บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะสังคมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1691นางสาวโชติกา ปัทมาภรณ์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1692นางสาวนฤมล ถนอมพงษ์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1693นางสาวเปรมหทัย ธรรมเกษรกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1694นางสาวพัทธมน พีรรังสิกรกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1695นางสาวรมิดา จงน้อมกลางกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1696นางสาวรุ่งอรุณ มูลชนะกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1697นายคมสัน แซ่เลี่ยงกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1698นายจิณณวัตร เลิศประดิษฐ์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1699นายณัฐพนธ์ โสใหญ่กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1700นายพร้อมพงศ์ รักษ์อารีกุลกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1701นายพีรพล คุมพรรคกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1702นายภัทรดนัย สุศิวะกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1703นายวิทวัส มีโฉมกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1704นายสุภยศ สิริโชคดีกุลกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1705นางสาวกรวรรณ โคตรชมภูกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1706นางสาวกวีณา บูรมิตรกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1707นางสาวกสิณา คัมภิรานนท์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1708นางสาวจตุพร วงศ์ประทุมกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1709นางสาวจัสมิน วงษ์เดอรีกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1710นางสาวจิดาภา หนูมากศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1711นางสาวชวิศา จาระเวกกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1712นางสาวณิชนันท์ หงษ์งามกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1713นางสาวดลหทัย สายสุวรรณกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1714นางสาวประภัสสร สาธุรัตน์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1715นางสาวพรทิวา ศรีจันทร์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1716นางสาวรณิดา เซียะกี่กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1717นางสาวรัฐธณา ปลิวศรีแก้วกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1718นางสาวศิวภรณ์ กรีสวัสดิ์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1719นางสาวสุภาธณัฐ ขวัญนาคกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1720นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพ์ชัยกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1721นายกิตติพันธ์ บุตรเจียมใจกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1722นายฉัตรพงศ์ ปิ่นปั่นกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1723นายวัชรพงศ์ ศิริมาสกุลกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1724นายศราวุธ สุสิงห์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1725นางสาวเจนจิรา ขวัญเจริญกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1726นางสาวณิชารีย์ สามัญกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1727นางสาวปิยนันท์ นิ่มดำกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1728นางสาวพรชนก สองคำชุมกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1729นางสาวรวิภา ขัดทะเสมากศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1730นางสาวสุดาลักษณ์ ปงแก้วกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1731นางสาวสุธิดา ศิริสวัสดิ์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1734นายชัยภัทร แก้วจรัสกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1735นายพิตรพิบูล ลิมป์ฉวีวัฒน์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1736นายอนุรักษ์ ศุกระสุริยะกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1737นางสาวกมนณัฏฐ์ เนาสราญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1738นางสาวกมลพรรณ ดวงชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 1
1739นางสาวกุลนที โค้ววารินทร์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 1
1740นางสาวขณิฐา อบเชยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 1
1741นางสาวจิรภัทร์ จิรธนาธรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1742นางสาวเฉลิมรัตน์ ฉัตรทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1743นางสาวชญาวี ณ นครบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1744นางสาวชนกานต์ อนันตพรกิจบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1745นางสาวชัญญา อัจฉริยแพศว์กูลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1746นางสาวชาลิสา สุวรรณนิพนธ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1747นางสาวณัฐธิดา โกศลรอดบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1748นางสาวนาฏวดี สวนศิลป์พงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1749นางสาวบุญรัตน์ อังคุละนาวินบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1750นางสาวเปมิกา เทพรักษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1751นางสาวพรพรรณ ปานปิ่นแก้วบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1752นางสาวพลอยชนก สุภาพงศ์พาณิชบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1753นางสาวแพรวา สุวรรณบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1754นางสาวภคินี สัมพันธ์สมโภชบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1755นางสาวภัทรีพรรณ จันทร์เพ็ชรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 1
1756นางสาวมณีนพรัตน์ เลิศกิตติมศักดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1757นางสาวศาธิญา จันทวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1758นางสาวสโรชิณี พูลสวัสดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1759นางสาวสุรีรัตน์ เซ็นสมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 1
1760นางสาวเสาวลักษณ์ คชฤทธิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1761นางสาวอมรรัตน์ จิตต์ธนภัทร์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1762นางสาวอรวรา โกมุติบาลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1763นายคณิน อังศุนิตย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 1
1764นายนพกร อัศวมณีพรรณบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 1
1765นายน้ำมนต์ แก้วชะเนตรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1766นายศุภโชค นาคพงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1767นายอธิป ขจรฤทธิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1768นางสาวกมลณัช ลิ้มศิรปภาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1769นางสาวกมลพรรณ ยุตตะไพบูลย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1770นางสาวกฤษณา ตโมหรณวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1771นางสาวกฤษติญา พันธ์จันทร์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1772นางสาวกวินทิพย์ หิมทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1773นางสาวกัญญาพัชร มีคุณเสริฐบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1774นางสาวกาญจนา อินทะรังษีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1775นางสาวกิตติยา ตั้งไพโรจน์วงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1776นางสาวกิติยา เฉลิมปกิตตินันท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1777นางสาวกุลธิดา ลักษณะพิศิษฐกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1778นางสาวกุลภาญา ทองกุลธนันท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1779นางสาวเขมิกา คารวนันทน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1780นางสาวจิตติมา อังศุวรพฤกษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1781นางสาวจิรัชยา เพ็ชรเล็กบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1782นางสาวจิรัฐติกาล ดาราดวงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1783นางสาวจิราภรณ์ ดิเรกวัฒนกุลชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1784นางสาวจิรารัช เฉยรอดบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1785นางสาวชนกสุดา วังงามบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1786นางสาวชนม์นิภา กิจประยูรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1787นางสาวชนิภา ศาลางามบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1788นางสาวชลนิภา สิงห์สาทรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1789นางสาวชลิดา เจริญพรอุดมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1790นางสาวชิโนรส เศียรอุ่นบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1791นางสาวฐิติชญา ไข่ช่วยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1792นางสาวฐิติชญา ศรนารายณ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1793นางสาวณัฏฐนันท์ วีระอมรกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1794นางสาวณัฏฐนิข ปุรินทราภิบาลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1795นางสาวณัฏฐา ปรีดาวิจิตรกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1796นางสาวณัฐชา พุกกะนะสุตบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1797นางสาวณัฐนันท์ ภู่ประเสริฐบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1798นางสาวณัฐปภัสร์ ธรรมสรรค์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1799นางสาวณิชกุล ลันทาวนิชบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1800นางสาวตรีรัชต์ บุญวรุณพิทักษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1801นางสาวธนาทิพย์ แซ่ฉั่วบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1802นางสาวธัญชนก เศวตจารุทัตบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1803นางสาวธัญญา กฤษณา ธัวรีล่าบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1804นางสาวธัญณรัตน์ ศรีดิษยาวัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1805นางสาวธันชมน รัตนพันธ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1806นางสาวนทีกานต์ กาญจนาโรจน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1807นางสาวนภัสวรรณ อ้นสายบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1808นางสาวนภัสสร ถนอมศักดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1809นางสาวนรินธร เชาวนะกิจบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1810นางสาวนลินณิชา ธีรวิทยาอาจบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1811นางสาวนัทชา เจียงศิริศุภวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1812นางสาวนัทธมน ไทยวัฒนาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1813นางสาวบุญนภา นภาพงศ์สุริยาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1814นางสาวเบญจรัตน์ สลัดทุกข์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1815นางสาวปนัดดา สอนอินทร์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1816นางสาวประภาพร อ่อนด้วงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1817นางสาวปวีณ์กร เจตานนท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1818นางสาวปาณิศา จันทาทุมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1819นางสาวปานตะวัน ไวยกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1820นางสาวปาริชาติ แปลกลำยองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1821นางสาวปิยาพัชร แซ่ลิ่มบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1822นางสาวพรธิดา พนมวันบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1823นางสาวพรรณกาญจน์ สามเกลียวบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1824นางสาวพลอยพัชชา วุฒิวิชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1825นางสาวพลอยไพลิน ภิญโญโภคินบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1826นางสาวพลอยลภัส บุญกว้างบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1827นางสาวพิชญา โชติขจรไทยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1828นางสาวพิญญานันท์ ยุเรศรัตนานนท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1829นางสาวพุธิตา หาญลำยวงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1830นางสาวภัทรดา สุวรรณน้อยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1831นางสาวภัทราภรณ์ เสี่ยงบุญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1832นางสาวภาณิชา สัจโพชน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1833นางสาวลลดา เลิศธนปัญญารุ่งบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1834นางสาวลลิตา สมวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1835นางสาววรรณิดา เลิศสวัสดิ์วงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1836นางสาววรารัตน์ พจนีย์นนท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1837นางสาววริศรา พวงสุวรรณบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1838นางสาววริษฐา จันทะพันธ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1839นางสาววัสสิกา ภู่เอี่ยมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1840นางสาวศศิประภา ชัยชะนะบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1841นางสาวศศิปรียา แจ่มโอภาสบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1842นางสาวศิริภาภรณ์ เทียนทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1843นางสาวศิริรัตน์ สมประเสริฐบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1844นางสาวศุภกานต์ ศรีบุญเรืองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1845นางสาวศุภรัสมิ์ คงสมพรตบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1846นางสาวสวนีย์ สุทธิอาจบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1847นางสาวสิริเพ็ญ ชินชนานุภาพบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1848นางสาวสุดารัตน์ ปะลาวัลย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1849นางสาวสุภัทตรา กองแก้วบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1850นางสาวเสาวภาคย์ ผสมทรัพย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1851นางสาวหทัยชนก นาบุตรบุญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1852นางสาวอนรรฆวี สอนธรรมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1853นางสาวอริสรา แสงธงทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1854นางสาวอริสา เกษพ่วงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1855นางสาวอริสา อินต๊ะปวนบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1856นางสาวอักษราภัค ศิลาภากุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1857นางสาวอัจฉริยา ตนะศุภผลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1858นางสาวอัญธิการ์ กองเขียวบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1859นางสาวอัญมณี คงเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1860นางสาวอารียา ศิวะเสนบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1861นายกานต์เดช สงเขียวบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1862นายจตุพร วัฒนะเวชศักดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1863นายเจษฎากร เพ็งสะและบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1864นายธนกร จรัสวศินกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1865นายธนเบศร์ จัตตุวัฒนาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1866นายนิรภัฏฐ์ โอภาสพรชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1867นายปารณัท กาญจนฤกษ์ชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1868นายพชร เศรษฐพานิชบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1869นายพุทธินันท์ เมืองแมะบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1870นายภัทรยศ รัตนชายบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1871นายภาคภูมิ ชาติชวลิตสกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1872นายภูดินันท์ วงศ์อารีย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1873นายศิวกร เจริญศรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1874นายสรกฤต อรุณโสภาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1875นายอภิชาต ไอสุวรรณดาราบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1876นายอิทธิพันธ์ โพธิ์สุขบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1877นางสาวกิ่งกาญ ศรีรัตนกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1878นางสาวจิชากร มิตรรักบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1879นางสาวจุฑาทิพย์ รุจิดามพ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1880นางสาวชนานนท์ พรมมานนท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1881นางสาวชมภูนุช กลิ่นมาลีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1882นางสาวชุตินันท์ วงศ์สวรรค์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1883นางสาวณัฐชาวริศ ลักษมีวิโรจน์กุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1884นางสาวนนท์ชนก กิตติธรรมโชติบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1885นางสาวนพภัสสร แก้วพิกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1886นางสาวนภสร ผ่องผลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1887นางสาวนุชนาฏ ฐิติกาญจนคุณบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1888นางสาวบุญจุฑา รุ่งเลิศมณีพงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1889นางสาวปวีร์ลดา ศรีเรืองเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1890นางสาวภัชธภีม สภณกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1891นางสาวภัทรานิษฐ์ ภูหริรักษ์สกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1892นางสาวมุกดา แซ่ตั้งบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1893นางสาวรวิกร หัสษะวีระเดชะบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1894นางสาววณิชญา นิลพัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1895นางสาววรรัตน์ เกตุพิชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1896นางสาววริศา ฤทธินภากรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1897นางสาวศิรดา สวัสดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1898นางสาวสุวดี สุขประเสริฐบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1899นางสาวอารียา แซ่ฝ่านบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1900นายกรพล แซ่โค้วบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1901นายกฤษฎาพงศ์ ป้อมเสมาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1902นายชัยธัช พร้อมพัฒน์ธำรงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1903นายณัฐพนธ์ ธีระวรัญญูบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1904นายทัตเทพ ประสิทธิสรรหาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1905นายธนพัชร แซ่เหลียวบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1906นายธนาฒย์ ปุนนจิตบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1907นายธนินท์ เอกมนสิการบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1908นายธัชพล วรวิริยะประเสริฐบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1909นายธิติ แก้วไพทูรย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1910นายนันทวัฒน์ มณีนิธิพัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1911นายพีรณัฐ วีรเสนีย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1912นายภาณุวุฒิ ภักดีวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1913นายภูสยาม เทโพธิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1914นายยศกร เด่นชูวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1915นายวีระคุปต์ ปานขวัญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1916นายวีระพัฒน์ ผังกิจเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1917นายศักดิ์สิทธิ์ ลาภมหาประเสริฐบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1918นายสุขสันต์ แซ่ด่านบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1919นายอุดมทรัพย์ แก้วสะแสงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
1920นางสาวกนิษฐา รามขาวบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1921นางสาวกนิษฐา ส่งจิตต์สวัสดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1922นางสาวกมลวรรณ พิมพ์เกตุบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1923นางสาวกมลา รัตนประภากรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1924นางสาวกรชวัล กลั่นเกษรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1925นางสาวณัฐณิชา หลายชั้นบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1926นางสาวธนกร กริชกำชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1927นางสาวธันยธรณ์ สรรค์วนิชพัฒนาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1928นางสาวธีรารัตน์ มีชัยประสิทธิกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1929นางสาวนวมลลิ์ กะจะวงษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1930นางสาวนันทิชา เทวกุล ณ อยุธยาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1931นางสาวนิพพิทา อินทรเสนาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1932นางสาวผกามาศ วัฒนภักดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1933นางสาวพิงงา ซ่อนทรัพย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1934นางสาวพิธพร แดงผจญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1935นางสาวภัทรวดี เกียรติสันติกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1936นางสาวภัทริดา เรืองฉายบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1937นางสาวภาษิตา เหล่ากิตติวัฒนาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1938นางสาวมานิดา สกุลวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1939นางสาวเมธีรัตน์ เฉลยศาสตร์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1940นางสาววรรณรัตน์ อารักษ์คุณากรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1941นางสาววรางคณา เกิดกรุงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1942นางสาวสมฤทัย สว่างแก้วบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1943นางสาวสมิตา แสนหาญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1944นางสาวสิริยากร เห็มนนท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1945นางสาวสิริรัตน์ มินทนนท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1946นางสาวสุดานุช พรรณเทวีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1947นางสาวสุธิดา หาอุปละบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1948นางสาวอริยทรัพย์ สุขสุศักดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1949นายฉัฐวัฒน์ แซ่อึ้งบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1950นายชาญยุทธ ตั้งดำรงธรรมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1951นายชานน เพ็ญดาราบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1952นายฐิติพงศ์ มีสุขบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1953นายณฐพงษ์ ชินนภาแสนบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1954นายณัฐภูมิ คงทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1955นายธีระพันธ์ ไฉไลประภาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1956นายนิธินันท์ อนุคฤหานนท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1957นายพศุตม์ เภกะนันทน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1958นายวชิรวิทย์ วชิรเขื่อนขันธ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1959นายศุภกฤต พิทักษ์พรเกษมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1960นายสารัช จึงพัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1961นายสิปปกร ธาดาธีระกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1962นายสิรวิชญ์ เหาตะวานิชบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1963นายอนุสรณ์ ครุธาพันธ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1964นายอาสาฬห์ กรีพลฤกษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
