บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
4405นางสาววรัญญา ปุญญกันต์ศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์อันดับ 2
4409นางสาวอัญชิษฐา ภูติมงคลศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์อันดับ 2
4414นายธีดนัย ชลวัฒนพงศ์ศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์อันดับ 2
4463นางสาวพัชรพรรณ นาเมืองศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์-
4500นางสาวอนุธิดา แสงกล้าศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์-
4530นายน่านนัทที บุญซื่อศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์-
4534นายพรสัญญ์ อ่วมสกุลศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์-