บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

บัณฑิตวิทยาลัย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1นางสาวธีรดา หลงศิริกศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
2นางสาวเบญญาภา ประชานันท์กศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
3นางสาวศิรประภา ศรีสุพรรณกศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
4นางสาวสมเสมอ ทักษิณกศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
5นางสาวอนงค์นาฎ ครุณรัมย์กศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
6นายทรงพล ผดุงพัฒนากูลกศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
7นายพิเชษฐ์ ศรีสังข์งามกศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
8นายภูวกฤต ใจหอมกศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
9นายอาณัติ ขันทจันทร์กศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
10นางสาวพิชญ์นิตา สองสนูกศ.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
11จ่าเอกณัฐพงศ์ สิงห์สาธรกศ.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
12นายไมตรี กุลบุตรกศ.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
14นางกนกพร ลีลาเลิศประเสริฐกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
15นางสาวคันธรส แสนวงศ์กศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
16นางจารุวรรณ แก่นทรัพย์กศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
17นางจินตนา ถาคำกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
18นางชื่นฤดี บุตะเขียวกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
19นางสาวพิมพ์ใจ ทายะติกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
20นางฟาฏินา วงศ์เลขากศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
21นางสาวภาวิณี ทุ่งไธสงกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
22นางมณีรัตน์ จันทนากศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
24พันตรีหญิงรัตน์มณี สุยะใจกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
25นางสาววรรณชนก รอดหยู่กศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
26นางสาววิมลรัตน์ รุกขวรกุลกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
27นางสุชาดา มีสงฆ์กศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
28นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิชกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
29นางสาวอังคนา จงเจริญกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
30นางอินทิรา หิรัญสายกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
31นายเขตต์ เลิศวิวัฒนพงษ์กศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
32นายฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
33นายชมพู โกติรัมย์กศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
34นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็งกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
36นายฐากูร ปาละนันทน์กศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
37นายดลศักดิ์ ไทรเล็กทิมกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
38นายดำเนิน ไชยแสนกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
39นายพิเชษฐ พิมพ์เจริญกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
40นายภูวนัย สุวรรณธารากศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
41นายสราวุธ หลิมไชยกุลกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
43นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์กศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
45นางสาววิภาวรรณ ลิขิตเลิศล้ำวท.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
46นายมติ ทาเจริญศักดิ์วท.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
47นางสาววิภาภรณ์ อรุณปลอดศศ.ด.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรมวิจัย-
48นายปิลันลน์ ปุณญประภาศศ.ด.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรมวิจัย-
49นายวิรุฬห์ วุฒิฤทธากุลศศ.ด.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรมวิจัย-
50นายสืบศักดิ์ สิริมงคลกาลศศ.ด.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรมวิจัย-
51นายอำนาจ เอี่ยมสำอางค์ศศ.ด.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรมวิจัย-
52นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้าศศ.ด.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
53นางปิยะนาถ อังควาณิชกุลศศ.ด.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
54นายปราโมทย์ สกุลรักความสุขศศ.ด.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
55นางสาวจิราภรณ์ เรืองยิ่งปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
56นางสาวชนัดดา เพ็ชรประยูรปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
57นางสาวชวิตรา ตันติมาลาปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
58นางสาวณัฐณิชา ทองใบปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
59นางสาวณัฐมน ตั้งพานทองปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
60นางสาวปองกมล สุรัตน์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
61นางสาวปิยวรรณ บุญเพ็ญปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
62นางสาวพรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดาปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
63นางสาวพิศุทธิภา เมธีกุลปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
64นางสาวรสสุคนธ์ แก้วป้องปกปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
65นางสาวสมคิด ทุมวงศ์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
66นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
67นางสุนันทา สมใจปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
