บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะพลศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
2433นางสาวฐิติภรณ์ อู่ทรัพย์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2434นางสาวนภาพร วิริยวิโรจน์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2435นางสาวนาฎลดา ภิรมย์ศิริพรรณ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2436นางสาวเนตรนภิศ สมีแจ่มกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2437นางสาวเพียงออ เลี่ยมอยู่กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2438นางสาวสาวิตรี กลิ่นธูปกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2439นางสาวสุภาภรณ์ เหลืองภักดีกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2440นางสาวเสาวนีย์ เรียนไธสงกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2441นางสาวอนงค์นาฏ เตมีย์พันธุ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2442นางสาวอนุสบา แก้วหินกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2443นางสาวอัจฉริยา พงษ์ยั่งยืนกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2444นางสาวอำภา สีพุฒกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2445นายณัฐภัทร จันทยากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2446นายณัฐวรรธน์ เวียงสงค์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2447นายณัฐวัช รักกันทำกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
2448นายติณณภพ บัวเนตรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2449นายพรอนันท์ สีอ่อนกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2450นางสาวนิตยา เปาปวงกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 2
2451นางสาวปารัช โหระกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 2
2452นายฐิติวัชร จำปาแดงกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 2
2453นายณัฐพล โตประเสริฐกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 2
2454นายณัฐวิชช์ ธนพงษ์พรธนากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
2455นายธรรมธร พันธ์ศิริกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 2
2456นายธีรุตม์ ผ่องบุรุษกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 2
2457นายปิยะวัฒน์ ภัทรเชื้อหอมกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
2458นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์เจริญกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 2
2459นายวรภัทรกร สังขฤทธิ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 2
2460นายอภิชาติ เพิ่มสุขกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 2
2461นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 2
2462นางสาวเกลียวเกด ปานจัตุรัสกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2463นางสาวนวพร รวยพงษ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2464นางสาวนิรินธนา จิตติธรรมวัฒน์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2465นางสาวมณีรัตน์ ต๊ะจันทร์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2466นางสาววิภาดา อันชำนาญกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2467นางสาวศิริลักษณ์ เต็มเมืองปักกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2468นางสาวอารียา บุญจวงกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2469นายกฤษณะ ลาเกิดกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2470นายจิรันตน์คุณากร โสภากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2471นายณัฐวุฒิ ชุมช่วยกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2472นายทรงพล พันหลวงกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2473นายธนากร แก้วธรรมกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2474นายนันทวัฒน์ ควบพิมายกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2475นายประวิทย์ ยาเพ็ชรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2476นายปองพล หิรัญเนตรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2477นายพงศธร อารีพันธุ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2478นายพัฒธนพงศ์ สร้อยมาลากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2479นายพีรณัฐ แย้มเนตรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2480นายภาณุพงศ์ เหล็กเกตุกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2481นายราชันย์ ทองเต็มกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2482นายวรวุฒิ ฉันทโภไคยกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2483นายวรังศิลป์ อุดมผลกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2484นายวสวัตติ์ ชัยมงคลกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2485นายวิศรุต ประภาศิริกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2486นายวิสิษฎ์ ศรีพิมพ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2487นายวีรยุทธ แหวนหล่อกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2488นายสรวิศ รักขยันกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2489นายสหรัฐ เพ็ญสวัสดิ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2490นายอภิวัฒน์ กุมภิโรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2491นายอมรเทพ แสงทัพกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2492นางสาวจรินทร์พร หนูแก้วกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2493นางสาวนงเยาว์ อุทัยมากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2494นางสาวนิจวิภา แก่นโตกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2495นางสาวพรนภา จริตรัมย์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2496นางสาวพัชรินทร์ ธงเสนากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2497นางสาวพิมจันทร์ จันทพิมพะกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2498นางสาวพิมพิกา มุ่งสุเพ็งกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2499นางสาววิปัศยา ลอยโกสุมกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2500นางสาวสุวนันท์ วิริยะสุขกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2502นายกฎเกณฑ์ สุขอากาศกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2503นายกรภัทร์ ชุติกุลกีรติกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2504นายกฤตนน อรุณเสถียรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2505นายกฤษฎา ไชยศาสตร์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2506นายกิตติธัช ฉัตรรัศมีกุลกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2507นายจักรกฤต