SWU | Commencement    
 
 
 
คู่มือขั้นตอนการตรวจสอบรายนามบัณฑิต
 
   
ค้นหารายนามบัณฑิต
 
ลำดับการเข้ารับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1849นางสาวจริญญา ศรีประยูรบธ.บ.การตลาดอันดับ2
1850นางสาวฉัฐทิพา แสนทวีบธ.บ.การบัญชีอันดับ2
1851นางสาวฉัตรฤดี เลิศธนวงศ์บธ.บ.การบัญชีอันดับ2
1852นางสาวชลิดา ชื่นจิตต์เสาวคนธ์บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1853นางสาวฐิติรัตน์ อนุรักษากรกุลบธ.บ.การตลาดอันดับ2
1854นางสาวณภัค รัตนภูผาบธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1855นางสาวณิชชา ยงกิจเจริญบธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1856นางสาวตุจิน่า บิลระโอ๊ะบธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1857นางสาวทิพย์อักษร วงศ์สุทธิกุลบธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1858นางสาวธนารีย์ หงษ์รัตนคุณบธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1859นางสาวธฤษิดา ตรีสารศรีบธ.บ.การบัญชีอันดับ2
1860นางสาวนันท์ชนก อาภากุลบธ.บ.การบัญชีอันดับ2
1861นางสาวนันท์สินี โชคเธียรอนันต์บธ.บ.การบัญชีอันดับ2
1862นางสาวเบญจวรรณ แดงประเสริฐบธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1863นางสาวพิชญา ไล่เลยบธ.บ.การเงินและการธนาคารอันดับ2
1864นางสาวพิชญาณี โอภาสวงศ์บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1865นางสาวพิชญานันท์ โอภาสวงศ์บธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1866นางสาวพินทุ์สุดา กุลรัตนญาณบธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1867นางสาวพิมพ์พญา รักธรรมบธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1868นางสาวภัทรพร ประชุมพันธุ์บธ.บ.การเงินและการธนาคารอันดับ2
1869นางสาวภัทรมาศ โปร่งแก้วงามบธ.บ.การบัญชีอันดับ2
1870นางสาวภัทร์ระวี แจ่มกระจ่างบธ.บ.การเงินและการธนาคารอันดับ2
1871นางสาวภัทริตา ทองพูลเอียดบธ.บ.การเงินและการธนาคารอันดับ2
1872นางสาวภัสราภรณ์ ฟุกเจริญบธ.บ.การเงินและการธนาคารอันดับ2
1873นางสาวภานิชา เติมสมบัติบวรบธ.บ.การเงินและการธนาคารอันดับ2
1874นางสาวมุกดา ตติยศุภกรกุลบธ.บ.การเงินและการธนาคารอันดับ2
1875นางสาววรรณิดา เจริญทรัพย์บธ.บ.การตลาดอันดับ2
1876นางสาววัชรีพร อำไพศรีบธ.บ.การบัญชีอันดับ2
1877นางสาววิภาพร เสมอใจบธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1878นางสาวศิริอัปสร เจริญวงศ์วัฒนาบธ.บ.การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
( ข้อมูลทั้งหมด : 388 รายการ  หน้าที่ :  3/13 )    1 2 3 4 5      

 

Since Oct 1,2010
Copyright © 2007 Srinakharinwirot University.All Rights Reserved.