บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะพลศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
2444นางสาวอำภา สีพุฒกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)อันดับ 1
2457นายปิยะวัฒน์ ภัทรเชื้อหอมกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
2462นางสาวเกลียวเกด ปานจัตุรัสกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2469นายกฤษณะ ลาเกิดกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2470นายจิรันตน์คุณากร โสภากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2474นายนันทวัฒน์ ควบพิมายกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2475นายประวิทย์ ยาเพ็ชรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2479นายพีรณัฐ แย้มเนตรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2484นายวสวัตติ์ ชัยมงคลกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2489นายสหรัฐ เพ็ญสวัสดิ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)-
2499นางสาววิปัศยา ลอยโกสุมกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2501นางสาวอรินยา สุธงสากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2503นายกรภัทร์ ชุติกุลกีรติกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2504นายกฤตนน อรุณเสถียรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2505นายกฤษฎา ไชยศาสตร์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2508นายชชวิน นามีผลกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2511นายชยางกูร ตนภูกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2512นายชุตินันท์ คงท่าเรือกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2513นายณัฐพล วรพักตร์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2515นายดนุสรณ์ เหล่าสักสามกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2517นายธนพนธ์ ศรีอนันต์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2519นายนคร พามอกกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2521นายนลธวัช ฤกษ์ถลางกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2522นายนวกุล นุกาศรัมย์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2523นายนวพล สุ่มมาตย์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2525นายนิพัทธ์ โรจนนาวินกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2527นายปิฎก อยู่มั่นธรรมากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2528นายพัชลักษณ์ เพชรน่าชมกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2529นายพีรชัย ศิลปนาวากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2531นายพีรศักดิ์ โพธิ์ไพรกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2532นายพีระพงษ์ เด็ดทองหลางกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2537นายภานุพงศ์ ทรัพย์สมบัติกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2542นายวงศธร กำมากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2550นายสิทธิศักดิ์ ศรีกุดค้าวกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2555นายอดิศักดิ์ สมบัวคูกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2557นายอภิสิทธิ์ พรมรัตน์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2558นายอรรถพันธ์ กฤติธีพงศ์สุภากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา(กศ.บ.)-
2562นางสาวชมพู่ แสงโสภีกศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2563นางสาวธมนวรรณ สัตยารักษ์กศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2569นางสาวอัจฉราพรรณ จันทร์สากศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสุขศึกษาสุขศึกษา(กศ.บ.)-
2581นายกล้าพิชิต อิศรางกูร ณ อยุธยากศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2585นายพงศ์อาชว์ ปัญญาพูนตระกูลกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2594นายเมธิวัจน์ เนตรวงศ์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2614นางสาวอุดมพร บุญยิ่งวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันดับ 2
2615นายศิริภัทร์ อินทร์ตระกูลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอันดับ 2
2618นางสาวจิราภรณ์ พรบังเกิดวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2619นางสาวซาเราะฮ์ เจ๊ะวังวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2620นางสาวณัฐฐินันท์ สมรวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2622นางสาวทิพยา หอยสกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2625นางสาวพนิดา บุญเกิดมาวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2630นางสาวรสรินทร์ โพธิ์นาแควท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2634นางสาววิภาวี แซ่พังวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2636นางสาวศิริพร แห่งสันเทียะวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2640นายฉัตรมงคล ส้มแป้นวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2644นายอภิรักษ์ ตรียวงวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2646นางสาวกัญญ์วรา สร้อยศิริกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2653นางสาวปภาวรินทร์ มุมทองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2683นางสาวพัชรี ทองเปลววท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2686นางสาววริศรา แก้วพิกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2690นายยุคพิชัย อยู่ญาติมากวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2694นางสาวกรกช อินทร์กันวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2699นางสาวเบญจรัตน์ มูลกันทาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2705นายกรกช ปทุมชาติวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2708นายกฤต อุ่นศิริวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2711นายจิระเวช กีรติกสิกรวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2712นายจิรัฐกาล ศรีสุขวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2717นายชานน ธีรากิจวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2718นายชานนท์ บุญคงวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2721นายทศพร ศรีสันติเวศน์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2723นายทัชระพล นิ่มรัตนสิงห์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2724นายทัยคม พรมเมตตาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2725นายทิวากรณ์ ยุตะกิจวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2726นายธนพชร์ ติยวรากุลวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2731นายนัฐกิจ ไพโรจน์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2734นายปรีชา ธานีวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2736นายปัญณวิทย์ วัฒนสันติ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2737นายปิยะพงษ์ พงษ์ธานีวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2738นายพงศธร สุมังคละกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2746นายมนัส พัดทองวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2747นายยุทธเกียรติ โพธิ์ศรีวงษ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2754นายศุภกร ชูตาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2756นายสันติภาพ จุลรักษาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2758นายสุเมธีชัย มาลีเลิศวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2759นายอัฑฒ์ ภาคคีรีวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2760นายอินทัช จันทร์ทองวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2763นางสาวบุศรา สะละแมศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
2764นางสาวพีรดา สังข์รอดศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
2765นางสาวอังสนา บุญเมืองศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
2767นางสาววัชรี พลพุทธาศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2
2769นายนราธิป สมิตเวชศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2
2770นางสาวกฤชสร เล็กใบศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2771นางสาวจิตตวดี อินโสศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2772นางสาวจุฑาทิพย์ มั่งพงษ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2773นางสาวชญาภา พุทธศิริศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2776นางสาวติณนวินทร์ตรา นุศาสตร์สังข์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2779นางสาวนิศามณี ลิมป์สุริยพรศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2784นางสาวสิริมา พันธุมวัดศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2787นางสาวอภิสรา จันทร์ผ่องศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2789นายกิตติศักดิ์ ไชยฉิมพลีศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2790นายกุณฑล สืบสินธุ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2792นายชนก สวยแสงศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2795นายณัฎฐพัชร์ เตชินีทิโนทัยศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2797นายธนดล ปานล้ำเลิศศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2808นายเพรียวพันธ์ ประสารศรีศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2812นายศิริคุปต์ เพชรบัวศักดิ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
2814นายสุริยัน จันทราศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-