68นางสาวสุพรรษา หลังประเสริฐปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
72นายธนยศ สุมาลย์โรจน์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
73นายธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
74นายพิทักษ์ โสตถยาคมปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
76นายวีรพงษ์ พวงเล็กปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
77นายสุรเดช ประยูรศักดิ์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
78นายหัสพร ทองแดงปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
79นางสาวเกศปุญยวีศ์ บุญรอดดิษฐ์ปร.ด.คณะแพทยศาสตร์ - อณูชีววิทยา-
80นางสาวนิตติญา ชาวชายโขงปร.ด.คณะแพทยศาสตร์ - อณูชีววิทยา-
81นางสาวศรัญญา เทศลงทองปร.ด.คณะแพทยศาสตร์ - อณูชีววิทยา-
82นางสาวศิริรัตน์ วชิรเลอพันธุ์ปร.ด.คณะแพทยศาสตร์ - อณูชีววิทยา-
83นางสาวธนวรรณ ลี้บุญงามปร.ด.คณะแพทยศาสตร์ - ชีวภาพการแพทย์-
84นางสาวสุดารัตน์ เย็นใจปร.ด.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีประยุกต์-
85นางสาวอุมาลี นามดวงปร.ด.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีประยุกต์-
86นางสาวสิรินธร สุนทรธรรมาสน์ปร.ด.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ-
87นางสาวนนท์มนัส พิทยธีราพงศ์ปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - พัฒนศึกษาศาสตร์-
89นางสาวปิยาพัทธ์ อารีญาติปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม./ปร.ด.)-
90นางสาวมราพันธ์ ชะยะมังคะลาปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม./ปร.ด.)-
91นางสาววราภรณ์ แสงอรุณปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม./ปร.ด.)-
92นางสาวหัตถกานต์ มีหิรัญปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม./ปร.ด.)-
93นายเก ประเสริฐสังข์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม./ปร.ด.)-
94นายชาริน สุวรรณวงศ์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม./ปร.ด.)-
95นายปิยะ บูชาปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม./ปร.ด.)-
97นายสราวุฒิ ตรีศรีปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม./ปร.ด.)-
98นางสาวกรวิกา สุวรรณกูลปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
99นางกาญจนา นาคปัจฉิมสกุลปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
100นางสาวธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์ปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
101นางสาวธิรรัตน์ พัฒน์ใหญ่ยิ่งปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
102นางสาวนงเยาว์ ศรีนางแย้มปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการศึกษาพิเศษการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
103นางสาวนภาภร ส่งแสงปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
104นางนุชริน ทองพูลปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
105นางสาวบัณฑิตา ลิขสิทธิ์ปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการศึกษาพิเศษการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
106นางสาวปรินดา ตาสีปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
107นางสาวปารมี ศรีบุญทิพย์ปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
108นางสาวพรปวีณ์ แก้วนพรัตน์ปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
109นางสาวพัชดาพรรณ อุดมเพ็ชรปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
110นางสาวรดา ดาราปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการศึกษาพิเศษการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
111นางสาววรรษมน จันทร์โอกุลปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
112นางสาววัสส์พร จิโรจพันธุ์ปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
113นายกฤษฎา แก้วสิงห์ปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
114นายเกดิษฐ์ จันทร์ขจรปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
115นายฉัตรชัย หวังมีจงมีปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
116นายณัฐ สิทธิกรปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
117นายทรงวุฒิ อยู่เอี่ยมปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
118นายธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
119นายธีระชน พลโยธาปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
120นายพุฒิศักดิ์ แนวทองปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
121นายศิวกร รัตติโชติปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
122นายสาคร ใจเด็จปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
123นายสุภชัย เจริญดีปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
124นางกษมา เกิดประสงค์ปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
125นางจตุพร ขาวมาลาปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
126นางสาวทิพวรรณ เหมอารัญปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
127นางสาวนลินี เกิดประสงค์ปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
128นางสาวปฐมาภรณ์ สานุกูลปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
129นางสาวปริญดา พิมานแมนปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
130นางสาวพชรภรณ์ เชียงสินปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
131ร้อยตำรวจเอกหญิงพรรณทิพา เวชรังษีปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
132นางสาวพัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์ปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
133นางสาวศิริกาญจน์ บวรวิศวยศปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
134นางสาวศิรินทร มีขอบทองปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
135นาวาตรีหญิงสิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
136นางสาวสุพรรษา สุวรรณชาตรีปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
