บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1192นางสาวกนกภรณ์ ฤทธิรงค์สกุลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 1
1193นางสาวกรรณิกา ละล่ามกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 1
1194นางสาวจณิสตา กองคำกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1195นางสาวชนาธิป ใบยากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 1
1196นางสาวชนิถา จุ้ยประเสริฐกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 1
1197นางสาวชนิษฎา นุ่มอ่อนกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1198นางสาวดวงกมล แสงสว่างกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1199นางสาวธนพร อึ๊งมงคลชัยกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1200นางสาวนิสาชล อ่วมป่วนกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1201นางสาวพัฒนาวดี ใกล้ฝนกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1202นางสาวพีรยา ศิริสวัสดิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 1
1203นางสาวพุทธชาติ ศรีประไพกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1204นางสาวแพรวสุภา เหล่าศิริกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 1
1205นางสาววทันยา พานิชผลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 1
1206นางสาววิภาวี ทิพย์โพธิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1207นางสาวศศิธร สุวรรณประภากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 1
1208นางสาวสุดารัตน์ คำอั้นกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1209นางสาวสุพาณี แสงสินกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 1
1210นางสาวโสภิกา ศรีหิรัญกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 1
1211นางสาวอารียา คุ้มฉัยยากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1212นายกิตติพงศ์ สรรพสุขกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1213นายจักรพันธ์ บุญพิมลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 1
1214นายจารึก ภมรกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1215นายณราดล บุตรโสมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1216นายธนกฤต อัธยาจิรกูลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1217นายธีรนนท์ ออประยูรกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 1
1218นายบดินทร์ สินเจริญกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1219นายปริวัตร คำทากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1220นายยศธเนศ ทัศนภักดีกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 1
1221นายเลอศักดิ์ ตามากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1222นายวรากร บุญประเสริฐกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 1
1223นายวิทวัส จำปาทองกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 1
1224นายวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 1
1225นายวีรศรัณย์ จันทร์สุวรรณ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 1
1226นายอนุชิต พันธ์กงกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1227นายเอกพล โพธิขวัญกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 1
1228นางสาวกชามาส สิทธิวงค์เป็งกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 2
1229นางสาวกานต์รวี มีแก้วกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 2
1230นางสาวกิตติรัศมิ์ หนูสิทธิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 2
1231นางสาวณัฐติญา พุทธิโชติกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1232นางสาวณิชกานต์ วงศ์แก้วกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1233นางสาวณิชาพัฒน์ โคตะมะกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 2
1234นางสาวเพ็ญนภา แซ่ตั้งกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 2
1235นางสาวรุ่งนภา นิ่มตลุงกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 2
1236นางสาววริญญา หมัดหวังกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 2
1237นางสาวสายพิน ไร่หินถ่วงกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1238นางสาวสุพิชญา ทรัพย์ประเสริฐกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 2
1239นายกฤษณศักดิ์ มงคลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 2
1240นายกันตินันท์ รักนาคกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 2
1241นายคณิน พงษ์พิทักษ์วิเศษกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 2
1242นายชัชวาลย์ ชัยสว่างกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1243นายพชร ตรีธัญญากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1244นายพิชชากร นิธุรัมย์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1245นายพีรพงษ์ เนียมสีใสกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1246นายมารุตต์ แสงสุขกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 2
1247นายรณชัย ปังอุทากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 2
1248นายเลิศศักดิ์ นันนวนกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 2
1249นายศิวะ มหาดไทยกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 2
1250นายศุภณัฐ มนตรีนภากรกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 2
1251นายศุภณัฐ สารรัตน์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 2
1252นายสิทธิชัย สมประสงค์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 2
