ข้อควรปฏิบัติ

คำกล่าวปฏิญาณตน
ข้อบังคับ
ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศฝ่ายรักษาความปลอดภัย

คำกล่าวปฏิญาณตน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตน

ข้าพระพุทธเจ้า…(กล่าวชื่อตนเอง)…ขอกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุม/อันมีพระรัตนตรัย/สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/และคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ว่า

 1. ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์อันเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งมวล
 2. ข้าพระพุทธเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี/สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม/และมุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ/ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด
 3. ข้าพระพุทธเจ้าจักประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม/และบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต
 4. ข้าพระพุทธเจ้าจักเคารพนับถือคณาจารย์/แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/และผดุงเกียรติของมหาวิทยาลัยนี้ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้อบังคับ

 1. บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
 2. การเดินแถวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตดูสัญญาณของอาจารย์ผู้ควบคุมแถว และเมื่อลุกขึ้นต้องถวายความเคารพ แล้วเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวที เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทันกับผู้อ่านรายชื่อเบิกตัว
 3. บัณฑิตที่นั่งอยู่ในแถวถัดจากบัณฑิตที่กำลังขึ้นไปรับ ให้สังเกตอาจารย์ผู้ควบคุมแถวจะให้สัญญาณลุกขึ้น จากนั้นถวายความเคารพพร้อม ๆ กัน แล้วเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวที
 4. เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนถึงคนสุดท้ายแล้ว ผู้แทนบัณฑิตออกมากล่าวนำปฏิญาณตน บัณฑิตทุกคนยืนขึ้น ถวายความเคารพ นำปริญญาบัตรแนบอกและกล่าวตาม
 5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท เมื่อจบทุกคนถวายความเคารพและยืนสงบนิ่งอยู่จนองค์ประธานเสด็จพระราชดำเนินออกจากสถานพิธี ให้บัณฑิตทุกคนออกจากสถานพิธีอย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การถวายความเคารพ

การถวายความเคารพทุกครั้ง จะเริ่มจากการยืนตัวตรง เท้าชิด แขนแนบลำตัว หันหน้าไปยังที่ประทับ
บัณฑิตหญิง มศวหญิง ถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว ปฏิบัติดังนี้
ชักเท้าซ้ายไปด้านหลัง เยื้องเท้าขวาเล็กน้อย งอเข่าขวาย่อตัวต่ำลงเล็กน้อย มือทั้งสองข้างแนบลำตัว ก้มศีรษะเล็กน้อย ใช้เท้าซ้ายดันตัวขึ้น ยืดเข่าขวาขึ้น ยืนตัวตรง ดึงเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา
บัณฑิตชาย มศวชาย ถวายความเคารพโดยการคำนับ ปฏิบัติดังนี้
ก้มศีรษะพร้อมโค้งตัวลงไปถึงเอว ตามองปลายเท้า และยืดตัวขึ้น ให้ทำด้วยจังหวะที่นิ่มนวล ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป

การรับปริญญาบัตร

บัณฑิตยกแขนขวาขึ้น ให้แขนท่อนล่างขนานกับพื้นและนิ้วทั้งห้าอยู่ชิดกัน ปรับระดับความสูงต่ำให้ข้อมืออยู่ระดับเดียวกับใบปริญญาบัตรที่วางอยู่บนผ้าทิพย์หน้าแท่นที่ประทับ และรับปริญญาบัตรโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่างตรงกลางใบปริญญาบัตรด้านหน้า นิ้วชี้อยู่ที่สันปกปริญญาบัตรด้านล่าง และอีกสามนิ้วที่เหลืออยู่ด้านหลังของใบปริญญาบัตร แล้วรับปริญญาบัตรมาแนบลำตัวด้านหน้า

การลุกจากที่นั่ง

ขณะลุกจากที่นั่งและกลับเข้าที่นั่งในสถานพิธีต้องถวายความเคารพทุกครั้ง

ประกาศฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 1. ในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร บริเวณมหาวิทยาลัย การจราจรจะติดขัดมาก จึงควรมาก่อนเวลารายงานตัว และไม่ควรนำรถยนต์เข้ามาจอดในบริเวณมหาวิทยาลัย
 2. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกคนต้องทำผมทรงสุภาพเรียบร้อย ไม่ทำสีผม ตัดเล็บให้สั้น ไม่ทาสีเล็บ ไม่สวมต่างหูหรือเครื่องประดับตกแต่งบริเวณใบหน้าและศีรษะ และห้ามสวมแหวน นาฬิกา กำไลข้อมือ และเครื่องประดับอื่นๆ
 3. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องติดตามตัวเข้าในอาคารบริเวณพิธีฯ
 4. ในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกำลังดำเนินอยู่ ขอให้บัณฑิตทุกท่านอยู่ในความสงบและสำรวม ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทาน
 5. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเข้าสู่อาคารบริเวณพิธีฯ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ สถานที่นั้นๆอย่างเคร่งครัด
 6. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องรายงานตัว