บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

บัณฑิตวิทยาลัย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
8นายภูวกฤต ใจหอมกศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
11จ่าเอกณัฐพงศ์ สิงห์สาธรกศ.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
13นายสุทธิศักดิ์ สุริรักษ์กศ.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
23นางสาวยุพยง วุ้นวงษ์กศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
30นางอินทิรา หิรัญสายกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
35พระมหาไชยา หัดประกอบกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
37นายดลศักดิ์ ไทรเล็กทิมกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
42นายสัญญา สาลีผลินกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
44นางสาววรัญญภัสสร์ สิรินิธิยประภาวท.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
49นายวิรุฬห์ วุฒิฤทธากุลศศ.ด.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรมวิจัย-
52นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้าศศ.ด.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
61นางสาวปิยวรรณ บุญเพ็ญปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
62นางสาวพรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดาปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
66นางสุดา วงศ์สวัสดิ์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
67นางสุนันทา สมใจปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
69นางอรุณี ลิ้มมณีปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
70นางสาวอารยา เชียงของปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
71นางสาวฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจิปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
73นายธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
74นายพิทักษ์ โสตถยาคมปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
75นายไพฑูรย์ ฮั่นตระกูลปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
88นางสาวขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม./ปร.ด.)-
93นายเก ประเสริฐสังข์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม./ปร.ด.)-
96นายภาณุพงศ์ อุทัยวัฒน์ปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ (วท.ม./ปร.ด.)-
105นางสาวบัณฑิตา ลิขสิทธิ์ปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการศึกษาพิเศษการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
125นางจตุพร ขาวมาลาปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
134นางสาวศิรินทร มีขอบทองปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
135นาวาตรีหญิงสิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์ปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร-
146นายณฐกร ดวงพระเกษปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
148นายวรพงษ์ แสงประเสริฐปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
150นายศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชาปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
156นางขวัญธิดา พิมพการปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
157นางสาวปาจรีย์ หวังรุ่งกิจปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
158นางสาววนัญญา แก้วแก้วปานปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
167นางสาวมินตรา เภาพูลกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
170นายธิษณะ จงเจษฎ์กศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
172นายภูวนัตถ์ ช่วยความดีกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
176นางสาวอรวรรณ เปียพรัดกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
182นายกฤติณ ทิพย์มณเฑียรกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
185นางสาวชรัญญา พานิชกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
187นายภัทร วัฒนโยธินกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
198นางสาวกมลชนก ยิ้มช้อยกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
203นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรีกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
204นางสาวจันทรา อภิบาลศรีกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
212นางสาวธนวรรณ วงษ์สวรรค์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
214นางสาวบุษบา หะริณพลสิทธิ์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
218นางสาวพันทิพา เย็นญากศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
219นางสาวภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
221นางสาววรัญญา เม่นทรัพย์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
227นางอนงค์ สินธุศิริกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
228นางสาวอมรา ดาราศรีทองกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
230นางสาวอาภรรัตน์ เสนางค์นารถกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
232นายภานุพงศ์ อึ๋งสืบเชื้อกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
242นายกฤศณัฏฐ์ บุญญาติกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
244นายคมกฤษ กิจวัฒนหิรัญกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
245นายจิรศักดิ์ จันทร์ภูเขียวกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
250นายธีรพล ฉั่วประเสริฐกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
251นายปิยะวัฒน์ สุขอนันต์กศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
259นางสาวนัฐพร สังข์อาษากศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
262นางสาวประภาพร อุดมพรพิบูลกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
264นางสาวพัชชาดา เปลี่ยนแก้วกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
267นางสาวสิริวรรณ ทุมมีกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
271นายกฤษฎา นรินทร์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
273นายพลพีระ วงศ์พรประทีปกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
274นายศุภวัฒน์ ด้วงรอดกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
276นางจีราวดี ศุภวิริยากรณ์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
277นางสาวชริดา เหลี่ยมดีกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
278นางณัฏฐริดา บุ้งทองกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
280นางสาวนันทพร ว่องกตัญญูกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
281นางปนัดดา พลแสนกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
282นางสาวปรารถนา ชูแสงกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
284นางสาวเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชากศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
287นางสาวศุภาวรรณ ผลสง่ากศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
289นางสาวอรุณี อัตกลับกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
290นายกิตติภัฏ รัตตนุสสรณ์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
292นายปรียกร อรุณจินดาตระกูลกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
294นายสิริวัฒน์ มั่นสุขกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
298นางสาวญาดา จุลเสวกกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
300นางสาวธนานิษฐ์ วีระศักดิ์อรุณกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
304นางสาวมานา รอดสรรเสริญกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
