ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563