญา ทันตแพทยศาสตร์
08016 นางสาวธัญญาภรณ์ ชัยสงคราม ทันตแพทยศาสตร์
08017 นางสาวภรภัทร บัติปัน ทันตแพทยศาสตร์
08018 นางสาวรวิกานต์ ศุภจินตกุล ทันตแพทยศาสตร์
08019 นางสาวสุชาพัณน ประดับศรีเดช ทันตแพทยศาสตร์
08020 นายกฤษฎา ล้อประเสริฐ ทันตแพทยศาสตร์
08021 นายณัฐพงศ์ สมบัติศิริมงคล ทันตแพทยศาสตร์
08022 นายวีรสิทธิ์ ชัยช่วงโชค ทันตแพทยศาสตร์
08023 นายศิวกร ลาภจิตรกุศล ทันตแพทยศาสตร์
08024 นายศุภวิชญ์ พานิชนันทนกุล ทันตแพทยศาสตร์
08025 นางสาวเขมขนิษฐ์ ตันติพลพันธ์ ทันตแพทยศาสตร์
08026 นางสาวจิรัชยา ชูประสิทธิ์ ทันตแพทยศาสตร์
08027 นางสาวณัฏฐา ขุมทอง ทันตแพทยศาสตร์
08028 นางสาวณัฐรดี แสงสุริยันต์ ทันตแพทยศาสตร์
08029 นางสาวณัฐวดี เตชะพูลผล ทันตแพทยศาสตร์
08030 นางสาวนัทธมน พรหมศรีสวัสดิ์ ทันตแพทยศาสตร์
08031 นางสาวนันทนัช ผดุงกรรจ์ ทันตแพทยศาสตร์
08032 นางสาวนิชานันท์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์ ทันตแพทยศาสตร์
08033 นางสาวปฤษฎางค์ โสวภาค ทันตแพทยศาสตร์
08034 นางสาวเปมิกา อนุรักษ์เลขา ทันตแพทยศาสตร์
08035 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วอนงคณ์ ทันตแพทยศาสตร์
08036 นางสาวภัคธีมา พูนทองพันธ์ ทันตแพทยศาสตร์
08037 นางสาวมณฑิตา โตวรรธกวณิชย์ ทันตแพทยศาสตร์
08038 นางสาวรัฐนันท์ ภาวนาอุบล ทันตแพทยศาสตร์
08039 นางสาววิญา ส่งสมบูรณ์ ทันตแพทยศาสตร์
08040 นางสาวศรีประภา หม่อมกระโทก ทันตแพทยศาสตร์
08041 นางสาวศศิวิมล ชาติประสพ ทันตแพทยศาสตร์
08042 นางสาวศุภาพิชญ์ ฉัตรชัยสกุล ทันตแพทยศาสตร์
08043 นางสาวสปันนา วงศ์อุดม ทันตแพทยศาสตร์
08044 นางสาวสรวงภัสสร พรหมภิบาล ทันตแพทยศาสตร์
08045 นางสาวสุกฤตา ศิริจินดามณีรัตน์ ทันตแพทยศาสตร์
08046 นายคมชาญ เบญจบุญนนท์ ทันตแพทยศาสตร์
08047 นายชวรัชฏ์ อธิมัง ทันตแพทยศาสตร์
08048 นายชาญณรงค์ แก้วชัง ทันตแพทยศาสตร์
08049 นายณภัทร ประภาโยธิน ทันตแพทยศาสตร์
08050 นายธราดล คชเสนา ทันตแพทยศาสตร์
08051 นายธวัชชัย ศรีกาญจน์ ทันตแพทยศาสตร์
08052 นายปฏิภาณ ลิมปนวงศ์แสน ทันตแพทยศาสตร์
08053 นายพนสธร เลิศวจนะ ทันตแพทยศาสตร์
08054 นายภัทร ประสงค์ผลชัย ทันตแพทยศาสตร์
08055 นายวชิรวิทย์ บุญรักษา ทันตแพทยศาสตร์
08056 นายสหพัฒน์ ช่วยบุญ ทันตแพทยศาสตร์
08057 นายสาริศ ลีวิวัฒน์วงศ์ ทันตแพทยศาสตร์
08058 นายสิทธิพล นพวัฒน์ธนวงษ์ ทันตแพทยศาสตร์
08059 นายสิรวิชญ์ สุทธาโรจน์ ทันตแพทยศาสตร์
08060 นายสุรมาส สุวรรณรัตน์ ทันตแพทยศาสตร์
08061 นางสาวกฤติญา ศรีสุข ทันตสาธารณสุข
08062 นางสาวชไมพร มาอุ่น ทันตสาธารณสุข
08063 นางสาวมัณทนา จันทวงค์ ทันตสาธารณสุข
08064 นายภาณุรักษ์ แก้วน้อย ทันตสาธารณสุข
08065 นางจุฑารัตน์ ผิวผ่อง ทันตสาธารณสุข
08066 นางสาวชลิดา แสนบุญมี ทันตสาธารณสุข
08067 นางสาวพรภินันท์ โชติธนพิสิทธิ์ ทันตสาธารณสุข
08068 นางสาวรชาดา พานันท์ ทันตสาธารณสุข
08069 นางวรรณทนา ทองเรือง ทันตสาธารณสุข
08070 นางสาวสราภรณ์ ประโคทัง ทันตสาธารณสุข
08071 นางแสงสุนีย์ เหลื่อมล้ำ ทันตสาธารณสุข
08072 นายจิตรภณ จิวะวิไลกาญจน์ ทันตสาธารณสุข
08073 นายพัสวี ภาวะโคตร ทันตสาธารณสุข
08074 นายเสกสรรค์ บุบผา ทันตสาธารณสุข
หมายเหตุ
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2