บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
4665นางสาวขนิษฐา เปียศิริศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4670นางสาวชญานี คำภาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4676นางสาวณิชกาณฑ์ นิลอ่อนศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4686นางสาวศศิธร สวยรูปศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4697นายธนพล ชุณหสวัสดิ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4712นางสาวกุลวรา สุขสมไทยศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4727นางสาวอังศณา แสงสว่างศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-