137นายชุมสุข สุขหิ้นปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
138นายนิติกร อ่อนโยนปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
139นายเสถียร พูลผลปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
140นางกมลา ลำพูนปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
141นางสาวชีวัน เขียววิจิตรปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
142นางธัญมา หลายพัฒน์ปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
143นางสาวสุจิตราภา ชัยจำรัสปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
144นางสาวสุวิชา วันสุดลปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
145นายกนก จันทราปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
147นายนิติธร ปิลวาสน์ปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
149นายวีรวิชญ์ วงศ์โรจน์ปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
150นายศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชาปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
151นายกิตติโชติ ศุภกำเนิดปร.ด.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล-
152นายเลอศักดิ์ นาครินทร์ปร.ด.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล-
153นางสาวดลหทัย ทองตะนุนามปร.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
154นายเกรียงไกร นาคเทวัญปร.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
155นายวรวุฒิ ธาราวุฒิปร.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
156นางขวัญธิดา พิมพการปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
157นางสาวปาจรีย์ หวังรุ่งกิจปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
158นางสาววนัญญา แก้วแก้วปานปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
159นายจิรชัย หมื่นฤทธิ์ปร.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาการจัดการกีฬาและนันทนาการ-
160นายสิทธิพงษ์ ปานนาคปร.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาการจัดการกีฬาและนันทนาการ-
161นางสาวเขมจิรา เฑี่ยงอยู่กศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
162นางสาวจุไรรัตน์ วัชราไทยกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
163นางสาวปฏิญญา ศรีพงษ์พิจิตรกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
164นางสาวพิมสุภา ชิณสากศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
165นางสาวภุมริน ทัสนะเมธีกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
166นางสาวมัณฑนา ศรีสุจันทร์กศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
168นางสาววิภาดา ชำนาญกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
169นางสาววิรัลยุพา คงภักดีกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
171นายพศุตม์ ชูศักดิ์กศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
172นายภูวนัตถ์ ช่วยความดีกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
173นายเสฎฐวุฒิ เพ็งเจริญกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
174นางสาวเพชรรัตน์ รักช้างกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
175นางสาววิภาวี ทะนานทองกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
177นายวชิรวิทย์ เสมอใจกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
178นายศุภชัย ทองสุขแสงเจริญกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
179นายอมรเทพ ถาน้อยกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
180นางสาวชุติภาดา อาจศิริกศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการ-
181นายฉัตรชัย แพงคำฮักกศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการ-
183นายกวิน นวลแก้วกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
184นายกรวิชญ์ โสภากศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา-
186นางสาวสุทธินี อภิวันท์กศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
188นางสาวกุสุมา กันภัยกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา-
189นางสาวทิพย์นัดดา มันตรัฐกรรมกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา-
190นางสาวลีลาวดี อยู่รุ่งกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา-
191นายสมควร แหสกุลกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา-
192นางสาวชณิดา ทัศนิยมกศ.ม.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
193นางสาวปรีดาภรณ์ ผลพืชน์กศ.ม.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
194นางสาวมณฑา ปานทองคำกศ.ม.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
195นางสาวรุ่งทิวา ราชคิดกศ.ม.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
196นางสาวสิริวลี มาเนียมกศ.ม.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
197นายนัตพงษ์ อนงค์เวชกศ.ม.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
198นางสาวกมลชนก ยิ้มช้อยกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
199นางสาวกมลวดี เจริญกุลกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
200นางสาวกัลยา เจริญชัยกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
201นางสาวกัลยารัตน์ พรมศรกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
202นางสาวเกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
205นางสาวจิระวรรณ ยืนยั่งกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
206นางสาวจีรพร ก้อนคำกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
207นางชนชม ดิตถ์โภคินสกุลกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
208นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
209นางสาวชลหทัย ใจดีกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
210นางสาวชุติมา เสนากศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
211นางสาวทรรศภรณ์ ยอดระบำกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
