รายนามบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์
จำนวน 728 ราย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ สาขาวิชา หนังสือรับรองการฝึกซ้อม
03001 นางสาวกมนทิพย์ ดีมังกร ภาษาไทย (กศ.บ.)
03002 นางสาวจันทิมา ทองทักษิณ ภาษาไทย (กศ.บ.)
03003 นางสาวชาลิสา อนาวงศ์ ภาษาไทย (กศ.บ.)
03004 นางสาวณัชชา จันทร์ประสิทธิ์ ภาษาไทย (กศ.บ.)
03005 นางสาวณัฐธยาน์ กันหมุด ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03006 นางสาวดวงสุดา สิทธิ ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03007 นางสาวธนัญญา แสงสว่าง ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03008 นางสาวธัญชนก กองธรรม ภาษาไทย (กศ.บ.)
03009 นางสาวนงรัช ศิริจันทร์ ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03010 นางสาวนันท์นภัส สุทธิสินทอง ภาษาไทย (กศ.บ.)
03011 นางสาวบุณยวีร์ ปิตินานนท์ ภาษาไทย (กศ.บ.)
03012 นางสาววิมลมณี นิลมณี ภาษาไทย (กศ.บ.)
03013 นางสาวสุกัญญา เทียนทอง ภาษาไทย (กศ.บ.)
03014 นางสาวสุธาทิพย์ นาคน้อย ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03015 นางสาวอภิชญาภา สุวรรณตรี ภาษาไทย (กศ.บ.)
03016 นางสาวอสมาภรณ์ เผ่าภูธร ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03017 นางสาวอาภัสรา เข็มทอง ภาษาไทย (กศ.บ.)
03018 นายชัยมงคล ปานเพิ้ง ภาษาไทย (กศ.บ.)
03019 นายถิรวุฒิ พลเยี่ยม ภาษาไทย (กศ.บ.)
03020 นายทศพล อินทร์ผล ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03021 นายประภากร วงศ์ใหญ่ ภาษาไทย (กศ.บ.)
03022 นายประสาน กลั่นชื่น ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03023 นายวัชรพงศ์ อาจอำนวยกิจจา ภาษาไทย (กศ.บ.)
03024 นายอมรเทพ เสน่หา ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03025 นายอิทธิชัย พลอินทร์ ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03026 นางสาวกรกมล ดีประเสริฐ ภาษาไทย (กศ.บ.)
03027 นางสาวขวัญจิรา นามพันดุง ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03028 นางสาวณิฑิรัตน์ นกอิ่ม ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03029 นางสาวปริตา นวลศรีทอง ภาษาไทย (กศ.บ.)
03030 นางสาวพรชนก เพ็งประเสริฐ ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03031 นางสาวภัทร์ธีรา พ่วงไพบูลย์ ภาษาไทย (กศ.บ.)
03032 นางสาวอรนิชา ชูสุวรรณ ภาษาไทย (กศ.บ.)
03033 นายกิตติกร ขนอม ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03034 นายจักรพงษ์ วงศ์อยู่ ภาษาไทย (กศ.บ.)
03035 นายณัฐพล ผ่องใส ภาษาไทย (กศ.บ.)
03036 นายธนกร วิลาวรรณ ภาษาไทย (กศ.บ.)
03037 นายภูตะวัน ผุยมาตย์ ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03038 นายอลงกรณ์ ลีละพันธุ ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03039 นางสาวกรองเพชร์ อัชฌาศัย ภาษาไทย (กศ.บ.)
03040 นางสาวจุฑารัตน์ สมปานวัง ภาษาไทย (กศ.บ.)
03041 นางสาวเจตสุภา สุวรรณวงศ์ ภาษาไทย (กศ.บ.)
03042 นางสาวธนัชฌา เชื้อไทย ภาษาไทย (กศ.บ.)
03043 นางสาววาสิตา สุเทียบตะวัน ภาษาไทย (กศ.บ.)
03044 นางสาวรัตนวรรณ ส่งซ้าย ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03045 นางสาวอัญชิษฐา รอดลอย ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03046 นายฐาปนพงศ์ เทพณรงค์ ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03047 นายสุปกาณฑ์ แผนสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)
03048 นางสาวเกตุสุดา เดชดารา จิตวิทยา
03049 นางสาวจันทร์ธิดา วาตะ จิตวิทยา
03050 นางสาวณัฏฐ์ธมน พวงมณี จิตวิทยา
03051 นางสาวณัฐกานต์ กิจสวัสดิ์ จิตวิทยา
03052 นางสาวธัญชนก วัชรรุ่งเรือง จิตวิทยา
03053 นางสาวนันท์นภัส ยนดัน จิตวิทยา
03054 นางสาวปฏิมา พหุโล จิตวิทยา
03055 นางสาวปรียานุช งามโรจนวณิชย์ จิตวิทยา
03056 นางสาวพรปวีณ์ สัมมาทรัพย์ จิตวิทยา
03057 นางสาวพรรณพัชร จันทร์ลา จิตวิทยา
03058 นางสาวพฤษ์ติกายย์ อยู่เถา จิตวิทยา
03059 นางสาวพลอยไพลิน หอมขจร จิตวิทยา
03060 นางสาวพีรยา บัวหลวง จิตวิทยา
03061 นางสาวเมวียา ตำราเรียง จิตวิทยา
03062 นางสาวรวิภา เพชรบุรี จิตวิทยา
03063 นางสาวรัชกร โหรชัยยะ จิตวิทยา
03064 นางสาวเรณุกา วรอินทร์ จิตวิทยา
03065 นางสาววชิราภรณ์ คงธนสุนทร จิตวิทยา
03066 นางสาววรีรัตน์ อรัญญาชัยเศรษฐ จิตวิทยา
03067 นางสาวสิริธิดา ปานสุวรรณ จิตวิทยา
03068 นางสาวสุชานุช ใจวัฒนาสวัสดิ์ จิตวิทยา
03069 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ชื้อ จิตวิทยา
03070 นางสาวสุภาวดี เข็มศร จิตวิทยา
03071 นางสาวสุมาลี ลิยี่เก จิตวิทยา
03072 นายธนนนท์ วงศ์กำภู จิตวิทยา
03073 นายธนภพ ดีเด่น จิตวิทยา
03074 นายบุรธัส บุษกรโอภาส จิตวิทยา
03075 นายพัฒ ธนาธรรมภพ จิตวิทยา
03076 นายภคพล ธนชัยสิทธิ์ จิตวิทยา
03077 นายมะกอเซ็ง ราแม จิตวิทยา
03078 นายวสุพล สิงห์ศักดิ์ศรี จิตวิทยา
03079 นายศศะ อัคคะเดชอนันต์ จิตวิทยา
03080 นางสาวจิรชยา บุญมาก จิตวิทยา
03081 นางสาวฉันทกมน นัดนะรา จิตวิทยา
03082 นางสาวติณณา เอี่ยมสุข จิตวิทยา
03083 นางสาวนฤสรณ์ ชัยอินทร์ชะ จิตวิทยา
03084 นางสาวพริ้มทองพราว แซ่ตั้ง จิตวิทยา
03085 นางสาวพีรดา แก้วกิ่ง จิตวิทยา
03086 นางสาวรีมริน มรกรณ์ จิตวิทยา
03087 นางสาววิภวา จินตริน จิตวิทยา
03088 นางสาวศิริวรรณ ปรางค์ทอง จิตวิทยา
03089 นางสาวศุภิสรา หมอลิบ จิตวิทยา
03090 นางสาวอรพินท์ เชื่อมบางแพ จิตวิทยา
03091 นายกษิดิศ จำปา จิตวิทยา
03092 นายณัฐนนท์ เปล่งเสียง จิตวิทยา
03093 นายภากร วัฒนาพูนชัย จิตวิทยา
03094 นายภูริณัฐ คำธิตา จิตวิทยา
03095 นายวรวิบูล คงทอง จิตวิทยา
03096 นางสาวญาดา เนตรเจริญรัตน์ จิตวิทยา
03097 นางสาวณัฎฐา เพียงจันทร์ จิตวิทยา
03098 นางสาวธารธารา รุ่งเรืองศรี จิตวิทยา
03099 นางสาวนวพรรษ มนตรีกูล จิตวิทยา
03100 นางสาวรัชฎากร พันธุ์ศรี จิตวิทยา
03101 นางสาวสุธาสินี สุวรรณโชติ จิตวิทยา
03102 นางสาวเสาวภา ดาดขุนทด จิตวิทยา
03103 นายบุรินทร์ แซ่จิน จิตวิทยา
03104 นายปรเมศร์ บุญมา จิตวิทยา
03105 นายพัทธิ์ชนก รุ่งแจ้ง จิตวิทยา
03106 นายภัทรดนัย ผลปราชญ์ จิตวิทยา
03107 นายวิทวัส ศรีฤาชา จิตวิทยา
03108 นายอริญชย์ อินทรกำแหง จิตวิทยา
03109 นายเอกวัฒน์ เอกมั่นคงไพศาล จิตวิทยา
03110 MISSFENG CHEN ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03111 นางสาวกนกทอง อู๋สิริรัตนกุล ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03112 นางสาวกนกนพ สำราญพันธ์ ภาษาอังกฤษ
03113 นางสาวกมลรัตน์ วงษ์แก้ว สารสนเทศศึกษา
03114 นางสาวกรฉัตร มงคลรัตน์ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03115 นางสาวกรวรรณ ไชยทองศรี ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03116 นางสาวกฤติยาภรณ์ เวียงนนท์ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03117 นางสาวกฤษรียา กลึงพงษ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03118 นางสาวกันต์พิรญาณ์ เดิมยิริง ภาษาอังกฤษ
