บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3227นางสาวเบญจรัตน์ นรภารพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3264นางสาวศุภลักษณ์ ภูสมพงษ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3283นางสาวอวัสญา วงษ์เบาะพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-