บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3176นางสาวจันทรัมพร ไชยโพธิ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 1
3182นางสาวชัชฎา มูลผลพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3189นางสาวศรินทิพย์ โทแก้วพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3190นางสาวศุภกานต์ ธรรมาภรณ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3191นางสาวสุชาวดี เจริญวิทย์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์อันดับ 2
3199นางสาวกัญญาภัทร ธรรมษาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3213นางสาวณัฐวดี อารีย์พงศาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3218นางสาวธัญทิพย์ เทอดจิตไพศาลพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3221นางสาวนันทพร ดารายพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3224นางสาวนุชธิญา ใจเพ็ชรพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3226นางสาวบุณยวีร์ กุลวงศ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3227นางสาวเบญจรัตน์ นรภารพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3229นางสาวประภาพร บุญขาวพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3233นางสาวพรรษา ธนะคำมาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3242นางสาวภัทรานิษฐ์ ปิติเจริญพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3245นางสาวมะปราง เกนการณ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3254นางสาววิชชุดา กมลสารพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3260นางสาวศันสนีย์ ปลื้มใจพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3264นางสาวศุภลักษณ์ ภูสมพงษ์พย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3265นางสาวสกาวรัตน์ คำเสียงพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3269นางสาวสุจิตรา ใคร่นุ่นกาพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3270นางสาวสุณัฐดา สังขมณีพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3277นางสาวสุภัสสร ฤทธิ์เต็มพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3278นางสาวสุภาวดี พิมพ์แมนพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3280นางสาวอรพรรณ กลิ่นหอมพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3283นางสาวอวัสญา วงษ์เบาะพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3284นางสาวอัจฉราพรรณ สมควรการพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-
3285นางสาวอัญมณี เทียนทองพย.บ.คณะพยาบาลศาสตร์ - พยาบาลศาสตร์-