วรรณวงษ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2508นายชชวิน นามีผลกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2509นายชญานนท์ กันทะกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2510นายชนกนันท์ แผนสมบูรณ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2511นายชยางกูร ตนภูกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2512นายชุตินันท์ คงท่าเรือกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2513นายณัฐพล วรพักตร์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2514นายณัฐวุฒิ คันธะรักกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2515นายดนุสรณ์ เหล่าสักสามกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2516นายเถลิงรัฐ แก้วกุดั่นกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2517นายธนพนธ์ ศรีอนันต์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2518นายธีรภัทร์ กังสุกุลกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2519นายนคร พามอกกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2520นายนพนรินทร์ นันโชว์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2521นายนลธวัช ฤกษ์ถลางกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2522นายนวกุล นุกาศรัมย์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2523นายนวพล สุ่มมาตย์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2524นายนิธิพัฒน์ เทศกาลกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2525นายนิพัทธ์ โรจนนาวินกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2526นายปณิธาน กลางสวัสดิ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2527นายปิฎก อยู่มั่นธรรมากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2528นายพัชลักษณ์ เพชรน่าชมกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2529นายพีรชัย ศิลปนาวากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2530นายพีรณัฐ ใจชั้นกลางกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2531นายพีรศักดิ์ โพธิ์ไพรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2532นายพีระพงษ์ เด็ดทองหลางกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2533นายภัทรรัตน์ เหลือบเหลืองกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2534นายภาคภูมิ ทำทองกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2535นายภาณุเดช ศรีบัวกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2536นายภาณุพงศ์ เช้าจันทร์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2537นายภานุพงศ์ ทรัพย์สมบัติกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2538นายยศพล ศรีสวัสดิ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2539นายรณรงค์ คล้ายดวงกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2540นายราชันย์ เห็มทองกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2541นายรุ่งอนันต์ สายจันทร์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2542นายวงศธร กำมากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2543นายวิศรุต จันทร์สีนาคกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2544นายศาสตราเทพ ทันค้ากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2545นายศิวกร ศรีสุขกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2546นายศุภชัย ทวีศักดิ์วิชิตชัยกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2547นายษฎาวิชญ์ เศรษฐชัยกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2548นายสรสิทธิ์ เครือวัลย์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2549นายสายชล มหาวงษ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2550นายสิทธิศักดิ์ ศรีกุดค้าวกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2551นายสุกฤษฏิ์ ฤทธิธรรมกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2552นายสุพงษ์ พันธ์เชื้อกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2553นายสุรศักดิ์ เสาร์พูลกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2554นายอดิศร จุถาวรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2555นายอดิศักดิ์ สมบัวคูกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2556นายอภิชาต ชาวโยธากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2558นายอรรถพันธ์ กฤติธีพงศ์สุภากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2559นายอัครพงศ์ ขอมุ่งกลางกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2560นายอิทธิภัทร นวลพลับกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2561นางสาวจริดา ยุโยกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2562นางสาวชมพู่ แสงโสภีกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2563นางสาวธมนวรรณ สัตยารักษ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2564นางสาวพัทธวรรณ ถนัดทำกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2565นางสาวฟองพิกุล ทองลิ้มกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2566นางสาวรมิตา สระทองคำกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2567นางสาววาดฝัน หิปะนัดกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2568นางสาวศิริพร ศรีทองกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2569นางสาวอัจฉราพรรณ จันทร์สากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2570นายกฤติน น่วมเขียนกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2571นายจักรกฤษณ์ พอสอนกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2572นายชนะนนท์ แก้วไทรเลิศกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2573นายเชาวณัฐ สุขขากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2574นายวิญญู ชดช้อยกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2575นายวิรุฬห์ แน่งน้อยกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2576นายสิทธิพงษ์ ยางนอกกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2577นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2578นายอัสนีย์ สระทำกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2579นายอิทธิพล ชูพูลกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2580นางสาวสุกัญญา จันทร์เรืองกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2582นายฐิวัตร์พงษ์ อ่อนพลีกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2583นายทวีวุฒิ เต็มพร้อมกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2584นายปฏิภาณ ขาวเขียวกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2586นายพัชรพล มาตราชกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2587นายภานุเดช อาวุธกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2588นายสุพจน์ หอมดีกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2589นางสาวเกศินี ศรีเมฆกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2590นางสาวสมิดา จิตรมั่นกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2591นายกฤษติยะ มณีสิงห์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2592นายเอกราช บุญธรรมกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2593นายธนพัทธ์ อุดมพิทยาคมกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2594นายเมธิวัจน์ เนตรวงศ์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2595นายสุรศักดิ์ สาสุขกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2596นางสาวเบญจมาศ สุขผลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันดับ 1
