บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะแพทยศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
2817นางสาวกรกมล รงค์สวัสดิ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
2818นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เหล่าสุวรรณพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)อันดับ 1
2828นางสาวอรวิภา รัตนไพฑูรย์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
2831นายกรธวัช อิทธิพรไพศาลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
2832นายกษิณ วงศ์ชื่นสุนทรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
2841นางสาวชลธิชา เขียวคำพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2842นางสาวชุลีรัตน์ ทรัพย์ธงชัยพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2843นางสาวณรวี โคมทองพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2847นางสาวธนพร ทวีพัฒนางกูรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)อันดับ 2
2854นางสาวประภาวัลย์ เลิศรุ่งโรจน์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2855นางสาวปิยธิดา อภัยพงษ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2859นางสาวพิชญา เหลืองอมรนาราพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2861นางสาวภัทรธิดา สิงหเสนีพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)อันดับ 2
2864นางสาวภิญญาพัชญ์ ตรัยเสาวภาคย์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2866นางสาวยลรดี วินันทมาลากูลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2872นางสาวสุชญา ตั้งใจรักการดีพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2876นายจตุรงค์ ทองสุนทรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2878นายจิรายุ วังสว่างพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2881นายณัฐชา กลางประพันธ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2891นายวรฤทธิ์ เชี่ยวชาญศิลป์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2893นายศุภวีร์ ขลังธรรมเนียมพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2895นายสิรวิชญ์ รุ่งทรัพย์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
2899นางสาวกานต์ วิชิตนาคพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2903นางสาวชญาสินี พิริยสกุลพัฒน์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2904นางสาวชนกชนม์ จันดีพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2908นางสาวณัชชา สิทธิยากรณ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2909นางสาวณัฏฐ์ชนก เมฆรักษากิจพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2910นางสาวณัฏฐนิช พึ่งจันทรเดชพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2912นางสาวธันย์สิตา ไกรเลิศมงคลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2916นางสาวนัชชา พิณธารทองพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2918นางสาวพนิดา รัตนพงศ์เศรษฐ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2920นางสาวภัทร์เภตรา สวัสดิศานต์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2923นางสาวเมทิกา สุขมีพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2924นางสาววรรณกานต์ พัฒนโกวิทพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2926นางสาวศรีกุล วีรสารพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2927นางสาวศุภกาญจน ใสสะอาดพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2933นางสาวอมลภา ศฤงคไพบูลย์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2934นางสาวอรจิรา นวรุ่งนิรันดร์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2935นางสาวอัญชนา งามองอาจพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2936นายกษิดิศ ลีรัณยกุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2937นายกันต์กวี ออประเสริฐพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2942นายจุลภัทร สุระเสนพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2943นายจุฬพันธ์ มันตาวิจักษณ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2945นายชานนท์ ธรรมอักษรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2947นายฐากร เด่นวัฒนาพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2949นายณัฐพงษ์ พิณทุกานนท์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2957นายนพกร ธรรมสวยดีพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2967นายยศนาม ชนัศรุติพันธุ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2971นายวรท สัตยาวุฒิพงศ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2978นายเสฏฐวุฒิ สันติวิฑูรวงศ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
2980นางสาวอุรุการ เลาหะกาญจนศิริพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)-