บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
4658นางสาวอาทิมา คำหอมศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคมอันดับ 1
4659นางสาวกนกพร กาฬเนตรศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคมอันดับ 2
4660นางสาวรภัส บุญวานิชศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคมอันดับ 2
4661นางสาวกมลวรรณ วงษ์วิเชียรศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4662นางสาวกฤตยกร ส่งต่ายศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4663นางสาวกิราภัส แสงทองศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4664นางสาวกุสุมา ศรีทองศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4665นางสาวขนิษฐา เปียศิริศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4666นางสาวขวัญชนก แซ่ตั้งศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4667นางสาวคณิศร คงดนตรีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4668นางสาวจุฑารัตน์ อยู่ยืนศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4669นางสาวเจนจิรา มูลอาษาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4670นางสาวชญานี คำภาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4671นางสาวชฎาพร จันทร์ประสิทธิ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4672นางสาวโชติรส ใยสุ่นศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4673นางสาวณัชชา แข็งขันศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4674นางสาวณัชพิมพ์ อริยะวุฒิไชยศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4675นางสาวณัฐณิชา สอนลมศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4676นางสาวณิชกาณฑ์ นิลอ่อนศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4677นางสาวเดียร์ นะมอญรัมย์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4678นางสาวนงนภัส จตุภาดรกุลศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4679นางสาวนฤมล วงษ์อำไพศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4680นางสาวบุษรา กันหอมศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4681นางสาวปัณฑา คล่องใจศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4682นางสาวรชนีกร ธาระวัตร์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4683นางสาวรมิดา โฆษิตวราสินศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4684นางสาววนัชพร สายส่อศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4685นางสาววัชรีพร ณ น่านศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4686นางสาวศศิธร สวยรูปศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4687นางสาวศศิวิมล ขัติยนนท์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4688นางสาวสุกัญญา สีระคามศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4689นางสาวสุพรรษา มิลำเอียงศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4690นางสาวอมรรัตน์ ศรีบุญเพ็งศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4691นางสาวอันริกา กันธุระศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4692นายเขมชาติ มากมีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4693นายณรงค์ศักดิ์ ยอดดีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4694นายณัฐดนัย เจริญศรีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4695นายณัฐนัย มีสนมศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4696นายทศวรรษ ธรรมกุลศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4697นายธนพล ชุณหสวัสดิ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4698นายธันยบูรณ์ นิราภัยศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4699นายนพพร จันทรศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4700นายนรภัทร ตระกูลชัยศรีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4701นายนิธิภรณ์ ไทยภักดีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4702นายบดินทร์ เฉลิมชัยศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4703นายพรภวิษย์ พงษ์สุภาพศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4704นายพฤฒิพงศ์ อินทรกลัดศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4705นายพัชรพล พูนจิตรบริสุทธิ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4706นายพันศักดิ์ โคตรพัฒน์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4707นายภาสกร สุขเหมาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4708นายวิทวัส เลิศอนันต์สิทธิ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4709นายสุทธิพงศ์ ทองมีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4710นายอภิชิต ศรียาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4711นายอภิสิทธิ์ ทังนิธิรัตน์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4712นางสาวกุลวรา สุขสมไทยศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4713นางสาวจารวีกร กุลุพงษ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4714นางสาวจุฑามาศ บุตรสีดาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4715นางสาวชุติรดา หน่อคำบุตรศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4716นางสาวฐิติกาญจน์ นันทหารศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4717นางสาวณัฏฐณิชา กันธรักษาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4718นางสาวธัญญลักษณ์ มุละสิวะศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4719นางสาวปทิตตา นนทวีรกุลศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4720นางสาวปาณิสรา ผาจันดาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4721นางสาวปุณยนุช เชือกรัมย์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4722นางสาวภคมน ฐิตะรภัสศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4723นางสาวภาวิณี ไตรบำรุงศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4724นางสาวมนัสนันท์ ทองคำศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4725นางสาววณัญญา นิลยี่เรือศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4726นางสาวสิขวัญ แย้มวจีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4727นางสาวอังศณา แสงสว่างศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4728นางสาวอัญชลี ทิพย์แสนชัยศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4729นางสาวอิสราภรณ์ โสเกศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4730นายชานนท์ อัศวานุวัตถ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4731นายณัชภัส รุ่งเรืองศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4732นายวรรธนัย อั้งดาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4733นายวัชระ แซ่ลี้ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4734นายสมิทธ์ แย้มสำราญศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4735นายสัญญา ภัทรเกียรติทวีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4736นายสายัณห์ ภัทรเกียรติทวีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4737นายสิทธิชัย เทพรสศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-