จากอธิการบดี

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ การศึกษาคือความเจริญงอกงาม ด้วยอารยวัฒิ ๕ ประการ งอกงามด้วยศรัทธาในชีวิตและหน้าที่ งอกงามด้วยศีลธรรมและจริยธรรม งอกงามด้วยการรับฟังและเรียนรู้ งอกงามด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทร และงอกงามด้วยการคิดและทำด้วยปัญญา มหาวิทยาลัยมุ่งหวังบัณฑิตใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในแขนงที่ศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ลึก รู้รอบ มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีบนพื้นฐานสังคมไทยและสังคมโลก

     ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ถือเป็นอีกก้าวของชีวิตที่สำเร็จการศึกษาตามที่หมายมั่นตั้งปณิธาน ขอให้บัณฑิตใหม่ทุกคน นำเอาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนประสบการณ์ที่ได้จากการทำกิจกรรม การฝึกฝน การทดลอง การลงมือทำ นำไปใช้ในสังคมให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสิ่งที่ตั้งใจไว้

     สุดท้ายนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพนับถือ จงคุ้มครองภัยและดลบันดาลให้ทุกคนมีพละกำลังที่เข้มแข็ง มีกำลังกาย กำลังใจที่ดีให้มีสติในการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ซึ่งจะนำพาความสำเร็จและความรุ่งโรจน์ มาสู่ทุกคน ทุกประการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