บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะสังคมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1732นายกฤษณพงศ์ รักษ์สังข์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1733นายเฉลิมชนม์ กรีหิรัญกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1794นางสาวณัฏฐนิข ปุรินทราภิบาลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1826นางสาวพลอยลภัส บุญกว้างบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1922นางสาวกมลวรรณ พิมพ์เกตุบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2029นางสาวแพงแพร จันทร์ศรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2031นางสาววิชชาณี หมื่นทิพย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2033นางสาวศิวะนันท์ บำเหน็จพันธุ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2254นางสาวภัทราภรณ์ พิณทุกานนท์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2275นางสาวเกร็ดมุก จิณะบุตรบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2310นายธีร์ หริสมบัติบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2372นางสาวชุติมา นราอาจร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-