1253นายสิทธิพงศ์ สุวรรณคชกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1254นายสุริยัน ราชสารกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1255นายอนุรักษ์ ยั่งยืนกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1257นายอรรถพล ศิริมนูญกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1258นางสาวกมลลักษณ์ เผือกประพันธ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1259นางสาวกัญจน์ณิชา สุภาวิตากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1260นางสาวกัลยกร เวชกุลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1261นางสาวจุฑามณี อินทร์อุริศกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1262นางสาวชาลิสา ผิวครามกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1263นางสาวปวริศา โคติวงศ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1264นางสาวพิชญา เหล่ารักวิทย์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1265นางสาวพิชญาพร แพนแก้วกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1266นางสาวภัทริน ธนูศรกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1267นางสาวรัตนาวดี ปรุงเรือนกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1268นางสาวสรวีย์ เวียนพาณิชกุลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1269นางสาวสาธิดา บุญเกิดกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1270นายกิตติชัย ไชยเมืองชื่นกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1271นายฉัตรภณ วรรธนะวุฒิกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1272นายธรรมนูญ โพธิ์ตุ่นกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1274นายอภิชาต บุญกล่อมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1275นายอัคคพน อนันต์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1276นางสาวกชพร ภูศรีสมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1277นางสาวกอบกาญจน์ ภู่พวงกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1278นางสาวชนกสุดา วงค์วิสุทธิ์ศิลป์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1279นางสาวทาริกา มีบุตรกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1280นางสาวธันยากร จีนชาวนากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1281นางสาวนัชชา จันทร์แก้วกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1282นางสาวปวีณา เฉียบแหลมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1283นางสาวปัฐวี มูลภากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1284นางสาวปาริฉัตร ศรีวรรณุกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1285นางสาวพิชชาพร กิ่งโพธิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1286นางสาวพิณพิชา เพียรมานะกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1287นางสาวเพ็ญศิริ เสาฝั้นกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1288นางสาวภิญญา พงศพัศกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1289นางสาวรังสิยา ขวัญเมืองกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1290นางสาวรัชนีกร เศษโถกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1291นางสาวลลิตา มาเอี่ยมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1292นางสาววริศรา กาญจนคุณากรกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1293นางสาวสุภาพร บุตรสัยกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1294นางสาวอัญชุลี ดีวาจากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1295นายชัยณรงค์ เสาวงค์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1296นายธนพล แข็งธัญกรณ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1297นายธีรพล มณีศรีกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1298นายวัฒนา เอี่ยมอินทร์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1299นายทินกร ไทยเจริญกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1300นางสาวกมลชนก ชุนหะจินดากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)-
1301นางสาวธิติยาพร อาษาสิงห์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)-
1302นางสาวปรารถนา วันจันทึกกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)-
1303นางสาวผกามาศ อุตตะรถกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)-
1304นายนราวิชญ์ อ่อนคำกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)-
1305นางสาวกฤติยา ตุนถาวรดำรงกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1307นางสาวณัฐธิดา ทองชื่นกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1308นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1310นายทศพร หลียะวงค์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1311นายพีรพล ใจประเสริฐกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1314นางสาวกรกนก ศรีวิพัฒน์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1315นางสาวชวัลนุช รัตนะกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1316นางสาวณัฐชา เทียนศรีกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1317นางสาวณัฐวจี อินเล็กกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1318นางสาวศิยามล เปียคำกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1319นางสาวสุธินี นิธิยานันท์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1320นางสาวสุพัตรา ภุมรินทร์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1321นางสาวเสาวลักษณ์ นาคประสิทธิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1322นางสาวโสพนา เอี่ยมขจรศิริกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1323นางสาวอัญชิสา มงคลสมัยกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1324นายคุณากร ปกป้องกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1325นายคุณาวุฒิ ก่อเกื้อกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1326นายจักรกฤษณ์ กาญจนศุภศักดิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1327นายชญานนท์ รักษาศรีกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1328นายพงศ์ศานต์ เจริญวารีกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1329นายรักษิต ขณะฤกษ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1330นายศรัณย์ พ่วงสมบัติกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1331นายสิทธิโชค สิงห์เรืองกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1332นายอธิวัฒน์ รุ่งรัตน์ฐานนท์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1333นายอัครวัฒน์ เทพมุสิกกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)-
