บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3610นางสาวกุลิสรา สกุลรัตน์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3611นางสาวชญานิศ ประดิษฐ์เสรีกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3612นางสาวชนิสรา ศรีพุ่มกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)อันดับ 1
3613นางสาวฐิติรัตน์ สมงามกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)อันดับ 1
3614นางสาวณัฎฐา เกียรติศิริกุลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3615นางสาวณัฐฑิณี พลายพงษากศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3616นางสาวดลหทัย สมบัติหิรัญวงศ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3617นางสาวธนภร ไชยต้นเทือกกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3618นางสาวนฤเนตร เรืองไพศาลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)อันดับ 1
3619นางสาวนารีนาถ เอี่ยมเสนกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3621นางสาวปรัญรัชต์ นิธินิติธรรม์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)อันดับ 1
3622นางสาวปัณฑารีย์ มีประวัติกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3623นางสาวปิยธิดา สร้อยระย้ากศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3624นางสาวพิมพ์พรรณ แก้วโตกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3625นางสาวภัทริกา นันทวิชิตกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3626นางสาววรางคณา เต้พันธ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3628นางสาววันเพ็ญ อำพันธ์ทองกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3629นางสาววาดไว้ แสวงกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3630นางสาวศศิธร มีดากศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3631นางสาวสายธาร สินธุ์งามกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3632นางสาวสุพาวรรณ ฤดีกุลรังสีกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3633นางสาวสุภัสสรา ช้างวงศ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3634นางสาวอนุธิดา ทุ่งแก้วกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3635นางสาวอภิชญา มนูญผลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3636นางสาวอุษณา พิมพรกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3637นายจิตติ ผดุงกิจกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3638นายรณภัทร ขอเหล็กกลางกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3639นายวรวุฒิ ปัถวีกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3640นายวรินทร์ เพิ่มผลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3641นายวสวัตติ์ นวลนาคกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3642นางสาวกนธิชา จิรเธียรพฤทธิ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3643นางสาวกรวิภา ปลอดดีกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3644นางสาวขวัญชนก แซ่อิ๋วกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3645นางสาวจงรัก แก้วงอกกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3646นางสาวชิดชนก มุขพรหมกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3647นางสาวณัฐธิดา พึ่งนุ่มกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3648นางสาวพรรณิการ์ ฉวีนวนกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3649นางสาวพัณณิตา อุ่นรั้วกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3650นางสาวมณทิชา บุตนุกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3651นางสาวศศิกาญจน์ โกสิยารักษ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3652นางสาวศิวพร เตียงเกตุกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3653นางสาวหทัยชนก กุศลศิลป์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)อันดับ 2
3654นางสาวอารียา ชูเลิศกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3656นายพงศ์ภัทร เลิศล้ำกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3657นายพิชญ์ภูมิ จงรัตนเมธีกุลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3658นายมัชฌิม บุญคงกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3659นายวัชระพล หาบ้านแท่นกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3660นายวีรวุฒิ หอยสังข์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3661นายศวัส จันทร์อิ่มกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3662นายสถาพร เจริญสวัสดิ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3663นายพงศ์ศักดิ์ งามสมกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3664นางสาวประวรรณี จักขุจันทร์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-
3665นางสาวภูระดา แสนภูมิกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-
3666นายเจษฎา บุญญาภิชาติกาลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-
3667นายปริทัศน์ เรืองยิ้มกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-
3668นายปิติวัตร อินทราศักดิ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-
3669นายวาทิต ชาติไทยกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-
3670นายสหภพ พุ่มพวงกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-
3671นายสิทธิกร บำรุงราษฎร์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-
3672นายอัครพล แสนประสิทธิ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-
