บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะสังคมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1732นายกฤษณพงศ์ รักษ์สังข์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1733นายเฉลิมชนม์ กรีหิรัญกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
2033นางสาวศิวะนันท์ บำเหน็จพันธุ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2372นางสาวชุติมา นราอาจร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-