1334นางสาวกันยารัตน์ อำนวยจิตติเลิศวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์อันดับ 1
1335นางสาวกานติมา แก้วเจือวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 1
1336นางสาวชนกกานต์ คณาพิทักษ์พงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 1
1337นางสาวณัฏฐยา สัมฤทธิวณิชชาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 1
1338นางสาวณัฐทริกา คุ่ยเสงี่ยมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 1
1339นางสาวมณีวาสน์ เกตุหอมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 1
1340นางสาวเมธาวี สบายใจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 1
1341นางสาวลู่ เจิ้งวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์อันดับ 1
1342นางสาวเวธกา ปัณฑวาภิรมย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 1
1343นางสาวสิริณ ตติยศุภกรกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์อันดับ 1
1344นางสาวสุณิสา แซ่จันวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 1
1345นางสาวอัญญาอร ตั้งกุลธรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 1
1346นายทวีชัย ผลศิริวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 1
1347นายธีรัตน์ วัชรัตน์พงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 1
1348นายอภิรติ สุขประสิทธิ์ชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 1
1350นางสาวกรรวี หมั้นทรัพย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 2
1351นางสาวเจนจิรา กิติยะวงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 2
1352นางสาวฉัฐสุรีย์ ไตรสกุลไกวัลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อันดับ 2
1353นางสาวณัฏฐณิชา มหารุญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 2
1354นางสาวณัฐริกา ช่องวิรัตน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 2
1355นางสาวธัญรดา ชัยขจรวัฒน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อันดับ 2
1356นางสาวพรรณราย พุทธิลาภวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 2
1357นางสาวพลอย วัฒนกิจสกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 2
1358นางสาวพิชชาภา ชมรุ่งวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 2
1359นางสาวพิมพ์นารา ธัญสิทธิ์วรกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์อันดับ 2
1360นางสาวพิมพลอย ประเสริฐวสุวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1361นางสาวเพ็ญนัชชา อาชีพสมุทรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 2
1362นางสาวมณีรัตน์ พรพนิตปีติวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์อันดับ 2
1363นางสาวลติยา ดีเสมอวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1364นางสาววรพิชชา พัตนพิบูลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 2
1365นางสาววสุนันท์ โชคชัยธนากุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อันดับ 2
1366นางสาววีสลิล ถาวรวงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 2
1367นางสาวศิริพร เขียวภักดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1368นางสาวสโรชิน สมพงษ์พันธุ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์อันดับ 2
1369นางสาวสิทธิกานต์ ศิริวรเดชกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 2
1370นางสาวหทยา ไรทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1371นางสาวอภิชญา ชมแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 2
1372นายจิรายุ จันทร์เสริมพงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1373นายจีรวัฒน์ เกตุทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 2
1374นายณัฐธวัช เกษศรีรุ่งเรืองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์อันดับ 2
1375นายณัฐพงศ์ วงศ์เชียงเพ็งวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 2
1376นายณัฐวัฒน์ สุขโขวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 2
1377นายนรุตม์ พร้อมศุภโรจน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 2
1378นายนันต์ธวุฒิ พลภักดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 2
1379นายพงศ์ปณต วงศ์วีรกูลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 2
1380นายวศิน พานิชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 2
1381นางสาวนวินดา สกาวรัตน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1382นางสาวพุธิตา มโนรมชัชวาลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1383นางสาวรจนารี ศรีแย้มวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1384นางสาววิภารักษ์ คูณหอมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1385นางสาวสุพรรษา ชูธรรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1386นางสาวสุภาวดี ศรีประจันต์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1387นายจิรเมธ ศรีทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1388นายทัตพงศ์ อนันต์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1389นายธนพัฒน์ พรรณโชคดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1390นายปรัชญา ศรีพลายวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1391นายปวริส วันดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1392นายพชร บัวน่วมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1393นายภรัณยู อ่อนนวมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1394นายวงศธร โพธิ์ฤทธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1395นายศุภกิจ มนัสปัญญากุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1396นายสกานต์ เติมเเก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1397นายสรวิชญ์ ทองหยิบวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1398นายหัตถวัฒน์ ธีรวงศ์กาญจนาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1399นางสาวกนกวรรณ ใจธรรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1400นางสาวกมลวรรณ บุบผะเรณูวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1401นางสาวกมลวรรณ เลาหนภามาศวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1402นางสาวคัชรินทร์ พิมศิริวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1403นางสาวจันทร์จิรา สายรัตน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1404นางสาวชนากานต์ นวลน้อมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1405นางสาวชนิดา อัครวงศ์วิจิตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1406นางสาวณัฐธิดา จันทวดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1407นางสาวณิชากร คชาชีวะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1408นางสาวทัศนีย์ ศรีสุขวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1409นางสาวทินรัตน์ ทินวงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1411นางสาวนฤภร ปัทมะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1412นางสาวบัณฑิตา สกุลกิตติยุตวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1413นางสาวปภาวดี สดแสงจันทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1414นางสาวปริญาภรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1415นางสาวปรียาภรณ์ แก้วใหญ่วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1416นางสาวปาริษา โชติมัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1417นางสาวพณิชา สิริผดุงเดชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1418นางสาวพรนัชชา กลิ่นฉุนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1419นางสาวพิชามญชุ์ คงทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1420นางสาวพิมพิศา ชาวบนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1421นางสาวแพรพรรณ เพ็ชรภิรมย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1422นางสาวภัทรียา พูลศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1423นางสาวภานุกา เรือนแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1424นางสาวมัญชลิกา ใจตรงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1425นางสาวมุกมณี ไชยคำวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1426นางสาวลลิตา แดนขนบวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1427นางสาวลลิตา ศรีไชยมูลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1428นางสาววณิชญา ศฤงคารวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1429นางสาววริศรา เงินศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1430นางสาวศันสนีย์ อิรัชวาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1431นางสาวศิริพร อัปการัตน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1432นางสาวสมฤดี เรืองศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1433นางสาวสุณัฏฐา หวานเสนาะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1434นางสาวอนุชสรา สารพันธ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1435นายกมเลศ ทองดีเลิศวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1436นายกฤษณะ ศิริเย็นวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1437นายกันตภณ เกลี้ยกลางวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1438นายถาวร แก้วอนันต์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1439นายนิวัฒน์ บุญช่วยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1440นายเนติรัตน์ พวงเงินวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1441นายภูรินทร์ โพธิ์ขุนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1442นายวิวรรธน์ เกียรติเฉลิมพรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1443นายวุฒิชัย บุญแย้มวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1444นายศุภชัย นิลรัตนคุณวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1445นายสิรวิชญ์ มั่นแย้มวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1446นายสุรพงษ์ หมอดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1447นายอมต วัฒนพงศ์ศิริวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1448นายอรรคพล สุดอ้นวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1449นางสาวเกศิณี ฤทธิ์งามวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1450นางสาวจันทกานต์ การิยะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1451นางสาวจิราภา ลิ้มสุริวงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1452นางสาวชโลทร สูนศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1453นางสาวชุติกาญจน์ กองไชยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1454นางสาวญาณวรรณ ชายีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1455นางสาวฐิติชญา พุ่มสุวรรณ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1456นางสาวณุติญา ดอกไม้วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1457นางสาวไทรลดา นามมุงคุณวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1458นางสาวธัญมน แก้วธวัชวิเศษวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1459นางสาวธันย์ชนก พรเชนศวรพงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1460นางสาวนงลักษณ์ ทองดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1461นางสาวนภสร เมธังกรวงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1462นางสาวปวีณา ทิ้งโคตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1464นางสาวภัทราวดี สุหลงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1465นางสาวมณีภรณ์ เอี้ยมเฟี้ยมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1466นางสาวมาริสา แก้วดำวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1467นางสาวมินตรา จันทร์ศรีชาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1468นางสาววรรณธะกานต์ เกตุดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1469นางสาวศิริวรรณ ทองบุญมาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1470นางสาวหนึ่งฤทัย คันทะมูลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1472นายตรีพัชร อติรัตน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1473นายธนวิชญ์ เปล่งแสงศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1474นายธีรยุทธ ฤทธิ์รักษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1475นายธีระวุฒิ ประสิทธิ์พรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1476นายปฏิภาณ ขันแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1477นายอภิชาญ ทองกระจ่างวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1478นางสาวกัญชพร บุตรคงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1480นางสาวน้ำฝน อุ่นปิงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1481นางสาวบุษยา เหรียญเลิศพรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1482นางสาวปติญญา คณะรินทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1484นางสาวแพรวพรรณ ทัพโพธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1485นางสาวรวิภา โพธิโตวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1486นางสาววิลาสินี ฤทธิช่วยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1487นางสาวสุรัญชนา คำรอดวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1488นายเกียรติศักดิ์ ยิ้มประเสริฐวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1489นายจิรายุทธ ภู่เมืองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1490นายณัฐวุฒิ ดาววีระกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1491นายณัฐวุฒิ พรมแสงใสวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1492นายภาณุวัฒน์ ประกอบศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1493นางสาวกชพร ปิติเกื้อกูลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1494นางสาวกัญญา แย้มกลีบบัววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1495นางสาวกัญญารัตน์ งามเหลือวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1496นางสาวกันต์กนิษฐ์ ไทยงามศิลป์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1497นางสาวจิศิภรณ์ กว้างทุ่งวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1498นางสาวจุฑาทิพย์ ทักษิณานุกรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1499นางสาวเจนจิรา ตั้งกมลกิตวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1500นางสาวชญาณิน จันทรนิกรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1501นางสาวชญานิศ โตจับวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1502นางสาวชนกชนม์ ขำเลิศวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1503นางสาวชลิดา ยอดอุดมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1504นางสาวชวัลลักษณ์ สนิทมัจโรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1505นางสาวโชติกา ด้วงทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1506นางสาวณัฐพัชร์ อัครชัยสกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1507นางสาวทิพย์สุดา ธิอูปวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1508นางสาวธนภัทร์ ธนพลภัทราวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1509นางสาวธัญกร กรุงทองจันทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1510นางสาวธัญธิดา สวัสดิกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1511นางสาวธัญลักษณ์ สายืนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1512นางสาวธันยพร เธียรชัยบัณฑิตวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1513นางสาวนวินดา ศิรินาวินวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1514นางสาวนัทนันท์ เถินมงคลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1515นางสาวนันทิกา นามลายวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1516นางสาวนาตยา สิงห์ประเสริฐวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1517นางสาวปทิดา สังข์ทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1518นางสาวปนัดดา บุญปลูกวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1519นางสาวปาริชาติ วินทะชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1520นางสาวผ่องพรรณ คำฮอมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1521นางสาวพรชิตา อิ่มวงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1522นางสาวพลอยไพลิน โถวสมบัติวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1523นางสาวพัชรพร คำบุญศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1524นางสาวพันทิวา เที่ยงธรรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1525นางสาวพาทินธิดา ชื่นใจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1526นางสาวพิจิตรา จันทร์วงค์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1527นางสาวเพ็ญนภา เรียนจันทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1528นางสาวฟาตีมะห์ มัสอูดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1529นางสาวมัณฑกา วิลัยพฤกษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1530นางสาวมินตรา แก้วประทับศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1531นางสาวโยษิตา ว่องวรภัทรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1532นางสาวรัชฏาวรรณ มัติศิลปินวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1533นางสาวรัญชนา ลิมศิริธงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1534นางสาววรรณิดา วิริยะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1535นางสาววรฤทัย จงรักษ์ธนกิจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1536นางสาวศิรินภา ก๋าคำวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1537นางสาวศิริพร พรหมสุวงษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1538นางสาวสรัลดา พูลสมบัติวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1540นางสาวสุพัฒนา อับดุลเลาะห์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1541นางสาวสุพัตรา เทศผลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1542นางสาวสุพิชญา ณ สงขลาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1543นางสาวอติกานต์ บุญประสิทธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1544นางสาวอติรัตน์ บรรณาวิการวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1545นางสาวอภิญญา