3673นางสาวจารุพัชร์ พิชัยอุตกฤษฏ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3674นางสาวธมลวรรณ ลาธิบุญธรรมกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3675นางสาวนฤมลพรรณ กัลยาณวุฒิกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3676นางสาวปรีญาพร ชูวงษ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3677นางสาววิสาพร ฤกษ์ปฐมศักดิ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3678นางสาวศิริลักษณ์ คำโยกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3679นางสาวสุกัญญา เก้าเอี้ยนกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3680นางสาวสุจีมาศ แก้วมุกดากศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3681นางสาวสุนทรีพร พารารักษ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3682นางสาวสุวนันท์ สอนศรีกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3684นางสาวอังค์วรา ศรีจันทร์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3685นายศานิต ศรีเรืองกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3686นางสาวศิวกานต์ หลักดีกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)-
3687นางสาวกาญจนา สุระประพันธ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 1
3688นางสาวคาโอริ โอคาโมโต้ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 1
3690นางสาวจุฑาทิพ ศรีสืบศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทยอันดับ 1
3691นางสาวจุฑารัตน์ วิจิตรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับอันดับ 1
3692นางสาวธนัชชา ไกรประเวศศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 1
3693นางสาวธนารัตน์ อิ่มอโนทัยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 1
3694นางสาวธัญธร สุนทราศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 1
3696นางสาวนภัสสร เขียวสะอาดศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 1
3697นางสาวนฤมล คงสมทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 1
3699นางสาวปณิตา สถีระศรินทร์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 1
3701นางสาวปานชนก รุ่งภิญโญศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 1
3702นางสาวพุทธา ชั้นโรจน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์อันดับ 1
3703นางสาวแพร สันต์เสริมสุขศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 1
3704นางสาวภธิมา ชุมรุมศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 1
3705นางสาวลาภิสรา อินทรสูตศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 1
3706นางสาววรรณิดา อึ้งวิเชียรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 1
3707นางสาววารุณี กองสุขศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์อันดับ 1
3708นางสาววิภาวี ดำรงค์โภคินศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 1
3709นางสาวศศิพรรณ เกิดแสงศรีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 1
3710นางสาวสกุลรัตน์ วิมลดารากรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 1
3711นางสาวสรินธร เบอห์เมอร์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 1
3712นางสาวอนัญพร ไชยสามศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากลอันดับ 1
3713นางสาวอรนิช สหัสโอภาสศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 1
3714นางสาวอารญา กำเหนิดสิงห์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์อันดับ 1
3715นายคนธรรพ์ ชูทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 1
3716นายจิรวัฒน์ โนกาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 1
3717นายธนโชติ ประภาศรีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 1
3718นายวรเมธ เหรียญบุญไทยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 1
3719นายศิโรดม รักษนาเวศศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับอันดับ 1
3720นายอนันตชัย ตู้วิเชียรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 1
3721นายอภิพจน์ สกุลศรีสัจจะศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 1
3722นายอภิสิทธิ์ เพิ่มลาภศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 1
3723นายอาทิตย์ ปิยะวรรณะกูลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 1
3724นายอิงครัต เล็กอุทัยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 1
3725นางสาวคณิศร ศรีรัตน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3726นางสาวจารุภา รัตนประภาตศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3727นางสาวเจนจิรา อิศรเสนา ณ อยุธยาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3728นางสาวญดา สุวรรณปัฏนะศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3729นางสาวณชนก โภคาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 2
3730นางสาวณภัสร์ฉัตร วิทยานันท์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3731นางสาวณัฏฐรมณ ธัญญาวิวัธน์กุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 2
3732นางสาวณัฐธกานต์ กิตติอำพนศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์อันดับ 2
3733นางสาวณัฐรชา วิริยะสัทธาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 2
3734นางสาวณิชกานต์ ธัญญากรดิลกศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3735นางสาวตรีนุช ธุวพัฒนาวงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3736นางสาวทิพนารี วีรวัฒโนดมศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3737นางสาวธัญญลักษณ์ จำลองพิมพ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์อันดับ 2
3738นางสาวธัญญลักษณ์ ยอดใจศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3739นางสาวธันยพร ทวีสมานศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3740นางสาวนภัฐพร พัฒนชีวกุลบุตรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3741นางสาวเบญจรัตน์ แซ่เตียวศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์อันดับ 2
3742นางสาวปริชญา วันทาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 2
3743นางสาวปัณฑารีย์ จันทรวงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับอันดับ 2
3744นางสาวพนิดา ปวงบุผาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทยอันดับ 2
3745นางสาวพลอยยุคล โรจนกตัญญูศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3746นางสาวพิชชาภา พิงไทยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรมอันดับ 2
3747นางสาวภัทรวลัญช์ ปรัชญกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3748นางสาวภัสสร ศรีสุขใสศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับอันดับ 2
