กำหนดการถ่ายภาพหมู่

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ อาคารกีฬา 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

STAND: A (ใหญ่)

รายงานตัว และถ่ายภาพ
เวลา
ลำดับที่ และคณะ/วิทยาลัย จำนวน (คน)
11.30-13.00 น. 1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาบัณฑิต (ป.โท) 397
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) 406
3. คณะมนุษยศาสตร์ (ศศ.บ.) 434
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (กศ.บ.) และ (ศป.บ.) 376
5. คณะสังคมศาสตร์ ชุดที่ 1 (บช.บ.) และ (บธ.บ.) 410
6. คณะสังคมศาสตร์ ชุดที่ 2 (กศ.บ.) (ร.บ.) (วท.บ.) และ (ศศ.บ.) 349
7. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 361
8. คณะวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 (กศ.บ.) 130
9. คณะวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 (วท.บ.) 429
10. คณะพลศึกษา 387

STAND: B (เล็ก)

รายงานตัว และถ่ายภาพ
เวลา
ลำดับที่ และคณะ/วิทยาลัย จำนวน (คน)
11.30-13.00 น. 1. บัณฑิตวิทยาลัย ดุษฏีบัณฑิต (ป.เอก) 96
2. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 100
3. คณะศึกษาศาสตร์ 93
4. คณะมนุษยศาสตร์ (กศ.บ.) และ (วท.บ.) 89
5. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 122
6. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 123
7. คณะกายภาพบำบัด 110
8. คณะเภสัชศาสตร์ 83
9. คณะพยาบาลศาสตร์ 163
10. คณะเศรษฐศาสตร์ 165
11. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 38
12. คณะทันตแพทยศาสตร์ 65
13. คณะแพทยศาสตร์ 187

หมายเหตุ : การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิตจะเรียงลำดับตามที่แจ้งไว้ในกำหนดการ ทั้งนี้ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฏีบัณฑิต รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยก่อนเข้าพิธีซ้อมใหญ่ และจะแจกอาหารว่างภายหลังเสร็จสิ้นการถ่ายภาพหมู่ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