สุทธิวงศ์วณิชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1546นางสาวอมรรัตน์ ไทยจูวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1548นายคุณากร เพ็งอร่ามวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1549นายธเนศ ปทุมรัตนโชติวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1550นายธียศ อสัมภินทรัพย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1551นายปองพล สุดสนามวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1552นายปุณณวุฒิ ประพัฒนสารกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1553นายสุทธิภัทร ภควลีธรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1554นายสุภคม เอื้อทยาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1555นายอรรควุฒิ นิตุทอนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1556นางสาวกมลชนก เจริญสุขวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1557นางสาวเกศิณี ภู่ประเสริฐวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1558นางสาวจรรยวรรธน์ สุขสมสมัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1559นางสาวชญานิศ พูนสมบัติเลิศวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1560นางสาวชลธิชา ควรเสนาะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1561นางสาวนันท์รุจี การถางวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1562นางสาวพรชิตา จันทร์เจริญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1563นางสาวพันธ์ทิพย์ หมั่นคติธรรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1564นางสาววริศรา เมฆโปธิวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1565นางสาวสมฤดี ร่มพิกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1566นางสาวสุรนันท์ ไพละออวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1567นางสาวอลิสา ชัยบังวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1568นางสาวฮานีฟา วันเอเลาะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1569นายกวิน อัศวะอำนวยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1570นายกิตติ ใจน้อยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1572นายพรชัย ธรรมาเจริญราชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1573นายศกลศักดิ์ ตันพิชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1575นางสาวเกวลี มูลทองจาดวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1576นางสาวจิราพร สายทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1577นางสาวพรรณนิภา ล้วนดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1578นางสาวพิมพิศา ทรงนภาวุฒิกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1579นางสาวแพรพลอย ทิพย์ประเสริฐวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1580นางสาวภัทรสุดา ตันติประสงค์ชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1581นางสาวรมัณยา จงฟุ้งเฟื่องวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1582นางสาววรางคณา ดีช่วยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1583นางสาววิชสุนี ธีรรัชต์กาญจน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1584นางสาววิรชา มามีไชยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1585นางสาววิรัญสิยา มีพรหมดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1586นางสาวศุธิณีย์ สดสว่างวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1587นางสาวสมฤทัย พัฒลักษณ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1588นายกฤษดา สะราคำวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1589นายก้องดำริ พูลคุณานุกูรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1590นายจีรายุทธ ไชยชนะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1591นายชัยวัฒน์ วงษ์ชื่นวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1592นายไชยนันท์ ชุตินะสว่างพรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1594นายณัฐพงศ์ ละหุ่งเพ็ชรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1595นายณัฐพล ภาคากิจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1596นายณัฐภัทร กล่อมแจ่มจิตร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1597นายณัฐภัทร สันติพันธุ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1598นายณัฐภาส อังสุรัตน์โกมลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1599นายเตวิช ตันติเกตุวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1600นายธงไชย ไชยมาเสรีกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1601นายธนกิจ ก้อนธงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1602นายธนดล ธาดาเศรษฐ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1603นายธนวรรธน์ วรรธน์ชนินธรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1605นายนพณัฐ อ่ำโพธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1606นายนันทิช บุญแก้วขวัญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1607นายประทาน พิศวงปราการวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1608นายพัฒนพงศ์ ชัยสุขสุวรรณวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1609นายภัคพงษ์ กาญจนามัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1610นายภูมิภิเษก เนติภูวรักษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1612นายวัชรพงษ์ โพธิบุตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1613นายวุฒิพิชัย กรุณารัตน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1614นายศิรวิทย์ มีญาณเยี่ยมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1615นายสิทธิพล วัฒนชานนท์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1616นายสิรภพ ธีรเวชชการวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1617นายสิรวิชญ์ ธาระณะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1618นางสาวกมลวรรณ เจริญศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1619นางสาวกมลวรรณ มีเสมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1620นางสาวกัลยาณี ทองรอดวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1621นางสาวกานต์ฐิตา