213นางสาวนันทิชา บุญละเอียดกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
215นางสาวเบญจนาฏ ใจบุญกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
216นางสาวปภาวี โดนสันเทียะกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
217นางสาวพรรณวิพา เพ็ชรสวัสดิ์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
220นางสาวภัสสร สมเกียรติยศกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
221นางสาววรัญญา เม่นทรัพย์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
222นางสาววรัฐยา ชดช้อยกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
223นางสาวศรีวรินทร์ เลิศวิลัยกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
224นางสาวศิริขวัญ ใสแสงกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
225นางสาวสุพักตราพรรณ สุวรรณศรีกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
226นางสาวสุภาวิณี กุศลชูกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
227นางอนงค์ สินธุศิริกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
229นางสาวอัสมา นาคสุขกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
231นายพลากร ดุษณีย์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
233นายรติ จิรนิรัติศัยกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
234นายราชัน บุตรดีกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
235นายสิรภพ สมิงชัยกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
236นายอนุพงศ์ สุขเกษมกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
237นายอิทธิพล พงษ์พรรณรวมกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
238นางสาวกิริยา กุศลส่งกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
239นางสาวกุลภากร ฮวดรักษากศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
240นางสาวปรียา บุญเขียนกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
241นางสาววราพร บัวใยกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
243นายขจรศักดิ์ เอื้อเฟื้อกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
245นายจิรศักดิ์ จันทร์ภูเขียวกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
246นายชโยทิต ศิริโชติกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
247พันตรีชัยธวัช เงินเงื่อนสุขกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
248นายณัฏฐวุฒิ ชยันโตกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
249นายธฤษณุ โภคบุญญานนท์กศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
250นายธีรพล ฉั่วประเสริฐกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
252นายเปรม ป้อมกระโทกกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
253นายเมธาสิทธิ์ ถาไชยลากศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
254นายศาตรา เอื้อเฟื้อกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
255นางกิตศิรณัฏฐ์ เชียงแรงกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
256นางสาวกิติยา จินดารัตน์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
257นางสาวกิรกมล ฉายบัณดิษฐ์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
258นางสาวฉัตรวดี ศิริอนันต์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
259นางสาวนัฐพร สังข์อาษากศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
260นางสาวนันท์นภัส พงศ์ศรีโรจน์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
261นางสาวนิลาวรรณ ทรงครุฑกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
263นางปิ่นแก้ว ประดิษฐ์สกุลกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
265นางสาวมัญชุสร รัตนะกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
266นางสาววชิราพร ภักค์คุณพันธ์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
268นางสาวสุนารี รอดเจริญกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
269นางสาวแสงเทียน เฉลิมวัฒน์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
270นางสาวอาทิตยา ศรีสุขคำกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
272นายธวัชชัย สุขล้อมกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
273นายพลพีระ วงศ์พรประทีปกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
274นายศุภวัฒน์ ด้วงรอดกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
275นายอาทิตย์ ศรีจันทร์ดรกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
276นางจีราวดี ศุภวิริยากรณ์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
277นางสาวชริดา เหลี่ยมดีกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
278นางณัฏฐริดา บุ้งทองกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
279นางสาวณัฐกานต์ สุมาลัยกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
281นางปนัดดา พลแสนกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
282นางสาวปรารถนา ชูแสงกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
283นางสาวปิยะวรรณ แวววรรณจิตต์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
285นางภัคจิรา เลิศณรงค์สินกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
286นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณช่างกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
288นางสาวสุชีรา ใจหวังกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
289นางสาวอรุณี อัตกลับกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
291นายจตุพร ศิริสวัสดิ์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
293นายภาณุวัฒน์ มัธยมนันทน์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
295นางสาวกชกร เทศถมยากศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
296นางสาวกนกวรรณ อุ๋ยสุวรรณกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
