การเดินแถวเข้าอาคาร

ลำดับการเดินเเถวของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
เข้าประตูต่างๆ
วันที่ 14, 15 และ 17 ธันวาคม  2564

อาคารกีฬา 1


ประตู 1 (702 ราย) ด้านติดสระว่ายน้ำด้านหน้า

บัณฑิตวิทยาลัย 627 ราย
คณะศึกษาศาสตร์ 75 ราย


อาคารกีฬา 2

ประตู 5 และ 6 (4,552 ราย) อาคารกีฬา 2

คณะมนุษยศาสตร์ 619 ราย
คณะวิทยาศาสตร์ 372 ราย
คณะสังคมศาสตร์ 910 ราย
คณะพลศึกษา 433 ราย
คณะแพทยศาสตร์ 182 ราย
คณะทันตแพทยศาสตร์ 59 ราย
คณะเภสัชศาสตร์ 89 ราย
คณะกายภาพบำบัด 83 ราย
คณะพยาบาลศาสตร์ 115 ราย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 361 ราย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 356 ราย
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 100 ราย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 384 ราย
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 1 ราย
คณะเศรษฐศาสตร์ 160 ราย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 142 ราย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 52 ราย
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 115 ราย
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 19 ราย