บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะแพทยศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
2904นางสาวชนกชนม์ จันดีพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2945นายชานนท์ ธรรมอักษรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-