3749นางสาวภูริชา ศิริบัญชาวรรณศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3750นางสาวรมิดา เจริญคลังศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3751นางสาวลภัสรดา คุณูปการศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์อันดับ 2
3752นางสาวศรุตยา จิตประไพศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3754นางสาวสุทธิดา สุวิภากุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3755นางสาวสุธัญญา พัฒนะศิษอุบลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3756นางสาวเสาวลักษณ์ นิจภากรกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับอันดับ 2
3757นายฐานวุฒิ นันทพานิชศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3758นายธีรภัทร โลหนันทน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3759นายวชิรวิทย์ เหล่าหงส์วิจิตรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3760นายวศิน ภาณุมาภรณ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3761นายสืบพงศ์ ทิพย์ศิริศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับอันดับ 2
3762นายอารัมภ์ ศรีสมานศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3764นางสาวณัฐนันท์ ปรีดาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3765นางสาวณิชากร ปราณีจิตต์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3766นางสาวธัชชลัย กำเนิดเพ็ชรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3767นางสาวพรณภัส ยิ้มแย้มศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3768นางสาวภัทรวดี ชาลีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3769นางสาวสิริยุพา แซ่หยงศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3770นางสาวอรวรรณ สมศรีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3771นายกฤษภิวัชร พ่วงภิญโญศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3772นายจงทรรศ ผจญแกล้วศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3773นายธนภัทร ทวีสุขศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3774นายธนศักดิ์ ศรีมาทรัพย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3775นายธัชพล วีระพันธ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3776นายธิติ เมฆรุ่งโรจน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3777นายเสฎฐวุฒิ ระหารไทยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3778นางสาวณัฐวดี แซ่เตียวศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
3779นางสาวนพวรรณ โพธิ์ศรีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
3780นางสาวมลชนก ฉัตรสิริมั่นคงศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
3781นางสาวเมษา จันทรประสาทศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
3782นางสาวสขิลา ศรีปริวาทินศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
3783นายเตชิต วาสนาสุนทรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
3784นายเพิ่มทรัพย์ โพธิ์แก้วศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
3785นายสรวิน โคยามาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
3786นายโสภณ นพคุณเจริญชัยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
3787นางสาวชลธิรศน์ นิลดวงแก้วศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
3788นางสาวณิชกานต์ แตงน้อยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
3789นางสาวมาลินี รังสีพงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
3790นางสาวรสมาริน สุวรรณแสงศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
3791นางสาววราลี ลีลาผาสุขศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
3792นายกฤษฎา ศรีโรจน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
3793นายธงชัย แย้มนุกูลสมศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
3794นายประกฤษฎิ์ นาคพงษ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
3795นายยุติวิชญ์ สุจินพรัหมศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
3797นางสาวเขมสิริ ไพจิตรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
3798นางสาวณิชากร ตามประดิษฐศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
3799นางสาวดวงกมล โสมทัศน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
3801นางสาวปูริดา จันทร์แดงศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
3802นางสาวภคมญ มาลีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
3803นางสาวมัณฑนา บัวใหญ่ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
3804นางสาวสิริยากร สีพิทักษ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
3805นางสาวสุณิชา เนติพันธุ์รัตน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
3806นางสาวสุพิชญา ณ บางช้างศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
3807นางสาวธีรตา ธามธาดาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-
3808นางสาวปราญชลี สุขแสนไกรศรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-
3809นางสาวปรีดาภรณ์ ชื่นกลางศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-
3810นางสาวภาวิดา ขจรเกียรติพาณิชศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-
3811นายกรกฏ อารยะวงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-
