บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3620นางสาวนำพร แซ่ว่างกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
3627นางสาววริยา ภูศรีฤทธิ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)อันดับ 1
3648นางสาวพรรณิการ์ ฉวีนวนกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3649นางสาวพัณณิตา อุ่นรั้วกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3650นางสาวมณทิชา บุตนุกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3651นางสาวศศิกาญจน์ โกสิยารักษ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3655นายชิติพัทธ์ วัลยสุรกุลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3657นายพิชญ์ภูมิ จงรัตนเมธีกุลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
3663นายพงศ์ศักดิ์ งามสมกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3668นายปิติวัตร อินทราศักดิ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)-
3673นางสาวจารุพัชร์ พิชัยอุตกฤษฏ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3674นางสาวธมลวรรณ ลาธิบุญธรรมกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3676นางสาวปรีญาพร ชูวงษ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3683นางสาวอังคนาภรณ์ พวงคำกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - นาฏศิลป์ (กศ.บ.)-
3686นางสาวศิวกานต์ หลักดีกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา (กศ.บ.)-
3689นางสาวจีรภักษ์ นิติพนศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 1
3695นางสาวนภัส ปัญญาวฑัฒน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับอันดับ 1
3697นางสาวนฤมล คงสมทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 1
3698นางสาวนันท์นภัส วิศาลโภคะศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับอันดับ 1
3700นางสาวประภัสสร พิชาลัยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 1
3715นายคนธรรพ์ ชูทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 1
3719นายศิโรดม รักษนาเวศศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับอันดับ 1
3720นายอนันตชัย ตู้วิเชียรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 1
3721นายอภิพจน์ สกุลศรีสัจจะศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 1
3725นางสาวคณิศร ศรีรัตน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3727นางสาวเจนจิรา อิศรเสนา ณ อยุธยาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3730นางสาวณภัสร์ฉัตร วิทยานันท์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3732นางสาวณัฐธกานต์ กิตติอำพนศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์อันดับ 2
3750นางสาวรมิดา เจริญคลังศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3753นางสาวศศิพัชร์ ชาครียนันท์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3754นางสาวสุทธิดา สุวิภากุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3755นางสาวสุธัญญา พัฒนะศิษอุบลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3759นายวชิรวิทย์ เหล่าหงส์วิจิตรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3761นายสืบพงศ์ ทิพย์ศิริศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับอันดับ 2
3763นางสาวชมพูนุท ศรีเจริญศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3765นางสาวณิชากร ปราณีจิตต์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3767นางสาวพรณภัส ยิ้มแย้มศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3771นายกฤษภิวัชร พ่วงภิญโญศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3772นายจงทรรศ ผจญแกล้วศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3773นายธนภัทร ทวีสุขศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3777นายเสฎฐวุฒิ ระหารไทยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3788นางสาวณิชกานต์ แตงน้อยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
3796นายอัครพงศ์ พันธ์แก้วศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
3800นางสาวธิดารัต สิงห์สมบุญศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
3804นางสาวสิริยากร สีพิทักษ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
3811นายกรกฏ อารยะวงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-
3813นายณัฐภูมิ สารวุฒิวรรณศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3814นายไตรสิทธิ์ ปิยะจารุสิทธิ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3817นายผจงภักดิ์ วชิรคงไพบูลย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3818นายภูมิรพี จิตรชื่นศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3820นายรณกฤต ภาษีรอดศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
3829นายณัฏฐพัชร ปวงสุขศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3831นายราเมศ ลิ่มตระกูลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3832นายศิรสิทธิ์ ศิริครินทร์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
3833นางสาวนุศรา ครุฑธาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
3834นางสาวปุณยภา ภูมิดิษฐ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
3837นายนฤเบศ ปรางรัตน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
3838นายพิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
3839นายภาณุพงศ์ พิมพ์ประสิทธิ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
3841นางสาวจินตะมัย สุนทรภูษิตศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3842นางสาวชาลิสา เอนกวรกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3844นางสาวณิชารีย์ วงศ์ไพบูลย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3845นางสาวดารารัตน์ ลีลาธนทรัพย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3847นางสาวนิษฐา โชคดีอนันต์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3850นางสาวอริษรา สุธรรมโชติศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3851นางสาวไอริณ มิตรพิบูลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3852นายคนธันวา เพ็งทาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3855นายธิติทัต ตันสุคตานนท์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3857นายศุภกร บัวเรือนศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3860นายเสฏฐวุฒิ แสงโพธิ์แก้วศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3861นายอัญญ์มาลี สุภิตรานนท์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
3870นายภคณัฐ รัตนบ้านกรวยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
3874นางสาวณัฐชยา ชารีศรีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
3881นายปิยะวัฒน์ จงไกรจักร์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
3892นางสาวศรีประไพ ติยศิวาพรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
3894นางสาวอนุสรา รัตนไตรมงคลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-