บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1256นายอภิวัฒน์ ราตรีพฤกษ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 2
1273นายบดีศักย์ กล้าหาญกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1306นางสาวเกษศิณี ทับต่อมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1309นางสาวปัทมวรรณ์ มาศิริกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1312นายภูมิตะวัน แสงสุขกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1313นายอัครเกียรติ พวงแสงกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1349นางสาวกมลรส ลีลิตธรรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1410นางสาวธนัชชา ภิบาลวงษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1463นางสาวเพ็ญเพชร สารเสาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1471นางสาวอุษณีย์ ยศประสงค์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1479นางสาวกัลย์สุดา ไชยยศวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1483นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1539นางสาวสิริภัส ฉัตรภิรมย์เดชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1547นางสาวอังคณา รุ่งอุทัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1571นายเทพธิพร สายอุปราชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1574นางสาวกิตติญา สีเขียววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1593นายไชยบูรณ์ สรวยเอี่ยมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1604นายธนวัฒน์ ปิยะประภาพันธ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1611นายวรัตถ์ สัยกิจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1636นางสาววิภาวี รอบคอบวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1646นายอิสรา นภาเเสงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-