1965นางสาวกฤษฎาพร เอื้อจรุงเดชบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1966นางสาวจรรธร ลายสังข์ทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1967นางสาวจุฑาภรณ์ แย้มวรกุลชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1968นางสาวจุฑารัตน์ รักดอกกลางบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1969นางสาวชญาณี หวังผลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1970นางสาวญาชิตา จิตภัทรสิริกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1971นางสาวเณศรา เอกสรกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1972นางสาวธมนวรรณ เหมือนจันทร์เชยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1973นางสาวธาริณี ผดุงวิจิตรชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1974นางสาวนวพร น้อยหาดบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1975นางสาวนันทวัลณ์ คิดสง่าบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1976นางสาวนิศารัตน์ ช่วยไชยศรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1977นางสาวปราดา เชียงกาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1978นางสาวปาริฉัตร ตระกูลพานิชย์กิจบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1979นางสาวปาริชาต เนียมรุ่งเรืองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1980นางสาวพรวิภา วานนท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1981นางสาวภาวศุทธิ์ แก้วบุญมาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1982นางสาวมนัสนันท์ เจนกลางบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1983นางสาวมาลินี หมันหล๊ะบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1984นางสาวรัชนีวรรณ หวั่นวะดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1985นางสาววัชรี บรรณาลัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1986นางสาววิชญา พิมลศรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1987นางสาววิภาพร คำพันธ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1988นางสาววิลาวัลย์ กลอกกระโทกบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1989นางสาวศิรประภา แก้วขจรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1990นางสาวศุภัทรา รชตะจีระพัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1991นางสาวศุภิสรา สุพรรณเภสัชบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1992นางสาวสนานันท์ สังข์ดาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1993นางสาวสรัลชนา วงค์ปัญญาดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1994นางสาวสิริรัตน์ ศรีสงครามบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1995นางสาวสุทธิดา โสมะภีร์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1996นางสาวอภิญญา สิงห์ดงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1997นางสาวอริสา เอื้อราษฎร์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1998นางสาวอินทิพร จันหอมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
1999นายขจรเกียรติ ชัยสิริรุ่งเรืองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2000นายชวรัช มานะกิจสมบูรณ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2001นายณพวีร์ ศรีพงษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2002นายธนพล สมจิตรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2003นายธนาวัฒน์ คงอภินันทน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2004นายปิยะพัฒน์ กวินอภิธานบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2005นายปิยะวัฒน์ สุนทรโชติบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2006นายรัชพล นภาพรรณรายบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2007นางสาวกนกวรรณ แนวหน้าบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2008นางสาวกนกวรรณ อะศิพงษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2009นางสาวกนกอร ทรัพย์ศศิวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2010นางสาวกรรณิกา เถื่อนเทศบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2011นางสาวกัญจนาพร ลอยครบุรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2012นางสาวขวัญทิพย์ มิตรกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2013นางสาวจันทกานต์ ภาคภูมิบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2014นางสาวชนินาถ ตุรงคราวีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2015นางสาวชลธิชา จริตงามบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2016นางสาวฐานิส ปริยุปมลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2017นางสาวณิชรัตน์ พานิชกรณ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2018นางสาวทอฝัน โทมัสบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2019นางสาวธัญกร ภู่ธรรมศักดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2020นางสาวธัญยภรณ์ พรตปกรณ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2021นางสาวนฤมล พูลสวัสดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2022นางสาวนัทธมน อรุณวรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2023นางสาวนิรัชชา บงกชศิริกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2024นางสาวปวีณา บุญยงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2025นางสาวปาริชาติ ห้าวหาญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2026นางสาวพรสกาว ก่อเจริญสกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2027นางสาวพัชรี จิตรสวัสดิ์รักษาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2028นางสาวพุทธรักษา ไชยนุวัติบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2029นางสาวแพงแพร จันทร์ศรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2030นางสาววริศรา ศิรมลพิวัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2031นางสาววิชชาณี หมื่นทิพย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2032นางสาววีณา เคนท้าวบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2034นางสาวสุชานาถ ปานประสงค์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2035นางสาวสุทธินันท์ พัฒนไพรสณฑ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2036นางสาวสุธิตา สุขสมบูรณ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2037นางสาวสุนทรียา นิมาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2038นางสาวสุรีรัตน์ เรืองฤทธิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2039นางสาวหทัยทิพย์ ศรีโตบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2040นางสาวอังควิภา หัตถกรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2041นายกฤตภาส อิ่มสอาดบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2042นายกวิน บุญทวีสมบูรณ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2043นายเกียรติศักดิ์ สุขพันธ์ดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2044นายชาคริส บุญเฉลียวบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2045นายไชยพัศ ตันทวีวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2046นายณัชพล จิตวิริยานันท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2047นายณัฐพงษ์ รสโหมดบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2048นายณัฐวัชร นวลพลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2049นายธนบดี จันทร์สมวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2050นายธนภัทร ผลเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2051นายปกรณ์ วนาประเสริฐศักดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2052นายพัชรพล ตาลเสี้ยนบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2053นายรวิสุต เชียวจังบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2054นายวัทธิกร วงศ์หล่อบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2055นายวีรวิทย์ พรหมาลิขิตบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2056นายศิวะ แซ่โค้วบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2057นางสาวกมลพรรณ ฟองคำวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 1
2058นางสาวรังสิมาภรณ์ ธูปกระแจะวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 1
2059นางสาวสุกัญญา บำรุงภักดิ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 1