03119 นางสาวกันติชา ตันตระรัตน์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03120 นางสาวขวัญข้าว โลหิตกุล ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03121 นางสาวงามสิริ กลิ่นมาลา ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03122 นางสาวจริดา ดำรงบัณฑิตกุล ภาษาอังกฤษ
03123 นางสาวจริยาภรณ์ อ่อนตา สารสนเทศศึกษา
03124 นางสาวจารุนิภา ศร่างเศร้า ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03125 นางสาวจิรัฐพร ธุลีรัตนารมย์ ภาษาอังกฤษ
03126 นางสาวเจณิส บัวคลี่ สารสนเทศศึกษา
03127 นางสาวชญานิศ บุญสกุลศักดิ์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03128 นางสาวชญานิษฐ์ นิลเทพา ภาษาอังกฤษ
03129 นางสาวชฎาพร โพธิวัน ปรัชญาและศาสนา
03130 นางสาวชนากานต์ ตั้งกิจธรรม ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03131 นางสาวชลณิชา ยมเสถียร ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03132 นางสาวชลลดา ใจสว่าง ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03133 นางสาวชลันธร สายสวัสดิ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03134 นางสาวชุติกาญจน์ โยธาทิพย์ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03135 นางสาวโชติรส พิมพ์เหม ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03136 นางสาวญาญา ธนจารุวิทยากร ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03137 นางสาวญาณิกา สำลี ภาษาอังกฤษ
03138 นางสาวญาณิศา ลิ้มเจริญ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03139 นางสาวฐิตา ชัยสิริสมบัติ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03140 นางสาวฐิติพร เฟื่องอาวรณ์ ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03141 นางสาวณัฏฐ์นรี ตันอุ๋ย ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03142 นางสาวณัฏฐริณีย์ ไวยฉาย ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03143 นางสาวณัฐชนก ปราโมทย์วรพันธุ์ ภาษาอังกฤษ
03144 นางสาวณัฐฐาพร มานะวิบูลย์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03145 นางสาวณัฐณภัทร หลักทอง ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03146 นางสาวณัฐณิชา นิชารัมย์ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03147 นางสาวณัฐธิดา คำทำนอง สารสนเทศศึกษา
03148 นางสาวณัฐธิดา อำมาตย์นิติกุล ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03149 นางสาวณิชชา ฉายพุทธ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03150 นางสาวดลภวรรณ บุญทศ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03151 นางสาวทรงพร กุลกาญจนาภิบาล วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03152 นางสาวธนพร สมเสถียร ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03153 นางสาวธนาภรณ์ วิทย์สุภาเลิศ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03154 นางสาวธมลวรรณ ทองดี ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03155 นางสาวธัญชนก ดิษฐ์จนพงศ์พร ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03156 นางสาวธันยธร ทัพไทย ภาษาอังกฤษ
03157 นางสาวธารีรัตน์ จริศราภูริน ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03158 นางสาวนริศรา เบ็ญโส๊ะ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03159 นางสาวนันทิชา ดิลกชัยพร ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03160 นางสาวนิภาพรรณ ทองห่วง ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03161 นางสาวบงกช อ่ำแจ้ง ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03162 นางสาวบุญญรัตน์ รุ่งรุจิไพศาล ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03163 นางสาวบุษราภรณ์ ภักดีเลิศสิริ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03164 นางสาวประภาศร แฉล้มรัมย์ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03165 นางสาวปวีณ์กร ประกอบการ สารสนเทศศึกษา
03166 นางสาวปัญญรัชต์ ผลส่ง ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03167 นางสาวปาจรีย์ วิเศษแก้ว ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03168 นางสาวปิ่นธิดา สามารถ ภาษาอังกฤษ
03169 นางสาวปิยะฉัตร มุทาวัน ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03170 นางสาวเปมิกา มั่นประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ
03171 นางสาวพรนัชชา ฉันทโร สารสนเทศศึกษา
03172 นางสาวพรพิสุทธิ์ มั่นคง ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03173 นางสาวพรรณนิภา สุริยะรังษี ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03174 นางสาวพลอยรัตน์ มะขาว ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03175 นางสาวพัชชา กล่ำรื่น ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03176 นางสาวพัณณิตา คันธาอาภา ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03177 นางสาวพัณณิตา ผลาสิงห์ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03178 นางสาวพิชชาภา เตชะจินดารัตน์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03179 นางสาวพิชญ์ชญาภา พงษ์ประเสริฐ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03180 นางสาวพิมพ์นภัส รุจิระยรรยง ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03181 นางสาวพิมพ์รวี เชื้อพราหมณ์แพร ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03182 นางสาวพิมพ์ลภัส สุขทัศน์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03183 นางสาวภรรษมน กิจผดุงเกียรติ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03184 นางสาวภัทรดา แสงนาค ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03185 นางสาวภูชนิศา บัวบุญ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03186 นางสาวมณฑิรา ประภาโส ภาษาอังกฤษ
03187 นางสาวมณีวรรณ แสนบรรพตวิไล ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03188 นางสาวมรรครา ทองทั่ว ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03189 นางสาวมิ่งกมล มั่นทรงธรรม ภาษาอังกฤษ
03190 นางสาวรวินทร์ โอสถานนท์ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03191 นางสาวรัชนากร ฤกษชัย ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03192 นางสาวรัชภรณ์ รติสราญจิต ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03193 นางสาวรุจิรางค์ ตั้งคำ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03194 นางสาววนัชพร จิระวงค์สันติสุข ภาษาอังกฤษ
03195 นางสาววัณณิตา บุญโท ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03196 นางสาวศิวภรณ์ ดวงแก้ว ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03197 นางสาวสราริญ สันทนาประสิทธิ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03198 นางสาวสลิลลา เทพมูล สารสนเทศศึกษา
03199 นางสาวสิวภรณ์ ติราศัย ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03200 นางสาวสุชาดา วงษ์หุ่น สารสนเทศศึกษา
03201 นางสาวสุภัคดิพร อุปติ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03202 นางสาวสุรางคณา จตุเทน สารสนเทศศึกษา