297นางสาวกัญญาวีร์ เปี้ยนสีทองกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
299นางสาวณฐภัทร หะริณสุตกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
300นางสาวธนานิษฐ์ วีระศักดิ์อรุณกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
301นางสาวปัญจพร อะโนดาษกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
302นางสาวพรพรรณ ผิวผายกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
303นางสาวภิตินันท์ อะภัยกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
305นางสาววรัญญา พวงศรีกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
306นางสาววิสาขา แซ่อุ้ยกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
307นางสาวสมภัสสร เกตุรัตนสุวรรณกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
308นางสาวอัมรา บุญประเสริฐกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
310นายณัฐกร ชาคโรทัยกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
311นายตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์กศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
312นายธงชัย ธงเงินกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
313นายธัชคม จินดาวัฒน์กศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
315นายธันยวัฒน์ จันทร์กระจ่างกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
316นายนิธิพร พะเนาว์ศรีกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
318นายวสันต์ชาย มงคลชาติกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
319นายวสุ ทวีลาภกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
320ว่าที่ร้อยตรีณัฐภรณ์ บังเมฆวศ.ม.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล-
321นายณัทภพ รักความสุขวศ.ม.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล-
322นายถิรรุทธ์ เอื้อมเก็บวศ.ม.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล-
323นายภูเบต แสงมะฮะหมัดวศ.ม.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า-
324นางสาวกนกวรรณ แกล้วหาญศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษ-
325นางสาวกมลวรรณ ชุ่มมีศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษ-
326นางสาวจันทรัตน์ พลับศิริศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษ-
327นางสาวณิชาภัทร ภูษิตศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษ-
328นางสาวศิรประภา รัตนรวมการศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษ-
329นางสาวศิรยา เอกวารีย์ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษ-
330นางสาวสายสมร พิมพ์ทองศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษ-
331นางสาวสุธาทิพย์ ทองวิทิตย์ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษ-
332นายจิรวุฒิ สารฤทธิ์ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษ-
333นายพงษ์ดนัย นามปักใต้ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษ-
334นางสาวกุลจิตต์ คานียอศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ-
335นางสาวกุลวดา ประชุมพรศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ-
336นางสาวเบญจมาศ พงษ์พลศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-
337นางสาวปวีณา คานียอศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-
338นางสาวสุคนธา ฟูสุวรรณศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-
339นางสาวทรายทอง อุ่นนันกาศศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
340นางสาวเบญจมาศ อุนาวงค์ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
341นางสาวใบหยก คล้ายสินธุ์ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
342นางสาวมัทนา บุญประเสริฐศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
343นางสาวยุวเรศ อิทธิชัยวัฒนาศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
344นางสาววิภานันท์ ลำงามศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
345นางสุจิตรา สีหาอาจศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
347นางสาวสุพรรษา คำหล้าศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
348นางโสภี เฮงสุดผลศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
349นางอภิญญา ขอพรกลางศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
350นายชัยวัฒน์ บุญอาจศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
351นางสาวกัญชลิกา ตรีกลางดอนศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์-
352นางสาวปรภัทร คงศรีศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์-
353นางสาวหงษ์หยก ฟื้นตนศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์-
354นางสาวกัณฐลดาภรณ์ คำยังศศ.ม.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์สาธารณะ-
355นางสาวJING LINศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
356นางสาวMINQI LIUศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
357นางสาวกรีกมล หนูเกื้อศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
358นางสาวณัฐปภัสร์ ชาญนนทวัฒน์ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
359นางสาวนนท์กมล ลิ้มธนะกุลศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
360นางสาววรรณศิลป์ เยาวหลีศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
361นางสาววิชญาพร วโรจนานุลักษณ์ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
362นางสาวศิรประภา สันตะวงศ์ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
363นางพรชนก สระน้ำคำศศ.ม.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
364นางสาวสุวิพร ไฉไลสถาพรศศ.ม.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
365นางสาวกัลยกร ชัยณรงค์ศศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาการจัดการกีฬาและนันทนาการ-
366นางสาวณิชา วุฒิสิริชัยศศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาการจัดการกีฬาและนันทนาการ-
