บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1202นางสาวพีรยา ศิริสวัสดิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)อันดับ 1
1208นางสาวสุดารัตน์ คำอั้นกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1256นายอภิวัฒน์ ราตรีพฤกษ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)อันดับ 2
1260นางสาวกัลยกร เวชกุลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1270นายกิตติชัย ไชยเมืองชื่นกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1273นายบดีศักย์ กล้าหาญกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1276นางสาวกชพร ภูศรีสมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1303นางสาวผกามาศ อุตตะรถกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)-
1304นายนราวิชญ์ อ่อนคำกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา (กศ.บ.)-
1306นางสาวเกษศิณี ทับต่อมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1309นางสาวปัทมวรรณ์ มาศิริกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1312นายภูมิตะวัน แสงสุขกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1313นายอัครเกียรติ พวงแสงกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี (กศ.บ.)-
1346นายทวีชัย ผลศิริวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 1
1349นางสาวกมลรส ลีลิตธรรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1351นางสาวเจนจิรา กิติยะวงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 2
1361นางสาวเพ็ญนัชชา อาชีพสมุทรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 2
1370นางสาวหทยา ไรทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1376นายณัฐวัฒน์ สุขโขวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 2
1378นายนันต์ธวุฒิ พลภักดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 2
1383นางสาวรจนารี ศรีแย้มวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1385นางสาวสุพรรษา ชูธรรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1390นายปรัชญา ศรีพลายวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1391นายปวริส วันดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1410นางสาวธนัชชา ภิบาลวงษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1430นางสาวศันสนีย์ อิรัชวาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1439นายนิวัฒน์ บุญช่วยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1441นายภูรินทร์ โพธิ์ขุนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1444นายศุภชัย นิลรัตนคุณวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1446นายสุรพงษ์ หมอดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1448นายอรรคพล สุดอ้นวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1462นางสาวปวีณา ทิ้งโคตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1463นางสาวเพ็ญเพชร สารเสาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1471นางสาวอุษณีย์ ยศประสงค์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1479นางสาวกัลย์สุดา ไชยยศวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1483นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1498นางสาวจุฑาทิพย์ ทักษิณานุกรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1502นางสาวชนกชนม์ ขำเลิศวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1507นางสาวทิพย์สุดา ธิอูปวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1520นางสาวผ่องพรรณ คำฮอมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1534นางสาววรรณิดา วิริยะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1539นางสาวสิริภัส ฉัตรภิรมย์เดชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1542นางสาวสุพิชญา ณ สงขลาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1544นางสาวอติรัตน์ บรรณาวิการวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1546นางสาวอมรรัตน์ ไทยจูวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1547นางสาวอังคณา รุ่งอุทัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1548นายคุณากร เพ็งอร่ามวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1552นายปุณณวุฒิ ประพัฒนสารกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1554นายสุภคม เอื้อทยาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1560นางสาวชลธิชา ควรเสนาะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1571นายเทพธิพร สายอุปราชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1574นางสาวกิตติญา สีเขียววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1576นางสาวจิราพร สายทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1584นางสาววิรชา มามีไชยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1587นางสาวสมฤทัย พัฒลักษณ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1593นายไชยบูรณ์ สรวยเอี่ยมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1595นายณัฐพล ภาคากิจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1598นายณัฐภาส อังสุรัตน์โกมลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1602นายธนดล ธาดาเศรษฐ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1604นายธนวัฒน์ ปิยะประภาพันธ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1609นายภัคพงษ์ กาญจนามัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1611นายวรัตถ์ สัยกิจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1619นางสาวกมลวรรณ มีเสมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1634นางสาวภัทรวดี ศรีสุธรรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1636นางสาววิภาวี รอบคอบวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1642นายภัทรพล หากิจจาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1646นายอิสรา นภาเเสงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1647นางสาวกนิตฐา มงคลสวัสดิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1662นางสาวนภธร ตั้งคุณาภรณ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1667นางสาวพิชชาพร ลิ้มทองไพศาลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1676นางสาวรุ่งเนตร มังกรแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1687นายปณต ครองสัตย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-