บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะศึกษาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
634นายกฤติน เกียรติธนภูษิตกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 2
637นายวชิรวิทย์ ชินะข่ายกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 2