แก้ววิลัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1622นางสาวชลดา กิจจริตวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1623นางสาวชุติกาญจน์ อินทศรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1624นางสาวณัฏฐณิสา เดชศรีสวัสดิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1625นางสาวณัฐวี รักธีรภาพวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1626นางสาวทิพย์วดี อาจหาญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1627นางสาวธนวันต์ ฤกษ์โหราวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1628นางสาวนริศรา สิริวัฒนานนท์กุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1629นางสาวนิสากร สมรูปวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1630นางสาวปรียานุช ฤทธิ์เจริญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1631นางสาวปวีณา จันทร์ภูเขียววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1632นางสาวเปี่ยมรัก โครงกาพย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1633นางสาวพรชนก ทวีทำนุสินวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1634นางสาวภัทรวดี ศรีสุธรรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1635นางสาววาสนา ใจหาญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1637นางสาวเวศาตรี ศรีชูวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1638นางสาวสถิตย์ภรณ์ วนารุ่งเรืองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1639นางสาวโสรยา คงคานนท์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1640นางสาวอาภารัตน์ กาญจนธนเศรษฐวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1641นายจิรายุส สุพรรณพจน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1642นายภัทรพล หากิจจาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1643นายวิรัญ ชาญผลเจริญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1644นายศุภโชค ศรีสุขวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1645นายอัมรินทร์ แสงเฟื่องวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1647นางสาวกนิตฐา มงคลสวัสดิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1648นางสาวกัญญารัตน์ กิจเลิศไพศาลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1649นางสาวกัญญารัตน์ ประสีระเตนังวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1650นางสาวฉัตรมีนา เหล่าวอวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1651นางสาวชนิกานต์ สมัญญาภรณ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1652นางสาวชลธิชา แว่นทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1653นางสาวญาณพันธุ์ ทะสังขาร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1654นางสาวฐารวีณ์ พูลสวัสดิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1655นางสาวณฐมน อิ่มจรูญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1656นางสาวธนัชพร เพชรน้อยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1657นางสาวธนาพร ศรีเนตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1658นางสาวธภาภัค รัตนสุขโชควท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1659นางสาวธันยธรณ์ สุขเกษมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1660นางสาวธีรารัตน์ พงศ์พรชัยกิจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1661นางสาวนภณัฐ แซ่โค้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1662นางสาวนภธร ตั้งคุณาภรณ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1663นางสาวนัสรีน ชำนาญยนต์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1664นางสาวบงกช ปัญญาเลิศสุทธิศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1665นางสาวปภัสรา สัตถาพรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1666นางสาวพัชรพร ลาภนิธิพรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1667นางสาวพิชชาพร ลิ้มทองไพศาลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1668นางสาวพิชญาพร นาคมีพิษวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1669นางสาวเพ็ญธนา เลิศไกรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1670นางสาวภัคจิรา สมบัติสถาพรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1671นางสาวภัทฐิชา อินจันทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1672นางสาวภัทรสุดา ปันสุรินทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1673นางสาวภัทรานิษฐ์ พูลเกษมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1674นางสาวภาพิมล มั่นชวนนท์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1675นางสาวรษิชา รัตนสุขโชควท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1676นางสาวรุ่งเนตร มังกรแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1677นางสาววนิชา สั้นเต้งวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1678นางสาววรางคนาง กระแสโทวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1679นางสาวศิริเพชร พิริโยทัยสกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1680นางสาวสิริมาดา กรรมารวนิชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1681นางสาวโสภนา ชลศิริวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1682นางสาวอัญมณี พิสุทธิ์นพคุณวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1683นางสาวอัมพิกา ไกรเกรอะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1684นายกฤษฎา ใจแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1685นายทัศรัตน์ แก้วมณีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1686นายนัทนที เพียรงานวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1687นายปณต ครองสัตย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1688นายเพชรพัฒน์ แสงบุญธรรมภัทรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1689นายรฉัตร พวงเพ็ชรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1690นายอภิญญา มหาลาภก่อเกียรติวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-