ข้อควรปฏิบัติ

ข้อควรปฏิบัติ

คำกล่าวปฏิญาณตน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตน

ข้าพระพุทธเจ้า..(กล่าวชื่อตนเอง)..ขอกล่าวคำปฏิญาณ ต่อที่ประชุม/ อันมีพระรัตนตรัย/ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/ และคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ว่า

 1. ข้าพระพุทธเจ้าจักเทิดทูนชาติ/ ศาสนา/ พระมหากษัตริย์ อันเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทั้งมวล
 2. ข้าพระพุทธเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี/ สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม/ และมุ่งมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ/ ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด
 3. ข้าพระพุทธเจ้าจักประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม/ และบำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต
 4. ข้าพระพุทธเจ้าจักเคารพนับถือคณาจารย์/ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/ และผดุงเกียรติของมหาวิทยาลัยนี้ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้อบังคับ

 1. บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
 2. การเดินแถวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญาบัตร ให้บัณฑิตดูสัญญาณจากอาจารย์ผู้ควบคุมแถว เมื่อลุกขึ้นต้องถวายความเคารพ
  แล้วเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวทีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทันผู้อ่านรายชื่อเบิกตัว
 3. บัณฑิตที่นั่งอยู่ในแถวถัดจากบัณฑิตที่กำลังขึ้นไปรับให้สังเกตอาจารย์ผู้ควบคุมแถวจะให้สัญญาณลุกขึ้น จากนั้นถวายความเคารพพร้อมๆ กัน และเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวที
 4. เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนถึงคนสุดท้าย ผู้แทนบัณฑิตออกมากล่าวนำปฏิญาณตน บัณฑิตทุกคนยืนขึ้นถวายความเคารพนำปริญญาบัตรแนบอกและกล่าวตาม
 5. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท เมื่อจบทุกคน
  ถวายความเคารพ และยืนสงบนิ่ง อยู่จนองค์ประธานเสด็จพระราชดำเนินออกจากสถานพิธี ให้บัณฑิตทุกคน ออกจากสถานพิธีอย่างรวดเร็ว
  เพื่อส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การถวายความเคารพ

บัณฑิตหญิง มศวหญิง ถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวปฏิบัติดังนี้
ชักเท้าซ้ายไปด้านหลังเยื้องเท้าขวาเล็กน้อย งอเข่าขวา ย่อตัวต่ำลงเล็กน้อย ยกมือทั้งสองข้างประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า โดยใช้มือขวาทับมือซ้าย
บัณฑิตชาย มศวชาย ปฏิบัติโดยเริ่มจาก
การยืนตัวตรง เท้าชิด แขนแนบลำตัว หันหน้าไปยังที่ประทับ ก้มศีรษะ พร้อมโค้งตัวไปถึงเอว ตามองปลายเท้าและยืดตัวขึ้น ให้ทำด้วยจังหวะที่นุ่มนวล ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป

การรับปริญญาบัตร

บัณฑิตยกแขนขวาขึ้นให้แขนท่อนล่างขนานกับพื้น และนิ้วทั้งห้าอยู่ชิดกัน ปรับระดับความสูงต่ำ ให้ข้อมืออยู่ระดับเดียวกับใบปริญญาบัตร ที่วางอยู่บนผ้าทิพย์หน้าแท่นที่ประทับ และรับปริญญาบัตรโดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่ ด้านล่างตรงกลางใบปริญญาบัตรด้านหน้านิ้วชี้อยู่ที่สันปกปริญญาบัตรด้านล่าง และอีกสามนิ้วที่เหลืออยู่ด้านหลังของใบปริญญาบัตร แล้วรับใบปริญญาบัตรมาแนบลำตัวด้านหน้า

การลุกจากที่นั่ง

บัณฑิตดูสัญญาณจากอาจารย์ผู้นำแถว ซึ่งจะหันหน้ามาทางบัณฑิต และส่งสัญญาณให้บัณฑิตทุกคนในแถวลุกขึ้น อาจารย์ที่นำแถวหันกลับมาถวายความเคารพพร้อมบัณฑิตในแถวทุกคน บัณฑิตเดินออกจากที่นั่งเป็นแถวเรียงหนึ่งขึ้นบนเวที ขณะขึ้นบนเวที บัณฑิตต้องเดินตัวตรง แขนแนบลำตัว ไม่แกว่งแขนและไม่เกร็ง

ประกาศฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 1. ในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร บริเวณมหาวิทยาลัยการจราจรจะติดขัดมาก จึงควรมาก่อนเวลารายงานตัว และไม่ควรนำรถยนต์เข้ามาจอดในบริเวณมหาวิทยาลัย
 2. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องทำผมทรงสุภาพ ไม่ทำสีผม ตัดเล็บให้สั้น ไม่ทาสีเล็บ ไม่ติดขนตาปลอม ไม่สวมต่างหูหรือเครื่องประดับตกแต่งบริเวณใบหน้าและศีรษะ และห้ามสวมแหวน นาฬิกา กำไลข้อมือ และเครื่องประดับอื่นๆ
 3. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน ห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องมือติดตามตัว เข้าใน อาคารบริเวณพิธีฯ
 4. ในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกำลังดำเนินอยู่ ขอให้บัณฑิตทุกท่านอยู่ในความสงบและสำรวม ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทาน
 5. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเข้าสู่อาคารบริเวณพิธีฯ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ สถานที่นั้นๆ อย่างเคร่งครัด
 6. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องรายงานตัว