367นายปภณ มะโนศศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาการจัดการกีฬาและนันทนาการ-
368ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ อัครมาธวรรย์ศศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาการจัดการกีฬาและนันทนาการ-
369นางสาวจุติมา เมืองจุ้ยรป.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
370นางณัฏฐ์ทิตา รุ่งรัตนพิทักษ์รป.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
371นางสาวอัจฉรา ฉ่ำชื่นรป.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
372นายชณาภัท พันธ์สุขรป.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
373พระวิชชญะ น้ำใจดีรป.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
374นางสาวกัญต์รวีส์ ฉายศรีศิริบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
376นางสาวขนิษฐา ประยูรไทยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
377นางสาวฆรินรัตน์ เลิศวณิชย์วัฒนาบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
378นางสาวจรี กุพชกะบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
379นางสาวจิตรรัมภา ทวีศรีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
380นางสาวฉัตรชนก ตรีประทีปกุลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
381นางสาวชลธิชา ไหวดีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
382นางสาวชลลดา ศุภศิริสัตยากุลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
383นางสาวฐิตาภรณ์ ปานวัชราคมบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
385นางสาวณัฏฐา คูบัวหลวงบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
386นางสาวณัฐชยา แตงเกษมบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
387นางสาวทัศนีย์ เชื้อดีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
388นางสาวทิตยา เล็กเพ็ชรบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
389นางสาวทิพรัตน์ ภูริจิตราวงศ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
391นางสาวนันทิดา พุฒซ้อนบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
392นางสาวนารถวจี ปลอดภัยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
393นางเบญจวรรณ พนมรักษ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
394นางสาวปณยา อักษรบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
395นางสาวปิยะวรรณ สัตย์ซื่อบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
396นางสาวปุญชรัสมิ์ พงษ์ธัญญวิชัยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
397นางสาวผุสชา กล่อมกูลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
398นางสาวพรชนก ศรีสวัสดิ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
399นางสาวพัชราวดี จักษ์ตรีมงคลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
400นางสาวพัทธนกร ศรีไชยวานบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
401นางสาวภัทราวรรณ วุฒินันติวงศ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
402นางสาวภาริศา จิตรประเสริฐศรีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
403นางสาวภิญญดา หกเหลี่ยมบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
404นางสาวมธุรส ทองอินทราชบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
405นางสาวเมธินันต์ แตรวิจิตรศิลป์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
406นางสาวรจรินทร์ ไกรสิทธิ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
407นางสาวรุ้งพิรุณ สะพรั่งสถิตกุลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
408นางสาววรัญญา ทัศวานนท์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
409นางสาววันวิสา บัวชุมบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
410นางสาววาสนา แจ้งอากาศบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
411นางสาววาสินี นิลขาวบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
412นางสาววิภารัตน์ ศรีบุรินทร์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
413นางสาวเวจุรีย์ ผัดแก้วบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
414นางสาวศรัณยนันฑ์ ศรีจงใจบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
415นางสาวศศิณัฏฐ์ กลัดพิบูลย์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
416นางสาวศศิธร ประยูรสวัสดิ์เดชบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
417นางสาวศิริรัตน์ โรจนสฤษฎิ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
418นางสาวศิโรรัตน์ กินแก้วบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
419นางสาวสุกฤตา ซึ้งตระกูลชัยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
420นางสาวสุกัลยา มงคลสตกาญจน์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
421นางสาวสุทธิดา ทักษิณวราจารบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
422นางสาวสุทธิดา สุนทรทิพย์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
423นางสาวสุทธินี ภักดีวงศ์ชัยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
425นางสาวเสาวรัชต์ ยอดสวาสดิ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
426นางสาวหทัยศิลป์ เชี่ยววิชาบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
427นางสาวอรพิมพ์ ทัศนียกรวงศ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
428นางสาวอริษา ชัยทิพย์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
429นางสาวอัญชิสา ศิริสัมพันธ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
430นายกิตติคุณ วัฒนะโชติบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
432นายโชตินรินทร์ กลีบบรรจงบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
433นายฐิติกร พัฒนครูบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
434นายธาณุพรรณ ณ สงขลาบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
435นายนิติศักดิ์ แจ่มสุวรรณบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
