บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะสหเวชศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3111นางสาวฉัชมณี เอื้ออารีย์จิตวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 1
3138นางสาววิภาดา ประสาททองวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3142นางสาวสาธนี ตัณฑวิทยากุลวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3149นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3162นางสาวเจนจิรา โพธิ์คำวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-