03203 นางสาวสุวัจณา แจ่มช้อย สารสนเทศศึกษา
03204 นางสาวหนึ่งธิดา วิชิตวรวัตร ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03205 นางสาวอธิษฐาน ขอนทอง ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03206 นางสาวอริสรา เอี่ยมวงษา ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03207 นางสาวอลิน วิฑิตวัฒนกุล ปรัชญาและศาสนา
03208 นางสาวอิศริยา อภิชาติโยธิน ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03209 นางสาวอุมาภรณ์ หอมจันทน์ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03210 นายธนนท์ ภู่ชัย ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03211 นายธนาคาร หนไธสง ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03212 นายปฏิภาณ โตสุข ภาษาอังกฤษ
03213 นายพัฒษุ ศุภขจรวนิช ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03214 นายไมเคิล เบินคี สารสนเทศศึกษา
03215 นายวงศพัทธ์ ฉิมสุข ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03216 นายศักรินทร์ เชื้อสอน ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03217 นายสหัสวรรษ ภู่วงศ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03218 นายอดิรุจ หงษ์พงษ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03219 นายอภิชา พวงทองคำ ปรัชญาและศาสนา
03220 นายอัษฎาวุธ หมานเบ็ญหีม ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03221 นางสาวกนกพร อัศวเทวินทร์ ภาษาอังกฤษ
03222 นางสาวกนกรัตน์ ลิมป์เศวตกุล ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03223 นางสาวกรนธ แผ่นทรัพย์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03224 นางสาวกรรณิกา ล้อมวงค์ ภาษาอังกฤษ
03225 นางสาวกฤติยา ประนัดโต ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03226 นางสาวกษพร สวัสดี ภาษาอังกฤษ
03227 นางสาวกษิรา ภาสภักดี ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03228 นางสาวกัญชพร บุญสถิตย์ ภาษาอังกฤษ
03229 นางสาวกัญญารัตน์ น้อยมี ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03230 นางสาวกันย์ศิตา ธนาวิชญ์เจริญกุล ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03231 นางสาวกุลธิดา เขมชนะสกุล ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03232 นางสาวกุลสตรี จันทธัมโม วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03233 นางสาวเกวลิน แผลงศร ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03234 นางสาวจณิสตา แกลโฟร์ ภาษาอังกฤษ
03235 นางสาวจารุภา แซ่โค้ว ปรัชญาและศาสนา
03236 นางสาวจิดาภา พรลักษณะเจริญ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03237 นางสาวจิรภิญญา บู่สาลี ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03238 นางสาวจิรัชญา แสนเกษม ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03239 นางสาวจีรนันท์ สามิภักดิ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03240 นางสาวจุฑามาศ เวชวิกุล สารสนเทศศึกษา
03241 นางสาวเจนจิรา ตั้งจารุจุรี ภาษาอังกฤษ
03242 นางสาวฉัตรชนก นะมะหุต ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03243 นางสาวฉัตรฤไท อุดมสิริสุวรรณ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03244 นางสาวชนัญชิตา คำวิชา ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03245 นางสาวชุตาภา พันธวงศาโรจน์ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03246 นางสาวเชาวรินทร์ ยะโหนด สารสนเทศศึกษา
03247 นางสาวโชติกา ทองอ่อน ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03248 นางสาวญาณิน ประภาโส ภาษาอังกฤษ
03249 นางสาวญาณิศา บริสุทธิ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03250 นางสาวฐาปนี พึ่งธรรมจิตต์ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03251 นางสาวฐิตวันต์ อุทยานานนท์ สารสนเทศศึกษา
03252 นางสาวฐิตารีย์ แก่นทอง ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03253 นางสาวฐิติภา เรืองจันทร์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03254 นางสาวณฐพร เชื่อมั่น ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03255 นางสาวณฐอร ชลิตชัยยะ ปรัชญาและศาสนา
03256 นางสาวณภาภัช เลิศภักดีพร ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03257 นางสาวณัชยา วิรุฬหเกียรติ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03258 นางสาวณัฎฐณิชา กล้าพิมาย สารสนเทศศึกษา
03259 นางสาวณัฎฐณิชา แสงนุ่ม สารสนเทศศึกษา
03260 นางสาวณัฐณิชา จิตต์ประวัติ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03261 นางสาวณัฐณิชา ไชยชิน สารสนเทศศึกษา
03262 นางสาวณัฐณิชา ธิโกศรี ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03263 นางสาวณัฐเตชินี เลิศปณิธาน ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03264 นางสาวณัฐธินี อัมพุช ภาษาอังกฤษ
03265 นางสาวณัฐนรี สมมานนท์ สารสนเทศศึกษา
03266 นางสาวณัฐราภรณ์ อินธิวงษ์ ภาษาอังกฤษ
03267 นางสาวณัฐรินีย์ อัศวอารยกุล วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03268 นางสาวทยาภา ฆารบุญ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03269 นางสาวทัตพร วันเพ็ญ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03270 นางสาวทัตพิชา หนูวุ่น ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03271 นางสาวทิพย์มาส องอาจ สารสนเทศศึกษา
03272 นางสาวทิพย์ศิริพร อมกระโทก สารสนเทศศึกษา
03273 นางสาวทิพยาภรณ์ อร่ามศรี สารสนเทศศึกษา
03274 นางสาวธนัญญาณ์ อุ่นแก้ว วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03275 นางสาวธนาภรณ์ ปึงตระกูล ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03276 นางสาวธมนต์รัตน์ กฤติวงษ์ธนาชัย ภาษาอังกฤษ
03277 นางสาวธมลวรรณ นวลกันยา ปรัชญาและศาสนา
03278 นางสาวธัญกิตติ์ เหลืองสกุลไทย ภาษาอังกฤษ
03279 นางสาวธัญชนก เที่ยงแท้ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03280 นางสาวธัญพิชชา ไพบูรณ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03281 นางสาวธัญรดา สาครเจริญ สารสนเทศศึกษา
03282 นางสาวธันยธรณ์ ศรีแก้ว สารสนเทศศึกษา
03283 นางสาวธิดาพร วุฒินิธิบูรณ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03284 นางสาวนภัสสร จาดพุ่ม ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03285 นางสาวนฤภร ไพยรัตน์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03286 นางสาวนลินทิพย์ ถมครบุรี ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03287 นางสาวนวพรรษ โพธิ์สิงห์ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03288 นางสาวนวรัตน์ ผ่องศิริ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03289 นางสาวนุชนารถ ฤทธิ์รอด สารสนเทศศึกษา