436นายเปี่ยมศักดิ์ ฟ้าอำนวยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
437นายพัฒนพล บรรทัดจันทร์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
438นายพัทธ์รวินทร์ วานิชย์สถาพรบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
439นายพันธวัช เตชะสำราญบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
440นายพิเศษรณ เถาสุวรรณบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
443นายวนิชพงศ์ สิทธิกรวณิชบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
444นายวาทิต สังข์นวลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
445นายวีรพงศ์ แวหะยีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
446นายศกุนต์ แพรเพ็ชรบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
447นายสุทธิพร บินอารีย์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
448นายอภินัทธ์ จิระวัฒนาบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
450นายอรรถชัย ชุณหธนภัทร์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
452นางสาวกนกอร กรมแสงบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
453นางกัญญณัช สวนอุดมบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
455นางสาวแคทลียา ศรีทาบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
456นางสาวฉัตรญา มุสิกสวัสดิ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
457นางสาวชิดกมล พวงภู่บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
458นางสาวญาดา เฉลิมล้นบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
460นางสาวนัฐกานต์ ฐิติจำเริญพรบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
461นางสาวน้ำทิพย์ ทองปลอนบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
463นางสาวประวรา บุญลักขะบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
464นางสาวปรันดา ชัยศิริลาภบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
465นางสาวปัญจนีย์ แผนสะท้านบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
466นางสาวปาริชาติ ภู่อิ่มบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
468นางสาวพัชรี พลเรืองทองบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
470นางสาวพิชญา เหลืองช่อสิริบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
471นางสาวพิม อิงคนินันท์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
472นางสาวเพชรนภา ดุลยะนันท์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
473นางสาวเพชรรัตน์ แก้วสุทธาบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
474นางสาวภัทราวดี พิพัฒนเดชบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
475นางสาวมนัญญา เสาทองบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
476นางสาวยอดขวัญ คชฤทธิ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
477นางสาวรฐา ลักพิทักษ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
478นางสาวราณี ทองสุขบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
479นางสาววรรณวิภา บัวแย้มบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
480นางสาววันวิสาห์ ชื่นพินิจสกุลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
481นางสาววิลาทินี สุขสวัสดิ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
482นางสาวศศิวิมล สุดสวาทบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
483นางสาวศุภพร สุริยะกุลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
485นางสาวสาวิตรี เพ็ชรเกลี้ยงบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
486นางสาวสิริพันธ์ เด่นชัยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
487นางสาวสุกีตา บินรัตแก้วบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
488นางสาวสุดธิดา พจน์ฉิมพลีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
489นางสาวสุภา กะดามันบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
490นางสาวสุภารัตน์ ลีลายุทธชัยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
491นางสาวอภิญญา นาวานิรัติศัยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
492นางสาวอรกานต์ ไตรรัตนานุสรณ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
493นางสาวอรทัย เกียรติศรีวรกุลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
496นายกิตติพงศ์ แสนสุขโชติบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
497นายชินทัศน์ ศิริพรโภคาบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
498นายไชยพศ ประคุณคงชัยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
499นายฐิตินันท์ จำปาดวงบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
500นายดนตรี มีสมบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
501นายดนุวัฒน์ บุนนาคบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
502นายธณิศร์ เธียรกฤตย์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
503นายธนบูรณ์ ตรีวารีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
504นายธนะชัย แจ่มจันทร์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
505นายนิกร แตงรอดบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
507นายพิตตินันท์ กิตติรัตนวิวัฒน์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
508นายวิริยะ พีระพัฒนพงษ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
510นายสมศักดิ์ เอี่ยมกองบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
511นายสุพิเชษฐ์ ตองอ่อนบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
512นายอรรถพงศ์ งานขยันบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
513นางสาวพรชนก สุทาตันศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
514นางสาววิลาวรรณ ลายน้ำเงินศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