2060นางสาวชุติภา กาทาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2061นางสาวนุสบา กิตติธรกุลวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2062นางสาวรสสุคนธ์ อินทรเทพวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2063นางสาววรรณศิณี พูลพิพัฒน์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2064นางสาวสุนันทา นามคงวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2065นายชนิตพล อัฐวงศ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2066นางสาวกชกร ฉันทจิตปรีชาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2067นางสาวกัญญาวีร์ นาบุญวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2068นางสาวกันตพร มากอ้นวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2069นางสาวจริยา พรมท้าววท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2070นางสาวจินดาหรา พันธ์เลิศวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2071นางสาวจิรัชญา สายแวววท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2072นางสาวจิรัฏฐา วิลัยวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2073นางสาวเจติยา บุญระมีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2074นางสาวชลนที แดนสงบวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2075นางสาวฐานิต นุกูลราษฎร์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2076นางสาวฐิตาพร เจริญพรวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2077นางสาวฐิติขวัญ ไวยเดชวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2078นางสาวณัฐธิดา บุตรอำคาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2079นางสาวดวงจันทร์ ปัญยะสาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2080นางสาวนภา จงจินากูลวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2081นางสาวเนตรศรา พงศ์ธนพจน์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2082นางสาวปราณปรียา ศรีธรรมาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2083นางสาวปริฉัตร พลเยี่ยมวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2084นางสาวปริยาภัทร แตงมณีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2085นางสาวพชรพรรณ ชาญประโคนวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2086นางสาวพภัสสรณ์ จารีแผนเสือวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2087นางสาวพรทิพย์ ภาคพูลวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2088นางสาวพรรณระวี สุเพียรวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2089นางสาวพิมพ์ใจ คูจ้อยวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2090นางสาวภัททิตา ชุ่มฉิมพลีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2091นางสาวมินตรา อิ่มสมบูรณ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2092นางสาวเมธาวี แซ่เตียวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2093นางสาวรชาพร ต้องประสงค์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2094นางสาวรวีวรรณ ศรียาภัยวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2095นางสาวรุ้งเพชร สิงห์นาวารัตน์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2096นางสาวลลินน์ จอมคำสิงห์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2097นางสาววราภรณ์ มูลวงศ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2098นางสาววัชราภรณ์ ถนิมกาญจน์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2099นางสาววาริณ สุภผลวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2100นางสาวศศินิภา โสรถาวรวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2101นางสาวศันสนีย์ แย้มกลิ่นวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2102นางสาวศิริประภา ชมพูพันธ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2103นางสาวศิริภัสษร ระฆังทองวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2104นางสาวสุณิษา เจริญใจวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2105นางสาวสุดารัตน์ คำด่านวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2106นางสาวสุทธิดา เมฆกระจ่างวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2107นางสาวสุธิมา เกษมราษฎร์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2108นางสาวสุพัตรา ปลื้มมะลังวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2109นางสาวสุภาภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2110นางสาวอาทิตยาภรณ์ ทองไชยวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2111นายกิตติ เดชกุลรัมย์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2112นายกิตติทัต สิงโตวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2113นายกิตตินนท์ ภักดีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2114นายกิตติพงษ์ สีหะวงษ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2115นายคมกฤษณ์ พุ่มสารีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2116นายจิตริน วรินทรเวชวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2117นายจิรวัฒน์ ภู่สุดแสวงวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2118นายชวภัณต์ จันทร์โพธิ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2119นายชัชวาล วนิชาชีวะวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2120นายเชษฐา ปัญญารักกิจวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2121นายฐิตินันท์ สีถันวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2122นายทศพล ธิบัวพันธ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2123นายเทพทัต นิ่มนวลวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2124นายธนกฤต กิ่งเกาะยาววท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2125นายนิธิศักดิ์ ผลยิ่งวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2126นายพรพงษ์ นราศรีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2127นายพีระศักดิ์ บุญธรรมวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2128นายภาณุวิชญ์ นาสาลีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2129นายวรภพ เกิดสมบูรณ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2130นายวเรศ ศรลัมพ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2131นายวิสุทธิ์ คุณรัตนชัยวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2132นายสง่า แพงดีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2133นายสุภัทชัย เพ็ชรซีกวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2134นายสุรศักดิ์ มุทาพรวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2135นายอรรณพ กุลวิริยวัฒน์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2136นายอัทธนีย์ เทียนทองวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2137นายอิศวเรศ พูลสวัสดิ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2138นางสาวณัฐทิตา แกมทับทิมศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2139นางสาวทักษพร เสถียรรูปศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2140นางสาวนลินนิภา ลอยถาดทองศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2141นางสาวนวลกมล คงนาหมู่ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2142นางสาวปฐมรัตน์ ยางจันทร์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2143นางสาวพิชชากานต์ วงศ์วศินศักดิ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2144นางสาวพิมพ์ชนก ชนะบุญศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2145นางสาวแรงรอง กิติพงศ์ปกรณ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 1
2146นางสาววิรารัตน์ อั๋นประเสริฐศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2147นางสาวสิดาพร อรัญโสตร์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2148นางสาวสิริวิมล วิลัยศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2149นายกีรติ เกตุรัตนมาลีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 1
2150นายฤทธิเกียรติ งามสมศักดิ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2151นายวัฒนา กีรติชาญเดชาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 1
2152นายวัฒนา ธรรมลังกาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2153นายสรายุทธ เสือเย๊ะศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 1