03290 นางสาวเนตรนภา พ่อหนู ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03291 นางสาวบุญภา ทรัพย์สินพานิช ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03292 นางสาวปรายฟ้า อินทรผกาวงศ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03293 นางสาวปริฉัตร ขุนสอาด ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03294 นางสาวปวีณ์ธิดา ธรรมาชีพ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03295 นางสาวปัทมน เลาะวิธี ภาษาอังกฤษ
03296 นางสาวปาณิสรา เจริญกิจ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03297 นางสาวปานไพลิน สุวรรณชนะ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03298 นางสาวปิยธิดา จิตโสภา ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03299 นางสาวปิยะดา จันทรศร ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03300 นางสาวเปมิกา เจิ้ง สารสนเทศศึกษา
03301 นางสาวพรชนก พวกดี ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03302 นางสาวพรชิตา เห่งพุ่ม ภาษาอังกฤษ
03303 นางสาวพรพิชชา ตันตระวาณิชย์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03304 นางสาวพรพิมล วงศ์สายสุวรรณ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03305 นางสาวพรรณพรรษ ไกรอุโภค ภาษาอังกฤษ
03306 นางสาวพรหมมุณี ชนะดี ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03307 นางสาวพัชชา ชมภูคำ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03308 นางสาวพัชราณัฏฐ์ วงศ์ธานุวัฒน์ ภาษาอังกฤษ
03309 นางสาวพัชราภา พงษ์นุช ภาษาอังกฤษ
03310 นางสาวพัชรินทร์ ชัยชนะดี ภาษาอังกฤษ
03311 นางสาวพัชรินทร์ วงศ์มะภัย ปรัชญาและศาสนา
03312 นางสาวพัตรพิมล คงวุธ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03313 นางสาวพัสวี นภาวรกุล ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03314 นางสาวพิชญา บุญญรัตน์ ภาษาอังกฤษ
03315 นางสาวพิชญา ศัลยประดิษฐ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03316 นางสาวพิชญาภา ยางเอน ภาษาอังกฤษ
03317 นางสาวพิญญานันท์ ตั้งโรจนลักษณ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03318 นางสาวพิทยาภรณ์ แซ่อึ้ง ภาษาอังกฤษ
03319 นางสาวพิมชนก กุสสลานุภาพ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03320 นางสาวพิมพ์พิชชา ศิวโรรสกุล ภาษาอังกฤษ
03321 นางสาวพูนพัชร นัมคณิสรณ์ ภาษาอังกฤษ
03322 นางสาวแพรววนิต อักษรศรี ภาษาอังกฤษ
03323 นางสาวฟาราณัฐ แอนุ้ย ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03324 นางสาวภควดี ควรสนอง สารสนเทศศึกษา
03325 นางสาวภริตา ธนะพันธุ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03326 นางสาวภัทรานิษฐ์ หยาง ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03327 นางสาวภัทรียา จันทรวรรณกูล ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03328 นางสาวภิญญาพัชญ์ ศรโชติ ปรัชญาและศาสนา
03329 นางสาวภูษิตา ตันติธรรมภูษิต ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03330 นางสาวมณสิชา จรัสธนกิจ ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03331 นางสาวมนสิชา พัวพิพัฒน์เสลากุล วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03332 นางสาวมัชฌิมา กอสันเทียะ ภาษาอังกฤษ
03333 นางสาวมาฝัน มัชฌิมา วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03334 นางสาวมาริย่าม ยาฮาย่า ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03335 นางสาวมุทิตา ดีเรือก ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03336 นางสาวเยาวรีย์ เสริมอมรรัชต์ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03337 นางสาวรดา มณีอินทร์ ภาษาอังกฤษ
03338 นางสาวรัตติยา วิชัย ภาษาอังกฤษ
03339 นางสาวรินรดา โคสี ภาษาอังกฤษ
03340 นางสาวรินรดา วุฒิมานพ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03341 นางสาวรีนนา สวัสดี ภาษาอังกฤษ
03342 นางสาวรุ่งนภา คงหนู ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03343 นางสาวรุจินันท์ โมริคาวา ขันทอง ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03344 นางสาวลานนา ติลังการณ์ ภาษาอังกฤษ
03345 นางสาววชิราภรณ์ ธาระนารถ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03346 นางสาววรรณ์ฐกานต์ โลกคำลือ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03347 นางสาววรรณพร วรนภาฤทธิ์ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03348 นางสาววรรณวณัช เจียระบรรยง ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03349 นางสาววริศรา ศิริสุขีประดิษฐ์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03350 นางสาวศศพร แก้วผักแว่น วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03351 นางสาวศศิวิมล แฉล้มไธสง ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03352 นางสาวศศิวิมล แซ่เอง ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03353 นางสาวศศิวิมล สกุลนาค ภาษาอังกฤษ
03354 นางสาวศินิสา วงษ์สกุล ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03355 นางสาวศุภนิดา โฆษพงศา ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03356 นางสาวศุภสุตา จุลฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ
03357 นางสาวศุภาพิชญ์ เลิศอัจฉริยพร ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03358 นางสาวสัชฌุกาญจน์ ประสพสุขวิศาล ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03359 นางสาวสิรินยา เจษฎาพงศ์ภักดี ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03360 นางสาวสิรีธร ปิ่นมณี ภาษาอังกฤษ
03361 นางสาวสุจิณณา อ่องมะลิ ภาษาอังกฤษ
03362 นางสาวสุชานันท์ ชตานนท์ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03363 นางสาวสุทธิกานต์ ชัยแก้ว ภาษาอังกฤษ
03364 นางสาวสุนิตา เกินการ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03365 นางสาวสุพิชฌาย์ ชิ้นปิ่นเกลียว ภาษาอังกฤษ
03366 นางสาวสุรีพร พุทธรักษา ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03367 นางสาวสุรีย์พร ชาติมนตรี สารสนเทศศึกษา
03368 นางสาวแสงรวี ทองดี ภาษาอังกฤษ
03369 นางสาวเหมสุดา เหมะภูษิต ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03370 นางสาวอโณทิพย์ สุขแสวง ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03371 นางสาวอติกานต์ สำราญพันธ์ ภาษาอังกฤษ
03372 นางสาวอนัญลักษณ์ เชาวลา ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03373 นางสาวอภิลาภา เทียมหิรัญ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03374 นางสาวอมรรัตน์ การสันทัด ปรัชญาและศาสนา
03375 นางสาวอรภา ธรณินทร์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03376 นางสาวอรวลันธ์ สุรารักษ์วงษ์วีระ สารสนเทศศึกษา
03377 นางสาวอริสา มหาดไทย ภาษาอังกฤษ
03378 นางสาวอริสา อินทร์ชัย วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03379 นางสาวอังค์วรา ขุมเงิน ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03380 นางสาวอัญจิราพร เวียร์ร่า ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03381 นางสาวอัญชิสา เรืองโรจน์ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03382 นางสาวอัญรินทร์ อริยรัฐนันท์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03383 นางสาวอาทิตยา จิตร์มงคลสุข ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03384 นางสาวอาทิตยา สวัสดี ภาษาอังกฤษ
03385 นางสาวอาภากร เปลี่ยนใจสุข ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03386 นางสาวอายะ ไซโต้ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03387 นางสาวอารยา โขวิฑูรกิจ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03388 นางสาวอารยา วงษ์กาวิน ภาษาอังกฤษ
03389 นางสาวอารียา ตะเหลบ ภาษาอังกฤษ
03390 นางสาวอารียา มั่งมีธนอุดม ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03391 นางสาวอารียา อะรัญ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03392 นางสาวอิสริยา คงเรือง สารสนเทศศึกษา
03393 นางสาวอุทัยรัตน์ เสือสินธุ์ ปรัชญาและศาสนา
03394 นายกฤตภาส เดชวงศ์ภากร ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03395 นายกฤตเมธ ผดุงศิลป์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03396 นายกฤติน เต่าทอง ภาษาอังกฤษ
03397 นายกิตติศักดิ์ ผลาหาญ ภาษาอังกฤษ
03398 นายคามิน นามวิชา สารสนเทศศึกษา
03399 นายจิรายุ แม้นเหมือน ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03400 นายฉัตริน ทวีกาญจน์ ภาษาอังกฤษ
03401 นายชลวัฒน์ เยาวมาตย์ สารสนเทศศึกษา
03402 นายชลวิชช์ แสนใจกล้า ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03403 นายชัยพร ศรีอรุณศิริสกุล ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03404 นายณัฎพร โหลสกุล ภาษาอังกฤษ
03405 นายณัฐภัทร โฉมวิไล ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03406 นายเตชินท์ เหล่าภัทรเกษม ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03407 นายเตวิช เอื้อศักดิ์สุภา ภาษาอังกฤษ
03408 นายทีปพนธ์ เพิ่มเยาว์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03409 นายธนดล ชวนโพธิ์ ปรัชญาและศาสนา
03410 นายธนากร กุญชร ณ อยุธยา สารสนเทศศึกษา
03411 นายธนากร ชิตวิเชียรกุล ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03412 นายธรรมนันท์ ดีสุข ปรัชญาและศาสนา
03413 นายนนทวัฒน์ อิทธิสุนทร ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03414 นายนันทพงศ์ เจริญรัตน์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03415 นายบุรัสกร ภานุทัต ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03416 นายปัณณธร โพบาทะ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03417 นายพัชท์สยุทธ พัชรวิภาคกิจ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03418 นายพัชรพล ชัยพร สารสนเทศศึกษา
03419 นายภัทรศักดิ์ ศรีไพบูลย์ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03420 นายภูดิศ สุวรรณโชติ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03421 นายภูมิระพี พ่วงเจริญ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03422 นายภูวดล คำภูเวียง ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03423 นายภูวดล รัตนบุรี ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03424 นายสหัสวรรษ สุพรรณบูรณะกิจ ภาษาอังกฤษ
03425 นายสิทธิพล จันทร์นอก ภาษาอังกฤษ
03426 นายสิริวัฒน์ อภิชิตวิทยา ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03427 นายอภิรักษ์ วงศธรอาชา ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03428 นายอิสรา มหาราช สารสนเทศศึกษา
03429 นางสาวกมลวรรณ ดานะ ภาษาอังกฤษ
03430 นางสาวกริชลิยา โรจนวรรัตน์ ภาษาอังกฤษ
03431 นางสาวเกวลี จันลคร ภาษาอังกฤษ
03432 นางสาวฉัตรดา ยิ้มแฉ่ง ภาษาอังกฤษ
03433 นางสาวชญาณี พันโท ภาษาอังกฤษ
03434 นางสาวชญานิศ ฉัตรไชยสิทธิกูล ภาษาอังกฤษ
03435 นางสาวชวิศา นาคศิลป์ ภาษาอังกฤษ
03436 นางสาวณัฐนารี ศรีประดู่ ภาษาอังกฤษ
03437 นางสาวดั่งกมล ชูแก้ว ภาษาอังกฤษ
03438 นางสาวธันยวลัญญ์ คุณาสินเพ็ชร ภาษาอังกฤษ
03439 นางสาวนิธิศวรรณ ฉุดไธสง ภาษาอังกฤษ
03440 นางสาวเบญจรัตน์ กิ่งมณี ภาษาอังกฤษ
03441 นางสาวปาลิดา สุทธิเมฆ ภาษาอังกฤษ
03442 นางสาวพรรณธิวา เสืออารีย์ ภาษาอังกฤษ
03443 นางสาวพิมพาภรณ์ ตามี่ ภาษาอังกฤษ
03444 นางสาวภานุมาศ นงเอ้ ภาษาอังกฤษ
03445 นางสาววณิชชา ละมั่งทอง ภาษาอังกฤษ
03446 นางสาววนภัส ตัญญะวังรัตน์ ภาษาอังกฤษ
03447 นางสาววริษฐา เหมชัยญาติ ภาษาอังกฤษ
03448 นางสาววิลาวัลย์ นพเกล้า ภาษาอังกฤษ
03449 นางสาวสุชาดา สายพิณ ภาษาอังกฤษ
03450 นางสาวอรวรรณ ไชยพรม ภาษาอังกฤษ
03451 นายจารุวิทย์ สุงาม ภาษาอังกฤษ
03452 นายชลันธร พงษ์ประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ
03453 นายณัชพล โต๊ะจงมล ภาษาอังกฤษ
03454 นายธนกร ปัญญาดี ภาษาอังกฤษ
03455 นายธนภูมิ อรุโณทัย ภาษาอังกฤษ
03456 นายปิยังกูร ไชยทรัพย์ ภาษาอังกฤษ
03457 นายภาณุพงศ์ ฉลองขวัญ ภาษาอังกฤษ
03458 นายรัชพล เทียนทับทิม ภาษาอังกฤษ
03459 นายสิทธิพงษ์ งามประเสริฐพงศ์ ภาษาอังกฤษ
03460 นายสุภกฤษณ์ บุญรอด ภาษาอังกฤษ
03461 นายอานันท์ หิรัญสาลี ภาษาอังกฤษ
03462 นางสาวกชกร นาคะ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03463 นางสาวกนกรักษ์ รัตนวิจิตร วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03464 นางสาวกฤตยา พิบูลย์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03465 นางสาวกฤติยา วิวัฒน์ไมตรี วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03466 นางสาวกานต์รวี โกกนุทจีรพัฒน์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03467 นางสาวคชามาศ สาริกาเกตุ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03468 นางสาวจุติกานต์ เจริญพร วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03469 นางสาวชนานาถ ศรอินทร์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03470 นางสาวณฐอร มธุรส วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03471 นางสาวณัฐชยา พันคง วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03472 นางสาวณัฐณิชา ขัติยะ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03473 นางสาวธมกร ศรีอำพันธุ์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03474 นางสาวนภัค จินจำ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03475 นางสาวนภัสสร วีรพลิน วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03476 นางสาวนัฐพร สมโภชน์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03477 นางสาวพลอยพรรณ โคตรพงษ์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03478 นางสาวภคศร ศิลปรัศมี วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03479 นางสาวมนสิชา บุญเต็มพิทักษ์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03480 นางสาวมุขธิญา พันธ์จันทร์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03481 นางสาวยิ้มอัปสร ทองแผ่น วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03482 นางสาวลักษณา สมเหนือ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03483 นางสาวศรันย์กาญจน์ ถิรจรัสธำรง วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03484 นางสาวศศินิภา กลางโคกกรวด วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03485 นางสาวอริสรา อินบาง วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03486 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศิลปธนาภัทท์ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03487 นายกรวิชญ์ ยูซูฟี วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03488 นายกิต์ติภูมิ ยุระศรี วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03489 นายภฑิล ขวัญเทพ วรรณกรรมสำหรับเด็ก
