บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
2981นางสาวชนิกานต์ จิตพิทยาพรท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 1
2982นางสาวธีรลักษณ์ จิตรัตน์โกศลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 1
2983นางสาวพิชชาพร หรือรัตนวงศ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 1
2984นางสาวพีรญาณ์ พันธุ์เพ็งท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 1
2985นางสาววสุนันท์ มณีพฤกษ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 1
2986นางสาวชนินันท์ เจษฎาไกรสรท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2987นางสาวชวัลญา ศรีสวัสดิ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2988นางสาวบุญถวิล สันติธำรงวิทย์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2989นางสาวพาณิชา สร้อยทองท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2990นางสาวมัดมุก หล้าคำท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2991นางสาวศิลป์ศุภา สายเงินท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2992นางสาวสิริรักษ์ สติมานนท์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2993นางสาวสุรวรรณ บรรณวัฒน์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2994นายจีราวิชช์ ศิรกิตติวรพงษ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2995นายธนพนธ์ วระโพธิ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2996นายพิรียพัฒน์ กิจตรงศิริท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2997นายภูริชัย เบญจชินชัยกุลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2998นางสาวกนกวรรณ นิพขันธุ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
2999นางสาวกัทลี ศรีประศาสน์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3000นางสาวกัลยรัตน์ อันทะชัยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3001นางสาวขวัญจิตต์ ถิรพงษ์ไพศาลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3002นางสาวครองขวัญ สุพรรณกูลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3003นางสาวเจกิตาน์ ศิริปรุท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3004นางสาวชนกพิมพ์ ศักดาปรีชาท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3005นางสาวชนัฎดา ฉัตรไชยเดชท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3006นางสาวฑิตติมา เลิศอเนกสินท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3007นางสาวณญาดา ทวีวัฒน์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3008นางสาวณฐมน พานิชท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3009นางสาวณัฐฐาพร นพรัตน์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3010นางสาวณัฐริกา วุฒิเจียรนัยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3011นางสาวถิรนันท์ วันเพ็ญท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3012นางสาวทัตพร นิลเอกท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3013นางสาวนวพรรณ รัตนภักดีกุลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3014นางสาวนันท์มนัส ศรีธัญรัตน์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3015นางสาวบุณฑริกา พุดน้อยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3016นางสาวปพิชญา อินทจักรท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3017นางสาวปวรรัตน์ เจริญคุปต์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3018นางสาวปาริสุทธิ์ สัมมาท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3019นางสาวพรชิตา เกื้อทานท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3020นางสาวพิชามญชุ์ เกียรติกุลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3021นางสาวไพชญา หลายอำนวยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3022นางสาวมนต์ชนก จงบุญเจือท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3023นางสาวรติรัตน์ ตั้งสุวรรณท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3024นางสาวรสนันท์ หวังไพฑูรย์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3026นางสาววริยา สีหะวงษ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3027นางสาววันวิสาข์ เล็กอารามท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3028นางสาวอภิชญา ลำดวนท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3029นางสาวอภิชญา เลิศปฤงคพท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3030นางสาวอรอนงค์ อินทร์โสมท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3031นางสาวอิษฎี จึงประดิษฐ์ผลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3032นายชวัลวิทย์ เนตรกระจ่างกุลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3033นายชาติชาย บาลชายโขงท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3034นายณัฐภัทร ปาไหนท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3035นายธนกร ชลิตังกูรท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3037นายปริญญา ไกรยวงษ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3038นายยศภัทร รัฐิรมย์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3039นายวัชรพงษ์ อ่อนเกตุพลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3040นายวีรพล ประยูรวรวงศ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3041นายวีรภินท์ธรณ์ ใจจันทร์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3042นายศุภกิตติ์ วิบูลย์ศักดิ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3043นายหัสพล เทพอารักษ์กุลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-