2154นางสาวกชามาส สมอร่ามศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2155นางสาวกันธนากาญจน์ อินทศรศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2156นางสาวญัลวาตีย์ ระเด่นกุลศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2157นางสาวฐิติยา พลชัยวงศ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2158นางสาวณัฐริญา ไชยปัญญาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2159นางสาวธิดารัตน์ แผนพรหมศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2160นางสาวบุษกร สอบสอนศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2161นางสาวบุษญมาศ พงษ์พิทักษ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2162นางสาวปรัชนาร์ ศิระวนาดรศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2163นางสาวพักตร์พริ้ง ฤกษ์ปาณีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2164นางสาวแพรวพรรณราย พงษ์รักษ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2165นางสาวแพรวา จามรนาคศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2166นางสาววิรินทร อ่างคำศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2167นางสาวสมิลัน มานมานศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2168นางสาวหทัยภัท ทิสยากรศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2169นางสาวอาภรณ์ วรพฤกษ์กิจศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2170นายณัฐษพงษ์ เลิศสรรพทรัพย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2171นายธนัท จงจิระศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2172นายธีรพันธ์ ธรรมสารสมบัติศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2173นายนัทธพงศ์ ชาตรีนุวัฒน์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2174นายปราติหารย์ มีคุณศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2175นายพีรวัฒน์ พูนสวัสดิ์พงศ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2176นายภูวริศ สันติวราวิทย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2177นายศรีศักดิ์ พจน์พานิชศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2178นางสาวการุณยรักษ์ เพลินหัดศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2179นางสาวชญาณี มณีธนูศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2180นางสาวชญาดา อิทธิพงษ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2181นางสาวชนากานต์ อุ่ยพานิชศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2182นางสาวดาปนีย์ อนันตพัฒนพงศ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2183นางสาวนนทิยา ผิวโตศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2184นางสาวนพวรรณ เวชวิบูลย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2185นางสาวนานา นาคพงษ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2186นางสาวบุษกร โชตินนทพรศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2187นางสาวเบญจพร พงษ์เกษตรการศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2188นางสาวปทิดา พุ่มประจำศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2189นางสาวปิยะรัตน์ ศึกษาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2190นางสาวพรลภัส สมท่าศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2191นางสาวพริมรตา รัตถาภรณ์กุลศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2192นางสาวพัชรพรรณ สังขลักษณ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2193นางสาวพัณณิดา รองสูงเนินศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2194นางสาวรัชญาพร ปราบเพชรศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2195นางสาววรรณวนัช วงษ์ดาวศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2196นางสาวศศิธร จันธิมาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2197นางสาวสุดารัตน์ วงค์กาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2198นางสาวสุธาสินี สุนทรธรรมศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2199นางสาวสุนทรีพร ตาดทองศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2200นางสาวสุรางคนา ชัยวงค์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2201นางสาวอรกานต์ สำเร็จประสงค์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2202นางสาวอัจฉรา ลิขิตวงศ์ตรีศรีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2203นางสาวอาทิตยา ปักสังคะเนย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2204นางสาวอุนนดา คำพลศักดิ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2205นายกฤติเมธ วรรณวิสุทธิศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2206นายเกียรติวุฒิ จูงจิตไพบูลย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2207นายนวพรรษ เสนาะศัพท์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2208นายนวัต จันทร์หอมศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2209นายพรพิพัฒน์ มะลิวัลย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2210นายพิภัทรชัย เจนประภัสสรศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2211นายไพศาล สุริสายศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2212นายภัทรมงคล ดอกแย้มศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2213นายภูมิสิทธิ์ ธนพงษ์ภิรมย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2214นายไม้เอก มาลากรณ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2215นายรวมกัน วาณิชสำราญศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2216นายรัชภัทร สามบุญมีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2217นายวรณัฐ สุขวณิชศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2218นายวุฒิชัย มั่งคั่งศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2219นายสรวีย์ ธนะไชยศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2220นายอธิปราษฎร์ กัณหาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2221นายอัครชัย ศรีทองอินทร์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2222นางสาวกชพร อสัมภินทรัพย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2223นางสาวกาญจนา กลิ่นบางยุงศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2224นางสาวพิรญาณ์ บุญบำเรอศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2225นางสาวภาวิณี พรรณวานิชศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2226นางสาวมีจาญา ภู่ป้อมศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2227นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีนาทมศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2228นายธนดล ดาอินวงค์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2229นายธาราพงษ์ เจริญธนะจินดาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2230นายธีรเทพ วงศ์ราชศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2231นายสมมาตร โตเหมือนศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2232นางสาวกัญญารัตน์ ศรีจันทร์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 1
2233นางสาวเกศฤดี หาญพิพัฒน์พงศาบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 1
2234นางสาวชุติกาญจน์ วิชชาพิณบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 1
2235นางสาวณัฐชนก อนันต์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 1
2236นายธานัท แจวสกุลบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 1