515นางศศิพันธุ์ ทศราชศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
516นายเจษฎา กรวยสูงเนินศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
517นายพันธกานต์ แสงอ่อนศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
519นายวิทยา วอนกล่ำศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
520นายศุภชัย สิงห์เถื่อนศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
521นายเสฏฐวุฒิ แก้วดีศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
522นางสาวณฐพร ศรีสวัสดิ์วท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
523นางสาวณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะวท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
524นางสาวนภัทร เสนพงศ์วท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
525นางสาวพัสวีภรณ์ อัครกิตติพงศ์วท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
527นายภาสกร ยุรวรรณวท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
528นายวชิราวุฒิ หวังสมวท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
530นางสาวธัญลักษณ์ มณีโชติวท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
531นางสาวนริสรา หร่ายพิมายวท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
532นางสาวเบญจมาภรณ์ งามยิ่งวท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
533นางสาวศุภิสรา พวงทองวท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
534นางสาวสิรินาฎ มูลเมืองวท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
535นายกรณ์พงศ์ พัฒนปกรณ์พงษ์วท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
536นายชานนท์ พรมเสือวท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
538นายพรรษวุฒิ จูโพธิ์แก้ววท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
539นางสาวฤทธิดา นิ่มอนงค์วท.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิสารสนเทศ-
540นายอรรถพล อินทรสุวรรณวท.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิสารสนเทศ-
542นางสาวมณฑาทิพย์ สินพันธ์วท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
543นางสาวเมธาชนันท์ ใจตรงวท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
545นางสาวศุภมาศ มากจันทร์วท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
546นายจีรกิตติ์ ตั้งพัฒนารุ่งเรืองวท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
547นางสาวชญานันท์ กาลปลูกวท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
552นางสาวเพียงฤทัย สุนทรสุขวท.ม.คณะแพทยศาสตร์ - ชีวภาพการแพทย์-
553นางสาวสุนทรี ชาวสวนวท.ม.คณะแพทยศาสตร์ - ชีวภาพการแพทย์-
554นางสาวฐิติมา เชื้อรุ่งวท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ-
555นางสาวณัชชา พรหมเพศวท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ-
556นางสาวอรจิรา เตชะวรรักษ์วท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาเทคโนโลยีชีวภาพ-
557นางสาววรินทร โอภาสสัจจะกุลวท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมทั่วไป-
559นางสาวการณ์นภา เผือกหนูวท.ม.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาการเภสัชภัณฑ์-
560นางสาวชัชรีย์ เอี่ยมสำราญวท.ม.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาการเภสัชภัณฑ์-
561นางสาวพรสุดา รักษาพันธ์วท.ม.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาการเภสัชภัณฑ์-
563นางสาวสุวิมล สุมลตรีวท.ม.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาการเภสัชภัณฑ์-
564นายณัฐวุฒิ สุขคุ้มวท.ม.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาการเภสัชภัณฑ์-
565นายทันพันธ์ ปวนกันวท.ม.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาการเภสัชภัณฑ์-
566นายธวัชชัย เหล็กดีวท.ม.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาการเภสัชภัณฑ์-
567นายนันทพล วงศ์สุขเกษมวท.ม.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาการเภสัชภัณฑ์-
569นางพรพิมล ธนะพรพันธุ์วท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
572นางสาวศิวพร ใจเหมือนวท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
573นายณฐพล บำรุงกิตติกุลวท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
574นายสันติ เอื้อวงษ์พานิชย์วท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
576นางสาววรวีร์ เต็มพร้อมวท.ม.คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบำบัดกายภาพบำบัด-
577นายบดินทร์ คุ้มโนนชัยวท.ม.คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบำบัดกายภาพบำบัด-
578นางสาวเรือนแก้ว รังสรรค์ยุทธนาวท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวัสดุศาสตร์-
579นางสาวจิตติวรรณ บำรุงบุตรวท.ม.คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-
580นางสาวจุฑารัตน์ เสงี่ยมวงษ์วท.ม.คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-
581นายเพ็ชร สุธิภรณ์วท.ม.คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-
582นายอรรถสิทธิ์ สาหรับวท.ม.คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-
583นางสาวคณิตา คุ้มสิงสันวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
584นางสาวนุจเรศ ฉิมบ้านไร่วท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
586นายภูเบศวร์ ภคะธนสมบัติวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
588นายสาธิต ระวิงทองวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
589นายอนุรักษ์ นิคะวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
590นายอมเรศ ศรีฉายนามวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
591นายอิทธิพล มโนวงศ์วท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
592นางสาวเจนจิรา มหาสุขวท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ-
593นางสาวภูษณิศา เจริญอึ้งวท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ-
594นางสาววิมลรัตน์ วรสุทธยางกูรวท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล-