บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

บัณฑิตวิทยาลัย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
16นางสาวกฤษณา โลหการกกศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
19นางสาวภูรินทร์ แตงน้อยกศ.ด.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
28นางสาววิไลรัตน์ ขันธ์เจริญกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาผู้ใหญ่-
31นายพงศ์เทพ โตมาดีกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาผู้ใหญ่-
33นายอดุลย์ จันตากศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่การศึกษาผู้ใหญ่-
44นายสมบุญ ศิลป์รุ่งธรรมกศ.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
46นายอดิพันธุ์ ประสิทธิ์กศ.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
57นางภาณัททกา วงษากิตติกุลกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
58นางสาวภาวิณี ทุ่งไธสงกศ.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
74นางบุษกร โกมลตรีศศ.ด.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรมวิจัย-
81นางสาวกษศรณ์ นุชประสพปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
83นางสาวจารุภา วงศ์ช่างหล่อปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
87นางสาวนิปาตีเมาะ หะยีหามะปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
92นางสาวลภัสรดา สระดอกบัวปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
95นางสาวสุพัตรา สกุลศรีประเสริฐปร.ด.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
108นายยศวี ศรีสมบุญปร.ด.คณะแพทยศาสตร์ - ชีวภาพการแพทย์-
111นางสาวกัญญาวีร์ แก้วนุ้ยปร.ด.บัณฑิตวิทยาลัย - พัฒนศึกษาศาสตร์-
125นางศิริพร วรรธนาคมปร.ด.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว-
136นางธิรดา สุวัณณะศรีปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
141นางสาวภาวดี เหมทานนท์ปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
148นายจุลศักดิ์ สุขสบายปร.ด.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
172นางสาวเปรียบฟ้า ด้วงนุ่มกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
174นางสาวศิรัชชรินทร์ ยศสวรินทร์กศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
184นางสาวศิริรัตน์ วุฐิสกุลกศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาจิตวิทยาพัฒนาการ-
197นางสาววิชุดา พรหมคงบุญกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
199นายเกียรติศักดิ์ รักษาพลกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
202นางสาวปราณี พรหมบุตรกศ.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
207นายวิฑูรย์ ทุยาวัดกศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์การศึกษา-
209นายณฤทธิ์ ประจงแต่งกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปศึกษา-
214นายวรชัย สุทธไชยกศ.ม.ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา - วิทยาศาสตรศึกษา-
225นางสาวปิยะนุช เผื่อนทองกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
231นางมัทนี เสียงเสนาะกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
232นางสาวรุ่งทิวา งามตากศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
234นางสาววรารัตน์ แสงสุขกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
236นางสาวศิริพร ยุชัยกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
237นางสาวศุภกานดา จรดลกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
243นางสาวอัญชลา จิตตานันท์กศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
245นายจิรายุ สงวนแก้วกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
248นายทิณธรรม ไทยธรรมกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการศึกษาพิเศษการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์-
258สิบตำรวจโทหญิงชุติกาญจน์ ผาลใจกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
259นางสาวณัฐฐา จันทราชกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
268นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะกศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา-
287นางสาวนงนุช เอกตระกูลกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
298นางสาวเพ็ญลดา ทู้ไพเราะกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
301นางสาวมยุรี โรจน์อรุณกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
306นางสาววิสุดา บุญแฝงกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
318นายเพชรสมร ทองมณีกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
321นายสมพงษ์ จุลดาลัยกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้-
329นางจิตรี ฟุ้งกลิ่นกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
360นางสาวสินีนาฎ นาเจริญกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
363นางสาวสุพรรณณิการ์ มากกลิ่นกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
372ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหมกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
373พระมหาจายเหย่น ลายแสงกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
375นายณัฐพงศ์ กุลวุฒิชัยมงคลกศ.ม.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการบริหารการศึกษาการบริหารและการจัดการการศึกษา-
386นางสาวกชวรรณ ตั้งตระกูลกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
398นางสาวอาซาโกะ คาโต้กศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
403นายนรฤทธิ์ เสร็จกิจกศ.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปศึกษา-
410นายณรงค์ศักดิ์ นิ่มนวลวศ.ม.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโยธา-
424นางสาวพฤกษาพันธุ์ จันทรศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ-
428นายอิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยาศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ-
429นางสาวปรัชญาวดี ทับแสงศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-
431นางสาววาสิฏฐี ทวีวัฒน์ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-
433นายชัยพฤกษ์ บวรฤทธิเดชศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-
434นายสมศักดิ์ แซ่ปึงศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาตะวันตกภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-
435นางYeojin Kimศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ-
447นางสาวอัญชลิตตา อินทะไชยศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สารสนเทศศึกษา-