03490 นางสาวกมลาลักษณ์ ทองชะอุ่ม ปรัชญาและศาสนา
03491 นางสาวกฤติภาภรณ์ โพธิรุกข์ ปรัชญาและศาสนา
03492 นางสาวกัณฑิมา จริงเสถียร ปรัชญาและศาสนา
03493 นางสาวกานต์ธิดา ปานเกษม ปรัชญาและศาสนา
03494 นางสาวกิตติวรา ถาวรสาร ปรัชญาและศาสนา
03495 นางสาวจิดาภา วิธิเอกอนันต์ ปรัชญาและศาสนา
03496 นางสาวจิรนันท์ เกษศรัทธา ปรัชญาและศาสนา
03497 นางสาวณิชกานต์ จิตรองอาจ ปรัชญาและศาสนา
03498 นางสาวดวงกมล สิงหธรรม ปรัชญาและศาสนา
03499 นางสาวธัญจิรา ธนากร ปรัชญาและศาสนา
03500 นางสาวธัญลักษณ์ จันทรโอทาน ปรัชญาและศาสนา
03501 นางสาวนภาพร สายเล็ก ปรัชญาและศาสนา
03502 นางสาวปัณฑิตา ทาสถาน ปรัชญาและศาสนา
03503 นางสาวปัทมา ค้อชากุล ปรัชญาและศาสนา
03504 นางสาวพรชิตา วันยอ ปรัชญาและศาสนา
03505 นางสาวพัชราภรณ์ คำสอน ปรัชญาและศาสนา
03506 นางสาวพิทยามญช์ บุญมา ปรัชญาและศาสนา
03507 นางสาวพิมพกานต์ คงสุคนธ์ ปรัชญาและศาสนา
03508 นางสาวพิมพ์อัปสร รื่นภาค ปรัชญาและศาสนา
03509 นางสาวภัทรวดี มัธยม ปรัชญาและศาสนา
03510 นางสาวมนัสชนก เกษมวรพงศ์กุล ปรัชญาและศาสนา
03511 นางสาวรสกร ฤทธิ์ประเสริฐ ปรัชญาและศาสนา
03512 นางสาวรสรินทร์ วงษ์เอี่ยม ปรัชญาและศาสนา
03513 นางสาววรรณนิสา กล้าค้างพลู ปรัชญาและศาสนา
03514 นางสาวศดานันท์ กันธิยะ ปรัชญาและศาสนา
03515 นางสาวศิโรรัตน์ พงศ์สายัณห์ ปรัชญาและศาสนา
03516 นางสาวศุภรา ฮวยแหยม ปรัชญาและศาสนา
03517 นางสาวสุวพีร์ เเสงสว่างเสรีกุล ปรัชญาและศาสนา
03518 นางสาวสุวีรยา เกตุอ่วม ปรัชญาและศาสนา
03519 นางสาวเสาวรส ภัทรพรพิสิฐ ปรัชญาและศาสนา
03520 นางสาวอรุณี สุวรรณประภา ปรัชญาและศาสนา
03521 นางสาวอัญชิสา ดาราฉาย ปรัชญาและศาสนา
03522 นายฉัตรพงศ์ ศรีพันธ์สถิต ปรัชญาและศาสนา
03523 นายชาญชล ชูศรี ปรัชญาและศาสนา
03524 นายโชคอำนวย พุทธวงศ์วิวัฒน์ ปรัชญาและศาสนา
03525 นายณัฐกานต์ คีรีเพ็ชร ปรัชญาและศาสนา
03526 นายณัฐดนัย สุจิตรานนท์ ปรัชญาและศาสนา
03527 นายนฤดล ได้สกุลชู ปรัชญาและศาสนา
03528 นายภัทธวุฒิ ชื่นตระกูล ปรัชญาและศาสนา
03529 นางสาวจิรัชยา ทองจินดา สารสนเทศศึกษา
03530 นางสาวชนิษฐา ชาญประโคน สารสนเทศศึกษา
03531 นางสาวชนิสรา เอี่ยมปรีชากุล สารสนเทศศึกษา
03532 นางสาวนันทวัน สนั่นไพร สารสนเทศศึกษา
03533 นางสาวพรรณภัทร ปายเดี่ยว สารสนเทศศึกษา
03534 นางสาววรกานต์ สุรศิริพงษ์ สารสนเทศศึกษา
03535 นางสาวศิรินภรณ์ ร่มลำดวน สารสนเทศศึกษา
03536 นายชัชพงศ์ นามรักษ์ สารสนเทศศึกษา
03537 นายณธีพัฒน์ สุขธนาวิเชาว์ สารสนเทศศึกษา
03538 นายณัฐชนน ลีนะบรรจง สารสนเทศศึกษา
03539 นายนพนนท์ โคยามา สารสนเทศศึกษา
03540 นายพีรวัส หวายโป่ง สารสนเทศศึกษา
03541 นายภัทรภณ เทศดี สารสนเทศศึกษา
03542 นายวริศ อนันต์ธโนดม สารสนเทศศึกษา
03543 นายศุภณัฐ ดาบุตร สารสนเทศศึกษา
03544 นางสาวกนกกร อ้ายง้าว ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03545 นางสาวกุลจิรา รักขนาม ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03546 นางสาวจุฑารัตน์ งามดีเลิศวงศ์ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03547 นางสาวชลลดา แก้วบัวสาย ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03548 นางสาวนุชจรี พลายงาม ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03549 นางสาวพิชญา กิจวัฒนาถาวร ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03550 นางสาวเพ็ญสินี เชาว์วิรกิจ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03551 นางสาวมิลฤณีย์ ทองโสภา ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03552 นางสาวรัตติยากร เรืองศิริวัฒนกูล ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03553 นางสาวรินรดา ประสงค์เลิศ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03554 นางสาวลักษิกา โพธิกมล ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03555 นางสาววิชญาดา งามล้ำ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03556 นางสาวศศิกนก ภู่ทองงาม ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03557 นางสาวสุจิตรา การัมย์ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03558 นางสาวอารยา เชิงสุขศิริกุล ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03559 นายกฤษณะ นารีรักษ์ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03560 นายเกริกสกุล แสงเจริญกุล ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03561 นายปฐา พงษ์สวัสดิ์ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03562 นายโพธิสุทธ์ พรหมประเสริฐ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03563 นายรัชชานนษ์ จูเจริญ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03564 นายวิทวัศ ธรรมอนุสรณ์ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03565 นายอิทธิเดช ศรีคำ ภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย
03566 นางสาวกัญญาณัฐญ์ ภักดี ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03567 นางสาวชนกานต์ รุ่งอรุณวรรณ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03568 นางสาวชนนีกานต์ รักหน้าที่ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03569 นางสาวชนัษภรณ์ นักเบศร์ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03570 นางสาวชาลิสา วรางกูร ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03571 นางสาวธัญญา สว่างวงศ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03572 นางสาวนวพร ขันติสิทธิพร ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03573 นางสาวนันท์ทลักษณ์ โรจน์ลาภิน ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03574 นางสาวปริชมน ศรแก้ว ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03575 นางสาวปิณฑิรา บุญศักดิ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03576 นางสาวปุณมนัส อินทรกำแหง ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03577 นางสาวพิมพ์ชนก เพียวประเสริฐ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03578 นางสาวลภัสสิริ ชื่นพิศาล ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03579 นางสาวลิษา แซ่ย่าง ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03580 นางสาววิลาสินี เสถียรกิจเจริญ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03581 นางสาวแวววัน ใยโพธิ์ทอง ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03582 นางสาวศศิภา เจิงจีระกุล ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03583 นางสาวศุทธหทัย ชุมภูทอง ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03584 นางสาวหัทยา บัวบก ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03585 นางสาวอิมศ์องกช ลาภประเสริฐล้ำ ภาษาตะวันออก:ภาษาจีน
