บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะสหเวชศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3111นางสาวฉัชมณี เอื้ออารีย์จิตวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 1
3112นางสาวรุ่งรวิน เงินมีศรีวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 1
3113นางสาวชนากานต์ วิจิตรคุณวัฒน์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 2
3114นางสาวมัลลิกา ฤกษ์ดีวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 2
3115นายภูบดี หาเรือนขวัญวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 2
3116นายวรฉัตร เปลี่ยนคารมวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 2
3117นางสาวขวัญจิรา อังคานุกูลวิทย์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3118นางสาวณัฐชามาศ สังสีแก้ววท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3119นางสาวณัฐนรี แตงอ่อนวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3120นางสาวทัศนัยภรณ์ เวียงแก้ววท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3121นางสาวธนพร แก้วเรณูวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3122นางสาวนลพรรณ ฉัตรไชยพรกุลวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3123นางสาวเนตรนภิศ นุ่นย้อยวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3124นางสาวปณัฏฐา อ่านคำเพ็ชรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3125นางสาวปภาวดี ภัทรพนาสกุลวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3126นางสาวประภาพร สิงหนาทวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3127นางสาวผุสชา อิงคนันท์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3128นางสาวพริมโรส โชคบุญธิยานนท์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3129นางสาวพลอย สุขเกษมวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3130นางสาวพิชญ์สินี สีวรฤทธิ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3131นางสาวพิชญาภัค สุวรรณาวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3132นางสาวพิมพ์ชนก แก้วกระจ่างวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3133นางสาวมัทนา เหมหาชาติวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3134นางสาวมารีสา รื่นพิทักษ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3135นางสาวรมิดา อนุวัตพาณิชย์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3136นางสาวรัชนีภรณ์ ข่วงทิพย์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3137นางสาวรัฐฐดารา ฟูวัฒนเกียรติวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3138นางสาววิภาดา ประสาททองวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3139นางสาวศิรดา นฤทุกข์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3140นางสาวศุภนิดา สันธนะสุรางค์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3141นางสาวสโรชา ผงประเสริฐสกุลวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3142นางสาวสาธนี ตัณฑวิทยากุลวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3143นางสาวสุตาภัทร อบกลิ่นวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3144นางสาวสุประวีณ์ บวรพงษ์สกุลวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3145นางสาวอะฟาฟ สมะดีวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3146นางสาวโอปอล จรรโลงเศวตกุลวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3147นายฉัตรชัย จีนจรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3148นายณัชพล วงศ์หิรัญสมบัติวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3149นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3150นายธนวัฒน์ หนองตรุดวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3151นายนรเศรษฐ์ เนื่องพูลทรัพย์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3152นายปิยากร แซ่ลิ้มวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3153นายพชร ยอดบริบูรณ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3154นายพีรณัฐ ทวีปฐมวัฒน์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3155นายภาณุวัฒน์ ตั้งพูลเจริญวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3156นายยศพนธ์ จงรักษ์ธนกิจวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3157นายวสินธุ์ จิตร์โลหะศิริวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3158นายวัชรพล ยงเพชรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3159นายสาวิตต์ อัศวเดชศักดิ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3160นายอภินันท์ ปะสุตะวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3161นางสาวเกษิมา คชหาญวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3162นางสาวเจนจิรา โพธิ์คำวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3163นางสาวชยาภรณ์ เกิดขาววท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3164นางสาวณันทกานต์ สังขรัตน์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3165นางสาวเนตรชนก ศิริเลิศรุ่งเรืองวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3166นางสาวปรินทร จำปาทองวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3167นางสาวเพ็ญพักตร์ เรืองวิรุฬวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3168นางสาวภรัณยา คชสารวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3169นางสาวลลิตา ตรีวัชรีกรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3170นางสาววสุมดี ก่ออมรทรัพย์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3171นางสาวศจิกา สุขประเสริฐวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3172นางสาวสุธีมา ไทยสาวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3173นายชนัญญู มงคลวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3174นายชานน แสงดีวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3175นายวรากร พรหมยุทธนาวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-