บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะเภสัชศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3044นางสาวกัญญาพรรณ นิลคำภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3045นางสาวฆนาการ กิ่งจันทร์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3046นางสาวจุฑาธิป คู่มงคลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3047นางสาวชาคริยา ระพีเจริญสินภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3048นางสาวณปภัช ปิยภานีกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3049นางสาวณัฏฐณิชา เรืองพัฒนาภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3050นางสาวพิมพ์ชนก ปริญญานิติกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3051นางสาวพิรญาณ์ คำเขียนภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3052นางสาวเพ็ชรพิมล ศรีสุราษฎร์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3053นางสาววริษฐา พิริยะพงษ์พันธ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3054นางสาวศุภมาส วรกิติโรจนดาราภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3055นางสาวศุภรดา ข่ายม่านภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3056นางสาวสิทธิณี ธีรทรัพย์กุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3057นายชัชวาล ตุงคะบูรณะภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3058นายณัฐนนท์ กิจมั่นคงกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3059นายธเนศ ศรีมติมานนท์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3060นายพีรพล ชูศิลป์สกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3061นายวุฒิพงษ์ สมัญญาพรเลิศภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3062นายสมเกียรติ เต็มใจภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 1
3063นางสาวกมลวรรณ ตุ้มภู่ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 2
3064นางสาวกมลวรรณ ลีลาขจรจิตภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 2
3065นางสาวปัฐวิกา เลิศปฏิภานพงษ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 2
3066นางสาวพัทธนันท์ ตระการลือชัยภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 2
3067นางสาวรวิสรา สุทธิรัตน์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 2
3068นางสาวลลิตา เลิศสง่าภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 2
3069นางสาวองค์อร แสงฤดีภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 2
3070นางสาวอธิชา ลาภพระภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 2
3071นายชนนันท์ คงบุตรภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 2
3072นายชัยธวัช คมวงษ์เทพภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมอันดับ 2
3073นางสาวกมลนาถ สหสุนทรภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3074นางสาวกิตติยา แผนวิริยะกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3075นางสาวฐาปนี เหลืองธานีภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3076นางสาวณัฐฐิญา เตียพิบูลย์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3077นางสาวทริยา อุทัยฉายภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3078นางสาวปริตา เอกจิระภาสภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3079นางสาวพิม ธนกุลหิรัญภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3080นางสาวรวินันท์ สหชัยอนันตกิจภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3081นางสาววิภาวี พุทธสิริกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3082นางสาววีรยา วิริยาทรพันธุ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3083นางสาวสิตานันท์ แก้วเยื้องภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3084นางสาวสุธิดา นิลสูตรภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3085นายกฤษกร ศิริรังสรรค์กุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3086นายกิตติชาติ บุณยะภักดิ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3087นายคมน์ มีคุณภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3088นายจารุเมธ เชิงสุวรรณวงศ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3089นายชัชชวิน กาญจนาภาภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3090นายธีรดนย์ ตั้งกิจถาวรภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3091นายประวีณ โต๊ะซาภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3092นายปริญญา บัญญัติภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3093นายปริเยส มหาวรรณกิจภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3094นายพีรวิชญ์ นิตยานนท์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3095นายวนพงศ์ แสงเทียนภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3096นายศิโรตม์ คชภูมิภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3097นายอภิชา เกียรติทนงภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม-
3098นางสาวกชกร บุณยเกียรติภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3099นางสาวกนกกานต์ บุญเรืองภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3100นางสาวณัฐกานต์ ตรีศักดิ์ศรีสกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3101นางสาวธรณ์ธันย์ ภูเพ่นภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3102นางสาวธัญพิชชา รักษาศิลป์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3103นางสาวพัชรพรรณ ผลบุญภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3104นางสาวมาริสา ทองปานภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3105นางสาวลักษณา เฟื่องฟูภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3106นางสาวสุดารัตน์ บัวหอมภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3107นางสาวสุมนา เรืองสว่างภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3108นายจตุพร หวังเสตภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3109นายธนวัฒน์ เจียระคงมั่นภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3110นายธีรวิทย์ อินทิตานนท์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-