การเดินแถวเข้าอาคาร

ลำดับการเดินเเถวของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
เข้าประตูต่างๆ ของอาคารกีฬา 1
วันที่ 9, 10 และ 12 พฤศจิกายน 2562

ประตู 1 (1,319 ราย) ด้านติดอาคารกีฬา 2 ด้านหน้า

คณะสังคมศาสตร์ 760 ราย
คณะวิทยาศาสตร์ 559 ราย

ประตู 2 (1,112 ราย) ด้านติดสระว่ายน้ำด้านหน้า

บัณฑิตวิทยาลัย 495 ราย
คณะศึกษาศาสตร์ 93 ราย
คณะมนุษยศาสตร์ 524 ราย

ประตู 3 (1,285 ราย) ด้านติดสระว่ายน้ำด้านหลัง

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาฯ 123 ราย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 376 ราย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 361 ราย
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 38 ราย
คณะเศรษฐศาสตร์ 165 ราย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 122 ราย
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมฯ 100 ราย

ประตู 4 (1,401 ราย) ด้านติดอาคารกีฬา 2 ด้านหลัง

คณะแพทยศาสตร์ 187 ราย
คณะทันตแพทยศาสตร์ 65 ราย
คณะเภสัชศาสตร์ 83 ราย
คณะกายภาพบำบัด 110 ราย
คณะพยาบาลศาสตร์ 163 ราย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 406 ราย
คณะพลศึกษา 387 ราย