บัตรประจำตัวบัณฑิต

บัตรประจำตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565