การเดินแถวเข้าอาคาร

ลำดับการเดินเเถวของบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
เข้าประตูต่างๆ
วันที่ 22, 23 และ 25 พฤศจิกายน 2563

อาคารกีฬา 1

ประตู 1 (507 ราย) ด้านติดอาคารกีฬา 2 ด้านหน้า

คณะมนุษยศาสตร์ 507 ราย

ประตู 2 (540 ราย) ด้านติดสระว่ายน้ำด้านหน้า

บัณฑิตวิทยาลัย 494 ราย
คณะศึกษาศาสตร์ 46 ราย

ประตู 3 (1,168 ราย) ด้านติดสระว่ายน้ำด้านหลัง

คณะสังคมศาสตร์ 744 ราย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 424 ราย

ประตู 4 (636 ราย) ด้านติดอาคารกีฬา 2 ด้านหลัง

คณะวิทยาศาสตร์ 494 ราย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 38 ราย
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 104 ราย

อาคารกีฬา 2

ประตู 5 (1,018 ราย) อาคารกีฬา 2

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 327 ราย
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 88 ราย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 277 ราย
คณะเศรษฐศาสตร์ 170 ราย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 156 ราย

ประตู 6 (909 ราย) อาคารกีฬา 2

คณะพลศึกษา 398 ราย
คณะแพทยศาสตร์ 191 ราย
คณะทันตแพทยศาสตร์ 78 ราย
คณะเภสัชศาสตร์ 71 ราย
คณะกายภาพบำบัด 78 ราย
คณะพยาบาลศาสตร์ 93 ราย