บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะพลศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
2501นางสาวอรินยา สุธงสากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2557นายอภิสิทธิ์ พรมรัตน์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2581นายกล้าพิชิต อิศรางกูร ณ อยุธยากศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2585นายพงศ์อาชว์ ปัญญาพูนตระกูลกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2721นายทศพร ศรีสันติเวศน์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2770นางสาวกฤชสร เล็กใบศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2779นางสาวนิศามณี ลิมป์สุริยพรศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2797นายธนดล ปานล้ำเลิศศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-