454นายอมรินทร์ หัตถกิจศศ.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาการกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว-
455นางสาวDao Thi Lan Anhศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
456นางสาวXian Zhangศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
457นางสาวYIN LING YUNศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
458MISSYu Jiangศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
461นางสาวนันท์ยุพา จำรัสพันธุ์ศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
463นางสาวสุมนา เขียนนิลศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
465นางสาวอรอุมา ทิพย์สุวรรณศศ.ม.คณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกภาษาไทย-
469นางสาวกชนิภา นิลวงค์ศศ.ม.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
471นางสาวเจกิตาน์ มูลไธสงศศ.ม.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
472นางสาวเฉลิมรัตน์ สามคุ้มพิมพ์ศศ.ม.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
473นางสาวชนันนัทธ์ รักชีพศศ.ม.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
475นางสาวปิยนุช ชมภูกาศศศ.ม.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
476นางสาววันปิยะ เลิศปิยะวรรณศศ.ม.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
477นายปพน ณัฐเมธาวินศศ.ม.บัณฑิตวิทยาลัย - จิตวิทยาประยุกต์-
481นางสาวขวัญฤทัย สุวรรณรป.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
482นางสาวจีรกานต์ ดาวฤกษ์รป.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
489นางสาวสงวน อันทะเกตุรป.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
491นางสาวอรดี สิงคะอุดมรป.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
492นายขวัญตระกูล หาญกล้ารป.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
493นายธีรินทร์ อินทรมูลรป.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
496นางสาวกรกนก ทศจรูญเกียรติบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
506นางสาวฉัตรชมพู ช่อผกาบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
507นางสาวฉันท์สินี ปาละสิงห์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
513นางสาวณัฐณิชา เศกใจเสือบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
532นางสาวภาราดา ศรีสังข์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
535นางสาวมาทินี โลเกศกุลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
537นางสาวรมิดา อังสุวรบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
544นางสาววิมลพรรณ อิสรภัคดีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
558นายจามิกร ม่วงปั่นบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
563นายตรรกวิทย์ มั่นมีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
566นายนพดล สุวรรณเจษฎาบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
569นายภัทร วัชระสมบัติบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
575นายวาทิช ธนาวรัทนนท์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
576นายวีรพงษ์ วุฒาพาณิชย์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
584นายอติชาต โสมสุภางค์ศรีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
592นางสาวณัฏฐ์รดา ภิรมย์จิรเมธีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
594นางสาวดวงกมล อุณหะฤกษ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
597นางสาวนภาภรณ์ บุญจรัสบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
605นางสาวพัชรมณฑ์ สุทธิกุลบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
611นางสาววิจิตรา ปินคำบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
618นางสาวสุนิดา บุญชื่นบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
625นางสาวอัจฉมาพร ไชยวงค์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
628นายไกรวุฒิ สมศักดิ์ศรีบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
631นายเจนวานิช อุปพันธาภรณ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
632นายณัฐพัชร์ กิจสวัสด์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
634นายธีทัต ชูบุญสังข์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
635นายนาวิน ชนะปราชญ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
642นายสิริพงษ์ บุญแก้วบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
643นายอนุพงศ์ พลีสมุทร์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการ-
648นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณลักษณ์บธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการองค์กรเภสัชกรรม-
649นางสาวณัฐชุลี พลอยมุขบธ.ม.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการจัดการองค์กรเภสัชกรรม-
655นางสาวกฤษพร พงษ์แตงศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
660นางสาวทิพจุฑา บุตรจันทร์ศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
661นางสาวเธียรธิรา งามรัตนกุลศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
664นางสาวผ่องพรรณ เกตุมาสศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
665นางสาวมิรินทร์ แสนตาศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
671นางสาวสวรรยา ทับแสงศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
677นางสาวอิสราภา จีนสลุตศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
679นายเชิงกล งามปลอดศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
686นายรัชชานนท์ ยิ้มระยับศป.ม.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรม-
700นางสาวพรพรรณ มีฤทธิ์วท.ม.สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ - การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์-
715นายทศพร เฉลิมสุวิวัฒนาการวท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
721นางสาวณพัฐอร พงษ์ศรีหดุลชัยวท.ม.คณะแพทยศาสตร์ - ตจวิทยา-
722นางสาวณัทดา สามัคยานุสรณ์วท.ม.คณะแพทยศาสตร์ - ตจวิทยา-
733เรืออากาศเอกหญิงณัฏฐา ภิญโญโสภณวท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
734นางสาวบุณยนุช บุรพัฒน์วท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
735นางสาวศิริกุล วนาไพศาลวท.ม.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตกรรมคลินิก-
736นางสาวจุไร รัฐวงษาวท.ม.คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชากายภาพบำบัดกายภาพบำบัด-
739นางสาวจารุวรรณ ธรรมประสิทธิ์วท.ม.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวัสดุศาสตร์-
743นางสาวสุรัตนา ทองศรีวท.ม.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-