ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

       โดยที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย จะอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้แล้วก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดทั้งเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีมติกำหนดข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ไว้ดังต่อไปนี้

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562