2237นางสาวกนกกร ดวงมาลาบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2238นางสาวกนกวรรณ อู่ตุ้มบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2239นางสาวจิราวรรณ เปรมสุนทรบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2240นางสาวจีรวรรณ ณ ระนองบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2241นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้วบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2242นางสาวดลฤดี ร่วมรักบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2243นางสาวธนกร หงษ์ยนต์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2244นางสาวธนพร พุฒิทานันท์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2245นางสาวธนวรรณ บุญศรีพรชัยบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2246นางสาวธันยพร ศรีผ่านบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2247นางสาวนนทกา จิรวิทยาภรณ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2248นางสาวนรกาญน์ จิระเลิศนันท์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2249นางสาวบุญญิสา ศรีวิจิตรปภรณ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2250นางสาวบุษรินทร์ บุญสนธิบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2251นางสาวประภัสสร พันฉนวนบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2252นางสาวผัลย์ศุภา แสงศิริฉายบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2253นางสาวพัชรี พาตินธุบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2254นางสาวภัทราภรณ์ พิณทุกานนท์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2255นางสาววรรณกาญจน์ สุขเสวบัณฑิตบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2256นางสาววรามล เอี่ยมภากรบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2257นางสาววาณี วงษ์เอกอินทร์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2258นางสาววิจิตตรา อร่ามดิลกรัตน์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2259นางสาววิชาดา ปภพปัญจพัชบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2260นางสาวศรศวรรค์ หวังเจริญรุ่งบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2261นางสาวศศิธร ยังกิวบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2262นางสาวสวรินทร์ กมลเลิศบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2263นางสาวสิรวดี อินทร์จันทร์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2264นางสาวสุดารัตน์ ศิลป์เจริญบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2265นางสาวสุทธิดา เจียรพินิจนันท์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2266นางสาวสุภัสสร สุ่มติ๊บบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2267นางสาวสุวิดา เรืองพรวิสุทธิ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2268นางสาวอทิตยา พรหมขวัญบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2269นางสาวอภิชญา บุรพงศ์บัณฑิตบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2270นายสมิทธิ อยู่สบายบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2271นางสาวกนิษฐา กุหลาบเลิศบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2272นางสาวกมลพรรณ โชติสวัสดิ์รักษาบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2273นางสาวกวินนา พันธ์สอาดบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2274นางสาวกุลนิษฐ์ สาสนเวชช์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2275นางสาวเกร็ดมุก จิณะบุตรบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2276นางสาวจิดาภา มุนิกุญชรธรรมบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2277นางสาวญานิกา วิจิตรศรีบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2278นางสาวณัฐชนัญ ปุณยกมลพงศ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2279นางสาวณัฐิดา รุธิระวุฒิบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2280นางสาวณัทกฤต ภู่แดงบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2281นางสาวทองนพมาศ โพธิ์สวัสดิ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2282นางสาวนภสร ตั้งพิทยาเวทย์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2283นางสาวนัจนันท์ รื่นแสงโสมบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2284นางสาวนันทนา โฉมประเสริฐบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2285นางสาวปรียารัตน์ เสาร์เพ็งบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2286นางสาวปาณิสรา อุทัยวรรณบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2287นางสาวปารีณา ทองนาคบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2288นางสาวปาลิกา ภู่ประทุมบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2289นางสาวปาลิตา เจริญกรวิจิตรบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2290นางสาวพรรณพัชร ทักษิณาบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2291นางสาวพัชร์ณิชา อมรฉันทนากรบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2292นางสาวพัทธมน บุญเลิศกุลบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2293นางสาวพาขวัญ มิลินรัชตพัทธ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2294นางสาวพิมพกานต์ ศรีปรุบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2295นางสาวเพ็ญพิชชา หัตถินาทบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2296นางสาววริณทร จงสงวนดีบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2297นางสาววัชราภรณ์ เสนนันตาบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2298นางสาววิศัลย์ศยา หงษ์สุทธิบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2299นางสาวศุภิสรา จันทร์ผาสุขบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2300นางสาวสุชาดา ตรียสกุลบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2301นางสาวสุพพัตรา มณีจักรบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2302นางสาวสุภาพร พลแสนบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2303นางสาวอัญชิสา พงษ์สิตานนท์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2304นางสาวอุมาพร สุวรรณบุบผาบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2305นางสาวอุษณีษ์ ถนอมใช้บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2306นายกฤตวัชร์ สาครวัฒนานนท์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2307นายชยุตม์ ลีลาวิวัฒน์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2308นายณัฐภัทร ศาลาลอยบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2309นายดิษพงศ์ แสนสุดบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2310นายธีร์ หริสมบัติบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2311นายนาวิน ศิริคงบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2312นายปานชีวิตา กลับมิตรบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2313นายภวศิษฏ์ เมธาธีระนันท์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2314นายเมธพนธ์ จินดาแสงบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2315นายเมธัส อินทร์คงบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2316นายวรรธนัย หมั่นภักดีบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2317นายวรวรรธน์ วิบูลย์ศักดิ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2318นางสาวกนกวรรณ สัมฤทธิ์นันท์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 1
2319นางสาวชภาภัทร โสตถิอนันต์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2320นางสาวนวพร ฉัตรวิริยะเจริญร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2321นางสาวอริสา จันทราเทพย์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 1
2322นายกฤษฎา วงษ์วิวัฒนาวุฒิร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 1
2323นายธนโชติ อุยสุยร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2324นายภาคภูมิ สุทธิพันธ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 1
2325นางสาวกมลเนตร ประนมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2326นางสาวกรรภิรมย์ ภัทราคมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2327นางสาวเกวลิน ชัยวงค์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2328นางสาวเกวลิน โพธิปัตชาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2329นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ สุภาเสพย์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2330นางสาวจุฑามาศ หวังสวัสดิ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2331นางสาวชฎาธาร สุขสวัสดิ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2332นางสาวชฎารัตน์ ศิริกุลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2333นางสาวชนัญชิดา สอนดีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2334นางสาวชนัญญาพันธ์ ภาณุพงษ์สุรภาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2335นางสาวญาณิศา เพชรล้อมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2336นางสาวฐิติพร พรทิพย์เทวาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2337นางสาวณภัทร ศาสนอนันตกุลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2338นางสาวณัฐภัสสร กรอกกลางร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2339นางสาวธัญสมร