บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะศึกษาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
599นางสาวกนกกาญจน์ ประกอบปราณกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
600นางสาวกนกพิชญ์ จันทิมาตกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
601นางสาวกวินธิดา ศิริสิทธิ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
602นางสาวกัลยาณี คุณากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
603นางสาวกัลยาณี รางวงษ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
604นางสาวกุลธิดา อากามะกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
605นางสาวญาณิศา เข็มลายกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
606นางสาวณัฐธยาน์ งามดีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
607นางสาวนริศรา ละมูลสุขกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
608นางสาวเนตรชนก แก้วกรมกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
609นางสาวปภาวี เศรษฐนานนท์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
610นางสาวปัณฑารีย์ ฟูน้อยกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
611นางสาวพิชชาวีร์ ขยันยิ่งกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
612นางสาวเพชรประกาย อะโคตรมีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
613นางสาวฟาตีฮะห์ เจ๊ะอาแวกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
614นางสาวภัทรวดี สุพรรณกนกกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
615นางสาวภัทราพร แม่นผลกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
616นางสาวภัทริยา อัจฉราทิพย์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
617นางสาวยุวธิดา บุญเครือกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
618นางสาวรจนาภรณ์ มีตากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
619นางสาววีรวรรณ จิตบรรจงจักรกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
620นางสาวศิระวดี ร่มแก้วกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
621นางสาวศุภรัตน์ จริมากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
622นางสาวศุภรัสมิ์ ปิ่นมณีวงศ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
623นางสาวสิริลักษณ์ งามจารุธารเกษมกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
624นางสาวสุพรรณี รู้ยิ่งกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
625นางสาวอภิชยา เกิดมณีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
626นางสาวอัจฉรา ฉ้วนกลิ่นกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
627นางสาวอัมนี มะแดเฮาะกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
628นายจักรพงษ์ แสนสุริวงค์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
629นายชาคริต ทรายทองกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
630นายณัฐพงศ์ มะณีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
631นายวิธิสรรค์ ตันยอดกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
632นายอาจณรงค์ ใจสุขกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
633นางสาวปานกนก สมานชาติกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 2
635นายณัฐพัฒน์ พาณิชพัฒนกุลกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 2
636นายนราชัย ทองต้งกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 2
638นางสาวกุสุมา สุขอร่ามกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
639นางสาวชนาพร พานลาดกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
640นางสาวทิพย์โสภา ศรีสวาทกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
641นางสาวรัชกมล สายแดงกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
642นางสาวรัชนีกร บุญเจือกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
643นายนิติพงศ์ งิ้วทองกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-