309นายชุติพงศ์ กองแก้วกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
310นายณัฐกร ชาคโรทัยกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
313นายธัชคม จินดาวัฒน์กศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
314นายธัชพล ธีระคำศรีกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
317นายภควัฒธฬ์ ภครัตนวนิชกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
319นายวสุ ทวีลาภกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
320ว่าที่ร้อยตรีณัฐภรณ์ บังเมฆวศ.ม.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล-
330นางสาวสายสมร พิมพ์ทองศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษ-
335นางสาวกุลวดา ประชุมพรศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ-
344นางสาววิภานันท์ ลำงามศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
346นางสาวสุพพัตรา เจริญงามศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
348นางโสภี เฮงสุดผลศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
358นางสาวณัฐปภัสร์ ชาญนนทวัฒน์ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
368ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ อัครมาธวรรย์ศศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาการจัดการกีฬาและนันทนาการ-
375นางสาวกิตติมา อุดมสวัสดิ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
382นางสาวชลลดา ศุภศิริสัตยากุลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
384นางสาวณภธร เลิศประวัติบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
389นางสาวทิพรัตน์ ภูริจิตราวงศ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
390นางสาวธนวนิจ ชำนาญสวนบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
398นางสาวพรชนก ศรีสวัสดิ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
404นางสาวมธุรส ทองอินทราชบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
410นางสาววาสนา แจ้งอากาศบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
424นางสาวสุพิณรัตน์ สุดประเสริฐบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
431นายเกรียงศักดิ์ วงษ์ไทยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
438นายพัทธ์รวินทร์ วานิชย์สถาพรบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
440นายพิเศษรณ เถาสุวรรณบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
441นายภัทรพล อรรถพรบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
442นายมุทธา สมบูรณ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
449นายอมรเทพ โอศิริพันธุ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
451นางสาวกนกกาญจน์ กิติกาญจน์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
454นางสาวขวัญชนก อัจจิมาธีระบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
459นางสาวธนวรรณ วัฒนาสุนทรพงศ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
462นางสาวบุตศรา ชื่นมั่นบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
467นางสาวปิยภา เชาว์ประสิทธิ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
468นางสาวพัชรี พลเรืองทองบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
469นางสาวพัสวีภรณ์ วสุสิริกุลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
476นางสาวยอดขวัญ คชฤทธิ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
479นางสาววรรณวิภา บัวแย้มบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
484นางสาวศุภาภรณ์ ภครมณีย์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
486นางสาวสิริพันธ์ เด่นชัยบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
487นางสาวสุกีตา บินรัตแก้วบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
494นางสาวอรนุตร์ ใจประสาทบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
495นางสาวอักษราภัค อภิรักษ์เหล่าสกุลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
506นายพงษ์ศักดิ์ ขาวชมบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
508นายวิริยะ พีระพัฒนพงษ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
509นายศรัณย์ รัตนประภาบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
518นายพูนศักดิ์ บุญทวีศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
522นางสาวณฐพร ศรีสวัสดิ์วท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
523นางสาวณัฐวิภา วิบูลย์ศรีสัจจะวท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
525นางสาวพัสวีภรณ์ อัครกิตติพงศ์วท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
526นายปณสาส์น ตั้งเจริญวท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
527นายภาสกร ยุรวรรณวท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
529ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ คุณากรจรัสพงศ์วท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
532นางสาวเบญจมาภรณ์ งามยิ่งวท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
533นางสาวศุภิสรา พวงทองวท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
536นายชานนท์ พรมเสือวท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
537นายธีระพงษ์ จันทร์ยางวท.ม.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา - วิทยาการการประเมิน-
541นางสาวธัญญลักษณ์ สมแสงวท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
542นางสาวมณฑาทิพย์ สินพันธ์วท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
544นางสาวศิริวิภา พรหมวิชัยวท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
548นายธิติกร ชัยชนะวงศ์วท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
549นางสาวปุณณภา ดีวงกิจวท.ม.คณะแพทยศาสตร์ - ตจวิทยา-
550นางสาวอาภากร เหล่าชุนสุวรรณวท.ม.คณะแพทยศาสตร์ - ตจวิทยา-
551นายศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์วท.ม.คณะแพทยศาสตร์ - ตจวิทยา-
558นายดนัย จารีมิตรวท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมทั่วไป-
562นางสาวรัชนี วงศ์แสนสุขเจริญวท.ม.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาการเภสัชภัณฑ์-
568นางสาวณัฐธิดา ตังคณิตานนท์วท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
570นางสาวพิชชานันท์ บัณฑิตพรรณวท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
571นางสาวพีรารัตน์ หลิกาพันธ์วท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
572นางสาวศิวพร ใจเหมือนวท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
575นางสาวกมลทิพย์ นันทไพบูลย์วท.ม.คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบำบัดกายภาพบำบัด-
582นายอรรถสิทธิ์ สาหรับวท.ม.คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร-
583นางสาวคณิตา คุ้มสิงสันวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
585นางสาวอริศรา พันธุลาภวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
586นายภูเบศวร์ ภคะธนสมบัติวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
587นายวรงค์ สุพรวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
588นายสาธิต ระวิงทองวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
590นายอมเรศ ศรีฉายนามวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
595นางสาวชญานิศ สงค์สมบัติป.บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
596นางสาวภิญญดา ชูใหม่ป.บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
597นางสาวรุ่งวรินทร์ เลาหะกาญจนศิริป.บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
598นายกิตติพัฒน์ คูสินทรัพย์ป.บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-