คงพิทักษ์สกุลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2340นางสาวนพรัตน์ ชินปรเมษฐ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2341นางสาวนฤมล กำชุนร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2342นางสาวนันทิกานต์ คงเอียดร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2343นางสาวเนตรนภิส ละลิตกาลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2344นางสาวปวีณ์ธิดา ธิติรัตนพรร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2345นางสาวผุสดี เมฆตรูร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2346นางสาวพัทธ์ธีรา อินทุภูติร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2347นางสาวเพ็ญสกุล โจซิ้มร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2348นางสาวภิญญารัตน์ วินธิมาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2349นางสาวรวินันท์ จันทร์อัมพรร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2350นางสาวรวิพร เทพรสร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2351นางสาวระวีภัทรา สายสุวัณสิริร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2352นางสาวรัชนก ยิ้มละมัยร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2353นางสาวลักษิกา ชูรักษาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2354นางสาววริษฐา แก้วใสย์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2355นางสาววาศิณี สุจริตอภิรักษ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2356นางสาวศรัณยา คัมภิรานนท์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2357นางสาวสุนันทนา อุตะนะตะร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2358นางสาวสุพิมพกาญ สุทธะป๊อกร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2359นางสาวอริสรา ทวีศรีสุขุมนาถร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2360นางสาวอาริญา ธิกรรมพลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2361นายฉัตรชนก คชเถื่อนร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2362นายชานนท์ วันเนาว์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2363นายนัฐวุฒิ สายันต์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2364นายภานุวัฒน์ โรจนะรัตน์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2365นายรัฐกิตติ์ ภูวพัฒน์รวีกุลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2366นายรัฐติพงษ์ ลำพันธุ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2367นายศุภเดช คงเจริญฤทธิ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2368นายสรศักดิ์ จิตนาวสารร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2369นางสาวกรกมล เหลืองตรงกิจร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2370นางสาวกานต์ชนิต ดีนวนพะเนาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2371นางสาวจิณณ์พัชร์ นนท์ศิริร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2373นางสาวนุสบา ตรีมรรคร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2374นางสาวปทิตตา ฉายแสงร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2375นางสาวปัณรสี แคนยุกต์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2376นางสาวปุณยวีร์ ตรงกิจวิโรจน์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2377นางสาวพัชรีญา ฟองคำร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2378นางสาวมัชฌิมา บุญยุภูร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2379นางสาวรุ่งกานต์ วิจิตรจันทร์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2380นางสาวศิรินทรา โสภากุลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2381นางสาวอริสรา เวชเตงร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2382นายกฤษณ์พีระ รัตนธรรมศรีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2383นายธนพล อรุณวงค์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2384นายธิติสรรค์ วงศ์สุริยะเกษมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2385นายพลวัต พุ่มพิบูลย์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2386นายศักดิธัช พนารัตน์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2387นางสาวกนกภรณ์ จันโทรัตน์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2388นางสาวชนัฎา จันทะร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2389นางสาวชนิตา เชื้อวังคำร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2390นางสาวทรงรัตน์ ศิริวชิราภรณ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2391นางสาวธนัญญา การะเกตุร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2392นางสาวธันยธรณ์ เตียวนิชย์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2393นางสาวปรางชนัส แตงฉ่ำร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2394นางสาวปิยะพร อุรีรักษ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2395นางสาวพัณณิตา วงศ์วัชรโชติร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2396นางสาวมณีวรรณ ลิตโตร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2397นางสาวโยษิตา ไวยดาราร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2398นางสาววรรณนิการ์ นิลน้อยร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2399นางสาวศิรดา เพื่อช่อร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2400นางสาวสุพิชญ์ชญา กิตติ์พรศิริกุลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2401นางสาวสุภาสิริ แซ่จูร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2402นายกฤตพณ เทพวงษ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2403นายธันยธรณ์ วัลไพจิตรร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2404นายนราธิป โกตนร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2405นายนลธวัช ผดุงเกียรติร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2406นายโยธิน เฑียมเทวัญญ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2407นายวุฒิพร ศกุนะสิงห์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2408นายสุกนต์ธี สุขเกื้อร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2409นายอภิสิทธิ์ ศรีจันพรร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2410นายอานุภาพ เจริญพงษ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2411นางสาวกิติยาดา กลมเกลี้ยงร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2412นางสาวจิราภรณ์ บุญฤทธิ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2413นางสาวฐิติกานต์ ธรรมสอนร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2414นางสาวณัฐวรรณ ปานสอนร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2415นางสาวณัทชิยา ธนิตธนเฟื่องฟูร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2416นางสาวทิพย์สุคนธ์ แสงอรุณร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2417นางสาวธนัชพร เนตรศรีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2418นางสาวนภสิริ สดใสกิจร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2419นางสาวนัสริน ยีด่อเหล๊าะร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2420นางสาวปาลิดา กองพรมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2421นางสาวพิชญา บุญลึกร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2422นางสาวเพ็ญกวิณ วัฒนจังร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2423นางสาวมาริสา แสนสุขร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2424นางสาวยลดา นันทะจักร์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2425นางสาวสาธิดา พงษ์ศิริเดชร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2426นางสาวสิริมณี อิ่มอำพลศักดิ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2427นางสาวสุกัญญา ทิพงษ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2428นางสาวสุขุมาล ศิริเนตร์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2429นายชานนท์ ปรัชญาพิพัฒน์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2430นายวีรคุปต์ มไหศิริโยดมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2431นายสิทธิชาติ สุชาติร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2432นายอนุรักษ์ แก้วทองประคำร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-