บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3025นางสาววรรณวิมล พจนารถโกมลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3036นายนริศ สุขมากท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-