SWU | Commencement  
   
 
 
 
คู่มือขั้นตอนการตรวจสอบรายนามบัณฑิต
 
   
ค้นหารายนามบัณฑิต
 
ลำดับการเข้ารับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1844นางสาวธัญชนก โตเผือกบธ.บ.การเงินอันดับ2
1845นางสาวธัญญรัตน์ เพ็ญศิริพันธุ์บธ.บ.การตลาดอันดับ2
1846นางสาวบุณยกร บริบูรณ์บธ.บ.การเงินอันดับ2
1847นางสาวเบญญา สินทนะโยธินบธ.บ.การเงินอันดับ2
1848นางสาวเบญญาภา วิริยะภาคินบธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1849นางสาวปาจรีย์ แพะเจริญชัยบธ.บ.การตลาดอันดับ2
1850นางสาวพรพิศ กลิ่นฟุ้งบธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1851นางสาวพรรณกาญจน์ ปุตตวงศ์เกษมบธ.บ.การตลาดอันดับ2
1852นางสาวพรรัตน์ โสภณธนกิจบธ.บ.การตลาดอันดับ2
1853นางสาวพัชริดา เที่ยงตรงบธ.บ.การตลาดอันดับ2
1854นางสาวพัฒรียา ตั้งเสรีสุขบธ.บ.การเงินอันดับ2
1855นางสาวพิรญาณ์ เอี่ยมนาคะบธ.บ.การเงินอันดับ2
1856นางสาวพิรียาภรณ์ กิจตรงศิริบธ.บ.การตลาดอันดับ2
1857นางสาวภนีย์นาฏ สิทธิสุนทรประภาบธ.บ.การตลาดอันดับ2
1858นางสาวยลรดา ยุทธโกวิทบธ.บ.การเงินอันดับ2
1859นางสาววรนิชา ดวงบุญช่วยบธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1860นางสาววราพร พรมเมาบธ.บ.การตลาดอันดับ2
1861นางสาววิชญาภรณ์ วิโรจน์วงศ์บธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1862นางสาววิภาวี อัศวเรืองชัยบธ.บ.การเงินอันดับ2
1863นางสาวศิวาพร พวงทองบธ.บ.การเงินอันดับ2
1864นางสาวอภิสรา สิงห์สำราญบธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1865นางสาวอรอุมา ปู่ยวนบธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1866นายกรวิชญ์ สุนทรารชุนบธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1867นายจักรภัทร ดิพนธรียภาพบธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1868นายเจตณัฐ จันทร์กระจ่างบธ.บ.การเงินอันดับ2
1869นายธนกฤต ตระกูลกิจเจริญบธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1870นายธนวินท์ สุวรรณนิรมลบธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1871นายนรุตม์ บุรารัตนวงศ์บธ.บ.การตลาดอันดับ2
1872นายนวพล ทรงพันธุ์บธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
1873นายปพลภัส เทียนก้อนบธ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ2
( ข้อมูลทั้งหมด : 583 รายการ  หน้าที่ :  3/20 )    1 2 3 4 5      

 

Since Oct 1,2010
Copyright © 2007 Srinakharinwirot University.All Rights Reserved.