หนังสือรับรองการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับ คณะ เอกสารแนบ
1 บัณฑิตวิทยาลัย
2 คณะศึกษาศาสตร์
3 คณะมนุษยศาสตร์
4 คณะวิทยาศาสตร์
5 คณะสังคมศาสตร์
6 คณะพลศึกษา
7 คณะแพทยศาสตร์
8 คณะทันตแพทยศาสตร์
9 คณะเภสัชศาสตร์
10 คณะกายภาพบำบัด
11 คณะพยาบาลศาสตร์
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 คณะศิลปกรรมศาสตร์
14 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
15 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
16 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
17 คณะเศรษฐศาสตร์
18 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
19 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
20 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
21 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์