บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
2981นางสาวชนิกานต์ จิตพิทยาพรท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 1
2984นางสาวพีรญาณ์ พันธุ์เพ็งท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 1
2986นางสาวชนินันท์ เจษฎาไกรสรท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2990นางสาวมัดมุก หล้าคำท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
2998นางสาวกนกวรรณ นิพขันธุ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3000นางสาวกัลยรัตน์ อันทะชัยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3007นางสาวณญาดา ทวีวัฒน์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3011นางสาวถิรนันท์ วันเพ็ญท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3012นางสาวทัตพร นิลเอกท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3014นางสาวนันท์มนัส ศรีธัญรัตน์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3016นางสาวปพิชญา อินทจักรท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3019นางสาวพรชิตา เกื้อทานท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3025นางสาววรรณวิมล พจนารถโกมลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3028นางสาวอภิชญา ลำดวนท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3029นางสาวอภิชญา เลิศปฤงคพท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3031นางสาวอิษฎี จึงประดิษฐ์ผลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3036นายนริศ สุขมากท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3037นายปริญญา ไกรยวงษ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3041นายวีรภินท์ธรณ์ ใจจันทร์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-