2597นางสาวพัชรีพร ปากดีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันดับ 1
2598นางสาวแพรพลอย สีขาววท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันดับ 1
2599นางสาววัลลภา พึ่งเป้าวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันดับ 1
2600นางสาวอัสมา ประสิทธิพงษ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อมอันดับ 1
2601นางสาวกนิษฐา ดวงมณีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อมอันดับ 2
2602นางสาวจุฑาวรรณ นิลเพ็ชรวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพอันดับ 2
2603นางสาวชิฬาภรณ์ กรมเมืองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อมอันดับ 2
2604นางสาวธัญญาลักษณ์ สวัสดีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อมอันดับ 2
2605นางสาวเบญจมา กลีบทองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อมอันดับ 2
2606นางสาวปาลิตา สายทองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันดับ 2
2607นางสาวพัทธ์ธีรา บุญคำวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพอันดับ 2
2608นางสาววรินดา ดาอ่ำวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพอันดับ 2
2609นางสาวศุภวรรณ ขาวผ่องวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อมอันดับ 2
2610นางสาวสมฤทัย ฉิมพลีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันดับ 2
2611นางสาวสุชาดา สุดแดงวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพอันดับ 2
2612นางสาวหทัยภัทร เผือกทองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันดับ 2
2613นางสาวอารียา สอนเสนาวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อมอันดับ 2
2614นางสาวอุดมพร บุญยิ่งวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันดับ 2
2615นายศิริภัทร์ อินทร์ตระกูลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันดับ 2
2616นางสาวกาญจนา หอมธูปวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2617นางสาวกุสุมา ชาวโยธาวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2618นางสาวจิราภรณ์ พรบังเกิดวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2619นางสาวซาเราะฮ์ เจ๊ะวังวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2620นางสาวณัฐฐินันท์ สมรวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2621นางสาวดวงหทัย บังเกิดวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2622นางสาวทิพยา หอยสกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2623นางสาวนันทพร โขนงน้อยวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2624นางสาวนูรอารีนี บูงอวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2625นางสาวพนิดา บุญเกิดมาวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2626นางสาวพรพิมล พร้าวงษ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2627นางสาวพัชรมณี ชูพีรัชน์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2628นางสาวพิชญาภา ทาจินะวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2629นางสาวแพรวพรรณ หิรัญวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2630นางสาวรสรินทร์ โพธิ์นาแควท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2631นางสาวรัตติกาล กุกสันเทียะวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2632นางสาวรัตนาภรณ์ หมายแม้นวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2633นางสาววริศรา พระปฐมนาวีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2634นางสาววิภาวี แซ่พังวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2635นางสาวศรีวรรณ อินทรวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2636นางสาวศิริพร แห่งสันเทียะวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2637นางสาวอมิตา สุขธรรมวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2638นางสาวอรชุดา คำฝึกฝนวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2639นายเจษฎา เสมาวัฒนกิจวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2640นายฉัตรมงคล ส้มแป้นวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2641นายณัฐพงศ์ จิตติผ่องโชควท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2642นายดิษยพงศ์ รีรักษ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2643นายนัฐวัฒน์ รัตนบุรีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2644นายอภิรักษ์ ตรียวงวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2645นางสาวสุธาทิพย์ ถนอมศิลป์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2646นางสาวกัญญ์วรา สร้อยศิริกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2647นางสาวทิพวรรณ หงิมดีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2648นางสาวธิดารัตน์ ประพันธ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2649นางสาวนนทณัฐดา หาญกล้าวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2650นางสาวเนตรนภา เหล่าอนุสรณ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2651นางสาวเบญจพร ฤกษ์บุญมีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2652นางสาวปพิชญา วามะลุนวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2653นางสาวปภาวรินทร์ มุมทองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2654นางสาวปิยธิดา ด้วงไกรถิ่นวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2655นางสาวปุณยาพร นนท์มุติวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2656นางสาวผกามาศ ทองเกลี้ยงวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2657นางสาวพัชรวรรณ พลานุพัฒน์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2658นางสาวรินรดา บุญมีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2659นางสาววณิชชา แก้วสุวรรณ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2660นางสาววิภา อยู่เย็นวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2661นางสาวศศิภา ใจดีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2662นางสาวศิรประภา นิลวดีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2663นางสาวสมฤทัย แผนกระโทกวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2664นางสาวสุภมาส เวชจันทน์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2665นางสาวอรดี ปานเกิดวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2666นางสาวอัญมณี คำเพ็งวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2667นายชัยวัฒน์ นาแหลมวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2668นายพงษ์วัฒนา ชูรอตวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2669นายพรพจน์ ดวงแก้ววท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2670นายฤทธิชัย ใจผ่องวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2671นางสาวไข่มุก การพิกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2672นางสาวจุฑามาศ เชียงหนุ้นวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2673นางสาวตรีฐิตา อินทะชัยวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2674นางสาวทิชากร เสวกวรรณ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2675นางสาวทิพวรรณ์ ชิงช่วงวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2676นางสาวธนพร ควรพจน์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2677นางสาวธนภรณ์ เหมกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2678นางสาวธิดารัตน์ ศรีชนะวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2679นางสาวนภสร เอี่ยมสุวรรณ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2680นางสาวนันท์นภัส นามเกษมวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2681นางสาวพรรณราย อ่องประเสริฐวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2682นางสาวพัชริดา ชินตระกูลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2683นางสาวพัชรี ทองเปลววท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2684นางสาวพัทธนันท์ ผลงามวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2685นางสาวภัทรวดี ทนุโวหารวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2686นางสาววริศรา แก้วพิกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2687นางสาวศิริรักษ์ ระงับทุกข์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2688นางสาวสโรชา ขุนทองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2689นายชาณัฐ เอื้อกูลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2690นายยุคพิชัย อยู่ญาติมากวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2691นายวิษณุ วนาภรณ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2692นายสันติ วงษ์เดือนวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2693นางสาวกนกวรรณ สระรัมย์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2694นางสาวกรกช อินทร์กันวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2695นางสาวคณิศร อุทัยพรมวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2696นางสาวญาณิศา นามเจริญชัยสุขวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2697นางสาวณัฏฐธิดา สุทำเลาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2698นางสาวนพรัตน์ ศรีทองวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2699นางสาวเบญจรัตน์ มูลกันทาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2700นางสาวปรียานุช ปริสุทธิไพชยันต์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2701นางสาวภัทรา รักซ้อนวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2702นางสาววิลาวัลย์ นุ่มพลกรังวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2703นางสาววิลาวัลย์ เลาหวิชิตศักดิ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2704นางสาวอภัสชญา มัธยมนันท์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2705นายกรกช ปทุมชาติวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2706นายกรกฎ มูลลาภวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2707นายกรกฤษ วิจิตรประเสริฐวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2708นายกฤต อุ่นศิริวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2709นายกัณตพัฒน์ วงศ์อากนิษฐ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2710นายจักกิตย์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2711นายจิระเวช กีรติกสิกรวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2712นายจิรัฐกาล ศรีสุขวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2713นายชญากานฑ์ กันทะวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2714นายชนสรณ์ พรวิระวงศ์วารีวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2715นายชนะชัย เจี้ยมดีวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2716นายชยากร เกิดพุฒวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2717นายชานน ธีรากิจวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2718นายชานนท์ บุญคงวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2719นายเตวิช ศิรินิยมผลวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2720นายทวีศักดิ์ คงทนวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2722นายทศพล เตชะวัชรานนท์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2723นายทัชระพล นิ่มรัตนสิงห์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2724นายทัยคม พรมเมตตาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2725นายทิวากรณ์ ยุตะกิจวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2726นายธนพชร์ ติยวรากุลวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2727นายธรรศพงษ์ วิเศษนันทวัชร์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2728นายธีรภัทร์ ศรีบุบผาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2729นายธีรวัฒน์ กัลยาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2730นายนริศ โหงวเจริญวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2731นายนัฐกิจ ไพโรจน์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2732นายบุตรเทพ มั่นนักวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2733นายปภังกร อินตาพรหมวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2734นายปรีชา ธานีวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2735นายปัญญากร บุญปรุงวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2736นายปัญณวิทย์ วัฒนสันติ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2737นายปิยะพงษ์ พงษ์ธานีวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2738นายพงศธร สุมังคละกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2739นายพงษ์พัฒน์ จิ๋วแพวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2740นายพัชรพล แสนกล้าวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2741นายพิชัยยุทธ เขียวบุญจันทร์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2742นายพีระพล ช่องท้วมวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2743นายพีระวัฒน์ พิเศษฤทธิ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2744นายภัทรวุฒิ ตีรณัมพงศ์วนิชวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2745นายภานุพงศ์ สุขแสนวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2746นายมนัส พัดทองวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2747นายยุทธเกียรติ โพธิ์ศรีวงษ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2748นายลอเรนซ์ฮารูน โคเฮ็นวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2749นายวรศักดิ์ ฤทธิ์คำรพวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2750นายศราวุธ บำรุงสุขวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2751นายศาณุพงศ์ อองกุลนะวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2752นายศานิต ฉิมโฉมวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2753นายศิรชัช สาระพงษ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2754นายศุภกร ชูตาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2755นายศุภณัฐ ทรัพยสังข์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2756นายสันติภาพ จุลรักษาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2757นายสุขวิช พันธุมะโนวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2758นายสุเมธีชัย มาลีเลิศวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2759นายอัฑฒ์ ภาคคีรีวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2760นายอินทัช จันทร์ทองวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2761นายเอกภพ บุญประคมวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2762นางสาวณัฏฐณิชา ชมทรัพย์ทวีศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
2763นางสาวบุศรา สะละแมศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
2764นางสาวพีรดา สังข์รอดศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
2765นางสาวอังสนา บุญเมืองศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
2766นายแบงค์ พงษ์ขยันศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
2767นางสาววัชรี พลพุทธาศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2
2768นายเกษมสันต์ แก้วบุญปันศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2
2769นายนราธิป สมิตเวชศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2
2771นางสาวจิตตวดี อินโสศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2772นางสาวจุฑาทิพย์ มั่งพงษ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2773นางสาวชญาภา พุทธศิริศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2774นางสาวชนัสนันท์ บุญดีศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2775นางสาวณภัสนันท์ ภคภิญโญศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2776นางสาวติณนวินทร์ตรา นุศาสตร์สังข์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2777นางสาวเทพลักษณ์ หมั่นงานศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2778นางสาวนภารัตน์ ภักดีราชศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2780นางสาวมัลลิกา ล้อมกลางศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2781นางสาวลักษิกา จันทร์สุวรรณศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2782นางสาวศิญาภัสร์ ธรรมพิริยะชัยศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2783นางสาวศุภลักษณ์ หวานสนิทศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2784นางสาวสิริมา พันธุมวัดศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2785นางสาวสุดารัตน์ เลิศผลศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2786นางสาวสุทธิดา ปิติกุลธรรมศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2787นางสาวอภิสรา จันทร์ผ่องศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2788นางสาวอุทุมพร กุฎีศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2789นายกิตติศักดิ์ ไชยฉิมพลีศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2790นายกุณฑล สืบสินธุ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2791นายฉัตรมงคล แก้วกระจ่างศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2792นายชนก สวยแสงศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2793นายชนะพล ถวิลไพรศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2794นายญาณิก ฤกษ์โอภาสศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2795นายณัฎฐพัชร์ เตชินีทิโนทัยศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2796นายเตชสิทธิ์ บุนนาคศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2798นายธนพล วัชนาวงศ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2799นายธนัสถ์กิตติ รฐาโชคนิธิธนาดุลศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2800นายธราธร เจียรสันติศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2801นายนรินทร์ นิลเพ็ชรศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2802นายปารเมศ จำปาเทศศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2803นายปิลันธร์ รักษาวงศ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2804นายพลวริศปกรณ์ สุทธิคีรีศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2805นายพัตพร เลี่ยวสุธามาศศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2806นายพีรพร ห่านชัยศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2807นายพูนศักดิ์ แผลงศรศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2808นายเพรียวพันธ์ ประสารศรีศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2809นายภาคภูมิ บูรณะกรณ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2810นายภูษณะ กนกทรัพย์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2811นายวรพล ณัชกิตติกานต์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2812นายศิริคุปต์ เพชรบัวศักดิ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2813นายศุภลักษณ์ กาญจนาวิลาสศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2814นายสุริยัน จันทราศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2815นายอลงกรณ์ โพธิ์สว่างศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2816นายอานนท์ แสงดีศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-