3812นายจักรกฤษณ์ ขวัญคีรีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3813นายณัฐภูมิ สารวุฒิวรรณศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3814นายไตรสิทธิ์ ปิยะจารุสิทธิ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3815นายธีรัช รณเกียรติศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3816นายนภาพล สังข์ทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3818นายภูมิรพี จิตรชื่นศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3819นายภูริณัฐ บุตรโสมตาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3820นายรณกฤต ภาษีรอดศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3821นายสุทธิชาติ ใสสาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3822นายอภิภู ศศิธนพลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3823นางสาวกัญญาพัชร สีเที่ยงธรรมศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3824นางสาวณัฐกฤตา หิรัญวาทิตศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3825นางสาวปวริศา พฤกษ์ไพศาลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3826นางสาวรินทร์ธนัน มั่นธนานิรัตน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3827นางสาวสุณิสา ศิริสารศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3828นางสาวอริสา ชาลีจังหาญศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3830นายดฤกพล ศรีสนธิศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3831นายราเมศ ลิ่มตระกูลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3832นายศิรสิทธิ์ ศิริครินทร์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3833นางสาวนุศรา ครุฑธาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
3834นางสาวปุณยภา ภูมิดิษฐ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
3835นางสาวลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
3836นายณัฐพล โตจีนศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
3838นายพิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
3840นางสาวกมลวรรณ ชาตะเมธีวงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3842นางสาวชาลิสา เอนกวรกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3843นางสาวฐิตารีย์ เกษรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3844นางสาวณิชารีย์ วงศ์ไพบูลย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3845นางสาวดารารัตน์ ลีลาธนทรัพย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3846นางสาวธัญญารักษ์ กิจพ่วงสุวรรณศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3847นางสาวนิษฐา โชคดีอนันต์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3848นางสาวพรนภา โพธิ์ศรีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3849นางสาวแพรพรรณ วงศ์ริยะศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3850นางสาวอริษรา สุธรรมโชติศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3851นางสาวไอริณ มิตรพิบูลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3852นายคนธันวา เพ็งทาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3853นายเจษฎา ช้างเนียมศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3854นายโชติธนินท์ พีรบริบูรณ์พรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3855นายธิติทัต ตันสุคตานนท์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3856นายวานิส แก้วทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3858นายศุภสัณห์ วุฒิลักษณ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3859นายสพล สามไถคามศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3860นายเสฏฐวุฒิ แสงโพธิ์แก้วศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3861นายอัญญ์มาลี สุภิตรานนท์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3862นางสาวจิรัชญา ดอนทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
3863นางสาวนภาพร จานทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
3864นางสาวสิฏฐิณัชฐา คุ้มศรีษะศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
3865นางสาวเอมรินทร์ อุ่นใจชนศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
3866นายณัฐชนน พูนชัยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
3867นายธนกร ธิมากุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
3868นายนวัต มหาตมวดีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
3869นายปราชญา นุติเเก้วมงคลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
3871นายศุภกิจ กาญจนภูศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
3872นายสิรวุฒิ เลขะกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
3873นางสาวจิตราภรณ์ พูลบางยุงศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
3874นางสาวณัฐชยา ชารีศรีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
3875นางสาวปิณฑิรา นันทวรรณศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
3876นางสาวพิมพ์ชนก จีบแก้วศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
3877นางสาวศิริภัทรา ศรีบุญรอดศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
3878นางสาวสิริพรรณ ธมรัตน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
3879นางสาวสุชานันท์ เรียนวัฒนาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
3880นายธีรสิทธิ์ ประสบโชคชัยกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
3881นายปิยะวัฒน์ จงไกรจักร์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
3882นางสาวกนกวรรณ แจ้งประจักษ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3883นางสาวกนกวรรณ บุตรนาแพงศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3884นางสาวกฤติยาภรณ์ เกตุสำโรงศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3885นางสาวจุฑามาศ วงศ์ล่ามศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3886นางสาวเจนอักษร ทัพรัตน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3887นางสาวนรินทร์ตรี สถิตยพงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3888นางสาวพรหมพร ปาทานศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3889นางสาวภัทรวดี วรรณโทศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3890นางสาวภาวิดา ตองติดรัมย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3891นางสาวศกลรัตน์ จีนกลั่นศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3892นางสาวศรีประไพ ติยศิวาพรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3893นางสาวสุพิชญา กรสิทธิศักดิ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3894นางสาวอนุสรา รัตนไตรมงคลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3895นายนัฐพงษ์ พูนน้อยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-