บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3176นางสาวจันทรัมพร ไชยโพธิ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 1
3177นางสาวณัฐกานต์ ศุภกิจจานุสรณ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 1
3178นางสาวศิรินธร เติมวาณิชพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 1
3179นางสาวกรณิศ พึ่งทองพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3180นางสาวจันทิมา สุขฟองพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3181นางสาวฉัตราภรณ์ ยอดเมืองพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3182นางสาวชัชฎา มูลผลพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3183นางสาวณัฐริกา ศุขรัตน์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3184นางสาวปภาวริณ จันทราพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3185นางสาวปัทมา โคตะเพชรพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3186นางสาวปานฤทัย ไหลวารินทร์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3187นางสาวพิชญา โกศิลญวงศ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3188นางสาววนัชพร ผาดจันทึกพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3189นางสาวศรินทิพย์ โทแก้วพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3190นางสาวศุภกานต์ ธรรมาภรณ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3191นางสาวสุชาวดี เจริญวิทย์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3192นางสาวอลิสา อุ่นแอบพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3193นางสาวอัฉราพรรณ ปัญญาดีพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3194นางสาวไอริณ จันทร์เจ้าพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3195นายพีระศักดิ์ สายจำปาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3196นางสาวกมลชนก พิมอ่อนพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3197นางสาวกรัญญา ต้นไม้ทองพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3198นางสาวกวินนา พันธ์สวัสดิ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3199นางสาวกัญญาภัทร ธรรมษาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3200นางสาวกัลยา บริวาลพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3201นางสาวกิติญา เสนสิทธิ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3202นางสาวขวัญสุดา สายทองพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3203นางสาวจริยา สมเศียรพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3204นางสาวจิราภรณ์ มะสีโยพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3205นางสาวจิราวรรณวดี ทองเสริมพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3206นางสาวโฉมอุษา อินทะสร้อยพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3207นางสาวชญาดา ลอองเอกพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3208นางสาวชลดา ดิษเทศพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3209นางสาวโชติมา อัมพวานนท์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3210นางสาวฐิตาภา จันทร์อินทร์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3211นางสาวฐิติมา สีทนพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3212นางสาวณัฐชยา จันทมุดพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3213นางสาวณัฐวดี อารีย์พงศาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3214นางสาวดารารัศมี มีมูซอพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3215นางสาวดารุณี แพงศรีพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3216นางสาวทักษพร สารีวงษ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3217นางสาวธัญญา นีสเนอร์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3218นางสาวธัญทิพย์ เทอดจิตไพศาลพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3219นางสาวนงลักษณ์ วัฒนกูลพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3220นางสาวนภาพร พิมพ์บุญพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3221นางสาวนันทพร ดารายพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3222นางสาวนันทิยา ธารแผ้วพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3223นางสาวนิภาพร คำโสพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3224นางสาวนุชธิญา ใจเพ็ชรพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3225นางสาวบุญณดา ศรีจันทร์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3226นางสาวบุณยวีร์ กุลวงศ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3228นางสาวปภาวรินท์ มะโนพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3229นางสาวประภาพร บุญขาวพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3230นางสาวปารีณา ประกาทานังพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3231นางสาวปิยนุช โพนเงินพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3232นางสาวพรรณี ทองนำพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3233นางสาวพรรษา ธนะคำมาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3234นางสาวพลอยพิมพ์ เชิดชูพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3235นางสาวพาธิดา แสนปัดชาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3236นางสาวพิชญาภา จันทร์อุดมพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3237นางสาวพิมผกา ชิณวงษ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3238นางสาวพิลาสินี เอี่ยมแสนพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3239นางสาวพุทธวรรณ อินตะนัยพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3240นางสาวเพียงดาว ณ เชียงใหม่พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3241นางสาวภัทรภา สิริวิริยะพัฒน์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3242นางสาวภัทรานิษฐ์ ปิติเจริญพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3243นางสาวภัทราพร จันทรังษีพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3244นางสาวมณีรัตน์ ทศวงศ์ชายพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3245นางสาวมะปราง เกนการณ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3246นางสาวเยาวเรศ ทระคำหารพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3247นางสาวรจนา บุญชิตพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3248นางสาวรัชนี ภูพาทีพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3249นางสาววงศ์ผกา ศรีพันดอนพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3250นางสาววรรณพรรณ สาสุขวัฒน์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3251นางสาววรัญญา โสมคำพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3252นางสาววราภรณ์ ทรายมูลคำพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3253นางสาววรุณทิพย์ อุทโทพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3254นางสาววิชชุดา กมลสารพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3255นางสาววิภาวรรณ สำราญบำรุงพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3256นางสาววิริศรา ปะนัดเตพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3257นางสาวศรัณย์พร เตชวัฒนสิริกุลพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3258นางสาวศศิธร พูลเฉลียวพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3259นางสาวศศิพิมล เพ็ญการพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3260นางสาวศันสนีย์ ปลื้มใจพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3261นางสาวศิริลักษณ์ โนนแก้วพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3262นางสาวศิวพร ปาปะสาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3263นางสาวศุภนิดา เจนวิถีสุขพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3265นางสาวสกาวรัตน์ คำเสียงพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3266นางสาวสรัจพร จงจิตรวัฒนาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3267นางสาวสิริกร กิตติวิวัฒนพงศ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3268นางสาวสุกัญญา นาโทพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3269นางสาวสุจิตรา ใคร่นุ่นกาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3270นางสาวสุณัฐดา สังขมณีพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3271นางสาวสุทธิดา สมศรีพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3272นางสาวสุธีดา ปานไธสงค์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3273นางสาวสุนัฐนันท์ พิมตะครองพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3274นางสาวสุนิสา โคตมงคลพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3275นางสาวสุปรียา มาตขาวพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3276นางสาวสุพัตรา มลิลาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3277นางสาวสุภัสสร ฤทธิ์เต็มพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3278นางสาวสุภาวดี พิมพ์แมนพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3279นางสาวโสภา จรัสรุ่งเรืองชัยพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3280นางสาวอรพรรณ กลิ่นหอมพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3281นางสาวอรพินท์ การบรรจงพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3282นางสาวอริสรา พันธ์แตงพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3284นางสาวอัจฉราพรรณ สมควรการพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3285นางสาวอัญมณี เทียนทองพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3286นายกฤตภาส จิตจำนงชัยพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3287นายณัฏพล บุญเรืองพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3288นายธนกฤต พงษ์นภาธิติพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3289นายปิยะณัฐ แก้วพวงพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3290นายยูไรพรรณ์ นิมะเตะพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-