03586 นางสาวกนกศร แจ่มวัฒนาไทย ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03587 นางสาวเกวลิน วงสามารถ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03588 นางสาวขวัญชนก ทวิสุวรรณ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03589 นางสาวจอมขวัญ ว่องวิชัย ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03590 นางสาวชนาพร จิตติศักดิ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03591 นางสาวชนิกานต์ เส็งกิ่ง ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03592 นางสาวชวัลกร แจ้งสว่าง ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03593 นางสาวชวัลรัตน์ สุขโกศล ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03594 นางสาวชาลีย์ แพรปราณีต ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03595 นางสาวญาณิศา ตาลานนท์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03596 นางสาวณัฏฐณิชา ไวยฉาย ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03597 นางสาวณัฐฑาพร มะลิวงษ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03598 นางสาวณัฐวรา พิทักษ์ธรรม ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03599 นางสาวณิชากร จิตสุนทร ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03600 นางสาวธัญญนันท์ พิพัฒน์วรภูมิ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03601 นางสาวธัญธนิษฐ์ นาคะเวช ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03602 นางสาวนภสร วานิชนุเคราะห์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03603 นางสาวนวียา เชิญขวัญ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03604 นางสาวผริตรา บำรุงศรี ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03605 นางสาวพิมพ์อักษร สิทธิวิบูลย์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03606 นางสาวภัคจิรา วรโภคานันท์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03607 นางสาวภัทรวดี สิริวัฒนชัย ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03608 นางสาวภาวรินทร์ วงค์โสภา ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03609 นางสาวมัณฑนา วรรณมหินทร์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03610 นางสาวศกุนิชญ์ พรมเสนะ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03611 นางสาวศศนัน จุลคีรี ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03612 นางสาวศุภกานต์ อภินันท์ฐกรณ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03613 นางสาวศุภนิดา อินทิแสง ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03614 นางสาวสุดารัตน์ สังขสูตร ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03615 นางสาวสุทธิดา พูลเจริญ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03616 นางสาวสุภาพร โรจน์ประภากร ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03617 นายกันตพิชญ์ พงษ์เสริม ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03618 นายกานตพงษ์ ศรีนุช ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03619 นายกิตติพศ สงวนชัยโรจน์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03620 นายคัมภีร์ สุขใส ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03621 นายจีไว ฮิว ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03622 นายปภาวิน ธรนิศตระกูล ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03623 นายภูริณัฐ พงศ์ทิพย์พิทักษ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03624 นายยุทธพงษ์ คุณานุปกรณ์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03625 นายวรชาติ นภาดล ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03626 นายวรายุ เสริมรัตน์ ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03627 นายศุภกร ปาลัครกุล ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03628 นายอัครเดช ชูประยูร ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น
03629 นางสาวกนกพร มุขศรี ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03630 นางสาวกิดาการ กุลเดชจิตรเจริญ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03631 นางสาวเกตุมณี เดชศรีวิรานนท์ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03632 นางสาวชยาภรณ์ ถนอมกล่อม ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03633 นางสาวณัพนภา สุรินทร์ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03634 นางสาวติณณา รัตนโพธิสัน ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03635 นางสาวนิรุชา ตั้งทวีสุข ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03636 นางสาวพาทินธิดา ลีเลิศมงคลกุล ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03637 นางสาวรดามณี ตระกูลรุ่ง ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03638 นายศุภากร ชัยชนะ ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี
03639 นางสาวกวิสรา สรสรรเสริญ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03640 นางสาวกิตตินันท์ ชูเกียรติ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03641 นางสาวเกษศิรีนทร์ น้อยดี ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03642 นางสาวญาณิศา อธิคมสกุล ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03643 นางสาวญานิศา อ่อนสะเดา ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03644 นางสาวณัชกุลบุตร นิธิอนันต์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03645 นางสาวณัฐธยาน์ มิ่งธำรงพรภัทร ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03646 นางสาวณัฐธยาน์ วิริยาลัย ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03647 นางสาวณัฐปภัสร์ สุภะเกษ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03648 นางสาวณัฐวรรณ ปินใจ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03649 นางสาวธมลวรรณ สิงหะ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03650 นางสาวธัญธร ลิขิตปรางค์ทอง ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03651 นางสาวนลินพร พุ่มระชัฎร์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03652 นางสาวประกายดาว ขุนภักดี ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03653 นางสาวประภาศิริ เขษมกิจขจร ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03654 นางสาวปาลิดา บัวศรี ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03655 นางสาวเปรมใจ แซ่ลิ่ม ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03656 นางสาวพรพิชชา พันธชาติ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03657 นางสาวพลอย ดวงเนตร ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03658 นางสาวพลอยไพลิน รอดปฐม ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03659 นางสาวพัชริญา เมืองจันทบุรี ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03660 นางสาวพิตรพิบูล อุบล ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03661 นางสาวพิมพ์สุภา วิชามุข ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03662 นางสาวพิราภรณ์ ศรีบาง ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03663 นางสาวแพรพลอย พิชัยไพบูลย์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03664 นางสาวภัทรานิษฐ์ บวรพัฒนไพศาล ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03665 นางสาวภัทราวดี นาครัตน์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03666 นางสาววรินทรทิพย์ มากสุวรรณ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03667 นางสาวศวัสพร คเชนชาติ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03668 นางสาวศุภนิดา ชื่นคุณากร ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03669 นางสาวศุภิสรา สิทธานุกูล ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03670 นางสาวสรัลพร โพธิ์หล้า ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03671 นางสาวสโรชา จำปากุล ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03672 นางสาวสาธิดา ภวังคะนันท์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03673 นางสาวสิริกร ยิ้มพงษ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03674 นางสาวสิรีธร นิรันดร์วงศ์วาน ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03675 นางสาวสุดารัตน์ ศรีเพียงจันทร์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03676 นางสาวสุทธิดา สุทธิพิทักษ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03677 นางสาวสุภาพร อารมณ์ฤทธิ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03678 นางสาวอคิราภ์ แย้มนิล ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03679 นางสาวอภิชญา โลกานุวงศ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03680 นางสาวอาทิมา แย้มรุ่ง ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03681 MISTEROLASENI SAMSON SOGBESAN ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03682 นายกิตติกานต์ กุลสุข ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03683 นายคุณาวัชร ดวงหัสดี ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03684 นายชยพัฒน์ ศิริเทียนทอง ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03685 นายโชติทัศน์ เจตธำรงชัย ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03686 นายณัฐนันท์ พิลึก ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03687 นายต่อลาภ พลวงศ์ษา ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03688 นายแทโฮ ลี ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03689 นายธรรพ์ณธร หาระวงศ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03690 นายปัณฐวิชญ์ ทองคำ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03691 นายภัทรพล กิตติศักดิ์บุญสุข ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03692 นายภากุล เวชกุล ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03693 นายวิพุธ สมพันธ์ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03694 นายสิรภพ บุญเจริญ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03695 นายสิริวัส สีหะประเสริฐ ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03696 นายอภิสิทธิ์ คงปลาดเปรื่อง ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
03697 นางสาวขนิษฐาพร กิมิฬาร์ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03698 นางสาวจิดาภา เอี่ยมอุตมะ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03699 นางสาวนภัทรศร ทำคาม ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03700 นางสาวนาตาลี ตั้งสกุลอำพร ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03701 นางสาวบุญธิดา สินธ์สงวน ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03702 นางสาวพัชร์ปรียา สุทธิประภา ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03703 นางสาวพัชรพรรณ ก้องเกียรติศักดิ์ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03704 นางสาวแพรวา แสงสุริยจันทร์ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03705 นางสาวภัทรสุดา ธรรมเนียม ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03706 นางสาวภาพพิมพ์ ปันธรรม ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03707 นางสาวมนต์นภัส บำรุงพงษ์ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03708 นางสาววรรณวนัช ขำนอง ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03709 นางสาวศิรประภา แก้วดี ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03710 นางสาวสุขณัฐา บุญกระเตื้อง ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03711 นางสาวสุพิชฌา ซาตะนัย ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03712 นางสาวสุวพิชชา มุสิกุล ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03713 นางสาวอาทิตยา โสมะเกิด ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03714 นางสาวอารียา สุริยะเดช ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03715 นายคณิน โบว์วงศ์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03716 นายชนม์เกษม บริสุทธิ์ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03717 นายชยุตพงศ์ พวงมะลิ ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
03718 นางสาวดังฝัน พ่วงดี ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03719 นางสาวดาวิน หมื่นวิเศษ ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03720 นางสาวพิมพ์ชนก จันทร ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03721 นางสาวรุจี วรสุข ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03722 นางสาววรรธนวรรณ ธีระธนิตโรจน์ ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03723 นางสาวสิรภัทร สุขสมบัติ ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03724 นางสาวอมินทร์ฐิตา ไชยมงคล ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03725 นายชโลธร แก้วกลาง ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03726 นายณฐกร โพธิสาร ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03727 นายเป็นเอก รักสุวรรณ ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
03728 นายวรกันต์ อินทรีย์ ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)
หมายเหตุ
เกียรตินิยมอันดับ 1
เกียรตินิยมอันดับ 2